IDEGEN SZAVAK SZÓTÁRA 1.

Idegen szavak ABC rendben, magyar jelentésükkel

 

A

 

abad - város, perzsa, főleg földrajzi nevekben.

abd - szolga, arab, névelőtagként megtisztelő!

abderita - tyúkeszű, régiesen rövideszű, együgyű ember.

abisszusz - mélység, gör, lat, szakadék, feneketlen mélység.

abjuráció - megtagadás, visszavonás, lat, vall, vmely nézetnek.

abláció - felszínpusztulás, mállás, lat, geol, a földfelszín felületi pusztulása, mállása a szél, a víz által. orv, eltávolítás, leválasztás.

abrázió - letarolás, felületkoptatás, lat, geol, a vizek hullámainak felszínalakító munkája, letarolás, fiz, áramló közegben lebegő szilárd anyag felületkoptató hatása.

abszint - ürmöspálinka, gör, ném, min. 50% alkoholtartalmú, ánizsmaggal ízesített, zöldes színű ürmöspálinka.

abszolútum - a forrás szubjektum, lat, fil, az idealista filozófia által elképzelt mindentől független, a létezőt önmagában megtestesítő és azt létrehozó örök, tökéletes és változatlan szubjektum.

abszorpció - oldódás, elnyelődés, lat, vegy, gázok oldódása folyadékban vagy szilárd testben.

absztinens - szeszmentes, lat, a szeszes italtól tartózkodó, önmegtartóztató személy.

absztrakció - elvonatkoztatás, lat, elvont fogalom, a lényeges kiemelése.

abu - atya, arab, megtisztelő előnév.

abundancia - bőség, egyedsűrűség, lat, bővelkedés vmiben, él, vmely faj egyedsűrűsége egy társuláson belül.

aciditás - savasság, lat, savtartalom, savanyú kémhatás.

actinia - tengeri rózsa, gör, lat, áll, tengeri kökörcsin.

actinomycetales - sugárgombák, gör, lat, él, a baktériumok és a gombák közti átmenetet képező, talajlakó szervezetek, sok fajuk antibiotikum termelő.

action gratuite - illogikus cselekedet, fr, logikai és lélektani szempontból indokolatlan, megmagyarázhatatlan cselekedet.

adagium - bölcs mondás, lat, közmondás, példabeszéd.

adeptus - beavatott, tanítvány, lat, vmely vall, tan, szekta titkaiba beavatott személy, ill. kiváló tudós segédje, tanítványa, vmely tan híve, követője.

adhézió - tapadás, lat, fiz, tapadóképesség, ill. az ezt létrehozó erő.

adjutáns - katonai segédtiszt, lat, kat, segédtiszt.

adonáj - uram, isten megszólítása, héber, vall, isten megszólítása a zsidó vallásban.

adoráció - hódolat, istenítés, lat, imádás, bálványozás.

adszorpció - felületi megkötés, lat, el, vegy, gázok vagy folyadékok elemeinek megkötődése vmely szilárd test felületén.

advekció - vízszintes áramlás, lat, met, a légtömegek vízszintes áramlása.

aerodyne - szárnyatlan repülőgép, gör, el, rep, szárny nélküli repülőgép, amelyet a hajtóműve emel és mozgat.

afázia - beszédzavar, gör, orv, beszédzavar, gondolatok kifejezése szóban vagy írásban nem megy, ill. mások beszédének meg nem értése.

affiliáció - befogadás, felvétel vhová, lat, felvétel közösségbe, csatlakozás, érdekkörbe vonás.

aforizma - szellemes mondás, gör, életbölcsességet, igazságot kifejező tömör, szellemes mondás, gondolattöredék.

after shave - borotválkozás utáni arcszesz, ang.

agamogónia - ivartalan szaporodás, gör, él, ivartalan szaporodás.

agglomerátum - vulkáni kőzet, lat, geol, vulkáni eredetű, durvább szemcséjű törmelékes kőzet.

agonvonal - a föld felszínén az a vonal, ahol a mágneses elhajlás nulla, gör, fiz.

agorafóbia - tériszony, gör, el, orv, tériszony.

ajatollah - siíta mohamedán főpap, arab, vall.

akceleráció - gyorsulás, lat, fiz, az új nemzedéknek az előzőnél viszonylag gyorsabb felserdülése.

akcidentális - esetleges, véletlen, lat, el, tud, mellékes, járulékos.

akció - előkészített vállalkozás, hivatalos eljárás, társadalmi fellépés, cselekmény, hatás, előretörés, támadás, irod, fiz, sport.

akríbia - aprólékos pontosság, gör, tud, a legapróbb részletekre is kiterjedő pontosság.

akromatopszia - színvakság, gör, el, orv, színvakság, színtévesztés.

akropetális - csúcs felé tartó, gör, lat, növ, a csúcs felé tartó, haladó.

akropolisz - fellegvár, gör, tört, az ókori görög városok erődített, magaslati része.

akrotérion - templomi díszítés, gör, ép, görög templomok csúcsán és sarkain alkalmazott díszítés.

al fresco - vakolatra festés, ol, műv, a falat burkoló nedves vakolatra való festés.

al secco - száraz falra festés, ol, műv, száraz vakolatra való festés.

alabástrom - gipsz, gör, lat, ásv, márványhoz hasonló, de lényegesen puhább és könnyebben megmunkálható fehér vagy áttetsző, finom szemcsés gipsz.

aleurit - üledékes kőzet, gör, lat, ásv, parányi szemcsékből álló, az agyag és a homok közötti átmenetet alkotó laza, üledékes kőzet.

algesia - fájdalomérzet, gör, lat, orv, fájdalomérzet, fájdalom iránti túlérzékenység.

algoritmus - mat, azonos típusú feladatok megoldási szabályainak egymást követő lépésekbe való elrendezése.

alimentáció - élelmezés, lat, táplálás, táplálkozás, etetés.

alkazár - várkastély, arab, sp, vár, fellegvár.

alkímia - arab, vegy, középkori titkos kémia, a bölcsek kövével történő arany előállítására.

alkóv - szobafülke, arab, ném, szobának fülkeszerűen elkülönülő ablaktalan része.

allelopátia - növények kölcsönhatása, gör, el, növ, az egymás társaságában élő növények kölcsönhatása.

allit - üledékes kőzet, ásv, aluminium-hidroxidokban gazdag üledékes kőzet.

allochton - nem őshonos, gör, lat, geol, másutt keletkezett, más helyre került, él, nem őshonos.

allódium - szabadbirtok, ném, lat, tört, hűbéri szolgáltatástól mentes szabadbirtok.

allokáció - elosztás, szétosztás, felosztás, lat, el, közg, számt.

allokrómás - elszíneződött, gör, el, ásv, geol, idegen anyagtól származó elszíneződés.

allopátia - gyógymód, gör, el orv, a betegség természetével ellentétes hatású gyógyszerek alkalmazásán alapuló gyógymód.

alloplasztika - állati szervbeültetés, gör, el, orv, nem emberi szervezetből származó anyag beültetésével végzett plasztikai műtét.

allotriomorf - nem ásványi kristályosodás, gör, el, ásv, nem az ásványra jellemző módon kristályosodott.

allotrópia - elemmódosulat, gör, el vegy, elemek többféle módosulatai.

alludál - vmire utal, céloz, lat, vmire utal, céloz, példálózik.

alluviális - hordalékos talaj, kőzet, lat, geol, a földtörténeti jelenkorban kialakult áradmányos, v. hordalékos talaj, kőzet.

allúzió - utalás, célozgatás, lat, utalás, célozgatás, példálózás.

allűr - viselkedés, modor, fr, biz, viselkedés, modor, felvett szokás.

almanach - évkönyv, zsebkönyv, ném, évkönyv, zsebkönyv, naptár, kalendárium.

almandin - barnásvörös féldrágakő, ásv, barnásvörös féldrágakő, vastartalmú gránát.

áloé - liliomfajta, gör, növ, Dél-Afrikában honos, fa nagyságú, vastag levelű liliomfajta. Dísz és gyógynövény.

alogizmus - gör, lat, fil, idealista filozófia, mely szerint valódi ismeretekhez logikusan nem lehet eljutni.

alpaka - lámafajta, indián, sp, áll, hosszú és selymes szőrű lámafajta és a belőle szőtt kelme.

altiméter - magasságmérő, lat, gör, mérőműszer a tengerszint feletti magasság megállapítására.

altokumulusz - gomolyos rétegfelhő, lat, el, met, vagy párnafelhő, magasan szálló, lapos gomolyokból álló felhő.

altosztrátusz - lepelfelhő, lat, el, met, magasan szálló sima rétegfelhő.

altruista - önzetlen, áldozatkész, lat, el, emberszerető, mások javán fáradozó személy. altruizmus - önzetlenség.

alumen - timsó, lat, vegy.

alumetizálás - aluminiummal bevonás, műsz, acéltárgyak bevonása aluminiummal, korrózió és hővédelem miatt.

aluminiumeloxálás - felületerősítés, lat, el, vegy, műsz, az aluminiumfelület természetes oxidhártyájának elektrokémiai eljárással gyorsított erősítése.

alumnátus - bentlakásos iskola, papnevelde, lat, rég, vall, alumneum.

alumnus - tanítvány az alumnátusban.

alveolus - meder, üreg, lat, orv, fogmeder, tüdőhólyagocska, méhsejt.

amábilis - szeretetreméltó, kedves, lat, rég.

amagnetikus - nem mágnesezhető, gör, lat, fiz.

amara - keserű anyagok, lat, vegy, orv.

ambiciózus - buzgó, törekvő, lat, lelkes, nagyravágyó.

ambidextria - kétkezesség, lat, el, készség a két kéz egyforma használatára.

ambivalencia - kétirányúság, lat, el, két ellentétes érzelem egyidejű megnyilvánulása ugyanazon dolog iránt.

ambivalens - kétértelmű.

ambilaterális - kétoldali.

amentia - tudatzavar, lat, orv, a tudat szétesése.

amfíbia - kétéltű jármű, gör, el, repülő vagy tank.

amfibolit - gör, el, geol, túlnyomóan amfibolból álló, átalakulásos eredetű kőzet.

amfikarpia - gör, el, növ, egyes növények azon tulajdonsága, hogy föld alatt és felett egyaránt termést hoznak.

amfiteátrum - színház, gör, ellipszis alakú, lépcsőzetesen emelkedő nézőtérrel.

amortizátor - lengéscsillapító, lat, el, műsz, gépkocsik alváza és futóműve között.

amplifikáció - erősítés, lat, irod.

anabiózis - lappangó élet, gör, el, él, látszólagos elpusztulás és életre kelés, újraéledés.

anabolizmus - asszimiláció, gör, lat, él, az anyagcsere építő folyamatai.

anachoreta - remete, gör, vall.

anafilaxia - túlérzékenység, gör, el, orv, szérumoltással szemben.

anafora - azonos kezdés, gör, irod, több egymás utáni mondat vagy sor kezdése ugyanazzal a szóval, szavakkal.

anakronizmus - kortévesztés, gör, lat, korszerűtlenség.

analgesia - érzéketlenség, gör, orv, fájdalomérzés hiánya.

analógia - hasonlóság, gör.

ananké - szükségszerűség, végzet, gör.

anatopizmus - idegen elem, gör, lat, irod, a környezetbe nem illő elem vegyítése.

andaluzit - ásv, aluminium-szilikát tartalmú, rombos ásvány, tűzálló tégla készítésére.

andezin - ásv, háromhajlású rendszerben kristályosodó földpát.

andezit - ásv, szürke, fekete, üveges felületű fiatal vulkáni kőzet.

anemofília - megporzás széllel, gör, el, növ.

anemológia - széljárástan, gör, el, met.

anguláris - szöghöz tartozó, lat, menny, fiz, szöggel kapcsolatos.

animizmus - hit abban, hogy minden tárgynak és termszeti erőnek van lelke.

animózus - ingerült, lat, ingerlékeny, rosszindulatú, ellenséges, elfogult, részrehajló.

anizotrópia - gör, el, fiz, kristályos anyagok azon jelensége, hogy különböző irányokban különbözőek egyes tulajdonságaik (rugalmasság, hővezetés).

ankerit - vastartalmú mészkő, dolomit, ásv.

annales - évkönyv, krónika, lat.

annektál - elfoglal, lat, terület bekebelezése, elcsatolása.

annexió - hozzácsatolás, elfoglalás.

annelides - gyűrűsférgek, lat, el, áll.

annotáció - feljegyzés, lat, széljegyzet.

annulláció - érvénytelenítés, lat, rég, hatályon kívül helyezés.

annullál - töröl, leír, nullára állít, ker.

annunciáció - angyali üdvözlet, lat, vall, Jézus fogantatásának ünnepe.

annunciáta - olasz eredetű női szerzetesrend tagja, ol, vall.

anomália - rendellenesség, gör, eltérés, visszásság, visszaélés.

anonim - névtelen, gör, lat.

antagonizmus - kibékíthetetlen ellentét, gör, lat, harc.

antediluviális - özönvíz előtti, lat, el.

anthera - portok, gör, növ, a virágpot tartalmazó tokocska.

anthozoa - virágállatok, gör, áll.

antiklináris - boltozat, gör, el, geol, a gyűrődést szenvedett földkéregrész feldomborodó része.

antinómia - ellentmondás, gör, fil.

antipódus - a földgömb ellenkező oldala, gör, el, földr, ellenfél.

antiszeptikus - fertőzésellenes, gör, lat, orv, a kórokozókat elölő.

antisztatikus - gör, lat, vegy, a műanyagok, műszálak elektrosztatikus feltöltődését csökkentő vagy megszűntető.

antonomázia - stilisztikai alakzat, gör, nyelvt, egy személyt a szokásos jelzőjével nevezünk meg.

antracén - a kőszénkátrány lepárlási terméke, tintákhoz, színezékekhez, gör, el, vegy.

antropofágia - emberevés, gör, el.

antropogenezis - az ember származásával foglalkozó tudomány, gör, el.

antropoid - emberszabású majom, gör, el, áll.

antropomorfizmus - gör, lat, vall, a természet jelenségeinek emberi tulajdonságokkal való felruházása.

antropozófia - a teozófia egyik fajtája, gör, el, fil.

apasztron - a kettőscsillagok mellékcsillaga pályájának azon pontja, amely a főcsillagtól a legtávolabb van, gör, el, csill.

apatit - foszfortartalmú ásvány, gör, el, ásv, hatszöges kristályú.

apeiron - a világ meghatározhatatlan minőségű, határtalan és végtelen őselve, gör, fil.

apertúra - nyílás, lat, rés.

apex - csúcs, lat, a Nap mozgásiránya a környező csillagokhoz képest.

aphrodisiacum - a nemi vágyat fokozó szer, orv.

aplasia - testrész vagy szerv fejlődésének normálistól való elmaradása, gör, el, orv.

apnoé - légzéskimaradás, gör, orv.

apoapszis - gör, el, csill, űrh, az űrhajópálya letávolabbi pontja a bolygótól.

apodiktikus - megcáfolhatatan, gör, lat, fil, kétségbevonhatatlan.

apologetika - hitvédelemtan, gör, vall.

apomixis - megtermékenyítés nélkül bekövetkező csírafejlődés, gör, el, növ.

apoptózis - sejtkiiktatás, aktív biokémiai folyamat, a nem javítható meghibásodást elszenvedett sejtek kiiktatása egy felügyelő gén segítségével, biol.

aporia - bizonytalanság, gör, fil, egy kérdés megoldásának látszólagos lehetetlensége.

a posteriori - a tapasztalatokon alapuló, utólagos, lat, fil.

apostol - tan hírdetője, gör, lat.

aposztázia - hitehagyás, gör, ritk, vall, hittagadás.

aposztróf - hiányjel, sor feletti vessző, gör, nyelvt.

apotécium - egyes gombák és moszatok termőteste, gör, lat, növ.

apoteózis - megdicsőülés, gör, istenülés, felmagasztatatás.

appercepció - megértés, lat, észlelés, felfogás.

applanál - kisimít, lat, rég, elegyenget.

applikáció - alkalmazás, lat, ráillesztés, felrakás.

approximatíve - megközelítőleg, hozzávetőleg, körülbelül, lat, el.

a priori - a tapasztalatot megelőző, előzetes, lat, fil.

apszis - az épület végéhez csatlakozó, félkör alakú, kpolával fedett tér, gör, műv, ép.

apszisvonal - ellipszispálya nagytengelye, csill.

aragonit - ásv, kalcium-karbonát módosulata.

arbitrium liberum - szabad akarat, szabad döntés, lat, fil.

archaikus - ősrégi, ősi, ókori, gör, lat.

archetípus - őskép, ősforma, gör, tud, szimbólum.

archigonia - ősnemzés, gör, él.

architektúra - építőművészet, gör, lat, ép.

architráv - az oszlopfők fedőlemezés nyugvó főgerenda, ol, ép.

arcus - ív, bolthajtás, lat, mat.

areális - övezeti, területi, lat, tud.

argali - juhfajta, mongol, áll, nagy testű, vastag szarvú.

argentit - ezüstszulfit, érc, lat, el, ásv.

argó - tolvajnyelv, fr, nyelvt.

argumentáció - érvelés, érvek felsorakoztatása, lat.

argumentum - érv, bizonyíték, lat.

ariditás - szárazság, lat.

aritmetika - számtan, gör, lat, mat, valós számok körében végzett műveletek.

aritmia - szabálytalan szívműködés, gör, orv.

árkád - pilléreken vagy oszlopokon nyugvó boltív(-ek), fr.

arkánum - titkos szer, csodagyógyszer, lat.

arkanzit - a titán rombos rendszerben kristályosodó érce, ásv.

arkatúra - falfelületet díszítő vakívek sora, lat, el, műv.

arkóza - üledékes kőzet gránit mállásából, fr, geol.

armatúra - fegyverzet, lat, rég, szerelék felszerelés, tartószerkezet

armírozás - kőhomlokzatok sarokköveinek kidomborítása a homlokzat bizonyos magasságában, fr, ném, ép.

aromorfózis - a szervezeti felépítés tökéletesedése, törzsfejlődés, or, gör, él.

arrak - keletindiai pálinka, arab, fr.

ascomycetes - tömlősgombák, gör, el, él.

asdic - tengeralattjárót felderítő ultrahangos szonár, röv.

aspergillum - szenteltvízhintő, lat, vall.

asphyxia - tetszhalál, gör, lat, orv.

aspiráció - számítás, szándék, vágy, törekvés, hajlandóság, lat, idegen anyag belélegzése, orv.

astasia - állásképtelenség, gör, orv.

aszimptota - olyan egyenes, amelyet vmely görbe végtelenbe nyúló része megközelít, de el nem ér, gör, el, menny.

aszkéta - önmegtartóztató életet élő ember, gör, lat.

aszociális - társadalmi érzék nélküli zárkózott, közösségellenes, gör, lat.

asszimiláció - hasonítás, hozzáidomítás, beépülés, lat.

aszterizmus - zárványosságtól eredő fényjelenség, csillagszerű fényreflex keletkezése, gör, lat, ásv.

asztralon - nedvesség hatására nem, hő hatására pedig egyenletesen táguló műanyag.

ataraxia - szenvedélymentesség, nyugalom, gör, fil.

atavisztikus - távoli ősökre rendhagyó módon visszaütő, lat, el, él, elavult, ósdi, pejor.

atermán - hősugarakat át nem engedő test, gör, el, fiz.

athanasia - halhatatlanság, gör.

atrófia - sorvadás, pangás, gör, orv.

attika - épületeken a főpárkány feletti mellvédszerű felfalazás, pártafal, gör, fr, ép.

attitűd - magatartás, fr, viselkedés, modor, póz.

attraktív - vonz, lat, el.

attributum - vmi elválaszthatalan tulajdonsága, jelző, lat, fil.

auktoritás - tekintély, befolyás, lat.

aureóla - dicsfény, fénykoszorú, fénykör, lat.

autarkia - önellátás, gör, közg.

autenticitás - hitelesség, valódiság, érvényesség, lat, el.

autochton - bennszülött, ősi, eredeti, gör, geol, helyben keletkezett, őshonos.

autogenezis - az élőlények kialakulását vmilyen misztikus belső, nem anyagi tényezőnek tulajdonító idealista elmélet, gör, el, él.

autohézió - önragadás, gör, lat, műsz, pl. műanyagoknál.

autokláv - túlnyomásos fertőtlenítő készülék, gör, lat, orv, vegy.

autolízis - önbontás, gör, el, él.

autopropulzió - önmeghajtás, gör, lat, műsz.

autopszia - személyes tapasztalat, halottszemle, gör.

autoreguláció - önszabályozás, gör, lat.

avanzsál - előbbre jut, előlép a rangsorban, fr.

avionika - a repüléssel kapcsolatos elektronikus eszközök, ang, rep.

axiális - tengelyirányú, lat, el.

axióma - sarkigazság, gör.

azílum - menedék, menhely, gör.

azimut - az a szög, amit a kijelölt irány vízszintes vetülete a déli vagy északi iránnyal bezár, csill.

 

B

 

babizmus - mohamedán szekta, perzsa, lat, vall, egy 1884-ben keletkezett, misztikus és panteisztikus elemekkel kevert mohamedán szekta.

bajadér - indiai táncosnő, portug.

bajazzo - pojáca, bohóc, ol.

bajrám - a mohamedánok két nagy ünnepének közös neve, tör, vall.

balanszkormány - egy darabból kialakított vízszintes farokfelület, rep.

baldachin - diszmennyezet ágy, trón, oltár fölött.

balneológia - gyógyfürdők hatásával foglalkozó tudományág, gör, el, orv.

balusztrád - bábos korlát, baluszterek sorából álló mellvéd erkélyen, fr, ép.

bandázs - kötés, pólya, kötszer, fr, orv.

bandérium - hűbérurak saját lovashadserege, lat, tört.

bankivatyúk - vadonélő tyúk Indiában, áll.

baobab - majomkenyérfa Afrikában, növ.

baricentrum - súlypont, gör, lat, fiz.

bark - háromárbócos vitorláshajó, kopt, ol.

barkán - a sivatag futóhomokjából felhalmozódó pajzs vagy félhold alakú bucka, mongol, földr.

barotropizmus - mechanikai ingerek hatása az élőlények mozgására, növekedésére, pl. gravitáció, gör, lat, él.

baslik - csuklyaszerű fejfedő, amely a nyakat és vállat is takarja, tatár.

bas-relief - féldombormű kőépítményen, fr, műv.

batiális - tengerek mélységöve 200-1000 m között, gör, lat.

batolit - a földkérgen belüli nagy, szabálytalan kiterjedésű mélységi magmás kőzettömeg, gör, el, geol.

baud - a táviratozás sebességének egysége, az egy sec alatt közvetíthető elemi jelek száma, hír.

bazalt - szürke vulkanikus kőzet, kemény, gör, lat, geol.

bazipetális - a csúcstól kiinduló és az alap felé haladó fejlődés, kibontakozás, gör, lat, növ.

bégum - indiai maharadzsa első felesége, hercegnő, hindi.

belletrisztika - szépirodalom, próza, fr, ném.

belonit - üveges kőzetben előforduló tűszerű mikrokristály, lávatű, gör, el, geol.

beluga - fehér színű delfin, or, áll.

belvedere - olyan hely, ahonnan szép kilátás nyílik, ol, magaslaton épült palota.

benedikció - áldásmondás, engedély, hozzájárulás, lat, vall.

bentális - a bentoszhoz, a vízfenék élővilágához tartozó, gör, él.

bentonit - derítőföld, fullerföld, agyagos, üledékes kőzet, ásv.

bergamott - citromféleség, körtefajta, tör, ol, növ.

berginizálás - cseppfolyós szénhidrogének előállítása szénből, vegy.

bézs - nyersgyapjúszínű, homokszínű, szürkéssárga.

bifurkáció - kettéágazás, szétválás, lat, el, tud.

biocönológia - a biológiának az életközösségekkel foglalkozó ága, gör, lat, él.

biometallurgia - meddőhányókban levő fémmaradék kiválasztása az ezt oxidáló baktériumok felhasználásával, gör, el, műsz.

bionómia - fejlődéstan, szerveződéstan, gör, el, él.

biontodinamika - működéstan, életjelenségek tudományága, gör, el, él.

biontosztatika - szerkezettan, gör, el, él.

biopszia - élő szövet vagy szerv darabkájának kimetszése kórmegállapításhoz, gör, el, orv.

bioreguláció - életfolyamatok szabályozása, gör, lat, él.

biszmillah - Isten nevében, arab.

blansíroz - élelmiszert hőkezeléssel előtartósít, pl. forró vízbe dob, gőznek kitesz, fr, ném, konyha.

blaszfémia - istenkáromlás, kegyeletsértés, gör, vall.

blézer - könnyű sportos zakó vagy kiskabát.

bodicsek - a jégkorongban a testi erő közvetlen felhasználása, testtel történő ütközés, ang, sport.

body-building - izomfejlesztő torna, testépítés, ang, sport.

bolida - tűzgömb, meteor, gör, lat, csill.

bonszaj - törpe díszfa és kertművészet, jap, mezőg.

bonton - jómodor, illem, divat, közszokás, fr.

bonusz - forgalmi jutalék, lat, ker.

bonviván - világfi, gavallér, fr, szính.

brainstorming - ötletgyártás közös tanácskozás keretében, ang.

breccsa - szögletes törmelékekből álló üledékes kőzet, ol, geol.

brigadéros - munkacsapat vezetője, dandártábornok, fr, ném.

brokát - arannyal vagy ezüsttel átszőtt, kissé kiemelkedő mintázatú nehéz selyemszövet, ol, ném, text.

brontológia - zivatartan, gör, el, met.

brusztol - verekedik, ném.

bruttó - az áru súlya csomagolással együtt, nyers bevétel, ol, ném, ker.

bulletin - hivatalos jelentés, folyóirat, közlöny, fr.

 

C, CS

 

caballero - lovag, úr, sp.

caboclo - braziliai indián-fehér keverék, portug.

cadik - zsidó bölcs, héber, csodatévő, tisztelt bölcs.

calculus - kő a testben, lat, el, orv, a szervezetben kialakuló kőszerű képződmény.

carabinieri - olasz közlekedési rendőr, ol.

castellum - katonai tábor, várkastély, lat, tört, castrum.

causa sui - a semmilyen ok által ki nem váltott létező, az isten, lat, fil, önmagának oka.

cavaliere - lovag, hódoló, ol.

celluláris - sejttel kapcsolatos, lat, el, él.

centrifugális - központtól távolodó, röpítő erő, lat, el.

centripetális - középponthoz közelítő, lat, el.

cephalopoda - lábasfejűek, gör, el, a puhatestűek egyik osztálya.

cerberus - szigorú, barátságtalan őr, kapus, portás.

cereáliák - gabonaneműek, lat.

cerebrális - agyi, aggyal kapcsolatos, lat, el, orv.

charta - ünnepélyes nyilatkozat, alkotmánylevél, gör.

charter - külön célra bérelt repülőgép, ang, rep.

chiliasmus - Krisztus ezer éves földi uralma a világ vége előtt, a második eljövetel után, gör, lat, vall.

chinook - meleg és száraz bukószél a Szikláshegység keleti oldalán és indián törzs, földr.

chip - négyszög alakú, parányi félvezető lapka, amin egy teljes integrált áramkör van, ang, hír.

chloasma - májfolt, sárgásbarna, foltos bőrelszíneződés, gör, el, orv.

chorologia - elterjedéstan, gör, el, él.

cianózis - szederjesség oxigénhiány miatt, gör, el, orv.

cibórium - kő vagy márványmennyezet a román stílusú templomok főoltára felett, gör, lat, műv, áldoztató kehely, vall.

cikloráma - körkép, gör, el, rég.

ciklotim - mániás-depressziós elmebajban szenvedő, gör, el, gyors hangulati változású.

cinterem - protestáns templom előcsarnoka.

cirkuláció - körforgás, keringés, körmozgás, körbe áramlás, körforgalom, lat, cirkulálás.

cirkumnutáció - növekedő hajtások szabad végének szabálytalan köröző mozgása, lat, el, növ.

cirkumpoláris - az adott földrajzi szélességen sohasem lenyugvó égitest, lat, el, csill.

cirkumpoláris pálya - olyan bolygópálya, amely sohasem bukik a látóhatár alá, lat, el, csill, űrh.

cirrokumulusz - bárányfelhő, lat, el, met.

cirrosztrátusz - fátyolfelhő, lat, el, met.

cirrusz - pehelyfelhő, lat, met.

cis- - összetett földrajzi nevek előtagjaként vmin inneni, lat.

ciszta - fémedény, betokozódott egysejtűek szilárd, ellenálló védőburka, daganat.

ciszterna - víztároló, lat.

citadella - fellegvár, ol.

citátum - idézet, lat, szövegből.

citolízis - a sejt szétesése, gör, el, él.

citológia - sejttan, gör, el, él.

citomixis - sejtegybeolvadás.

ciudad - város, sp.

civitas dei - az isten országa, lat, vall.

clean air örvények - a különböző légáramok határrétegeiben kialakuló láthatatlan örvénylések, ang, met.

CNC - számítógépes vezérlésű dolog, pl, szerszámgép, ang, műsz.

coenobita - szerzetes, cönobita, gör, lat, vall.

coleoptera - bogarak rendje, gör, el, áll.

comitatus - vármegye, megye, lat, rég.

commoratio - hosszas időzés már kifejtett témánál, lat, irod.

commotio - mozgás, kedélyváltozás, rázkódás, lat, orv.

compiler - önműködő programozási irányító rész, ang, hír.

compositum - összetett szó, lat, nyelvt.

comsat - távközlési műhold, röv.

congeria - kagylónemzetség, gör, áll.

connubium - házasság, lat, jog.

consensus humanus - emberi közmegegyezés, vélemény, lat, consensus omnium.

constrictor - összeszorító összehúzó, lat, orv.

consubstantialis - egylényegű, lat, vall.

copyright - szerzői jog, ang.

corps diplomatique - CD, diplomáciai testület, fr.

cotyledon - sziklevél, gör, növ.

covellin - rézindigó, ásvány.

cönobium - azonos fajú, önállóan élő egysejtű szervezeteknek sajátos módon kialakult csoportja, társulása, gör, lat, él.

cönológia - társulástan, gör, el, él.

creator - teremtő, lat.

creek - ideiglenes folyóvíz, ang, földr.

crista - taréj, lat, orv.

crustacea - a rákok osztálya, lat, el, áll.

cuadrilla - a bikaviadalokban szereplők felvonuló csapata, sp.

csador - az iráni nők csak a szemet szabadon hagyó, a fejet és testet befedő leple, perzsa.

csámara - légycsapó, a felsőbbség jelképe az északi buddhista művészetben, szanszkrit, vall, műv.

csorten - szent hamvainak ereklyetartója, kegyhely, tibeti, vall.

 

D, DZS

 

dagoba - befalazott ereklyét tartalmazó építmény, szingaléz, vall.

dakhma - a hallgatás tornya, ahová a párszik a halottaikat kiteszik, hogy a keselyűk megegyék őket, szanszkrit.

daltonizmus - színtévesztés, vörös-zöld, orv.

deflagrátor - lassan égő robbanóanyag, lat, el, műsz.

deflegmáció - folyadékelegy felbontása szakaszos lepárlással, lat, el, vegy.

deflexió - elhajlás, eltérítés, lat.

defloráció - elvirágzás, szűzességtől való megfosztás, megbecstelenítés, lat.

deifikáció - istenítés, lat, tört.

deklaráció - kijelentés, bevallás, nyilatkozat, kinyilatkoztatás, lat.

demarkációs vonal - vitás területeket elválasztó vonal, kat.

dementia - elbutulás, lat, orv.

dendrit - faágakhoz hasonló kristályképződmény, gör, lat, ásv, idegsejtnyúlvány, él.

denivelláció - tavak felszínének nem hullámzás okozta eltérése a vízszintestől, lat, el, geol.

dermatozoa - bőrbe furakodó állati élősdik gyűjtőneve, gör, el, áll.

designer - ipari formatervező, ang.

desperádó - kalandor, kétségbeesett, sp.

destabilizál - kimozdít, elbizonytalanít, ingataggá tesz, lat, el.

detergens - szerves, szintetikus tisztítószer, lat, ang.

dévadászi - hivatásos indiai táncosnő, prostituált, szanszkrit.

diafanitás - fénysugáráteresztés, gör, lat, met.

diafanoszkópia - a test szerveinek, üregeinek átvilágítása, gör, el, orv.

diafónia - széthangzás, gör, zene.

diafragma - rekeszizom, fényrekesz, gör, lat.

diaftorézis - kőzetek átkristályosodása csökkenő nyomás és hő alatt, gör, el, geol.

diagonális - átlós, gör, lat, mat.

diagnosztika - hiba műszeres megállapítása, műsz.

diaklázis - kőzethasadék, gör, geol.

dialektika - a legáltalánosabb mozgástörvények elmélete, fil, vitatkozás, rég.

dialízis - szűrés féligáteresztő hártyával, művese, gör, vegy, orv.

diallelé - körben forgó, hibás okoskodás, bizonyítás, gör, fil, (circulus vitiosus).

diamágneses - csak külső mágneses tér hatására mágnesessé váló, gör, el fiz.

diaszpóra - vmely vallás követőinek szétszóródása és ezen közösségek, gör, el, tört.

dichotómia - kettősség, kettős felosztás, villás elágazás, gör, el, tud.

dielektrikum - szigetelő, gör, lat, vill.

diffrakció - fény vagy hanghullámok elhajlása az útjukban levő akadály következtében, lat, el, fiz.

diffúz - szétszórt, lat, tud.

diffúzió - szétterjedés, kiegyenlítődés, lat, vegy.

digózó - magának pénzes külföldi férfit fogó nő.

dilatáció - térfogatváltozás, kitágulás, lat, fiz.

dipterosz - antik templom, épület, amit kettős oszlopsor vesz körül, gör, ép.

direkt - közvetlen, egyenes módszer, az óramutató járásával ellentétes (NY-K), szándékosan, kifejezetten, pontosan, nyíltan, kereken, lat, ném, csill.

diskurzus - kedélyes beszégetés, társalgás, lat.

display - kijelző, megjelenítő, ang, hír.

diszciplína - fegyelem, rend, tudományág, lat.

diszjunkció - elválasztás, szétválasztás, lat.

diszkont - leszámítolás, a váltó megvásárlása az esedékességig járó kamat levonásával, ker.

diszkrepancia - lényegbeli különbség egyenetlenség, meghasonlás, lat.

diszlokáció - áthelyeződés, eltolódás, kristályszerkezeti szabálytalanság, helyzetváltozás, lat.

diszpécser - munkairányító, ang.

diszperzió - színszóródás, szórás, lat, fiz.

disszipáció - az energia egy részének visszafordíthatatlan átalakulása hővé, lat, fiz.

disszociáció - bomlás, lat, vegy.

disztingvált - előkelő, finom, választékos.

disztribúció - elosztás, felosztás, lat.

divináció - jóslás, lat, rég.

divízió - osztás, különítmény, lat, kat.

docta ignorantia - tudós tudatlanság, isten felfoghatatlanságának tudományos úton való bizonyítása, lat.

doktrína - tudományos elmélet, elv, rendszer, lat.

dolina - tölcsérszerű nagy kerek bemélyedés mészkőfennsíkon, szlovén, földr.

dolomit - mész és magnézium tartalmú, áttetsző kristályos ásvány és kőzet.

dominancia - fölérendeltség, irányító jelleg, lat, el.

dominium - 1947 előtt a brit nemzetközösség önálló állama, földbirtok, uradalom, lat.

dormitórium - hálóterem kolostorban, lat.

dotáció - díjazás, fizetés, juttatás, lat, el.

doyen - testület rangidős tagja, korelnök, fr.

doziméter -sugárzásmérő, gör, el.

dragonyos - könnyű lovaskatona, fr, ném, rég, kat.

dravidák - India őslakossága délen, ind.

drénezés - talaj vízmentesítési eljárások, műsz, mezőg.

drift - sodródás, irányváltoztatás, eltérülés külső okok hatására, az egykori jégtakaró maradványa, hordalékanyaga, ang, fiz, él, geol.

droszt - a taxik és autóbuszok várakozásra kijelölt sárga csíkozású parkolója, megállója.

dubbing - átjátszás, másolás, ang, hír.

dukátus - önálló kormányzású országrész, lat, tört.

duplikáció - kettőzés, lat.

dzsámi - mohamedán főtemplom, arab.

dzsebel - hegység, arab, földr.

dzsumbuj - városszéli telep, zűrzavaros helyzet és állapot, ered ism, biz.

 

E, É

 

echó - visszhang, gör, lat.

echolokátor - ultrahangos táv és iránymeghatározó műszer.

edafon - a talajban élő mikro növényi és állati szervezetek összessége, gör, el, él.

edafikus - edafonhoz tartozó.

ediktum - uralkodótól vagy államfőtől kibocsátott rendelet, lat.

edikula - oszlopokkal körülvett, esetleg timpanonnal lezárt kis fülke vagy beugró halotti emlékmű, istenszobor számára, lat, ép.

editio - kiadás, kiadvány, lat, nyomd.

editor - könyvkiadó, lat.

edukáció - nevelés, lat.

efemer - tiszavirágéletű, röpke, átmeneti, gör, fr.

effektív - valóságos, tényleges, hatásos, jelenlegi, lat.

effektus - eredmény, siker, hatás, jelenség, lat, tud.

efficiens - hatékony, lat, tud.

effuzív - kiömlési kőzet, lat, el, geol.

egalitarizmus - egyenlősdi, fr, közg.

égisz - vkinek a pártfogása, védelme, oltalma alatt, gör, lat.

egzakt - szabatos, egyértelmű, pontosan meghatározott, pontos, lat.

egzaltáció - elragadtatott állapot, misztikus rajongás, lelkesültség, felindultság, szertelenség, szenvedélyesség, lat.

egzisztál - létezik, van, lat.

egzisztencia - lét, létezés, lat.

eidetikus - belső látó képesség, ném, gör, fil.

Eiréné - a béke istennője a görög és római mitológiában.

ekisztika - a népesség települési viszonyainak tudományága, gör, el.

eklampszia - eszméletvesztéssel együtt járó rángógörcs, gör, el, orv.

eklipszis - nap vagy holdfogyatkozás, gör, csill.

ekrazit - pikrinsavas robbanóanyag, fr.

eksztázis - elragadtatás, önkívület, hevület, rajongás, felindultság, gör, lat.

ektópia - vmely szerv rendellenes helyzete, gör, el orv.

ekvatoriális - egyenlítői, lat, el.

ekvilaterális - egyenlő oldalú, lat, menny.

ekvinokciális - napéjegyenlőségi, lat, csill, ekvinokcium.

ekvivalencia - egyértelműség, egyenértékűség, lat.

elaborátum - értekezés, dolgozat, javaslat, tervezet, lat, tud.

elasztikus - rugalmas, ruganyos, gör, lat.

elégikus - bánatos, bús, szomorú, gör, lat.

elektroforézis - kolloid részecskék elmozdulása elektromos feszültségkülönbség hatására, gör, el, vegy.

elektrolumineszcencia - anyagok fénykibocsátása elektromos tér hatására, gör, lat, fiz.

elektromobil - elektromos hajtású autó, gör, el.

elevátor - emelődaru, ang, gép, gabonaraktár, ker.

elimináció - eltávolítás, megszűntetés, kiküszöbölés, megsemmisülés, lat, el.

elitizmus - a kiválasztottak, az elit vezető szerepének hirdetése, lat, el.

elízió - hangkivetés, a szó vmely hangjának elnémulása, kiveszése, lenyelése, pl. föld: főd, lat, nyelvt.

elógium - dicsőítés, magasztalás, gör, lat, rég.

elongáció - kilengés, megnyúlás, lat, fiz, orv, naptól való szögtávolság, csill.

elúvium - kőzetmállás helyén maradt üledék, lat, geol.

emanáció - kiáradás, kisugárzás, lat.

embargó - árukiviteli tilalom vhová, ker, idegen állam tulajdonának lefoglalása, kat.

emergencia - felületi képződmény, pl.: tüske, csalánszőr, lat, el, növ.

emerzió - szárazföld kiemelkedése a tengerből, lat, geol, holdnak a bolygója árnyékából, illetve csillagnak a Hold vagy vmely bolygó mögül való kilépése, csill.

emfatikus - érzelmileg színezett, nagy hévvel előadott, gör, lat.

emisszió - kibocsátás, kiürítés, lat, ker.

emóció - felindulás, meghatódottság, erős érzelem, lat, el.

empátia - beleélés a másik ember lelkiállapotába, gör, el.

empíriokriticizmus - a dolgok a tudat jelenségeiként, az érzetek kapcsolataiként foghatók fel, gör, lat, fil.

empirizmus - csak a tapasztalati tényeket elfogadó vagy figyelembe vevő, gör, lat, fil.

empórium - az oldal vagy kereszthajók feletti árkádos, karzatszerű rész a középkori templomokban, gör, lat, ép, kereskedelmi gócpont, piac.

emuláció - versengés, vetélkedés, lat.

emulzió - két egymásban nem oldódó anyag szabad szemmel egyneműnek látszó folyékony elegye, lat, vegy, fényérzékeny réteg fotón.

endémia - járványos betegség, gör, orv, egy faj jellemző előfordulása szűk területen, él.

endemikus - helyi, helyhez kötött, gör, lat, él.

endogén - belső eredetű, gör el.

endoparazita - belféreg, élősködő bélben, vérben, szövetekben, gör, el, áll.

endophyta - kőzetben vagy gazdaszervezetben élő alacsonyrendű növények, gör, el.

endorfinok - a morfiumhoz hasonló fájdalomcsillapító vegyületek a testben, él, orv.

enervált - idegileg gyenge, fásult, kimerült, ernyedt, elpuhult, kiélt.

enfilade - paloták termeinek olyan elhelyezése, hogy a nyitott ajtók során át végigtekinthetők, fr, ép.

engram - az emlékezetbe bevésett tapasztalat, ismeret, gör, el.

enigma - rejtvény, talány, gör, lat.

enklávé - egy állam területén belüli másik állam területe pl.: Vatikán, fr, lat, dipl.

ens - létező, lat, fil, ens reale: valóságos létező dolog.

ensztatit - Mg és Si tartalmú rombos ásvány.

entalpia - hőtartalom, gör, fiz.

entázis - az oszloptörzs felfelé vékonyodása, gör, műv, ép.

entelecheia - minden jelenség magában hordja a kezdettől fogva adott belső célját, gör, fil.

enthuziazmus - elragadtatás, lelkesedés, gör, lat.

entiméma - lerövidített szillogizmus, amiben az egyik előtétel hiányzik, gör, fil.

entozoa - állatokban élősködők, gör, el.

entrópia - rendezetlenség, termodinamikai állapotfüggvény, gör, fiz.

enumeráció - felsorolás, seregszemle, lat.

enunciáció - kijelentés, kihirdetés, lat.

eolit - kovadarab, gör, el, geol.

eón - évezred, örökkévalóság, gör.

eozoikum - az élet keletkezésének korszaka gör, el, geol.

epidémia - járvány, ragály, gör, lat, orv, epidemiológia: járványtan.

epifora - azonos szó ismétlése több mondat, verssor végén, gör, el, irod.

epikheirema - lerövidített szillogizmus egyik fajtája, gör, fil.

epikureizmus - materialista életélvezet, gör, lat, fil.

episztemológia - ismeretelmélet, gör, el, fil.

episztülion - gerendapárkány, tartógerenda, a timpanon hordozója, gör, ép.

epitáfium - sírfelirat, sírvers, gör, lat.

epitaxia - különböző ásványok kristályainak szabályszerű összenövése, ásv.

epitomé - kivonatos mű, gör, irod, tud.

epizoa - bőrön élősködők, gör, el, orv, áll.

epocha - időszak, korszak, gör.

epuráció - tisztítás, finomítás, átfésülés, lat, el.

equisetum - zsurló, lat, növ.

ergológia - néprajztudományon belül az anyagi kultúra.

ergonómia - gazdaságos munkaszervezés elmélete és gyakorlata, gör, el.

erisztika - vitatkozás művészete, gör, lat, tud.

erotematika - kérdezés művészete, gör, lat, rég.

erudíció - műveltség, képzettség, olvasottság, lat.

erupció - kitörés, kiütés, geol, orv, csill.

eschatologia - a halál utáni dolgok tudománya, gör, vall, eszkatológia.

eszkadron - lovasszázad, fr, rég, kat.

eszkaláció - háború fokozatos kiterjesztése, ang.

eszképizmus - az ember eltávolodása a társadalmi valóságtól, ang.

eszkort - fegyveres kiséret, fedezet, díszkiséret, fr, rég.

esszencia - vminek a lényege, veleje, lat.

esztuárium - tölcsértorkolat, lat, el, földr.

éter - világűr, levegő, gör, lat, fil, fiz.

etiológia - az okok kutatása, kóroktan, gör, fil, orv.

etnikum - egy nép jellegzetes sajátságainak összessége, gör.

eufemizmus - szépítő, enyhébb árnyalatú szó, kifejezés, körülírás, gör, lat, nyelvt, irod.

eufonikus - jóhangzású, széphangzású, gör, lat.

euritmia - szép, szabályos, egyenletes életmód, jól tagolt beszéd, zene, mozdulat, gör.

eurytop - közömbös, különböző feltételek között egyaránt tenyésző, gör, el, él.

eusztatikus mozgások - a földkéregrészek függőleges mozgásai, gör, lat, geol.

eutrofizáció - a vizek feldúsulása nitrogénben és foszforban a korhadó anyagok révén, gör, lat, földr.

evaporáció -párolgás, kigőzölgés, lat.

evekció - a Hold mozgásának szabálytalansága a Nap miatt, csill.

eventualitás - esetlegesség, eshetőség, lehetőség, lat, el.

evidencia - nyilvánvalóság, bizonyosság, lat, evidens: magától értetődő.

evokáció - felidézés, lat.

exaráció - a mozgó jég felszínletaroló munkája, lat, geol.

excelsior - feljebb, magasabbra, lat.

exedra - félkör alakú vagy szögletes, ülőpadokkal ellátott fülke az ókori épületek oszlopcsarnokainak végén (az apszis elődje), gör, ép, műv.

exemplifikáció - példákkal való bizonyítás, lat, el.

exhaláció - kigőzölgés, kipárolgás, kilehelés, gázkitörés, lat.

exigencia - követelmény, elvárás, lat.

exigens - igényes, nagyigényű.

exilium - számkivetés, száműzetés, lat.

exkluzív - előkelő, elegáns, választékos, zártkörű, kizárólagos, lat, el.

exkuzálás - mentség, mentegetőzés, bocsánatkérés, lat.

exogámia - nemzetségen, csoporton kívüli házasság kötelezettsége, gör, el.

exogén - külső eredetű, gör, el.

exóta - idegen éghajlatról más vidékre telepített lény, gör, el.

expanzió - terjeszkedés, hódító törekvés, lat.

expeditív - határozottan, gyorsan intézkedő, lat, el.

explantáció - kimetszett élő szövet mesterséges táptalajon való továbbtenyésztése, lat, él.

explicite - érthetően, világosan, egyértelműen, lat.

exponált - kifejtett, előadott, megmagyarázott, feltűnő, kényes, veszélyes helyzet, nagy felelősséggel járó.

expozé - miniszteri tájékoztató az országgyűlésnek, előadás, beszámoló, fr.

expozíció - fénysugárzás, megvilágítés szorozva az idővel, fiz.

expresszivitás - kifejező erő, lat, el.

exsiccatio - kiszáradás, lat.

exsolutio - felmentés, feloldás, lat, ritk.

extenzibilitás - nyújthatóság, kiterjeszthetőség, lat, el.

extenzió - kiterjedés, kinyúlás, feszítés, nyújtás, lat, fiz, orv, azon dolgok, amikre a kifejezés egy adott helyzetben vonatkozik, fil.

extinkció - közegen áthaladó fény intenzitásának csökkenése, fényességcsökkenés, lat, fiz, csill.

extrapoláció - valószínűségi változó értékének becslése, jövőbecslés a múlt alapján, lat, el, mat.

extravagáns - különcködő, hóbortos, lat, el.

extrém - szélső, szélsőségesen túlzó, szertelen, rendkívüli, végtelen nagy, lat.

 

F

 

facula - napfáklya, lat, csill.

fading - hangerősség ingadozás, átmeneti elhalkulás, ang, hír.

fagocita - más sejteket bekebelező, elpusztító sejt, gör, el, él.

fakszimile - hasonmás, nyomtatott szöveg pontos másolata, lat, ang, nyomd.

faktográfia - tényközlő tájékoztatás, lat, el, tud.

faktológia - a tények önmagukért való gyűjtése és rendezése, értékelésük nélkül, lat, gör, tud.

faktor - összetevő, tényező, szorzó, hajtóerő, üzemvezető, lat.

fakultáció - tetszés szerinti választás különböző kötelező tantárgyak között, lat, el, isk.

faktualizmus - csak a tényeket elismerő, de a nagyobb összefüggésektől tartózkodó felfogás, lat, el.

falanx - nehéz fegyverzetű gyalogság hadrendje, gör, tört.

falzifikáció - hamisítás, lat, el.

fangoterápia - iszapkezelés, ol, gör, orv.

farmaceutika - gyógyszerészet, gör, farmakológia: gyógyszertan.

fárosz - világítótorony, irányító, vezérlő szellem, útmutató, gör.

faszcináció - megigézés, megbűvölés, lat, rég.

fatalizmus - megnyugvás az elkerülhetetlen sorsban, végzetben, lat, fr.

favorit - a legesélyesebb versenyló, kegyenc, kedvenc, ol, fr, sp.

fázis - folyamat egy szakasza, mozzanata, váltóáram irányának és nagyságának pillanatnyi állapota, fényváltozás, gör, lat.

feddan - egyiptomi területmérték: 0,42 hektár, arab.

feed-back - visszajelzés a testben, ang, orv.

felukka - evezős, vitorlás hajó, arab.

fenomenalizmus - csak a jelenség ismerhető meg, a lényeg hozzáférhetetlen, gör, lat, fil.

feredzse - mohamedán nők hosszú fátyla, amit felsőruhaként viselnek, tör.

fermentáció - erjedés, lat, él.

feromon - egyes rovarok (méhek, hangyák) viselkedésbeli változást kiváltó illathormonja, ném, gör, el, él.

fez - fordított virágcserép alakú, vörös posztóból készült bojtos fejfedő a mohamedánoknál.

fideizmus - a hitet a tudománynál többre becsülő és előnyben részesítő felfogás, lat, el, fil.

filantrópia - jótékonykodó emberszeretet, emberbaráti érzés, gör.

filiálé - leányvállalat, fiók, lat, el, ker.

filogenetika - törzsfejlődéstan, származástan, gör, el, él.

filter - szűrőkészülék, szín, fény, füst szűrő, lat, ném.

finalizmus - a természet és a társadalom mozgásában céltudatosságot feltevő elmélet, lat, el, fil.

finitizmus - a valóság véges természetének filozófiája, lat, el, fil.

fisszió - atommaghasadás, ang.

fitotron - növénynevelőgép, gör, el, növ.

fitozoa - növényállatok, gör, el, áll.

flankíroz - az ellenség oldalába jut, fr, ném, kat.

flare-csillagok - szabálytalan fényváltozásokat mutató csillagok, ang.

flastrom - tapasz, gör, lat.

flatulancia - gyomor és bélgázképződés, lat, el orv.

fler - napkitörés, ang, csill.

flexibilitás - hajlékonyság, hajlíthatóság, lat.

flokkulusz - a Nap kromoszférájában levő fényesebb vagy sötétebb felhőszerű képződmény, csill, pehely, lat.

floppy disk - hajlékony mágneslemez, ang, hír.

flotálás - úsztatás, vegy.

fluidum - folyadék, lat.

fluktuáció - ingadozás, hullámzás, munkásvándorlás, lat.

fluoreszkálás - villódzás a besugárzott fény hatására és ideje alatt, lat, el, fiz.

fluviális - folyami, folyóvíz által létrehozott, lat, földr.

fluxus - a mágneses indukció szorozva a felülettel, vill, áramlás, folyás, keringés, lat.

foraminifera - likacsosházú tengeri állatok, lat, el, áll.

foronómia - mozgástan, gör, el, fiz.

foszforeszkálás - fényhatás utáni villódzás, fénykibocsátás, gör, lat, fiz.

fotokondukció - fényelektromos vezetés, gör, lat, fiz.

fotoszféra - naplégkör alsó része, ahonnan a fény zöme ered, gör, el, csill.

fototropizmus - növények fény irányába való fordulása, növekedése, gör, lat, növ.

fragilis - törékeny, lat.

frikció - súrlódás, dörzsölés, lat.

fríz - görög stílusú épületek párkánya alatti díszített sáv, képszék, fr, ép, műv.

fulgurit - robbanószer, lat, el, vegy, villámkő, kvarcüveg, geol, ásv.

fumarola - működő tűzhányó forró gázforrása, ol, geol.

fundamentalizmus - csak a vallási kinyilatkoztatást és annak szent könyveit elfogadó, minden más nézetet elutasító világnézet, lat, vall.

fusztanella - albán és görög férfiak bő, ráncos, térdig érő, szoknyaszerű nadrágja, tör, ol.

 

G

 

gabbró - változatos színű, bázisos kémhatású, mélységi szemcsés kőzet, ol, geol.

gadolinit - fekete, zsíros fényű radioaktív ásvány, földszilikát, ásv.

galabie - az arab népek ingszerű, földig érő nemzeti viselete.

galenit - ólom-szulfidból álló sötétszürke kristályos ásvány, ólomérc.

galéria - karzat, belső erkély, folyosó, kiállítóterem, képtár, lat.

gálma - cinkpát, héber, ném, ásv.

galvanométer - érzékeny elektromágneses műszer kis áramerősségek mérésére, vill.

gambit - gyalogáldozattal nyitás a sakkban, ol, fr.

gamelán - ütőhangszerekből álló jávai zenekar, maláji, zene.

gametangium - ivarszerv, gör, lat, növ.

gamogónia - ivaros szaporodás, gör, el, él.

ganglion - idegcsomó, idegduc, gör, él.

gangréna - üszök, üszkösödés testben, gör, orv.

gárda - testőrség, kiváló katonai egység, fr, kat.

garnierit - nikkelérc, ásv.

garnizon - helyőrség, helyőrségi város, fr, ném, rég, kat.

gatha - Zarathusztrának tulajdonított vallásos költemény a Zend-Avesztában. óiráni, vall, tört.

gázi - harcos, a hitetlenek legyőzője, mohamedán uralkodók és hadvezérek megtisztelő címe, arab.

Geiger-Müller-számlálócső - ionizáló sugárzások és elektromos töltésű részecskék észlelésére szolgáló számláló műszer.

gejzirit - gejzírek vizéből lerakódott kovatufa, ásv.

gél - kocsonyás kolloid rendszer, fr, ném.

geminál - kettőz, ikerít mássalhangzót, nyelvt.

gemma - vésett alakos ábrázolással díszített drága vagy féldrágakő, lat, bimbózás során keletkező új egyed, áll, rügy, növ.

genealógia - származástan, leszármazás, családfa, gör, lat, tud.

generáladjutáns - főhadsegéd, rég, ném, kat.

generalizáció - általánosítás, lat, el.

generálpauza - összes szólamra és hangszerre vonatkozó szünet, ném, zene.

géniusz - lángész, tehetség, alkotó képesség, védőszellem, lat.

genocídium - népirtás, lat, el, jog.

genuin - vele született, eredeti, természetes, igazi, valódi, lat.

geoantiklinális - hosszú, lankás boltozat a föüldfelszínen vagy a tengerfenéken, gör, lat, geol.

geodézia - földméréstan, gör, el, tud.

geokarp - termését a földben hozó, gör, lat, növ.

geoszinklinális - hosszú bemélyedés a föld felszínén, gör, lat, geol.

geriátria - öregkori betegségek tudományága, gör, el, orv.

gerilla - felkelő, népi szabadcsapat tagja, sp.

gerontokrácia - azon államvezetési forma, ahol a legfelsőbb hatalmat a vének tanácsa gyakorolja, gör, el.

gesta - viselt dolgok, tettek, történelem, lat.

gesztor - fővállalkozó.

gigász - óriás, gör.

ginekokrácia - nőuralom, gör, el.

ginkgó - páfrányfenyő, lombhullató díszfa kínában, jap, növ.

giráció - optikai forgatóképesség, lat, fiz.

girosztát - kardántengelyes giroszkóp, gör, lat, gép.

glaciális - jégkorszakbeli, jég mozgásával kapcsolatos, lat, gör, földr.

glagolita - ószláv írás a cirill előtt, szláv, nyelvt.

gliasejtek - az agyvelőben az idegsejteket és a hajszálereket behálózó nyúlványos sejtek, gör, él.

glint - a jégtakaró lepusztító munkája után kialakult tereplépcső, észt, földr.

gliptika - drágakővésés és kőfaragás művészete, gör, műv.

globalizmus - világuralmi törekvés és ennek ideológiája, lat, el.

globula - intersztelláris porból álló köd, lat, csill.

glorióla - dicsfény, sugárkorona, fénykoszorú, lat, glória.

glosszál - magyarázó jegyzetekkel ellát.

glottológia - nyelvészet, gör, el, tud, glottológus.

GMT - greenwichi időszámítás szerinti idő.

gneisz - földpát, kvarcot és színes szilikátot tartalmazó átalakult kőzet, ném, geol.

gnóm - föld alatti törpe, manó, gör, lat.

gnomon - csillagászati pálca, napóra, gör, csill.

gnoszeológia - ismeretelmélet, gör, el, fil.

gnoszticizmus - keresztény vallási és görög filozófiai misztikus áramlat, mely a tökéletességre törekedett, gör, lat, vall.

gnóthi szeauton - ismerd meg tenmagadat, gör.

gnózis - megismerés, felismerés, a legszentebb ismeretek tana, gör.

goélette - könnyű kétárbócos vitorlás hajó, fr.

gofri - amerikai palacsinta, frissen sütött töltött ostya, ang, konyha.

gon - új fok, a kört 400 egységre osztó mérték.

gonád - nemi mirigy, gör, él.

gondola - velencei evezős csónak, léghajó kosara, több rekeszes állvány, ol.

goniométer - szögmérő műszer, gör, el.

goodwill - vállalat eszmei értéke, üzleti jó hírnév, ang, ker.

gopuran - a dél-indiai dravida templomok lépcsős-piramisos toronnyal ékes kapuja, dravida, műv.

goszpodár - uralkodó, fejedelem, szláv.

gótikus - csúcsíves.

goudron - petróleumaszfalt, fr, vegy.

gourmand - ínyenc, nagyétkű, fr.

gouverneur - kormányzó, helytartó, nevelő, fr, rég, guvernőr.

grácia - báj, kellem, kecsesség, kegyelem, kegy, megbocsátás, jóindulat, kedvezés, hála, köszönet, lat.

gracilis - kecses, karcsú, törékeny, lat.

gradáció - fokozatosság, fokozás, lat.

gradiens - mennyiség értékváltozása a helytől függően, lat, fiz.

graduáció - fokokra osztás, méretezés, képesítés, lat, el, műsz, isk, graduális: fokozatos.

grádus - fok, fokozat, rang, lat, mat, fiz.

graféma - meghatározott funkciójú írásjegy, gör, el, tud.

grahamit - Fe, Ni és szilikát meteoritfajta, geol.

grain - a karát negyede, súlymérték, ang.

grand - spanyol főúr.

grandiózus - nagyszabású, hatalmas, nagyszerű, ol.

gránit - mélységi kőzet, ol, ném, geol.

granuláció - a napfelszín szemcsés szerkezete, szemcsézettség, sarjadzás, lat, el, csil.

granulátum - szemcsés termék.

grátisz - ingyen, fizetség nélkül, lat.

graviméter - gravitációt mérő műszer, lat, gör, fiz, geol.

greizen - gránitos kőzet, ném, geol.

grenadin - ritka szövésű, könnyű, finom szövet, fr, text.

griberli - gödröcske az arcon, ném, biz, grüberli.

griff - félig sas, félig oroszlán, gör, lat.

grit - finom szemcséjű kvarchomokkő, ang, geol.

guajava - almaszerű fűszeres gyümölcs, indián, növ, guava.

guéridon - kis egylábú asztalka, díszállvány, fr.

gurkha - nepáli katona, hindi.

gurtni - szíj, heveder, ném, biz.

gvajakfa - kemény bútorfafajta, indián, sp, növ.

 

H

 

habilitáció - egyetemi magántanári képesítés.

habilitálás - tudományos fokozat odaítélése, lat, tud.

habituális - szokásos, szokványos, sokszor ismétlődő, lat, el.

habitus - magatartás, szokás, viselkedésmód, külső megjelenés, testalkat, lat.

hacienda - birtok, falusi ház, major Dél-Amerikában, Mexikóban, sp.

hadzs - zarándoklás Mekkába a Kábához, arab, vall.

háfiz - arab tudós, aki kívülről tudja a Koránt.

hagiográfia - a szentek életének leírása és kutatása, gör, el, vall.

hagiolátria - a szentek tisztelete, gör, el vall.

hakim - orvos, bíró, tudós, arab.

halo - fényudvar, fénygyűrű, gör, met.

hamadriád - erdei nimfa, vmely fa szelleme, gör.

hamal - teherhordó, hordár, arab, tör.

hammada - sziklasivatag, nagyobb területeket elborító durva törmeléktakaró, arab, geol.

handzsár - ívelt pengéjű, rövid szúrófegyver, arab, tör.

hapax legomenon - egyetlen helyen előforduló adat, gör, irod, nyelvt.

haploid - egyszeres kromoszómaszámú, gör, el, él.

haptotropizmus - érintési inger által kiváltott növényi mozgásjelenség kacsokon, indákon, gör, lat, növ.

Hathor - egyiptomban az ég, a szerelem, a termékenység és a pusztulás istennője, nőalak tehénfejjel.

hedzsra - Mohamed menekülése Mekkából Medinába és a muzulmán időszámítás kezdete, arab.

hegemónia - vezetés, vezérszerep, hatalmi fölény, felsőbbség, gör, lat.

heliakus - a Nappal egyidejű kelés vagy nyugvás, gör, el, csill.

helmintológia - féregtan, élősdikkel foglalkozó orvostudományi ág, gör, el, orv.

helotizmus - (rab)szolgaság, rabszolgatartás, gör, lat.

hemeralopia - farkasvakság, szürkületi vakság, gör, el, orv.

hemiéder - felesforma, a különböző teljes lapszámú kristályformák fél lapszámú alakja, gör, el, ásv.

hemiszféra - félgömb, félteke, gör, el.

hendikep - előny a gyengébbnek, akadály, hátrány, ang, sport.

heparin - véralvadásgátló poliszacharid a testben, gör, lat, orv.

heraldika - címertan, lat.

herbárium - növénygyűjtemény, lat.

herbivora - növényevők, lat, el, áll.

heretikus - eretnek, gör, lat, vall.

herézis - eretnekség.

herold - hírnök, futár a középkorban, ném, tört.

herpetológia - csúszómászók állattana, gör, el, áll.

heurisztikus - rávezető, kitaláltató módszer, tapasztalatokra épülő próbálkozásokkal való megoldás, gör, lat, mat.

hexapoda - rovarok, hatlábúak, gör, el, áll.

hialinos - üveges kiképződésű vulkanikus kőzet, geol.

hidratáció - vízmolekulák megkötése oldott ionokkal , gör, lat, vegy, hidratálás.

hidrokultúra - vízkultúra, növénytermesztés talaj nélkül, gör, el, mezőg.

hieratikus - szent, papi, megmerevedett, hagyományosan megszabott, gör, lat.

higroszkóp - levegő nedvességét mérő műszer, gör, el, met.

hikori - diófaféle Észak-Amerikában, indián, ang, növ.

hiperesztézia - fokozott, beteges érzékenység, gör, el, orv.

hipergol - az összetevők érintkezésekor magától begyulladó rakéta hajtóanyag, gör, el, űrh.

hiposztázis - a mitológiában vmely istenség egy tulajdonságának külön megszemélyesítése, gör.

hipotermia - a test hőmérsékletének lehűlése, gör, el orv.

hipotézis - részben igazolt tételeken alapuló feltevés, gör, el.

hipszométer - légnyomásmérő a víz forráspontja alapján, gör, el, met.

hodzsa - mohamedán pap, hitoktató, perzsa, tör.

holoéder - teljes lapszámú kristály, gör, el, geol.

hologram - 3D-s kép negatívja, lézerrel átvilágítva térhatású képet ad, gör, el, tud.

homiletika - egyházi ékesszólás, gör, el, vall.

hoplita - nehéz fegyverzetű gyalogos az ókori Görögországban, gör, tört.

humerale - vállkendő, katolikus miseruha része, lat, vall.

hylea - Dél-Amerikai esőerdők, gör, lat, földr.

hymenoptera - hártyásszárnyúak, rovaroknál, gör, el, áll.

hyperalgesia - fájdalom iránti fokozott érzékenység, gör, el, orv.

hypermnesia - emlékezés kórosan fokozott mértéke, gör, el, orv.

 

I, Í

 

ichnolit - megkövesedett állati lábnyom, gör, el, geol.

ichor - az istenek vére, testnedv, sebváladék, gör.

ideális - eszményi, tökéletes, mintaszerű, fenséges, nemes, gör, lat.

identifikáció - azonosítás, lat, identifikálás.

identitás - azonosság, lat.

ideogramma - fogalmat jelölő írásjel (kínaiban, egyiptomiban), gör, el, tud.

idiolátria - önbálványozás, önimádat, gör, el.

idióma - nyev, beszédmód, tájnyelv, gör.

idiomatizmus - sajátos fordulat vmely nyelven, ami nem fordítható szó szerint, gör, lat, nyelvt.

idol - bálvány, gör, lat, vall, idolum.

ignorál - szándékosan mellőz, semmibe vesz, lat.

ignorancia - tudatlanság, műveletlenség, lat.

ikon - görögkeleti táblakép, a jeltárgyat egy külső képszerű viszony alapján jelölő jel, gör, lat, vall, műv.

illegális - törvényellenes, lat.

illumináció - kivilágítás, festéssel való díszítése könyvnek, lat, illuminálás.

illusztráció - szövegkép, szöveg közti ábra, szemléltető anyag, lat.

illusztris - híres, neves, kiváló, lat.

illúzió - érzéki csalódás, lat.

ilmenit - titánvas, titánérc, ásv.

image - jó hírnév, ang, ker.

imagináció - elképzelés, képzelőerő, képzelet, lat.

imaginárius - képzelt, képzeletben létező, lat.

imám - mohamedán pap, vallástudós, a próféta utóda, arab, tör, vall.

imbecillis - enyhén gyengeelméjű, hülye, lat.

imitáció - utánzás, színlelés, lat, imitálás.

immanens - benne rejlő, belsőleg hozzá tartozó, lat, fil.

immenzitás - mérhetetlenség, végtelenség, lat, rég.

immerzió - bemerülés, belemártás, belemerítés, lat, égitest takarásba kerülése, lat, csill.

immúnis - fertőző betegségekkel, mérgekkel szemben védett, ellenállóképes, lat, orv.

impedancia - váltóáramú ellenállás, ang, vill.

imperativus - parancsoló szükségszerűség, felszólító mód, lat.

imperátor - császár, katonai főparancsnok, lat, tört.

implantál - beültet vmit testbe, lat, orv.

implicit - rejtett, burkolt, nem kifejtett, lat, ném.

implikáció - belekeveredés, belebonyolódás, lat.

implózió - összeomlás, robbanásszerűen, lat, fiz.

imponál - tiszteletet, elismerést, bámulatot kelt, lat.

impregnálás - vegyszeres átitatás vízhatlanság, tűzállóság miatt, lat, vegy, impregnáció.

improvizáció - rögtönzés, ol.

impulzus - lökés, rövid hatás, ösztönzés, indítás, mozgásmennyiség, lat.

inadekvát - egyenlőtlen, nem megfelelő, lat.

inaktív - tétlen, nem cselekvő, semleges, lat, el.

inaktivál - hatástalanít, lat, el.

incestus - vérfertőzés, lat.

incidens - váratlan esemény, zavaró mozzanat, lat.

indemnitás - bűntetlenség, mentesség a felelősségrevonás alól, kártrítés, napidíj, lat.

index - mutató, jelző, viszonyszám, tiltott dolgok jegyzéke, lat.

indirekt - közvetett, nem egyenes, összetett, lat.

indiszkrét - fecsegő, tapintatlan, lat.

individuális - egyedi, önálló, személyi, sajátos, lat, el.

indukció - következtetés egyesből az általánosra, lat, fil.

inercia - tétlenség, lustaság, tehetetlenség, erőtlenség, lat.

inerciális navigáció - pörgettyűket és gyorsulásmérőket használó korszerű navigációs eljárás.

infáns - királyi herceg, sp, tört.

infantilis - gyerekes, fejletlen, lat.

infekció - fertőzés, lat, orv.

inferioritás - alsóbbrendűség, alárendeltség, lat, el.

infernó - pokol, alvilág, ol.

infiltráció - beszivárgás, átszivárgás, lat, el.

infinitás - végtelenség, lat, infinitum.

infinitezimális - parányi, rendkívül kicsi, lat, el.

infinitizmus - a valóság végtelenségét valló szemlélet, lat, fil.

influencia - hatás, befolyás, villamos töltésmegoszlás, lat, vill.

informális - magánjellegű, nem hivatalos, kötetlen, fr, lat.

infuzóriaföld - kovaföld, fehér, lyukacsos, szerves eredetű kovakőzet.

ingerencia - befolyás, beavatkozás, hatáskör, lat.

ingot - öntött fémrúd, félkésztermék, tuskó alakú, acél, ezüst, arany, ang, koh.

ingrediencia - hozzávaló, alkatelem, kellék, lat, ingrediens.

inherens - vmivel velejáró, szorosan hozzátartozó, lat.

inhibítor - a vegyi folyamatok lefolyását gátló anyag, lat, el, vegy.

iniciáció - beavatás, bevezetés, lat, el, tud.

iniciatíva - kezdeményezés, vállalkozó szellem, lat, el.

inkarnáció - megtestesülés, lat, vall.

inklináció - hajlam, a földi mágneses térerősség vektorának a vízszintessel bezárt szöge, bolygópálya hajlásszöge a föld pályasíkjához, vonzódás, lat, orv, fiz, csill.

inkognitó - fedőnév, álnév, rangrejtve, ol.

inkompatibilitás - összeférhetetlenség, összeegyeztethetetlenség, lat.

inkompetens - illetéktelen, lat.

inkorrekt - nem becsületes, kifogásolható, lat, el.

inkubátor - keltetőgép, lat, el.

innováció - újítás, megújulás, fejlődés, új termék bevezetése az áruforgalomba, lat.

insalláh - ha isten is úgy akarja, arab.

insectologia - rovartan, lat, gör, áll.

inspektor - felügyelő, ellenőr, intéző, lat.

inspiráció - ihlet, sugallat, ösztönzés, belégzés, lat.

installáció - beiktatás, berendezés, felszerelés, lat, műsz.

instancia - kérvény, folyamodvány, kereset, lat, jog.

instruál - tanít, oktat, lat, isk.

instrukció - útbaigazítás, tájékoztatás, utasítás, lat.

instrumentális - hangszeres, lat, el, zene.

instrumentalizmus - a logikát és az okságot tagadó filozófia, lat, el.

inszurrekció - felkelés, lat.

intakt - érintetlen, sértetlen, lat, ném.

integráció - egységesülés, beilleszkedés, hozzácsatolás, lat.

integritás - érintetlenség, sértetlenség, épség, lat.

intellektuális - értelmi, észbeli, szellemi, lat.

intencionalizmus - elv, miszerint a cselekedeteket a céljuk szerint kell megítélni, lat, elv.

intendáns - főfelügyelő, hadbiztos, lat, ném, rég.

intenzitás - hatás erőssége, hatásfok, színek élénksége, lat, el.

interakció - kölcsönös viszony, lat, el.

interaktív - kölcsönös érintkezést lehetővé tevő távközlési rendszer, lat, el, hír.

interceptor - elfogó vadászrepülőgép, lat, el, kat.

interdiszciplináris - több tudományágra kiterjedő, lat, el.

interface - illesztő, két fnkcionális egységet összekapcsoló eszköz és ennek működési módja, ang, hír, interfész.

interferencia - kölcsönös hatás, hullámok erősítő vagy gyöngítő hatása találkozáskor, rádióvételi zavar, ang, fiz, hír.

intermezzo - közjáték, közzene, ol.

internál - rendőri felügyelet alatt álló kényszerlakóhelyre telepít, fr, ném.

interpelláció - írásbeli kérdés a kormányhoz, felszólamlás, lat.

interpoláció - beszúrás, szöveghamisítás, következtetés a függvény közelítő értékére az ismert adatok alapján, lat, irod, mat.

interpretáció - értelmezés, magyarázat, művészi előadásmód, lat.

intervallum - időköz, hangköz, számhalmaz, ponthalmaz, lat.

intervenció - erőszakos beavatkozás más állam belügyeibe, lat.

intimitás - meghittség, bizalmasság, fr, ném.

intolerancia - türelmetlenség, összeférhetetlenség, lat.

intonáció - hangvétel, hanglejtés, lat, el, nyelvt.

intrika - cselszövés, ármány, fondorlat, fr, ném.

introvertált - befelé fordult, lat, el.

intuíció - ösztönös megérzés, felismerés, lat.

invariáns - változatlanul maradó mennyiség, lat, el, mat.

invázió - katonai elözönlés, lat.

invenció - lelemény, találékonyság, művészi alkotóképesség, találmány, lat.

invertál - megfordít, lat.

inverzió - megfordulás, szerv rendellenes befordulása, lat.

invesztálás - tőkebefektetés, beruházás, lat, el, közg.

invitálás - meghívás, lat.

inzultus - támadás, bántalmazás, lat.

ipon - pont, sport.

írisz - szivárvány, objektív rekeszrendszere, gör, lat, orv, fényk.

irónia - gúny, gör, lat.

irracionális - oktalan, értelmetlen, ésszerűtlen, lat.

irreális - képzeletbeli, megvalósíthatatlan, alaptalan, valószínűtlen, lat, el.

irreguláris - nem szabályos, szabadcsapat, lat, el, kat.

irreverzíbilis - vissza nem fordítható folyamat, lat, el, tud.

irrigáció - öntözés, beöntés, öblítés, lat, mezőg, orv.

irritáció - gyulladás, bántalom, inger, lat, orv.

iteráció - fokozatos közelítés, lat, mat.

izogonális - ugyanazon szöget bezáró, gör, lat, mat.

izokrón - egyidejű, gör, lat, tud.

izoláció - elkülönülés, szigetelés, fajok szétválása, lat, el.

izotrop - minden irányban egyenértékű, gör, el, tud.

 

J

 

jantra - jelképes diagram, vonalkombináció a buddhista művészetben szanszkrit.

jasmak - a török nők fátyla, tör.

jesiva - héber hittudományi főiskola, héber, vall.

joviális - derűs, jókedélyű, nyájas, lat.

jubileum - évforduló, örömünnep, lat, el.

jukon - pontelőny a dzsúdóban, jap, sport.

junta - szövetség, egyesület, katonai vezetés, sp.

juta - indiai hársfaféle rostnövény és az ebből készült durva textilanyag, csomagolásra, szanszkrit, ang, növ.

 

K

 

kacika - közép- és dél-amerikai indián törzsfőnök, gazdag, befolyásos ember, indián, sp.

kadét - hadapród, tisztjelölt, fr, ném, rég.

kádi - bíró, törvénytudó, arab.

kaftán - bokáig érő bő férfikabát, perzsa, tör.

kaid - észak-afrikai elöljáró, arab.

kakofónia - rossz hangzás, hangzavar, gör.

kalamus - írónád, írótoll, lat, rég.

kaldera - vulkán beomlott, feltöltődött egykori krátere, sp, földr.

kalifa - a próféta utóda, uralkodók és egyházfők címe, arab.

kalikó - finomabb pamutszövet, text.

kalkuláció - számvetés, számítás, lat.

kalligráfia - szépírás, gör.

káló - selejt, veszteség, ol, ker.

kámzsa - szerzetesi csuha, csuklya, lat.

kandeláber - oszlopszerű állvány, amin tálban világító vagy füstölőszert égetnek, lámpaoszlop, lat.

kandidátus - az első akadémiai tudományos fokozat, jelölt, lat, tud.

kanonizáció - szentté avatás, törvényesítés, gör, lat, vall.

káosz - teljes zűrzavar, rendetlenség, ősállapot, gör, lat.

kapacitás - befogadóképesség, űrtartalom, térfogat, kiterjedés, lat.

kapilláris - hajszálcső, hajszálvékony, lat, fiz.

kapitális - oszlopfő, nagybetű, iszonyú, főbenjáró, lat.

kapituláció - fegyverletétel, megadás, lat, el.

kapok - pamutfa növény termésének szálasanyaga, maláji, text.

kaptáció - befogás, lat, csill.

karabiner - fémcsat, kampózár, ném.

karakter - jellem, lelkierő, jellegzetesség, gör.

karakterisztika - jellegzetesség, jelleggörbe, a logaritmus egész számú része, gör, lat, műsz, mat.

karantén - vesztegzár, fr.

karavella - kis vitorláshajó, portug, hajó.

kardinális - bíboros, alapvető, lat, vall.

kardioid - szív alakú negyedrendű görbe, gör, el, mat.

karitatív - jótékony, emberbaráti, lat, el.

karizma - természetfeletti adomány, képesség, gör, vall.

karmazsin - kissé kékes árnyalatú élénkpiros, arab.

kármin - bírborvörös, arab, fr.

karr - mészkősziklán tarajos bemélyedés, ném, geol.

kartográfia - térképrajzolás, gör, el, földr.

karusszel - síkeszterga, körhinta, fr, műsz.

kasba - észak-afrikai fellegvár, arab.

kaszkád - vízilépcső, sokszorozó, fr, műsz.

kataklizma - természeti csapás, gör.

kataplexia - megdermedés, gör, orv.

katatónia - mozgási zavar, meredtség, gör, orv.

katekizmus - káté, vallási tan főtételeinek kifejtése kérdés-felelet formájában, gör, lat.

katholikon - ortodox szerzetesi főtemplom, gör, ép, vall.

kaució - óvadék, pénzbiztosíték, lat, ker.

kaverna - barlang, üreg, sziklafedezék, lat, kat.

kazamata - erődítmény föld alatti helyisége, ol.

kazetta - ékszerdoboz, láda, védőburkolat, osztott mennyezet mezője, ol, ép.

kazuális - esetleges, véletlen, lat, rég.

kenotáfium - jelképes síremlék, holttest nélkül, gör.

khaki - zöldesbarna szövet, perzsa, ang, text.

khitón - görög öltözék, ingszerű, ráncolt, térdig érő vászon vagy gyapjúruha, gör.

kilt - skótszoknya, ang.

kimberlit - magmás alkalikus kőzet, geol.

kiméra - agyrém, rémkép, mesterségesen összetett kettős természetű lény, él.

kirurgia - sebészet, gör, lat.

kiszmet - mohamedán sors, végzet, tör, vall.

klastrom - kolostor, zárda, rég, lat.

klausztrofóbia - zárt helyen való félelem, lat, gör, orv.

klauzula - záradék, lat.

klauzúra - kolostor elzárt része, zárlat, lat, vall.

klenódium - drágaság, kincs, ereklye, lat, rég.

klerikális - egyházi befolyása alatt lévő világi személy, gör, lat.

klimatológia - éghajlattan, gör, el.

klisé - nyomólemez, állandósult szókapcsolat, fr, nyomd, nyelvt.

koaxiális - azonos tengelyű, lat, el, műsz.

kódex - kéziratos könyv, törvénykönyv, szabálygyűjtemény, lat.

kodifikáció - törvényalkotás, lat, el, jog.

koercitív - kényszerítő dolog, lat, el.

koherencia - összetartozás, állandó fáziskülönbség, lat, tud.

koincidencia - egybeesés, lat, el.

koleopter - gyűrűs szárnyú repülőgép, gör, el, rep.

kollimáció - távcső iránybeállítása fénysugarak párhuzamosításával, lat, el, fiz, csill.

kollízió - összeütközés, érdekellentét, lat.

kollokvium - egyetemi, fősikolai vizsga, tanácskozás, lat, isk.

kolónia - település, lat.

kolonnád - oszlopsor, oszlopcsarnok, oszlopos folyosó, fr.

kométa - üstökös, gör, lat, rég.

kommandíroz - vezényel, parancsol, lat, ném, rég, kat.

kommentál - magyaráz, értelmez, fejteget, lat.

kommersz - kereskedelmi, nagy tömegben gyártott, fr.

kommuna - közösség, lat.

kompakt - összeálló, tömör, sűrű, tömény, lat.

komparáció - összehasonlítás, fokozás, lat.

kompatibilitás - összeférhető, társítható, lat, el.

kompenzál - kiegyenlít, kipótol, beszámít, lat.

kompetencia - illetékesség, jogosultság, szakértelem, lat.

kompiláció - összeollózott mű, lat.

komplanáris - egyazon síkban lévő, lat, el, mat.

komplikáció - bonyodalom, zavar, szövődmény, lat, orv.

komponens - összetevő, alkotórész, lat.

kompresszió - nyomás, összenyomás, lat, fiz.

kompulzív - kényszerítő, sürgető, lat, el, rég.

komtur - lovagrend fizetett tagja, lat, ném, tört.

koncepció - felfogásmód, nézőpont, meglátás, lat.

koncesszió - engedmény, kedvezmény, lat.

kondenzálás - sűrítés, tömörítés.

konferencia - tanácskozás, értekezlet, vitaülés, lat.

konfesszió - vallomás, őszinteség, gyónás, hitvallás, beismerés, mártír sírja, lat, vall.

konfliktus - összeütközés, nézeteltérés, harc, lat.

konfrontáció - szembesítés, szembenállás, lat.

konfúzor - kúpos cső, légcsatorna, lat, el, ép.

konglomerátum - egyveleg, halmaz, tőkéscsoport tulajdonában lévő ipari létesítmények, lat.

kongruencia - megegyezés, megfelelés, egybevágóság, lat, mat.

kónikus - kúp alakú, kúpszerű, gör, lat.

konjunkció - együttállás, és kapcsolat, lat, csill, fil, mat.

konjunktúra - viszonyok kedvező alakulása, gazdasági fellendülés, lat.

konkáv - homorú, lat.

konklúzió - következtetés, elhatározás, lat.

konkordizmus - a tudomány bibliával való egybehangolása, lat, el, vall.

konkrét - tényleges, kézzelfogható, tárgyi, pontos, megbízható, lat.

konkurrencia - versengés, verseny, lat, el.

konspiráció - összeesküvés, titkolódzó megbeszélés, lat.

konstelláció - a dolgok állása, a helyzet, égitestek helyzete a földről nézve, csillagkép, lat, csill.

kostitúció - testalkat, felépítés, alaptermészet, vegyület sajátságainak együttese, alkotmány, lat, vegy, rég.

konstrukció - szerkezet, berendezés, szerkesztés, tervezet, lat.

konszenzus - egyetértés, egyezség, beleegyezés, lat.

konszolidálódik - megerősödik, rendbe jön, lat.

kontaktus - kapcsolat, érintkezés, lat, vill.

kontempláció - szemlélődés, elmélkedés, gondolkodás, lat.

kontingens - arányos, megszabott rész, hozzájárulás, felső keret, lat.

kontrakció - összehúzódás, térfogatcsökkenés, lat, fiz.

kónusz - kúp, gör.

konvekció - hőáramlás, kóboráram, lat, fiz.

konvenció - megegyezés, szerződés, egyezmény, lat.

konvergencia - összehajlás, összetartás, sorozatok azon tulajdonsága, hogy határértékük van, lat, fiz, mat.

konvertiplán - változtatható szárnyú repülőgép-helikopter, ang, rep.

konverzió - átalakítás, átváltás, megtérés, lat, közg, vall.

konvex - domború, lat, fiz.

konviktus - diákotthon, lat, rég, isk.

konvoj - hadi fedezet alatt haladó kereskedelmi hajóraj, ang, kat.

konvulzió - görcs, vonaglás, vergődés, lat, orv.

konzekvencia - következmény, következtetés, lat.

konzisztens - erős, állandó, sűrű, tartalmas, torzítatlan, nem önellentmondó, lat, tud.

konzol - gyámkő, tartópillér, tartóállvány, fali asztal, fr, ép, műsz.

koordinál - mellérendel, összehangol, lat.

kopuláció - kapcsolódás, egybeolvadás, esketés, növények ivaros szaporodása, megtermékenyülése, lat, vall, növ.

korrekció - helyreigazítás, javítás, lat.

korreláció - kölcsönösség, két valószínűségi változó közötti nem függvényszerű kapcsolat, lat, mat.

korridor - folyosó, keskeny földsáv a tengerhez, ol, ném.

korvett - hadihajó, fr.

krépidóma - nem járásra szolgáló lépcsőfokokból álló talapzatszerű alépítmény, gör, műv.

krill - ehető, világító tengeri rákocska, norvég, áll.

kriobiológia - fagyasztás közbeni élettani folyamatok vizsgálata, gör, lat, él.

kriosztát - fagyasztóberendezés, gör, lat, műsz.

kripta - sírbolt, sírkápolna, gör, lat, műv.

kriptográfia - titkosírás, gör, el.

kriptológia - rejtjelfejtés elmélete és gyakorlata, gör, el.

kriptonima - fedőnév, álnév, gör, el.

krisztallográfia - kristálytan, gör, el, tud.

kritérium - ismérv, fontos mozzanat, döntő tényező, gör, lat.

kritika - bírálat, ítélőképesség, gör, lat, tud.

krízis - válság, fordulópont, gör, lat, orv.

krónika - évkönyv, gör, lat.

kronológia - időmérés, időszámítás tudománya, időrend, gör, el.

kubánka - csúcsos alakú, körben prémes női sapka, or, div.

kubba - kupolás arab síremlék, arab, ép.

kulináris - konyhai, ínyenc, parlagi, romlott, lat.

kulissza - színfal, titokban, lengőív, csúszóvezeték, vájat, menet, fr, szính, műsz.

kulmináció - tetőpont, csúcspont, delelés, lat, csill.

kultikus - hitélethez tartozó, lat, ném, vall.

kultivál - rendszeresen űz, gyakorol, folytat, fenntart, művel, nevel, tenyészt, lat.

kultusz - vallásgyakorlat, szertartások összessége, hódolat, imádat, lat, vall.

kumulál - felgyűjt, összegyűjt, felhamoz, lat.

kumulonimbusz - zivatarfelhő, fehér gomolyfelhő, lat, el, met.

kumulosztrátusz - réteges gomolyfelhő, lat, met.

kumulusz - gomolyfelhő, lat, met.

kurátor - gyám, gondnok, felügyelő, lat.

kuratórium - gondnokság, testület, hatóság, lat.

kurgán - földhányás alatti sírhalom a sztyeppén, tör.

kúria - nemesi udvarház, lat.

kurrens - folyó ügy, gyakori, szokásos, kisbetű, lat.

kurzus - tanfolyam, hajó haladási iránya, lat, isk.

kutikula - fedőhám, növényi bőrszövet, lat, él.

kutter - kishajó, ang.

kvadráns - negyedkör, szögmérő csillagmagassághoz, fegyvertávcső, lat, csill.

kvalifikáció - képesítés, minősítés, értékelés, rang, lat.

kvantál - lehetséges értékeket meghatároz, lat, el, fiz, mat, fil.

kvarteron - egy néger nagyszülővel rendelkező fehér ember, sp.

kvázi - szinte, mintegy, majdnem, látszólagos, lat.

 

L

 

labilis - ingatag, bizonytalan, lat, fiz.

laceráció - szétszaggatás, széttépés, lat, rég.

lafetta - lövegtalp, ágyútalp, fr, ném, kat.

láger - tábor, ném.

lagúna - sekély vizű öböl, homogyűrűben vagy korallgyűrűben, ol, földr.

lahar - vulkáni iszap és sárfolyás, maláji, geol.

laikus - nem hozzáértő, világi, nem egyházi, lat, vall.

lajbi - mellény, ném, rég, nép.

lajstrom - névjegyzék, lista, lat, rég.

lakkolit - üledékes kőzetek rétegei közé behatolt magma, amely azokat kupolaszerűen megemelte, de át nem törte és így a felszínre nem került, gör, el, geol.

lakonikus - velős, tömör, gör, lat.

lambrequin - ajtó, ablak, mennyezetes ágy tetején végigfutó redőzött, ívelt szélű függöny, ablakszőnyeg, fr.

lamella - vékony lemez fémből, papírból, műanyagból, lat.

lamentáció - panaszkodás, siránkozás, lat.

laminaria - barnamoszat az Atlanti-óceánban, lat, el, él.

lampasz - egyenruhanadrág oldalvarrásán végighúzódó széles, színes sáv, fr, ném.

lamprofir - sötét színű bázisos magmás telérkőzet, gör, el, geol.

landauer - négyüléses hintó.

lanista - gladiátorok vívómestere, kiképzője, lat, tört.

lanszíroz - kezdeményez, megpendít, felvet, támogat, hajít, vet, lövell, fr, ném, műsz, kat.

lapidárium - kőtár, lat.

lapilli - tűzhányókitöréskor a felszínre vetett borsónyi kőzetdarabok, ol, geol.

lascivitas - ledérség, szemérmetlenség, bujaság, kétértelműség, lat, ritk.

latencia - lappangás, lat, tud.

laterna - lámpa, hengertorony a kupola tetején világításra, lat, rég, ép.

latifundium - óriási nagybirtok, lat.

laudetur - dicsértessék, lat, vall.

lavíroz - hajó szél ellen cikkcakkban vitorlázik, kitér, holl, ném.

lazurit - lazúrkő, ultramarin, azúrkék, ibolyáskék ásvány, ékkő és festék, perzsa, lat, ásv.

lectica - gyaloghintó rómában, lat.

legális - törvényes, jogos, lat.

legátus - teljhatalmű megbízott, pápai követ, lat, tört.

lepidoptera - lepkék rendje, gör, el, áll.

letalitás - halandóság, halálozási arány, lat, el, orv.

letargia - kimerülés, közöny, érdektelenség, közömbösség, gör, orv.

leviatán - tengeri szörnyeteg, hatalmas lény, héber.

levulorotáció - a síkban sarkított fény balra forgatása, lat, el, fiz.

libella - szintező, vízmérték, szitakötő, lat, ép, műsz, áll.

liberális - szabadelvű, engedékeny, nagyvonalú, lat.

liberátor - felszabadító, lat.

libráció - a Hold tengely körüli forgásának kis egyenetlenségei, ingadozásai, lat, csill.

licenc - gyártási, használati jog, lat, ném, ker.

liddit - pikrinsavas robbanószer, vegy.

lidit - fekete kovapala, geol.

lídó - lagúnát elzáró keskeny törmelékgát, turzás, ol, földr.

liga - szövetség, egyesület, szervezet, ol.

ligatúra - elkötés, lekötés karon, éren, összevont betű, ikerbetű, lat, orv, nyomd.

likvidál - felszámol, kiárusít, megszűntet, megsemmisít, lat, el, ker.

limbus - szegély, perem, pokol tornáca, rendezetlen levéltári anyag, lat, vall, tud.

limitáció - elhatárolás, korlátozás, határérték megszabása, lat.

lingvisztika - nyelvészet, lat, el.

liofilezés - fagyasztásos szárítás, gör, lat, vegy.

litánia - hosszú könyörgő ima, ismételgetés, felsorolás, siránkozás, gör, lat, vall.

litológia - kőzettan, gör, el, geol.

liturgia - egyházi szertartásrend, gör, vall.

lízing - kölcsönbérlet, hosszú időre szóló bérlés, ami megvásárlással végződik, ang, ker.

llano - magasfüvű fátlan síkság Dél-Amerikában, sp, földr.

locutorium - beszélőszoba kolostorban, lat, el, vall.

loggia - pillérekre támaszkodó, boltíves, nyitott csarnok, fedett, a fal síkjából ki nem ugró erkély, ol, ép.

logisztika - hadtápszolgálat, kat.

logosz - az elvont világtörvény, gör, fil.

lojális - méltányos, igazságos, jóhiszemű, egyenes, becsületes, fr.

longitudinális - hosszirányú, hosszanti, lat, el.

looping - bukfenc repülővel, ang, sport.

lorette - félvilági nő, kéjnő, fr, rég.

loxodroma - forgásfelületre írt görbe vonal, ami forgásfelületnél minden alkotógörbével, gömbnél minden délkörrel állandó szöget zár be, gör, el, mat, hajó.

lösz - porból keletkező sárga, finom szemcsés, üledékes kőzet, termőföld, ném, geol, földr.

luciditás - a gondolat világossága, szellemi éleslátás, okosság, értelmesség, lat, el.

lugger - heringhalász bárka trapézvitorlával, holl.

lumen - fény, világosság, nagy szellem, nyílás, lat.

lumineszcencia - utólagos fénykibocsátás, villódzás gerjesztés hatására, lat, el, fiz.

lumineszkál - hidegen fénylik, villódzik, lat, el, fiz.

luminózus - fényes, ragyogó, világító, nagyszerű, remek, lat, rég.

lunetta - ablak feletti félkör, díszítéssel, ol, ép.

lustrum - ötéves időszak a rómaiaknál, lat.

 

M

 

macerál - bosszant, zaklat, lat.

machete - rövid nyelű, erős pengéjű kés, sp.

machináció - mesterkedés, cselszövés, fondorlat, lat.

madrigál - rövid szerelmi költemény, dal, ol, irod.

magiszter - mester, tudós, tanár, lat.

mágnás - feudális nagybirtokos, főnemes, nagytőkés, lat, tört.

magnezit - magnézium-karbonát, tűzálló edények készítésére, gör, lat, ásv.

magnitudo - csillagok fényessége, földrengésméret, lat, csill, földr.

mahdi - megváltó, megszabadító, arab, vall.

majorette - ünnepségen csapatban felvonuló egyenruhás fiatal nő, fr.

makulátlan - szeplőtlen, tiszta, hiba nélküli, ártatlan, feddhetetlen.

maliciózus - rosszmájú, csípősen gúnyos, rosszhiszemű, lat.

mandátum - politikai felhatalmazás, megbízás, lat.

mandiner - a billiárdasztal ruganyos kerete, illetve az erről visszapattanó golyó, ol, ném.

mandorla - dicsfény mandula alakú ábrázolása, ol, műv.

manifesztáció - kinyilatkoztatás, kijelentés, megnyilvánulás, tüntetés, lat.

manipuláció - kézi művelet, kezelés, befolyásolás, mesterkedés, lat, el.

manír - modor, mód, szokás, magaviselet, különösség, furcsaság, fr, ném.

manőver - hadmozdulat, mozdulatsorozat, furfangos cselekvés, fr, ném, kat, hajó.

manréza - lelkigyakorlatos ház, elvonul a világtól, vall.

mantilla - fejet és vállat takaró csipkefátyol, könnyű női köpeny, sp, div.

manzárdtető - megtört felületű nyeregtető, ami padlásszobát rejt, ép.

marimba - bennszülött néger xilofon dzsessz-zenekaroknál, bantu, sp, zene.

markáns - jellegzetes, éles, határozott, fr, ném.

mártír - vértanú, gör.

mascon - égitest tömegének egyenlőtlen elosztása miatti anyagsűrűsödés, ang, csill.

masztaba - óegyiptomi csonkagúla, sírépítmény, arab.

matador - bajnok, hős, bikaviadal szereplője, sp.

materializáció - megtestesülés, testetöltés, lat, el.

mátrix - téglalap alakú számtáblázat, lat, mat.

medália - érdemérem, kitüntetés, ol, kat.

megaron - előcsarnokos, egyetlen belső terű ősi ház, gör, ép.

mehari - gyorsjárású tevefajta, arab.

melinit - pikrinsavas robbanószer, fr, vegy.

melioráció - talajjavítás, lat, mezőg.

mementó - emlékeztető jel, lat.

memoár - emlékirat, fr, irod.

menhir - faragatlan kőoszlop, kelta.

meniszkusz - félhold alakú díszítés, ékszer, folyadék görbült felülete csőben, gör, lat, fiz.

mentor - idősebb tanácsadó, pártfogó, atyai jóbarát.

meridián - a zeniten, nadíron áthaladó délkör az éggömbön, főkör, lat, csill.

mesztic - fehér és indián szülőktől származó utód, sp.

metabolizmus - anyagcsere, gör, lat, él.

metafilozófia - a filozófiai megismerés sajátosságait vizsgáló elmélet, a filozófia filozófiája, gör, el, fil.

metafizika - az érzékeinkkel fel nem fogható kérdésekkel és a dolgok végső okaival foglalkozó filozófia, ontológia, fil.

metafora - két fogalom tartalmi hasonlóságán alapuló szókép (pl. az üveg nyaka), gör, lat, irod, nyelvt.

metafrázis - irodalmi szöveg pontos visszaadása más szavakkal, körülírás, gör, el.

metakommunikáció - a szóbeli közlést kisérő, nem szándékos és nem tudatos kommunikáció, a gesztusok, gör, lat, tud.

metallográfia - fémekkel és ötvözetekkel foglalkozó tudomány, kohászat, gör, el, műsz.

metallurgia - fémek kohászata, gör, lat.

metaméria - szelvényezettség, élőlények testének haránttagozódása, ismétlődő gyűrűszerű tagokból való felépítettsége állatoknál, növényeknél az oldalszervek szakaszos ismétlődése, kémiában a vegyületek gyökeinek eltérő elhelyezkedése, gör, el.

metamorfózis - átalakulás, gör, lat.

metasztázis - áttétel, átterjedés, orv, a felelősség áthárítása, irod, gör, el.

metempszichózis - lélekvándorlás, gör, el.

metodika - módszertan, a tanítás elmélete és gyakorlata, gör, lat, isk.

metopé - a dór templomok párkányának frízében lévő négyzetes, gyakran domborművekkel díszített mező, gör, ép.

metresz - szerető, kitartott nő, fr.

metronom - rugóval működtetett ingás idő és ütemmérő eszköz, gör, el, zene.

miazma - a levegőt egészségtelenné tevő anyag, pára, gőz, gör.

migráció - vándorlás, költözködés, lat.

mihrab - a mecsetnek és a dzsáminak Mekka irányába néző imafülkéje, arab, vall, ép.

mikológia - gombaismeret, gombatan, a gombás betegségek gyógyítása, gör, el, növ.

mikropszia - a tárgyak valóságosnál kisebbnek látása, gör, el, orv.

milícia - karhatalom, rendőrség, lat.

militarizálás - polgári tevékenység katonai módszerekkel való irányítása, lat, el, militarizáció.

mimbar - a mohamedán templomokban a mihrab melletti szószék, arab, vall.

mimetizmus - megtévesztően tökéletes alkalmazkodás a környezethez, a mimikri magasabb foka, gör, lat, él.

mimikri - formai és színbeli alkalmazkodás a környezethez, ang, él.

minaret - mohamedán templom karcsú tornya, körerkélyéről szólítja imára a hívőket a müezzin, arab, tör.

miniatúra - festett kép, kezdőbetű, vagy egyéb dísz középkori kéziratokban, ol, műv.

ministráns - katolikus papsegéd szertartásnál, lat, vall.

minúcia - semmiség, potomság, csekélység, finomság, árnyalat, hajszálnyi eltérés, lat, rég.

minuciózus - aprólékos, pontos, lelkiismeretes, kicsinyes, szőrszálhasogató, lat, el.

mirákulum - csoda, csodatétel, lat.

mirha - észak-afrikai fák kérgének bazsamos illatú gyantája, sémi, lat.

mirza - méltóságnév, úr, az uralkodó fia, perzsa.

miszcellánea - különfélék, egyveleg, kisebb közlemények, lat, tud.

misszió - megbizatás, megbízás, küldetés, hivatás, rendeltetés, hittérítés, lat.

misztérium - titkos vallási szertartás csak beavatottaknak, titok, rejtély, hittitok, gör, lat, tört.

misztika - hit a természetfelettiben, az isteniben, miszticizmus, gör, lat.

Mithrász - ősi iráni, perzsa Napisten.

mitigáció - enyhítés, csillapítás, megnyugtatás, mitigálás.

mitikus - mesés, legendás, mesebeli, mítosszal kapcsolatos, gör, lat.

mitológia - hitregék összessége, rendszere, gör.

mixtúra - gyógyszerkeverék, folyékony orvosság, lat, orv.

mizantrópia - embergyűlölet, emberkerülés, gör.

mizerábilis - nyomorúságos, szánalmas, siralmas, silány, gyatra, rossz, alávaló, semmirekellő, szerencsétlen, szűkölködő, lat.

mizogínia - kóros gyűlölet a nők iránt, asszonykerülés, gör.

mnemonika - emlékezettan, gör, el, mnemotechnika.

mobilitás - mozgathatóság, mozgékonyság, fizetőképesség, másik társadalmi csoportba kerülés, lat.

modell - minta, mintadarab, eszmény, elméleti konstrukció, öntőminta, műalkotás tárgya, ruhaterv, szabásminta, ol.

moderáció - önuralom, mértéktartás, tartózkodás, mérséklés, lat, moderálás.

moderátor - kerekasztal beszélgetések vagy viták irányítója, lat.

modifikáció - módosítás, változtatás, módosulat, lat.

modulus - arányszám, mértékszám, a komplex szám abszolút értéke, mértékegység az arányok meghatározására az építészetben: az oszlop alsó körsugarának hossza, lat, mat.

mofetta - vulkáni kigőzölgés alacsony hőfokon, sok szén-dioxiddal, ol, geol.

moira - sors, végzet, Moirák, három sorsistennő, gör.

mokasszin - indián bocskor vadbőrből, félcipő, indián, ang.

molla - mohamedán hit és jogtudós, pap, arab, mollah.

Moloch - föníciai Napisten.

momentum - pillanat, perc, szempillantás, mozzanat, részlet, tünet, lat, tényező, elem, nyomaték, fiz, indíték, nyolcad szünetjel, zene.

monachus - szerzetes, gör.

monád - a minden létező alapja, az oszthatatlan tökéletes egység, gör, fil, monász.

monarcha - egyeduralkodó, gör, lat.

monasztérium - monostor, zárda, kolostor, gör, lat.

monéra - sejtmag nélküli egysejtű, a legegyszerűbb élőlény, gör, él.

monéta - pénz, érem, lat.

monizmus - minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető filozófiai elmélet, gör, lat, fil.

monográfia - vmely szűkebb kérdést kimerítően tárgyaló tudományos mű, gör, lat, tud.

monokróm - egyszínű, gör, ritk.

monolit - egy darabból vésett emlékkő, kőoszlop, tárgy, gör, el, műv.

monománia - rögeszme, hóbort,, gör, el.

monopólium - egyedáruság, kizárólagos forgalmazási jog, kivételes jog, kiváltság, uralkodó helyzetű cég a piacon, gör, lat, közg.

monopterosz - egy sor oszloppal körülvett, kör alapú görög, római tempom, gör, ép, műv.

monoszkóp - rezgéskeltő tv kép, beállítási segédkép.

monoteizmus - egyistenhit, gör, lat.

monstrum - szörny, szörnyeteg, torzszülött, nagy, idomtalan, ormótlan, lat.

monszun - nyáron esős, télen száraz éghajlat a kelet-ázsiai tengerpartokon, arab, portug, met.

montíroz - összeállít, bekeretez, befoglal, kézimunkát összeállít, montázst készít, fr, ném, műsz, hír.

monumentális - arányaival, méreteivel lenyűgöző, nagyszabású, hatalmas, lat.

morál - erkölcs, erkölcstan, tanulság, lat, ném.

moratórium - fizetési haladék, halasztás, lat, ker.

moréna - gleccser hordalék, kőzettörmelék, ol, fr, földr.

moreszk - iszlám geometrikus elemekből álló díszítmény, fr, műv.

morfológia - alaktan, gör, el, él, fölrd, nyelvt.

mortalitás - halandóság, halálozási arány, lat.

morula - szedercsíra, lat, él.

motiváció - indoklás, megokolás, cselekvés ösztönzői, lat, el, motiválás.

motivál - ösztönöz, kivált.

motívum - indítóok, alapgondolat, mozzanat, ismétlődő díszítőelem, a dallam legkisebb jellemző része, lat, irod, műv, zene.

mozaik - apró darabkákból összeállított, a padlót, falat borító ábrázolás, díszítmény, tarka keverék, egyveleg, ol, fr, műv.

mudzsahid - iszlám szélsőséges, fegyverrel harcoló hívő, arab.

mufti - mohamedán törvénytudó pap, jogtudós, arab.

muhtár - elöljáró, falusi bíró, arab.

mulatt - fehér és néger szülők gyereke, sp.

muliné - két vagy több színű fonalból sodrott cérna, fr, text.

multidiszciplináris - több tudományág közös területét illető dolog, lat, el, tud.

multilaterális - sokoldalú, több állomás által sugárzott tv adás, lat, el.

multiplex - több csatornás, többszörös, sokrétű, lat, el, hír.

multiplikáció - szorzás, sokszorozás párhuzamos összeköttetés, lat, hír.

mundial - világbajnokság, sp, sport.

muníció - lőszer, hadifelszerelés, készlet, lat.

musculatura - izomzat, lat, el, orv.

mustra - minta, mutatvány, szemle, vizsgálat, selejt, ol, rég, kat.

muszlin - finom, vékony fonalakból szőtt áttetsző kelme, selyemből, fr, text.

mutáció - változás, szövegcsere a nyomásnál filmfelirat, lat, él.

mutiláció - csonkítás, lat, mutilálás.

mutualitás - kölcsönösség, viszonosság, lat, el.

múzsa - a művészetek kilenc istennője ihletet adó személy, gör.

müezzin - a minaret erkélyéről a híveket imára szólító személy, arab, tör, vall.

 

N

 

nábob - mohamedán indiai helytartó, kormányzó, dúsgazdag személy, arab, ang, tört.

nadír - talppont, a zenit ellentéte, arab, csill.

naenia - siratóének, lat.

naevus - anyajegy, lat, orv.

naga - kétfejű kígyó a buddhista mitológiában, hindi, műv.

najád - sellő, vízitündér, források és tavak istennője, gör, lat.

nanizmus - törpeség, törpenövés, gör, lat.

naosz - hajó, az ortodoxtemplom belső magja, a főszentély előtti kupolás tér, antik templom szentélye, templomhajó, gör, ép, műv.

napalm - kókuszzsírból nyert zsírsavak és olajsavak aluminiumsójának hozzákeverésével kocsonyásított benzin (nátrium+palmitin), gyújtóbomba, vegy.

narcizmus - önmaga szépségében, erényeiben tetszelgés, túlzott önszeretet.

nárdus - többféle illatos keleti növény neve, kenőcs, olaj, szanszkrit, lat.

nargilé - vízipipa a közel-keleten, perzsa, tör.

narkotizálás - mesterséges altatás, kábítás, bódítás, gör, lat, orv, narkotizáció.

narrátor - elbeszélő, lat.

narthex - a bazilika főhajója előtti fedetlen csarnok, gör, ép, műv.

nasztia - növények helyzetváltoztató mozgása ingerfüggetlenül, a szerv felépítésének irányában, gör, el, él.

natális - születési, születésre vonatkozó, lat.

natív - természetes, lat, ném, tud.

nativus - természetes, változatlan, vele született, lat, tud.

naturális - természeti, eredeti, lat.

nautika - hajózás, tengerészet, gör, lat.

navigáció - hajózás, hajó vezetése, a jármű helyének megállapítása, lat, navigálás.

nebula - köd, ködfolt, lat, tud.

nefelogram - műholdfelvétel a földi felhőzetről, gör, el, űrh, met.

nefelométer - zavarosságmérő folyadékokhoz, gzokhoz, gör, el, vegy.

nefrit - zöldes, áttetsző, szívós szilikát ásvány, dísztárgyakat készítenek belőle, gör, lat, ásv.

negál - tagad, elutasít, lat, negáció.

negligencia - hanyagság, nemtörődömség, lat.

neglizsé - pongyola, reggeli ruha, hiányos öltözék, alsónemű, fr.

negociáció - alkudozás, tárgyalás, egyezkedés, lat.

négus - Etiópia császárának címe, etióp.

nekrológ - elhunyt életét, munkásságát méltetó cikk vagy beszéd, gör, lat.

nekropolisz - temető, holtak városa az ókorban, gör.

nekrózis - sejt, szövet elhalása az élő szervezetben, gör, el, él.

nektár - a görög istenek halhatatlanságot adó itala, növényi váladék, amiből a méz lesz, felséges ital, gör.

nektikus - vízfenéken úszva élő állatok, gör, lat, él, nekton (úszó állatok).

nemezis - a bosszúálló sors, a büntető igazság, gör.

neofita - újonnan megtért, új hívő, gör, lat, vall.

neogenezis - újraképződés, gör, el, él.

nepotizmus - protekció rokonoknak, ol.

nereidák - Nereus tengeristen lányai, a hajósokat segítő nimfák, gör, néreiszek.

nesztor - csoport legidősebb tagja, gör.

neuroptera - recésszárnyúak, rovarok egyik rendje, gör, el, áll.

neutrális - semleges, közömbös, lat.

neutralizálás - semlegesítés, hatástalanítás, közömbösítés, lat, el, vegy, neutralizáció.

neutretto - kis neutron, hasonló a neutrínóhoz, atom.

neutrínó - nulla nyugalmi tömegű és töltés nélküli elemi részecske, atom.

nexus - összeköttetés, kapcsolat, lat.

nihil - semmi, lat.

nimbosztrátusz - esőrétegfelhő, lat, el, met.

nimbusz - dicsfény, fénykoszorú, sugárkorona a szentek feje körül, közmegbecsülés, tekintély, lat, vall.

nimfa - halandó istennő, gör, részleges átalakulással fejlődő rovarok egyik fejlődési alakja.

nirvána - megnyugvás, kiszabadulás a lélekvándorlás szenvedésekkel járó körforgásából, a teljes megsemmisülés, a nemlét, szanszkrit.

nivella - buborékos vízszintező, fr, rég, ép.

nívó - szint, szintvonal, színvonal, fr.

nizám - Hyderabad indiai fejedelemség uralkodóinak címe, ind.

noctambulismus - alvajárás, holdkórosság, lat, el, orv, noctambulus.

nodusz - csomó, a kehely szárán, markolatán lévő gomb, lat, tud, műv.

noétika - ismeretelmélet, ném, gör, fil.

nomád - vándorló, állattenyésztéssel foglalkozó személy, nép, gör, lat.

nómenklatúra - tudomány, művészet kifejezéseinek, szakszavainak összessége, elnevezési rendszer, névmutató, szójegyzék, árufajták csoportosított felsorolása, lat, tud, ker.

nominális - csak névlegesen, papíron létező, névérték, névszói, lat, közg, nyelvt.

nóna - a nap kilencedik órája, kilenced, hangfok, szerzeteseknél a déli ima ideje, lat, rég, tört, zene, vall.

nóniusz - hosszúság vagy szögmérőn a főskála mellett elcsúsztatható tizedes mellékskála, mezőhegyesi félvér lófajta, műsz, áll.

nonlinearitás - két változó nem egyenesen arányos változású kapcsolata, lat, el, tud.

nooszféra - az emberi tevékenység által megváltoztatott bioszféra, or, gör, tud.

normális - az érintőre vagy érintő síkra az érintési pontban emelt merőleges egyenes, szabályos, rendes, elfogadott, megszokott, átlagos, természetszerű, természetes, egészséges, épeszű, józan, lat, mat.

nornák - a skandináv mitológia három sorsistennője (Moirák, Párkák), germán.

nosztalgia - sóvárgás, vágyakozás a távoli, elveszett dolog után, honvágy, gör.

notáció - jelölés, jelölési rendszer, hangjegyírás, lat, zene.

nótárius - jegyző, íródeák, lat, rég.

novícia - apácanövendék, lat, vall.

novícius - szerzetesnövendék, lat, vall.

numen - isteni erő, istenség, gör, lat.

numenális - érzékfeletti, felfoghatatlan, megismerhetetlen, gör, lat, fil.

nunatak - jégből, hóból kiemelkedő, nem fedett csúcs, szikla, eszkimó.

nurhag - csonkakúp alakú, belül lépcsővel ellátott toronyszerű építmény, arab, ol, műv, tört, nuraggi.

nutáció - égitest ingadozása a forgástengely körül, aszimmetrikus növényi növekedés, lat, csill, növ.

nüansz - árnyalat, csekély különbség, finom eltérés, fr.

 

O, Ó

 

obduráció - megkeményedés, lat, orv.

obediencia - engedelmesség, lat.

obeliszk - négyoldalú, felfelé keskenyedő, piramis alakú csúcsban végződő magas emlékoszlop, gör.

objektív - tárgylencse, lat, fényk, az emberi tudattól függetenül létező, fil, valóságos, tényleges, tárgyi, érzéki, érzékeinkkel felfogható, pártatlan, tárgyilagos, elfogulatlan.

objektiváció - a tudattartalom kivetítése, tárgyi formában való kifejezése, lat, el, fil, műv, objektiválás.

objektum - tárgy, létesítmény, lat.

obláció - felajánlás, áldozat, adomány, lat, vall.

obligáció - kötelezettség, kötelezvény, kötvény, lat, rég.

obsecratio - esdeklés, könyörgés, lat, vall.

obsessio - kényszerképzet, rögeszme, ostromzár, körülzárás, lat, orv, rég, obsidio.

obskurantizmus - népbutítás, ellenséges magatartás a felvilágosodással és a haladással szemben, lat, el.

obskúrus - zavaros, homályos, nem világos, kétes, ismeretlen, jelentéktelen, gyanús, lat.

obstrukció - eldugulás, lat, orv, a parlament működésének akadályozása a házszabályban megengedett módok szerint, pl. agyonbeszélés.

obszcén - szeméremsértő, trágár, illemtelen, lat.

obszerváció - megfigyelés, észrevétel, észlelés, szabály megtartása, lat, obszerválás.

obszidián - vulkáni üveg, színes, kemény ásvány, lat, geol.

obulus - ezüst aprópénz, garas, hozzájárulás, kapupénz, amit a halottakra tettek, gör.

oceanológia - tengertan, gör, el, földr.

ocellus - az ízeltlábúak egyszerű, nem összetett szeme, lat, áll.

odaliszk - háremhölgy, illetve ennek szolgálója, tör.

odeon - kerek épület zenei, színházi előadások tartására, hangversenyterem, gör, ép, ódeion.

odiózus - gyűlöletes, felháborító, szégyenletes, lat.

odisszea - bolyongás, hányattatás, gör.

ódium - átok, kellemetlenség, bosszúság, gyalázat, lat.

oersted - mágneses térerősség egysége, fiz.

oeuvre - mű, műalkotás, életmű, fr.

offenzíva - támadás, fr, kat.

offertórium - felajánlás, lat, vall.

ofiolit - tenger alatti vulkáni és kisebb mélységi magmás kőzettársulás, gör, el, geol.

ogiva - lövedékek orrának kialakításában szokásos görbe, fr, kat, űrh.

ogivális - csúcsíves, fr, ép.

okarína - agyagból, porcelánból készült tojás vagy répa alakú csőrös fuvola, ol, zene.

okklúzió - elzárás, elzáródás, zárképzés, lat, ritk, vegy, ásv, nyelvt, orv.

okkult - rejtett, titkos, titokzatos, lat.

okkultáció - csillagfedés, amikor a Földről nézve egy égitest egy másikat eltakar, csill.

okkupáció - katonai megszállás, elfoglalás, lat, rég.

oktroj - kényszer, ráerőszakolás, fogyasztási adó, szabadalom, kiváltság, fr, rég, ker.

okulár - szemlencse, lat, ném, fiz.

olifant - középkori faragott elefántcsont harci és vadászkürt, fr.

oligarcha - hatalmaskodó főúr, kiskirály, gör, tört, pejor.

olivin - vas-magnézium-szilikát ásvány, gör, lat, ásv.

ombrográf - csapadékíró műszer, gör, el, met.

ómen - előjel, intő jel, lat.

ominózus - baljóslatú, rosszat jelentő, végzetes, kellemetlenül emlékezetes, lat.

omnipotencia - mindenhatóság, korlátlan hatalom, lat, rég, omnipotens.

omnipraesens - mindenütt jelenlévő, lat, rég.

ondolál - hullámosít, hajat, lat, fr.

oneirismus - ébren álmodás, gör, orv.

onirikus - álomszerű, álombeli, gör, lat, irod.

ónix - achát egyik fajtája, tompa fényű féldrágakő, fehér és fekete réteges, gör, lat, ásv.

ontogenezis - egyedfejlődés, gör, el, él.

ontológia - a szubjektumól és a szubjektum tevékenységétől független létről szóló tanítás, gör, a lét legáltalánosabb törvényeiről szóló tanítás, a metafizika fő része, lat, fil.

opacitás - áttetsző és átlátszó közegek fényáteresztő képességének mértékszáma, csillaganyag sugárzást elnyelő képessége, homály, homályosság, lat, fiz, csill, orv.

opál - víztartalmú szilicium-oxid, színjátszó, csillogó, áttetsző ásvány, drágakő, szanszkrit, lat, ásv.

opalizál - színt játszik, opálfényben ragyog, opaleszkál, szanszkrit, lat.

opció - elővételi jog, választás a két állampolgárság között, lat, jog.

opeion - a belső tér megvilágítását szolgáló kör alakú nyílás a kupola záradékpontján.

operáció - művelet, műtét, hadművelet, vminek az átalakítására vagy létrehozására irányuló művelet, lat, orv, kat, ker.

operátor - egy halmaz másik halmazra való leképzése, műveleti utasítás, műveleti jel, lat, mat.

ophiolatria - kígyóimádás, kígyótisztelet, gör, el, vall.

opisztodomosz - templom hívők elöl elzárt hátsó része, csarnoka, gör, ép.

oppidum - ókori erődített város, mezőváros, lat, tört.

opponál - ellentmond, ellenkezik, értekezést megbírál, lat, tud.

opportunizmus - elvtelenség, megalkuvás, megalkuvó, lat, el.

oppozíció - ellentét, szembenállás, ellenzék, lat, csill.

optika - fénytan, optikai eszközök előállítása, optikai üzet, lencserendszer, színezet, látszat, látásmód, szemlélet, gör, lat, fiz, fényk.

optimális - a legkedvezőbb, a legjobbnak ígérkező, lat, el.

optimalizál - a legjobb hatásfokra törekszik, ill. ilyenre beállít, lat, el.

optimista - derűlátó, bizakodó, jóban hívő, lat, el.

opus - mű, alkotás, lat, műv.

oratoriánus - fogadalmat nem tett, világi közösségben élő pap, lat, vall.

oratórium - több tételes, vallásos drámai ének és zene, imaterem, házikápolna, templomszentély elzárt karzata, lat, zene, vall.

orbis - földkerekség, lat.

orbitális - föld körüli pályán keringő, szemüregbeli, lat, el, űrh, orv.

orcus - alvilág, holtak birodalma, lat.

ordinál - felszentel papot, rendel (orvos), lat, vall, rég.

ordinátatengely - a koordinátarendszer függőleges tengelye, mat.

ordonánc - tisztiszolga, küldönc, ném, rég, kat.

oreád - hegyi nimfa, tündér, gör.

orfeum - zenés, műsoros mulató, gör, ném.

orfikus - titkos, rejtelmes, a túlvilági életet érintő titkos tanokkal kapcsolatos, gör, lat.

organizáció - szervezés, rendezés, intézmény, szervezet, fr, organizálás.

orgánum - szerv, érzékszerv, emberi hang színezete, folyóirat, közlöny, hivatal, többszólamúság, orgona, gör, lat, él.

orgia - féktelen kicsapongás, tobzódás, tivornya, pazar bőség, gör.

orientáció - tájékozódás, eligazodás, irány, irányítás, állásfoglalás, lat, fr.

orientalista - keletkutató, lat, el.

originális - eredeti példány, ősi, hiteles, hamisítatlan, sajátos, különös, különc, lat.

origó - eredet, kezdet, a koordinátarendszer kezdőpontja, lat.

orkesztra - a színpad előtere a görög színházban, az a hely, ahol a kar mozgott, gör, szính.

Ormuzd - a világosság és a jóság istene Zarathusztránál, a perzsa mitológiában a természet embert segítő erőinek megszemélyesítője, perzsa, vall.

ornamentika - díszítmény, díszítő művészet, lat, el.

ornátus - díszruha, katolikus papi szertartási díszöltözet, lat, vall.

ornitológia - madártan, gör, el, áll.

orogenezis - hegyképződés, gör, el, geol.

ortodox - óhitű, igazhitű, a dogmákhoz és rituálékhoz ragaszkodó, görögkeleti vallású, maradi, gör, lat, vall.

ortodroma - gömbfelület két pontja közötti legrövidebb út, gör, el, hajó.

ortogonális - derékszögű, merőleges, gör, lat, mat.

ostensorium - szentségtartó, lat, vall.

oszcilláció - rezgés, rezgőmozgás, ingadozás, ide-oda hullámzás, lat, fiz, oszcillál.

oszcillátor - rezgő anyagi rendszer, rezgéskeltő elektronikus generátor, lat, el, fiz, vill.

oszkuláció - két síkbeli vagy térbeli vonal, sík, idom görbéinek egybeesése egy viszonylag rövid szakaszon, lat, mat.

outsider - kívülálló, nem beavatott személy, esélytelen versenyző, monopolszervezeten kívül működő tőkés vállalat, ang, sport, közg.

ováció - éljenzés, ünneplés, lat.

ovális - tojásdad alakú, olyan ellipszishez hasonló görbe, aminek a kis tengelye nem felezi a nagy tengelyt, lat, mat.

ovárium - petefészek, magház, lat, él, növ.

overall - kezeslábas, egybeszabott munkaruha, ang.

oximoron - ellentétes fogalmak összekapcsolása humoros céllal pl. édes teher, gör, el, irod.

 

Ö, Ő

 

ökológia - környezettan, gör, el, él.

ökonómia - politikai gazdaságtan, gazdasági élet, ésszerű gazdálkodás, takarékosság, gör, lat, tud.

ökumenikus - általános, egyetemes, az egész világot érintő, gör, lat, vall.

 

P

 

pacifikálás - békéltetés, lecsendesítés, lázadás vagy felkelés elfolytása, lat, pacifikáció.

padrone - gazda, főnök, tulajdonos, ol, rég.

padukfa - rózsafához hasonló, élénkvörös színű hátsóindiai nemesfa a műbútoriparban, burmai, ang, növ.

pagoda - felhajló ereszű emeletekből álló, torony alakú templom Indiában, Kínában, ind, portug.

paideia - nevelés, a testi és szellemi nevelés harmonikus egysége, gör.

pajett - apró, csillogó fémlemezke, csillámpötty, fr, div.

pakombart - pofaszakáll, oldalszakáll, ném, biz.

paksaméta - iratköteg, csomó, rakás, halom, ném, biz.

paktum - szerződés, egyezmény, megállapodás, lat, dipl.

paladin - lovag, hős, dalia, Arthur király egyik kisérője, lat, irod, rég.

palagonit - bazaltos magmás, üveges vulkáni kőzet, geol.

palankin - fedett gyaloghintó, hordszék, ind, portug.

palatínus - nádor, a magyar király elős helyettese, palotagróf, lat, tört.

palesztra - birkózóiskola, tornatér, gör, lat.

paletta - festékkeverő lap, festői tehetség jelképe, szállítólap, rakodólap, ol, műsz.

palimpszeszt(us) - újrahasznosított papirusz, gör, lat.

palindroma - tükörmondat, pl: "a Sári írása", gör, el, tud.

paliszád - karósánc, cölöpsor, cölöpfal, fr, rég, kat.

paliszander(fa) - igen kemény, nehéz, sötét nemesfa bútorokhoz, indián, holl.

palliatív - csak tüneti intézkedés, gyógymód, lat.

pallium - köpeny, palást, katolikus érsek fehér vállszalagja, agyköpeny, lat, vall, orv.

palpa - ízeltlábúak érzőcsápja, lat, áll.

pampa - füves síkság, puszta Dél-Amerikában, indián, sp.

panácea - varázsszer, mindent gyógyító csodaszer, gör.

pandémia - világjárvány, gör, el, orv.

pandemónium - a démonok összessége, tartózkodási helye, pokoli felfordulás, zűrzavar, gör, rég.

pandit - tudós, brahmin Indiában, szanszkrit.

pangolin - tobzoska, pikkelyes, gyíkszerű emlős, maláji, áll.

pánkromatikus - a látható színkép minden árnyalatának megfelelő sugárzásra nagyjából egyformán érzékeny film, lemez, gör, lat, fényk.

pánlogizmus - a világ logikai lényegét való szemlélet, a világ az értelem testet öltése, gör, lat, fil.

panoplia - többfajta fegyverből álló fali dísz, gör.

panoptikum - viaszfigurák gyűjteménye, gör.

panoráma - festői kilátás magasból valamely tájra, körkép, gör, ang, műv.

panta rhei - a világon minden mozog, változik, gör, fil.

panteizmus - az istent a természettel azonosító felfogás, gör, lat, fil.

panteon - az isteneknek szentelt templom, kiváló emberek emlékének szentelt építmény, temetkezési helyük, a nemzet kiemelkedő nagyságai, gör, tört.

pantokrátor - Krisztus, a világ uralkodója, illetve az őt trónon ülve ábrázoló kép, gör, el, vall, műv.

parabellum - önműködő, gyorstüzelő pisztoly, lat, ném.

parabola - kúpszeletek egyik fajtája, összefüggő, végtelenbe nyúló síkgörbe, azon pontok mértani íve, amelyek egy ponttól és egy egyenestől egyenlő távolságra vannak, gör, lat, mat, példázat, példabeszéd, erkölcsi tanítás, irod.

paraboloid - parabola mozgatásával nyert összefüggő, másodrendű felület, gör, el, mat.

paradigma - bizonyításra alkalmazott példa, ragozási minta, a kor tudományos világképe, gör, lat, tud, nyelvt.

paradoxon - látszólagos lehetetlenség, képtelenség, ellentmondás, két olyan ítélet viszonya, melyek nem egy időben vagy vonatkozásban zárják ki látszólag egymást, szellemes, elmés mondás, gör, fil.

parafrázis - mű tartalmának saját szavakkal történő elmondása, értelmezése, magyarázata, zenemű elemző feldolgozása, gör, lat, irod, tud, zene.

paragrafus - szakasz, cikkely, bekezdés, törvénycikk, gör, lat, jog.

paralel - párhuzamos, hasonló, megegyező, gör, lat, mat.

parallaxis - a szemlélt tárgy látszólagos eltolódása a megfigyelő elmozdulásakor, a két nézőpont egyenesei által bezárt szög, látószög, gör, fiz.

paralogizmus - hamis okoskodásból előálló téves következtetés, gör, lat.

paraméter - függvényváltozó, mutató, jellemző érték, segédváltozó, kúpszeleteknél a gyújtóponton átmenő és a főtengelyre merőleges húr hosszának fele, parabolánál a fókusz vezérvonaltól való távolsága, gör, el, mat.

paramnézia - emlékezetzavar, gör, el, orv, paramnézis.

paramo - kopár fennsík Dél-Amerika forró égövi vidékein, sp, földr.

parandzsa - mohamedán nők egész testet és arcot befedő sűrű fátyla, tör.

parang - maláj tőr, kés, maláji.

paranoia - nagyzási vagy üldözési téboly, téveszme, de normális embernél, gör, ném, orv.

paraván - spanyolfal, ellenző, térelválasztó bútor, bábszínpad alsó része, ami a bábjátékosokat takarja, fr.

paraxiális - tengely menti, optikai tengellyel párhuzamos fénynyaláb, gör, lat, fiz.

parazita - élősködő, élősdi, ingyenélő, gör, él.

parcella - telekrész, házhely, földdarab, temetőben sírhely, terület, lat, fr.

parentáció - halotti búcsúztató, gyászbeszéd, lat, ritk.

pária - kaszton kívüli, kitaszított, tisztátalan, jogfosztott, kivetett, elnyomott ember, dravida, ang, népr.

parian - szobrok, domborművek készítésénél használt, nagyon áttetsző, pároszi márványt utánzó mázatlan porcelán, ang.

paríroz - elhárít, kivéd csapást, ütést, fr, ném, sport.

paritás - egyenlőség, azonosság, névérték, lat, közg, tükrözési szimmetria, atom.

Párkák - a sors három istennője a római mitológiában, (lásd még: Moirák, Nornák) lat.

parlatórium - a kolostor társalgóterme a látogatók fogadása céljából, lat, el.

parókia - egyházközség, paplak, lelkészi hivatal, gör, lat, vall.

paroli - fegyvernemjelzés az egyenruha hajtókáján, szerencsejátékban a bennhagyott és megkétszerezett tét, ol, rég, kat.

parszek - 3,26 fényév, az a távolság, amire nézve az évi parallaxis egyenlő egy ívmásodperccel, csill.

partenogenezis - szűznemzés, gör, el, él.

partíció - felosztás, szétosztás, földosztás, lat, rég.

partner - társ, játékostárs, ellenfél, ang, sport.

parúzia - Jézus második eljövetele az utolsó ítéletkor, gör, vall.

pasa - magas rangú polgári és katonai hivatalnok címe, tör.

pasigraphia - nemzetközi jelrendszer, gör, el, rég.

pastoforium - fülke istenképpel, a szentély belső falához épített szentségház, gör, lat, műv.

passzív - nem tevékeny, tétlen, részvétlen, közömbös, érzéketlen, szenvedő, veszteséges, munkát nem végző, lat, nyelvt, ker.

pátens - nyílt parancs, törvényerejű rendelet monarchiában, kiváltságlevél, kinevezési okirat, szabadalom, egyházi elöljáróktól kiállított, a legátus támogatását kérő nyílt levél a hívekhez, lat, tört, rég, vall.

páternoszter - állandóan járó személyfelvonó, körforgó lift, lat, műsz.

patetikus - lángoló, heves, érzéssel telt, szenvedélyes, emelkedett, fenséges, szárnyaló, dagályos, szenvelgő, hatásvadász, gör, lat.

patina - fémen keletkező oxidációs elszíneződés, díszítő szándékkal létrehozva, becses jellege valami ősinek, ol.

patio - spanyol házak nyitott belső udvara, szökőkúttal és növényzettel, sp.

pátosz - szónoki hév, lendület, emelkedettség, lelkesedés, fenség, ünnepélyesség, méltóság, gör.

patrióta - hazafi, gör.

patrónus - védnök, pártfogó, védőszent, kegyúr, lat, tört, patróna.

pauperitás - nyomor, szegénység, lat.

pavilon - kerti ház, árusító fülke, bódé, fr.

paxit - TNT tartalmú ammónium-nitrát alapú robbanószer, lat, el, vegy.

pedagógia - nevelés, neveléstudomány, gör.

pedáns - kínosan, túlzottan pontos, rendes, szőrszálhasogató, kicsinyeskedő, tudálékos, akadékoskodó, nagyképű, ol.

pegmatit - kvarcból és alkáliföldpátból álló, durva szemű kristályos magmás kőzet, gör, lat, geol.

pejoratív - rosszalló, lekicsinylő, becsmérlő, lat, el.

pelengátor - rádió-iránymérő, holl, lat, hír.

pelit - törmelékes eredetű, igen finomszemű üledékes kőzet, gör, lat, geol.

peloton - kisebb katonai egység, szakasz, fr, rég, kat.

pemzli - pamacs, ecset, ném, biz.

penetrálás - behatolás, benyomulás, beszivárgás, lat, penetráció.

penetráns - átható, mindent betöltő, orrfacsaró, kábító szag, bűz, éles, metsző, szúrós tekintet, hideg, lat.

penitencia - vezeklés, bűnbánat, imádság, jócselekedet, büntetés, bűnhődés, lat, vall.

pennin - zöld, vastag táblás kristály, lat, el, ásv.

pentagondodekraéder - ötszögtizenkettős idom, kristályosodási forma, gör, el, mat, dodekaéder.

penumbra - a napfolt külső magja, lat, el, csill.

penzió - teljes ellátás, bennlakás, szálló, nyugdíj, fr.

penzum - feladat, lecke, kiszabott feladat, munka, lat, isk.

peplum - ujj nélküli női felsőruha, vállon csattal megerősítve az ókorban, gör, lat.

percent - százalék, lat, el, rég.

percepció - érzékelés, észlelés, lat, fil.

perdíció - elkárhozás, lat, vall.

perdita - kéjnő, prostituált, lat, rég, irod.

peregrinus - idegen, jövevény, vándor, lat.

perempció - elévülés, lat, rég, jog.

perennis - maradandó, állandó, évelő, lat, növ.

perfekt - tökéletes, kifogástalan teljes, lat, ném.

perforáció - átfúródás, átlyukasztás, bélyegfogazat, lat, perforálás.

pergamen - írásra használt állatbőr, íróhártya, erre írt okmány.

pergola - nyitott lugas felfutó növényzet számára, szabadon álló oszlopsorra helyezett favázszerkezet, ol, ép.

péri - tündér, jó szellem, perzsa.

periapszis - keringő égitest felszínhez legközelebbi pályapontja, gör, el, csill, űrh.

periasztron - kettőscsillagoknál a mellékcsillag pályájának a főcsillaghoz legközelebbi pontja, gör, el, csill.

periaxiális - tengelykörüli, gör, lat, tud.

peribolosz - ókori templom körüli szent liget, fallal körülvett terület, gör.

periféria - valami külső része, határa, külterület, kerület, külváros, gör.

perifrasztikus - körülírásos, körülíró, gör, lat.

perigeum - földközelpont, gör, lat, csill, űrh.

perihélium - napközelpont, gör, el, csill, űrh.

periklász - mészkő és dolomit átalakulása által keletkező színtelen, üvegfényű, kockalapos kristály, gör, el, ásv.

periodicitás - időszakosság, szakaszosság, ismétlődés, lat, el.

periódus - szakasz, időszak, korszak, ismétlődő időköz, a periódusos rendszer egy sora, ütem, gör, lat, mat, vegy, műsz.

peripatetikus - sétálva oktatás, gör, lat, isk.

peripterosz - minden oldalról oszlopsorral körülvett épület, templom, gör, ép.

peristylium - oszlopokkal körülvett szabad tér, udvar, gör, lat, ép.

periszkóp - tükrös távcső, gör, el.

perisztaltika - belek féregszerűen gyűrűző, a tartalmat továbbpréselő mozgása, gör, lat, orv.

peritus - jártas, tapasztalt, hozzáértő, tanult, tudós, lat, rég.

permanens - tartós, állandó, folytonos, szakadatlan, lat.

permeabilitás - átitathatóság, áthatolhatóság, átbocsátó képesség, mágnesezhetőség, lat, el, fiz, vill.

permeáció - áthatolási képesség, áthatolás, lat.

permutáció - felcserélés, sorrendváltoztatás, minden lehetséges sorrend rendszere, lat, mat.

peron - vasúti vágány melletti sáv le és felszállásra, járművön be és kijárati rész, fr.

perpetuitás - állandóság, folytonosság, szakadatlanság, lat, rég.

perspektíva - távlat, kilátás, látvány, látkép, jövőkép, nézőpont, szemszög, távcső, lat.

perszeverancia - kitartás, állhatatosság, lat, rég.

perszisztencia - kitartás, állhatatosság, makacsság, csökönyösség, lat, el, rég.

perturbáció - zavar, megzavarás, lat, csill.

perverz - elvetemült, romlott, nemileg természetellenes, visszás, fonák, lat.

perzekutor - megyei csendbiztos, üldöző, lat, rég.

pesszimista - borulátó, sötéten látó, lat, el.

peszticid - mérgező mellékhatású növényvédő szer, lat, el, vegy, mezőg.

petíció - kérvény, folyamodvány, kérés, panasz, lat, rég.

petroglifák - sziklafeliratok, gör, el.

petrográfia - kőzettan, gör, el, geol.

Phaetón - Héliosz Napisten fia, gör.

picaro - kóbor lovag, csavargó, kalandor, sp.

piedesztál - talapzat, oszlopszék, erkölcsi magaslat, fr, ép, műv.

piezoelektromosság - kristályelektromosság nyomás vagy húzás hatására, gör, el, fiz, piezoelektromos.

pigment - a festékek színt adó, szilárd, oldhatatlan alkatrésze, élőlények színezőanyaga, lat, vegy, él.

pikáns - csiklandós, sikamlós, kétértelmű, izgató, ingerlő, érdekes, csípős, fr.

pikírt - éles, csípős, ingerült, sértődött, hegyes, fr, ném, műsz, pikírozott.

pikó - szegélyhurok, fr, div.

pikrinsav - sárga, kristályos trinitro-fenolféleség, robbanóanyagokhoz, gör, lat, vegy.

pikrit - fekete-zöldesfekete színű vulkáni kőzet, gör, lat, geol.

piktográfia - képírás, fogalmat kifejező jelekkel, lat, gör, nyelvt.

piláf - rizses ürühús keleten, perzsa, tör.

pilon - függőhidak láncot, kábelt tartó oszlopa, távvezeték oszlop, egyiptomi kaputorony, gör, műsz, tört.

pionír - úttörő, kezdeményező, hidász, utász, fr, ném, kat.

pipetta - folyadékmérő üvegcső, ami középen kiöblösödik, fr.

pirargirit - gyémántfényű, ólomszürke vagy fekete piramisos ezüstérc, gör, lat, ásv.

piráta - kalóz, gör, ol.

pirexüveg - tűzálló, vegyi hatásoknak ellenálló üveg, gör, el.

pirog - pástétommal töltött kelt tészta, or, konyha.

piroga - indián bennszülöttek fatörzsből kivájt csónakja, indián, sp.

pirolátria - tűzimádás, gör, el.

pirosztát - önműködő léghuzatszabályozó kéményekben, gör, lat, műsz.

pirotechnika - tűzszerészet, tüzijáték technika, gör, el.

piroxén - vas-magnézium-szilikát összetételű, sötét ásványok csoportja, gör, el, ásv.

piruett - táncfigura, lábujjhegyen megperdülés, fr.

piszton - rézfúvós hangszerek szelepe, csőhosszváltoztatással, dugattyú, fr, zene, műsz.

plafon - mennyezet, felső határ, felhőtakaró alsó szintje, fr, ép.

plagioklász - háromhajlású rendszerben kristályosodó földpát, gör, el, ásv.

plágium - idegen szellemi alkotás saját névvel való közlése, lat.

plakk - a környezettől világosan elváló folt, pl. fogon, fr, orv.

planetoid - kisbolygó, gör, el, csill, planetoida.

planiméter - síkidomok területét meghatározó eszköz, lat, gör, műsz.

planina - mészkőhegységekben a karsztos lepusztulás folytán kialakult, magasan fekvő lapos fennsík, szerb, horvát, földr.

planiszféra - földgömb, éggömb térkép, lat, gör.

plankton - vízben lebegő apró növények és állatok összessége, gör, ném, él.

plánum - terv, elképzelés, tervezet, lat, rég.

plasztika - szobrászat, szobor, sebészeti testszépítés, gör, műv, orv.

plasztikus - alakítható, formálható, képlékeny, jellemző, kifejező, szemléletes, érzékletes, kézzelfogható, szoborszerű, domború, jól formált, gör, lat, fiz, műv.

plasztron - kikeményített férfi ingmell, mellvédő vívásban, mellvért, teknős hasi páncélja, fr, div, sport, áll.

platform - pártprogram, lapos felület, fr, ang.

plató - fennsík, járművek rakodófelülete, mennyiségi görbének vízszintes szakasza, felszolgáló tálca, fr, földr, fiz.

plauzibilitás - nyilvánvalóság, elfogadhatóság, valószínűség, lat.

plazma - sejtmagon kívüli élő anyag a sejtben, vérfolyadék, forró ionizált gázkeverék, hagymazöld jáspis, gör, él, fiz, ásv.

plektron - csont vagy falapocska pengetős hangszerekhez, gör, lat, zene, plektrum.

plénum - vezető testület, közösség nyilvánossága, lat.

pleokroizmus - egyes kristályok színének a fény beesési irányától függő változása, gör, lat, ásv.

pleomorf - több alakú, gör, el, tud.

pleonazmus - szóhalmozás, szószaporítás feleslegesen, gör, lat, irod.

plethora - vérbőség, gör, orv.

pleuszton - a víz felszínén úszó növények és állatok, gör, el, növ, áll.

plexiüveg - színtelen, átlátszó, hőre lágyuló, törhetetlen, üvegszerű műanyag, lat, ném.

plexus - fonat, nyaláb, lat, orv.

plinthosz - talplemez, oszlop négyzetes talprésze, gör, ép, műv.

plomba - ólomzár, ólomjegy, fogtömés, fr, ném.

plurális - többes szám, többszörös, lat, nyelvt.

pluralizmus - a világ egységét tagadó irányzat, lat, el, fil.

plurilaterális - több oldalú, lat, el.

plurivalencia - többértékűség, lat, el, tud.

plusz - pluszjel, többlet, előny, haszon, hozzáadva, ráadásul, lat, mat.

plutokrácia - gazdagok politikai uralma, gör, el.

pluviométer - esőmérő, csapadékmérő, lat, gör, met.

pneumatikus - légnyomással, sűrített levegővel működő, légtartalmú, gör, lat, műsz, orv.

podeszt - emelt szint, lépcső pihenője, karzat, galéria, gör, lat, ép.

pódium - emelvény, dobogó, lat.

podzol - szürkeföld, tápanyagban szegény kilúgozott talaj Észak Európában, or, mezőg.

poéma - költemény, gör, lat, irod.

pogrom - elpusztítás, hajsza más nemzetiségű emberek ellen, or.

poláris - sarki, szélsőséges, sarkalatos, szöges, végletes ellentét, gör, lat, tud.

polaritás - ellentettség, ellentét, gör, lat, fiz.

polárkoordináta-rendszer - amiben a pozíciót az origótól való távolsággal és az x tengellyel bezárt szöggel határozzuk meg, gör, lat, mat.

polder - tengertől elhódított, mélyen fekvő terület, holl, földr.

polémia - vita, gör, lat.

poliéder - soklap, gör, mat.

poligámia - többnejűség, vegyesvirágúság, gör, lat, növ.

poliglott - több nyelven beszélő, több nyelvű könyv, gör, nyelvt.

poligon - sokszög, gör, mat.

poligráf - hazugságvizsgáló gép, gör, el.

polihisztor - minden tudományban jártas, sokoldalú, egyetemes tudós, gör, el, tud.

polimorfia - többalakúság, sokalakúság, gör, lat, tud, polimorfizmus.

polinom - több tagú algebrai kifejezés, gör, el, mat.

políroz - fényesít, csiszol, filmet tisztít, fr, ném, film.

politeizmus - sokistenhivés, többistenhit, gör, lat, vall.

politika - államtudomány, kormányzási irányzat, gör, lat.

polje - nagy kiterjedésű teknő, sík talajú medence karsztos területeken, szlovén, földr.

pólus - sarok, áramforrás csatlakozó pontja, mágneses sarok, gör, lat, fiz.

pomológia - gyümölcsök rendszertana, lat, gör, mezőg.

ponál - helyez, lat, rég.

poncho - négyszögletes köpeny Dél- és Közép-Amerikában férfiaknak, indián, sp.

ponderábilis - megmérhető, lemérhető, lat.

pontifex - főpap, lat, vall.

pontifikál - főpapi szertartást végez, lat, vall.

populáció - népesség, lakosság, egyedek csoportja egy helyen, lat, él.

populáris - népszerű, közönséges, pórias, lat.

populizmus - népiesség, fr, lat, irod, műv.

porció - osztályrész, adag, adó, lat, nép.

porfir - vörös, kristályos vulkáni kőzet, benne színes kvarc, földpát darabka beágyazódásokkal, gör, geol.

porkoláb - börtönőr, várnagy, ném, rég.

pornográfia - szemérmetlen nemiséget hirdető irodalom, rajz, festmény, tartalom, gör, lat.

porozitás - lyukacsosság, belső üregesség, gör, lat, pórusosság.

porta - kapu, kapusfülke, paraszti ház udvarral, lat.

portábilis - hordozható, szállítható, lat, rég.

portál - főkapu, főbejárat, lat, el, portálé.

portentum - csodagyerek, torzszülött, lat, rég.

portikusz - épület főhomlokzata előtti nyílt oszlopcsarnok, protestáns templom előcsarnoka, lat, nép, ép.

portolano - középkori hajózási kézikönyv a tengeri utakról, kikötőkről, ol, hajó, tört, portulan.

pórus - bőrfelületi nyílás a bőrlégzésnek, nyílás, hézag, gör, orv.

posada - vendégfogadó, sp.

poszt - őrszem, őrhely, felelős állás, ném, kat.

posztamentum - talapzat, rajta szoborral, vázával, lat, el, ép, piedesztál.

posztulátum - követelmény, kívánalom, sarktétel, alapigazság, elmélet kiindulási pontja, lat, fil, tud.

potamológia - vízfolyáskutatás, gör, el, tud.

potencia - képesség, teljesítő képesség, nemző és fogamzóképesség, hatvány, lat, orv, mat.

potenciális - lehető, lehetséges, rejtett, lappangó, lat.

potens - hatalmas, vagyonos, jómódú, nemzőképes, alkotóképes, lat, orv.

potentát - nagy hatalmú ember, nagyúr, kiskirály, lat.

pozíció - hely, helyzet, állás, tisztség, munkakör, hatáskör, rang, felállás, elhelyezés, hadállás, álláspont, fekvés, testtartás, pozitúra, lat, kat, sport.

pozitív - valóságos, valóban meglevő, tényleges, határozott, egyértelmű, helyeslő, egyetértő, biztató, igenlő, haladó, értékes, zérusnál nagyobb, lat, mat.

pozitivizmus - a tudomány feladata csak a leírás és rendszerezés, magyarázatok nélkül, fr, lat, fil.

pozitívum - valóság, bizonyosság, tény, kedvező, kívánatos, eredmény, értékes tulajdonság, lat.

pozitúra - különleges, mesterkélt, hatásvadász, furcsa testtartás, lat.

praeputium - fityma, lat, orv.

pragmatika - ügyrend, szabályzat, rendtartás, jelrendszerek és az ember viszonya, gör, fil.

prákrit - beszélt középind nyelvek elnevezése, ind, nyelvt.

praktikus - gyakorlati, célszerű, ügyes, ötletes, gyakorlatias, élelmes, életrevaló lat.

pravaz - orvosi fecskendő, orv.

praxiológia - hatásfok kutató szociológia, gör, el.

praxis - gyakorlat, a valóság, a való élet, jártasság, tapasztalat, rendszeres működés, állandó ügyfelek köre, gör.

preambulum - bevezetés, előszó, lat.

precedens - előzetes eset, jogalap, példa, előzmény, irányadó eset, minta, lat, jog.

precesszió - a tavaszpont eltolódása az ekliptikán, pörgettyű tengelyének kitérése, lat, csill, fiz.

precipitáció - kicsapás, alkotórész eltávolítása az oldatból, sietség, elkapkodás, lat, vegy, rég.

precíz - szabatos, pontos, határozott, finom, gondosan kidolgozott, fr, ném.

prédikáció - egyházi beszéd, szónoklat, kioktatás, lat, vall, biz.

predikció  -a már megismert és bizonyított törvényszerűségekből levonható következtetéseken alapuló előrejelzés, jóslat, lat, el, tud.

predilekció - megkülönböztetett szeretet, kedvező hajlam, lat, el.

prefektus - megyefőnök, rendőrfőnök, papnevelde, fiúnevelde fegyelmi elöljárója, testőrparancsnok, lat, vall, tört.

preferencia - kivétel, kedvezmény, előszeretet, fr, lat.

pregnáns - súlyos, nyomós, erős, sokatmondó, jelentős, határozott, szabatos, találó, jellemző, tömör, velős, hatásos, csattanós, lat.

prekoncepció - előzetesen, előre kialakított nézet, lat, el.

prelúdium - előjáték, lat, zene.

premissza - a szillogizmus két tétele,amelyből a következtetést levonják, előzmény, kiinduló pont, lat, fil.

preparál - előkészít, elkészít, kikészít, kitöm, lat.

presszió - nyomás, erkölcsi nyomás, kényszer, lat.

presztízs - tekintély, befolyás, erkölcsi súly, fr.

prevenció - megelőzés, lat.

prezentáció - bemutatás, felmutatás, bemutatkozás, jelentkezés, tisztelgés, kiállítás, csomagolás, felterjesztés, lat, el, prezentálás.

pribék - hóhér segédje, elvetemült, aljas ember, áruló, hitszegő, szerb, horvát, irod, pejor.

primátus - elsőbbség, fölény, lat.

primer - elsődleges, első, fr.

primitív - ősi, eredeti, kezdeti, elmaradott, fejletlen, együgyű, ostoba, műveletlen, lat.

princípium - alapelv, vezérelv, alapok, ősok, végok, lat, fil.

prizma - hasáb, fényfelbontó test, halom, macskaszem, farlámpa, gör, mat.

probléma - megoldásra váró kérdés, kutatási feladat, rejtvény, talány, titok, gör.

procedúra - hosszú hivatalos eljárásmód, tevékenység, ügykezelés, lat, el.

processzus - folyamat, lefolyás, menet, fejlődés, eljárásmód, per, bírósági eljárás, nyúlvány, lat, jog, orv.

produkál - termel, előállít, gyárt, létrehoz, alkot, felmutat, bemutat, lat.

produktív - alkotó, termelő, termékeny, gyümölcsöző, jövedelmező, eredményes, sikeres, lat.

produktivitás - termékenység, termelőképesség, lat, el.

profán - avatatlan, világi, nem vallási, közönséges, hétköznapi, tiszteletlen, kegyeletsértő, durva, otromba, lat.

professor extraordinarius - egyetemi rendkívüli tanár, lat, rég.

professzionális - hivatásos művész, sportoló, szakmai, lat, el, hír.

próféta - isten kiválasztott embere, jós, látnok, tan hírdetője, gör, lat.

profil - arcél, oldalnézet, keresztmetszet, szelvény, arculat, jelleg, fr, ép, műv, műsz.

profilaxis - megelőző védekezés, gör, orv.

prognosztika - előrejelzés, nem teljesen ismert törvényszerűségek alapján történő következtetés.

prognózis - előzetes számítás, kórjóslat, időjárás előrejelzés, gör, tud, met.

progresszió - fejlődés, haladás, előremenetel, súlyosbodás, fokozódás, haladvány, lat, él, orv, mat.

prohibíció - tilalom, tiltás, alkoholtilalom, lat.

projekció - vetület, vetítés, lat, mat, film.

projekt - hosszútávú tervezet, a kutatási főirányok kijelölése, ang, lat, tud.

proklamáció - kiáltvány, kihirdetés, közzététel, lat, proklamálás.

prológus - bevezetés, előhang, előjáték, gör, lat, irod, prológ.

prolongálás - meghosszabbítás, halasztás, haladék, lat, el.

promenád - sétány, sétatér, séta, fr, ném.

prominens - kiváló, kitűnő, kimagasló, lat.

promiszkuitás - alkalmi, nem tartós, válogatott partnerrel való nemi érintkezés, lat, el.

promóció - előlépés, kinevezés, doktorrá avatás, lat, rég.

pronaosz - templom nyitott előcsarnoka, gör, ép.

propagálás - terjesztés, hirdetés, lat, propagáció.

propaganda - módszeres terjesztés, hírverés, népszerűsítés, lat.

propeller - légcsavar, hajócsavar, ang, műsz.

propolisz - méhszurok, amiből a méz lesz, gör, lat, mezőg.

proporció - arány, viszony, méret, lat, mat.

propulzió - előrehajtás, mozgatás, előredőlés járáskor, lat, el, hajó.

proskripció - törvényen kívül helyezés, száműzetés politikai okokból Rómában, elítélés, lat, tört, proskribálás.

prospektus - reklámszerű ismertető, röplap, brosura, fenékdíszlet színpadon, az orgona díszes homlokzata, lat, ker, szính, zene.

prostitúció - kéjelgés keresetszerűen, szellemi, erkölcsi érték áruba bocsátása, lat.

proszektúra - boncoló osztály kórházban, kórszövettani osztály, lat, el.

prosztilosz - templom, aminek csak a bejárata előtt van oszlopsor, gör, ép.

protekció - támogatás, közbenjárás, pártfogás, védelem, lat, pejor.

protézis - hiányzó testrész pótlása, műfogsor, művégtag, gör, orv.

protokoll - jegyzőkönyv, hivatalos érintkezés szabályai, szokások, gör, lat, dipl.

protuberancia - napkitörés, kiemelkedés, dudorodás, lat, el, csill, orv.

providencia - gondviselés, előrelátás, gondoskodás, lat, vall.

provincia - tartomány, vidék, lat, tört.

provokáció - kihívás, beugratás, betegség tüneteinek szándékos előidézése, lat, orv, provokálás.

próza - kötetlen előadásmód, egyszerű, köznapi szóhasználat, hézköznapiság, költőietlen, lat, irod, prózai.

prüdéria - álszemérem, szemérmeskedés, szemforgatás, fr, pejor.

psychagogos - lélekvezető, lélekkisérő, Hermész mellékneve, gör, vall.

pszeudo- - a vele összetett fogalom állítólagos, látszólagos, képzelt voltát jelöli, gör.

psziché - fiziológiai lélek, gör.

pszichédélikus - kábítószer keltette révületben átélt, művészileg így alkotott, ang, orv.

pszichognózis - lélekismeret, gör, el.

pszichológia - lélektan, lélekismeret, lelki alkat, gondolkodásmód, gör, lat, tud.

pszichotrop - az ideg és elmeállapotra ható, azt befolyásoló izgató vagy nyugtató szer, gör, el, orv.

publicisztika - irodalmi szintű, elvi alapú újságírás politikáról, társadalomról, ném, lat.

publikáció - kihírdetés, közhírré tétel, kiadvány, közlemény, nyomtatott mű, lat, publikálás.

puccs - államcsíny, összeesküvés államhatalom megszerzésére, ném.

púder - arcpor, hintőpor, hajpor, rizspor, fr, ném.

puebló - agyagházakból méhkasszerűen egybeépített indián település, nép, sp, népr.

pufajka - vattakabát, vattaruha, or.

pulpitus - állvány, szónoki emelvény, kottatartó állvány, lat.

pulverizálás - porlasztás, porrá zúzás, őrlés, lat, el, műsz, pulverizáció.

pulzáció - érverés, fényváltozás, lat, orv, csill.

pulzus - érverés, verőér lüktetése, lat, orv.

pupilla - szembogár, gyámleány, lat, orv, rég.

purgálás - kitisztítás, megtisztítás, belek kiürítése, hashajtás, lat, orv, purgáció.

purgatórium - tisztítóhely, tisztítótűz a bocsánatos bűnök elkövetőinek, átmeneti vezeklőhely a túlvilágon a lelkeknek, lat, vall.

puritán - szigorú erkölcsű, a külsőségeket megvető, feddhetetlen jellemű ember, minden dísz nélkül való, egyszerű, lat, ang, vall.

 

Q

 

quadratura - négyszöges rendszer, kolostorudvar négyzetes terelat, ép, műv.

quaestura - kincstári hivatal, gazdasági igazgatási hivatal, lat, tört.

quotiens - hányados, lat, mat.

 

R

 

rabatt - árengedmény készpénzfizetésnél, nagybani vételnél, ol, ker.

rabbi - zsidó pap, tanító, mester, héber, rabbinus.

rabiátus - nyersen és indulatosan erőszakos, lat.

racém - optikailag nem aktív, a fény polarizációs síkját nem elforgató vegyület, lat, el.

raciális - faji, fajra vonatkozó, lat, el, él.

ráció - értelem, józan ész, érv, ok, magyarázat, rendszer, fejadag, lat.

racionális - ésszerű, célszerű, értelmes, józan, kifizetődő, gazdaságos, lat, fil.

racionalizál - ésszerűsít, célszerűsít, munkaerőt csökkent, lat, el.

racionalizmus - az emberi ész tekintélyét, korlátlanságát és a vallásossággal szembeni felsőbbrendűségét hírdető felfogás, lat, el, fil.

racsni - zárókilincs, kerepes orsó, ném, műsz.

radar - a rádiós kutatás és mérés rövidítése, ang, rádiólokátor.

radiáció - kisugárzás, lat, fiz.

radiális - sugaras, sugárirányban haladó, középpont felé irányuló, orsócsonttal kapcsolatos, lat, el, fiz, orv.

radiáns - kisugárzási pont, ahonnan a csillaghalmaz kiindul, lat, csill.

radiátor - fűtőtest, hűtő, lat, el, műsz.

radikális - gyökeres, mélyreható, alapos, erélyes, erőszakos, szélsőséges, radikalizmus híve, gyökmennyiség, szótő, lat, mat, nyelvt.

radioaktivitás - atomok spontán sugárzása, lat, el, atom.

rádiógoniometria - helyzetmeghatározás az adóállomás hullámainak beesési szögéből, lat, gör, távk.

radioláriák - sugárállatkák, egysejtűek, lat, el, áll.

radiológia - röntgen és radioaktív sugárzások orvosi felhasználásának tudománya, lat, gör, fiz.

rádióteleszkóp - parabolaantenna elektromágneses sugárzás vételére, lat, gör, vill, fiz, csill.

rádiuszvektor - kúpszeletek (ellipszis, hiperbola, parabola) fókuszából a kúpszelet vmely pontjához húzott egyenes, vezérsugár, lat, el, mat.

radix - gyökér, gyök, lat, mat, vegy.

rádzsa - indiai herceg, fejedelem, szanszkrit.

rafia - a rafiapálma kötözőanyagot szolgáltató levélrostja Kelet-Afrikában, Madagaszkáron, malgas, növ.

rafinált - kifinomult, túlfinomult, választékos ízlésű, ravasz, körmönfont, agyafúrt, finomított, rég, biz, műsz, rafinírozott.

rahedli - egész csomó, egy rakás, ném, biz.

ramadán - mohamedán böjt február végétől március végéig, napkeltétől napnyugtáig, arab, ramazán.

ramifikáció - elágazás, lat, tud.

rámpa - feljáró, felhajtó, különböző szintű utakat összekötő lejtő, színpad alsó szegélye, fr, ném, szính.

ranch - dél-amerikai állatfarm, sp, ang, rancho.

randalíroz - garázdálkodik, lármázik, botrányt csap, ném, biz.

randevú - légyott, találka, fr.

randomizálás - a véletlenszerűség elvének biztosítása a statisztikai minta kialakításában, ang, mat, közg.

raport - beszámoló, jelentés, kihallgatás, mintaelem, fr, ném, kat, text.

rapszodikus - ingadozó hangulatú, szeszélyes, csélcsap, változékony, kapkodó, csapongó, szaggatott, töredékes, összefüggéstelen, rapszódiaszerű, gör, lat.

raszter - üvegre vagy filmre rögzített finom vonalháló, mely az árnyalatos képet nyomdai sokszorosításra alkalmas pontokra bontja, adásszünetben megjelenő világító ábra, ném, hír.

ráta - részlet, hányad, arány, mérték, ol, ném, közg.

ratifikálás - nemzetközi szerződés becikkelyezése, törvénybe iktatása, megerősítése, jóváhagyása az országgyűlés részéről, lat, ratifikáció.

ravelin - elősánc, fr.

razzia - rendőri rajtaütés, ellenőrzés, arab, fr.

reakció - a szervezet válasza vmely külső vagy belső ingerre, kölcsönös vegyi átalakulás, ellenhatás, visszahatás, haladásellenesség, önkény, erőszak, lat, el, fiz, rég.

reaktivál - nyugállományból állásba, hivatalba, tényleges szolgálatba visszahelyez, újra működésbe hoz, megindít, lat, el.

reális - valóságos, kézzelfogható, tényleges, tárgyi, anyagi, gyakorlati, ésszerű, józan, megvalósítható, biztos, hiteles, valós szám, lat, mat.

reanimáció - újraélesztés, felélesztés, klinikai halálból visszahozás, lat, el, orv.

rebellis - lázadó, zendülő, engedetlenkedő, szembeszegülő, lat.

rébusz - rejtvény, talány, fr, lat.

recenzió - ismertetés, bírálat, lat.

recepció - befogadás, felvétel, fogadtatás, szállodai vendégfogadópult, lat.

receptor - inger felfogó készülék, szerv, érzékelő, lat, él, vill, műsz.

recesszió - visszaesés, hanyatlás, lat.

reciprocitás - kölcsönösség, viszonosság, lat, el.

recitál - felolvas, elszaval, elmond, lat.

rectalis - végbélhez tartozó, végbéllel kapcsolatos, lat, el, orv.

rectum - végbél, lat, orv.

redemptor - megváltó, lat, vall.

redivivus - új életre kelt, újjáéledt, lat.

redukál - csökkent, kisebbít, leegyszerűsít, összevon, visszavezet, ércet fémmé alakít, lat, tud, mat, koh.

redukció - csökkentés, leszállítás, korlátozás, összevonás, leegyszerűsítés, visszafejlődés, helyreigazítás, izület beigazítása, lat, tud, mat, koh, él, orv, redukálás.

redundancia - közleményben lévő felesleg, új információt nem adó elem, ami nélkül azonban a megértés nehezebb volna, lat, hír.

refektórium - kolostori ebédlő, lat.

referátum - jelentéstétel, beszámoló, önálló téma kidolgozása és előadása szemináriumon, lat, isk, referáda.

referencia - bizalmas tájékoztatás, értesítés, ajánlás, ajánlólevél, egy jel jelrendszeren kívüli valóságra való vonatkoztatása, lat, el, hír.

referendum - jelentéstétel, népszavazás, lat, rég.

reffel - a vitorlát becsavarja, hajó.

reflektál - visszaver, visszavet, tükröz, felel, válaszol, számot tart vmire, lat, fiz.

reflektor - fényszóró, fényvisszaverő, tükrös távcső, neutronelnyelő réteg reaktorban, irányított antennákon használt visszaverő felület, lat, el, tud, csill, atom, hír.

reflex - visszaverődő fény, a szervezet visszahatása az ingerre, lat, fr, él.

reflexió - hullám, fény, hang visszaverődése, különböző impedanciájú hálózatok összekapcsolásakor fellépő jelvisszaverődési jelenség, megjegyzés, észrevétel, elmélkedés, szemlélődés, önmegfigyelés, lat, fiz, hír.

reflux - visszafolyás, visszaáramlás, desztilláláskori visszafolyás, fr, vegy, tud.

reform - a haladás érdekében végrehajtott változtatás, javítás, újítás, megújulás, fr.

refrakció - fénytörés, lat, fiz, csill.

refraktor - fénytöréses lencsés távcső, látcső, lat, el, fiz.

refrén - vers, dal végén visszatérő sor, sorok, dallamrész, fr, irod.

refrigerátor - hűtő, vasúti hűtőkocsi, lat, el, gép.

regále - királyi haszonbér, állami egyedárusítási jog, lat, tört, regália.

regatta - evezős vagy vitorlásverseny, ol, sport.

regeneráció - felfrissülés, megújhodás, újranövesztődés, lat, él, regenerálódás.

régens - az uralkodó helyett az országot ideiglenesen kormányzó személy, lat.

regiment - ezred, hadsereg, sokaság, tömeg, ném, rég, kat.

regina - királynő, lat.

régió - táj, vidék, körzet, övezet, területi egység, testtájék, légköri réteg, tevékenységi kör, lat, orv.

regiszter - lajstrom, jegyzék, név és tárgymutató, ábécémutató, az orgona szabályozórendszere, lat, ném, zene.

regisztrálás - bejegyzés lajstromba, jegyzék készítése, nyilvántartásba vétel, megjegyzés, lat, el, regisztráció.

regolit - az égitestek felszínét borító laza szerkezetű anyag, ered ism, csill, geol.

regresszív - csökkenő, visszafejlődő, hanyatló, hátrafelé ható, lat, el, fil.

regula - szabály, szabályzat, rend, ügyrend, szerzetesrendek alaptörvénye, lat, vall.

reguláció - szabályozás, lat, el.

reinkarnáció - lélekvándorlás, új alakban való megjelenés, lat, el, vall.

reklamáció - felszólamlás, panasz, tiltakozás, kifogásolás, sürgetés, szorgalmazás, siettetés, lat, ker, reklamálás.

rekompenzálás - kárpótlás, kártalanítás, viszonzás, kiegyenlítés, lat, rekompenzáció.

rekonstrukció - helyreállítás, kiegészítés, a feltehető eredeti alakja vminek, átszervezés, korszerűsítés, arányok és méretek megállapítása a vetület aalpján, lat, el, tud, műv, mat.

rekord - csúcseredmény, kiváló teljesítmény, ang, sport.

rekreáció - üdülés, pihenés, felfrissülés, iskolai szünidő, lat.

rektaszcenzió - egyenes emelkedés, az egyenlítőrendszer egyik koordinátája, szögtávolság a tavaszpont és az égi egyenlítőnek azzal a félkörrel alkotott metszéspontja között, amely mindkét sarkot az illető csillaggal összeköti, lat, csill.

rektor - egyetem vezetője, iskolaigazgató, egyházi nevelő intézmény elöljárója, lat, isk, vall.

rektoszkópia - végbéltükrözés, lat, gör, orv.

rekultivál - iparilag tönkretett földet újra művelhetővé alakít, lat, el.

rekurzió - ismétlődő műveletsorozat, ahol az eredmény mindig visszatér a kiindulópontra, lat, mat, tud.

rekviem - katolikus gyászmise, halotti mise, lat, vall, zene.

rekvirál - hatóságilag térítés ellenében igénybe vesz, összeszed, összeharácsol, lat.

rekvizítum - kellék, szerszám, szerelvény, felszerelés, lat, szính.

reláció - kapcsolat, viszony, összefüggés, vonatkozás, útvonal, járat, beszámoló, jelentés, előterjesztés, lat, mat, rég.

relatív - viszonylagos, feltételes, bizonytalan, nehezen meghatározható, lat.

relativitás - viszonylagosság, függőség, viszonzás, kölcsönös függés, lat, el.

relativizmus - a megismerés viszonylagosságát, feltételes és tudattól függő jellegét hirdető tan, lat, el, fil.

relaxáció - eredeti állapot visszaállása, ernyedés, lazulás, feszültség csökkentése, az izmok ellazítása lelki úton, lat, fiz, műsz, orv.

relé - jelfogó, áramközvetítő, fr, vill, távk.

releváns - fontos, lényeges, meghatározó, lat.

relief - dombormű, domborzat, fr, műv, földr.

religio - vallás, hit, lat.

reliktum - maradvány, hagyaték, lat, él.

relikvia - ereklye, maradvány, emlék, hagyaték, lat, vall.

remittenda - visszáru, eladatlanul maradt nyomdai termék, visszaküldendő dolgok, lat, ker.

renegát - hittagadó, hitehagyott, áruló, hazáját megtagadó, lat, el, rég.

renitens - ellenszegülő, engedetlen, makacs, lat.

renomé - hírnév, dicsőség, tekintély, fr.

renoválás - helyreállítás, tatarozás, felújítás, lat, renováció.

rentábilis - kifizetődő, jövedelmező, célszerű, hasznot hajtó, lat, el.

reológia - folyadékok folyásával foglalkozó tudományág, anyagok időbeli öregedését vizsgáló tudományág, gör, el, fiz.

reosztát - ellenállásszekrény, csúszókontaktus révén folytonosan változtatható ellenállás, gör, el, vill.

reparáció - javítás, megjavítás, orvoslás, kárpótlás, elégtételadás, jóvátétel, lat, reparálás.

repetíció - ismétlés, lat, zene.

replikázik - visszavág, felesel.

represszió - elnyomás, elfojtás, megtorlás, gátlás, akadályozás, lat.

reprezentál - képvisel, tekintélyt mutat, szerepel, ábrázol, lat.

reprodukál - felelevenít, felidéz, elmond, előad, elismétel, sokszorosít, utánoz, újrateremt, lat, el, kép.

repulzió - visszalökés, hátralökés, elutasítás, visszautasítás, lat, ritk.

reputáció - hírnév, tekintély, köztisztelet, jóhír, tisztesség, lat.

respektál - tiszteletben tart, becsül, értékel, méltányol, lat.

respiráció - lélegzés, lélegzet, lat, orv, rég.

restancia - hátralék, maradék, el nem végzett munka, lat, el.

restaurál - helyreállít, kijavít, visszaállít, megszilárdít, felüdít, felfrissül, lat, műv, rég.

restitúció - visszaadás, megtérítés, helyreállítás, szervpótlódás, teljes gyógyulás, ütközés után a deformációk megszűnése, lat, él, fiz.

resurrectio - feltámadás, lat, vall.

reszekció - csonkolás, kivágás, testrész eltávolítása, lat, orv.

reszkíroz - kockáztat, rászán, ráfordít, fr, ném, biz.

retabulum - oltártábla, szobrokkal gazdagon díszített barokk oltárfal, lat, el, műv.

retardáció - késleltetés, hátráltatás, lassítás, lat, el, zene, él.

retiarius - hálóval és szigonnyal küzdő gladiátor, lat, tört.

reticulum - hálózat, lat, él.

retina - szem recehártyája, ideghártya, lat, orv.

retorika - szónoklattan, ékesszólástan, szónokiasság, gör, lat, irod.

retorta - vegyészetben használt hajlított nyakú, körte forma edény, hevítő és lepárló berendezés, lat, el, vegy.

retorzió - ellenrendszabály, megtorló rendszabály, lat, jog.

retrográd - visszafelé ható, hátranyúló, régibb állapot felé mutató, visszaeső, hanyatló, haladásellenes, az óramutató járásával megegyező irányú, lat, csill.

retrospektív - múlthoz forduló, visszatekintő, egy művész vagy kor egész fejlődését bemutató, felölelő kiállítás, lat, el.

retusál - kijavít, kiigazít, csiszol, javítgat, fényk, nyomd, műv, irod.

reváns - elégtétel, visszavágás, bosszúállás, visszavágó mérkőzés, ajándék vagy szívesség viszonzása, fr, sport, rég.

reveláció - megnyilatkozás, kinyilatkoztatás, ihlet, felismerés, megvilágosodás, lat.

reverenda - katolikus papok bokáig érő, alul bő szabású felsőruhája, lat.

reverzíbilis - megfordítható, visszaállítható, lat, el, tud.

revideál - felülvizsgál, ellenőriz, módosít, átértékel, lat, revizor.

revízió - ellenőrzés, felülvizsgálat, perújítás, lat, nyomd, jog.

rex - király, automata biliárd, lat.

rezervál - tartalékol, félretesz, megtakarít, fenntart, előre lefoglal, lat.

rezidencia - államfő vagy más magas méltóság székhelye, székvárosa, palotája, lakóhelye, lat, rezidens.

rezignált - sorsába belenyugodott, beletörődött, csüggedt, lemondó, reménytelen.

rezisztencia - ellenállás, ellenállóképesség, lat, ritk.

rezonancia - együttrezgés, ráhangzás, visszhang, egyetértés, lat, fiz, ritk.

rezsim - uralom, kormányrendszer, életmód, életrend, étrend, fr, orv.

ribillió - lármás jelenet, veszekedés, zűrzavar, zendülés, lázadás, ol, rég.

rickettsia - a vírusok és a baktériumok között átmenetet képező kórokozók, orv.

riff - sekély tengerpart közeli zátony, korallszirt, kőolajtároló kőzet, ang, földr, geol.

rigid - merev, feszes, lat, rigiditás.

rigmus - versike, mondóka, lat, nép.

rigorózus - mereven szigorú, lat, el.

riksa - ázsiai emberi erővel vont együléses, könnyű, kétkerekű bérkocsi, jap, ang.

rilievo - dombormű, ol, műv.

riposzt - visszavágás, gyors válasz, fr, sport.

ritmikus - ütemes, szabályos ritmust követő, lüktető, gör, lat.

ritmus - szabályos időbeli tagolódás, ismétlődés, lüktetés, hullámzás, eleven mozgás, gör.

rituális - a szertartásnak megfelelő, megszokott, állandó, szokványos, lat, vall, rítus.

rivális - versenytárs, vetélytárs, fr.

rivalizálás - vetélkedés, versengés, rivalitás.

rizalit - épületek közepén vagy sarkain előugró homlokzatrész, ol, ném, ép.

rizikó - kockázat, veszély, ol, biz.

roborálás - erősítés, gyógykezelés, lat, el, orv, roboráció.

roburit - ammóniumnitrát tartalmú biztonsági robbanószer, lat, el, vegy, műsz.

robusztus - tagbaszakadt, markos, erőteljes, csupa erő, lat.

rokokó - cikornyás, kecses, finomkodó stílus a 18. század közepén, fr, műv.

rolni - pénzgöngyöleg, tekercs, görgő, begöndörített hajfürt, ném, biz, műsz.

románc - érzelmes, epikus dal, költemény, fr, ném, zene, irod.

romantika - szabad és szenvedélyes stílus a 19. század elején, lelkesedés, fogékonyság, álmodozás, rajongás, kalandvágy, regényesség, fr, irod, műv, zene.

rombododekaéder - tizenkét rombusz által határolt test, ilyen kristályosodási forma, gör, el, mat, ásv.

rondella - várfalak elé ugró, fél vagy háromnegyed kör alakú bástya, fr, ném, ép.

rotáció - körforgás, tengely körüli forgás, lat.

rotor - forgórész, forgószárny helikopteren, lat, el, vill, rep.

rotunda - kerek alaprajzú épület, körbástya, lat, ép.

royalista - királypárti, fr.

rozetta - rózsa alakú, sziromdíszítéses, sokszögű díszítő elem, rózsa alakú gomb, tárcsa, burkolótárcsa, fr, ép.

rubin - a korund kis mennyiségű króm-oxiddal vörösre színezett változata, drágakő, lat, ásv.

rubrika - rovat, hasáb, lat.

rumli - kavarodás, zűrzavar, felfordulás, ném, biz.

rúna - ógermán rovásírás és betűjegye, skandináv.

ruszalka - sellő, hableány, or.

rusztika - nyerskőfalazat érdes felületű kövekből, olyan írásmód, ahol a betűk szára a vonal alá vagy fölé nyúlik, lat.

rusztikus - paraszti, falusias, egyszerű, otromba, faragatlan műveletlen, rusztikával kiképzett épületrész, lat, ép.

rutin - gyakorlat, ügyesség, jártasság, számítógép program, fr.

rüfke - laza erkölcsű nő, kellemetlen nő, jiddis, pejor.

rükverc - vissza, hátrafelé, hátramenet, ném, biz.

rüszt - a lábfej felső domború része, ném, biz.

 

S

 

sablon - mintadarab, minta, kaptafa, megszokás, közhely, elkoptatott kifejezés, fr, ném, műsz, pejor.

saccol - hozzávetőlegesen, megközelítően felmér, felbecsül, gondol, vél, tart vminek, ném, biz.

sacerdos - felszentelt katolikus pap, lat, vall.

sacralis - isteni, szent, szentséges, keresztcsonti, lat, vall, orv.

saga - legenda, skandináv, irod.

sah - iráni uralkodó, császár, perzsa.

salavári - bő, buggyos keleti nadrág, perzsa, szerb, horvát.

Salvator - Megváltó, Krisztus, lat, vall.

samott - magas hőmérsékleten kiégetett, mázatlan tűzálló agyag kemencék, kályhák bélelésére, ol, ném.

sampan - gondolaszerű, lakásul is szolgáló nagyobb kínai csónak, kínai.

sanctuarium - szentély, lat, vall.

sanctus - szent, lat, vall.

sansz - esély, kilátás a sikerre, valószínűség, eshetőség, fr.

sarlatán - tudatlan vagy rossz orvos, csodadoktor, kuruzsló, szemfényvesztő, szélhámos, szédelgő, fr.

sarzsi - rendfokozat, tisztes, adag, fr, kat, vegy, koh.

satírozás - árnyalás, árnyalat, színárnyalat.

scapel - szike, bonckés, sebészkés, lat, orv, scapellum.

scooter - robogó, motorkerékpár, ang, gép.

scutum - római katonai pajzs, lat, tört.

sejk - főnök, törzsfő, dervisek főnöke, mecset papja, arab.

self - szárazföldi talapzat, part körüli tengerfenék 200 méter mélységig, ang, földr.

sellak - forró égövi levéltetű elgyantásodott váladékából nyert, lakkok, szigetelők stb. gyártásához használt anyag, holl.

séma - lényeges vonásokra korlátozódó, leegyszerűsített ábrázolás, vázlat, vonalrajz, rendező elv, rendezési forma, tervezet, gondolkozás, eljárásmód, kaptafa, gör.

senhor - úr, portug, senhora úrnő, senhorita kisasszony.

sensatio - érzés, észlelés, lat, el, él.

seol - alvilág, a halottak birodalma, héber.

seria - mohamedán egyházi és polgári jog, arab.

seriff - rendőr, bíró ang.

serviette - asztalkendő, szalvéta, fr, rég.

seszli - derékfodor, ném, div.

shading - képhiba, képernyőfolt, ang, hír.

shaker - 18. századi angol szekta, koktélkeverő rázópohár, ang, vall.

shannon - az információ mennyiségének mértékegysége, ang, hír.

sherry - borostyánsárga, magas szesztartalmú, kissé édes spanyol csemegebor, ang.

shoran - radartávmérő rövidítése, ang, hír, kat.

sic - így, szövegben zárójelben felkiáltójellel (sic!) a betű szerinti hűségre figyelmeztet, lat.

sifon - vászonkötésű pamutszövet fehérneműhöz, fehérneműs szekrény, fr, ném, nép.

sifríroz - titkosírással ír, rejtjelez, fr, ném.

sikk - kellem, báj, finom könnyedség, tetszetősség, divatosság, ízlés öltözködésben, fr.

silabizál - betűz, szótagolva olvas, gör, lat.

silbakol - őrt áll, rég, kat, nép.

sild - sapkaellenző, cégtábla, ném, biz, rég.

siló - takarmánytartály, gabonaraktár, sp, mezőg.

simli - minta, kaptafa, iratminta, űrlap, megszokott, szabványos hivatali munka, ném, rég.

sinister - bal, baloldali, vészjósló, baljós, végzetes, lat.

sinto - ősi japán vallás, a természeti erők és az ősök tisztelete, kínai, lat, sintoizmus.

sipsirica - csitri, süldőlány, fruska, szerb, horvát.

sirokkó - a Földközi-tengerről kiinduló meleg, páratelt déli szél, arab, ol, met.

sistrum - foggantyús, 3-4 fémrudacskából álló csörgő érchangszer, gör, lat, zene.

skála - fokozatosan növekvő értékek rendszere, táblázata, fokbeosztás, lépték, mérce, hangsor, fokozatok összessége, lat, fiz, műsz.

skaláris - irány nélküli mennyiség, lat, mat, fiz.

skandalum - botrány, szégyen, gyalázat, zaj, zenebona, lat.

skanzen - szabadtéri néprajzi múzeum, svéd.

skapuláré - váll-lepel, szerzetesi ruhadarab, a ruha alatt a háton és mellen hordott szentkép, lat, vall.

skarlát - bíborvörös szín, vörheny, lat, orv.

skicc - vázlat, jegyzet, karcolat, ol, ném, irod.

skinhead - bőrfejű, fajgyűlölő huligán, amerikai különítményes katona, ang.

skolasztika - az arisztotelészi és egyházi filozófia rendszere, szőrszálhasogató, vitatkozó szellem, okoskodás, formális, az élettől és a gyakorlattól elszakadt tudás, gör, lat.

skrupulus - kétség, aggály, habozás, lelkiismereti kétely, lat.

sláger - hatásos, divatos, könnyű zeneszám, dal, kelendő, kapós árucikk, fénypont, csattanó, ütőkártya, adu, ném.

slamasztika - baj, kellemetlenség, szorongatott helyzet, jiddis, biz.

slang - vmely társadalmi réteg, csoport sajátos szóhasználata, pl. alvilági nyelv, ang, szleng.

slaug - öntözéshez, tűzoltáshoz használt gumitömlő, ném, biz.

slejm - turha, összesűrűsödött torokváladék, ném, biz.

slendrián - felületes, hanyag, lompos, rendetlen ember, gyatra, elsietett munka, ném, biz.

slepp - uszály, ném, div, biz, hajó.

slepper - vontatóhajó, ném, hajó.

slicc - ruhán lévő bevágás, hasíték, ném, div, biz.

slogan - jelszó, jelmondat, kiabáló hirdetmény, ang, szlogen.

smaltin - acélszürke, néha feketén erezett kobalt- és nikkeltartalmú ásvány, ol, ném, ásv.

smaragd - élénk zöld színű, átlátszó drágakő, a berill változata, gör, lat.

smasszer - fegyőr, börtönőr, ném.

smink - arcfesték, színész arcának kikészítése, maszk, ném, biz, szính.

smirgli - csiszolópapír, üvegpapír, csiszolóvászon, ném, műsz.

smog - ipari szennyezőanyagokkal vegyes sűrű köd nagyvárosok fölött a téli hónapokban, füstköd, ang, szmog.

snájdig - nyalka, kackiás, jó fellépésű, talpraesett, ném, biz.

snassz - lecsúszott, pénztelen, garasoskodó, hitvány, rossz, selejtes, kopottas, elhanyagolt, ném, biz.

snidling - metélőhagyma, ném, biz.

snitt - szabásminta, jelenetsor, kisadag, ném, biz, div, film.

society - társadalom, társaság, egyesület, társulat, ang.

sogun - a japán császárság legfőbb katonai parancsnoka, aki a császár helyett tényleges hatalommal bírt, jap, tört.

sóher - leégett, pénztelen, szűkmarkú, fösvény, jiddis, biz.

sokk - a szervezetet ért erős megrázkódtatás kiváltotta vérkeringési elégtelenség, heves érzelmi hullámzás, rángatódzás, remegés, fr, ang, orv.

sol - a dúr skála 5. hangja, G-hang, ol, zene, szol.

solitarius - magányos, elkülönült, lat, áll, növ.

soll - kerekded, 20-300 m átmérőjű, csapadék- és talajvizekből, egykori jégtakaró maradványaiból keletkezett tavacska, ném, földr, szoll.

sollemnis - ünnepi, ünnepélyes, lat.

solstitium - napforduló, napéjegyenlőség, lat, rég, csill.

sombrero - széles karimájú spanyol kalap, szalmakalap, sp, div.

sommás - összegező, összefoglaló, nagyvonalú.

souvenir - emlék, fr.

sovinizmus - más népek elleni gyűlöletet szító, a nemzeti felsőbbrendűséget hirdető szélsőséges nacionalizmus, a szűk, helyi érdekek elfogult képviselete a magasabbak rovására, fr.

sönt - mellékáramkör, áteresztő ellenállás a műszer mérési határának kiterjesztéséhez, ang, vill.

sörbet - hűtött sűrű gyümölcsszörp, arab, tör.

spácium - tér- vagy időbeli köz, távolság, időtartam, haladék, szótávolság, szóköz, vonalköz, versenytér, pálya, lat, nyomd, zene, tört.

spaletta - ablakfedő fatábla, ol.

spalláció - atommagok nagy energiájú részecskékkel való bombázásakor bekövetkező, sok könnyű részecske keletkezésével járó magreakció, ang, atom.

spannol - kifeszít, ném, műsz.

spasmus - görcs, gör, lat, orv.

spatula - kiszélesedő, lapos végű lapoc, lapításhoz, keveréshez, elsimításhoz, nyelv leszorítására, lat, ép, orv.

speciális - különleges, különös, sajátos, jellegzetes, jellemző, részletes, tüzetes, szakszerű, lat.

specialitás - szakmai jártasság, szakképzettség, jellegzetesség, érdekesség, nevezetesség, furcsaság, lat

specifikáció - részletezés, felsorolás az egyedi különbségek meghatározása, lat, specifikálás.

speditőr - szállító, fuvarozó, szállítási vállalkozó, ol, ném, biz.

spékel - sütni való húst szalonnával, esetleg fokhagymával megtűzdel, beszédet szellemes mondásokkal tarkít, ném, konyha.

spektákulum - néznivaló, látnivaló, látványosság, lárma, zenebona, botrány, lat.

spektrális - színképi, lat, el, fiz.

spektrum - színkép, rezgés összetevőinek összessége, sugárzás energiaeloszlása, széles választék, sok lehetőség, gazdagság, lat, fiz, atom.

spekuláció - üzérkedés, nyerészkedés, üzleti játék, ravasz számítás, okoskodás, elmélkedés, töprengés, lat.

speleológia - barlangtan, gör, el, geol.

spermium - ondósejt, hím nemi sejt, gör, lat, él.

spicli - besúgó, kém, árulkodó, ném, biz.

spin - elemi részecskék belső forgásimpulzusa és az ebből származó mágneses nyomaték, ang, atom.

spion - kém, besúgó, titkos ügynök, fr, ném.

spirál - csavarvonal, csigavonal, ilyen menetben haladó, lat, ném, spirális.

spiritizmus - médiumok segítségével kapcsolatba lépés a halottak lelkével, lat, el.

spiritusz - alkohol, borszesz, denaturált szesz, szellemesség, elmésség, szellemi képesség, lat.

spirométer - tüdő befogadóképesség mérő készülék, lat, gör, orv.

spontán - kényszer nélküli, szabad, önkéntes, ösztönös, önkéntelen, őszinte, magától, lat.

spóra - nemi jelleg nélküli, általában egysejtű csíramag, a virágtalan növények szaporító sejtje, gör, lat, növ.

spot - fényfolt a tv képernyőn, ang, hír.

spray - porlasztó, szóró folyadéktartályon, ang, szpré.

sprint - vágta, 100-200 méteres síkfutás, gyorsúszás, ang, sport.

sprottni - az Északi- és Keleti-tengerben élő heringfaj, ném, áll.

sprőd - sűrű szövésű, érdes tapintású, merev anyag, ném, text.

spulni - orsó, cséve, gombolyag, ném, biz.

squash - fallabda, ang, sport.

srapnel - golyókkal töltött, a levegőben időzítve robbanó repeszgránát, kat.

srófol - csavar, lecsavaroz, fokozatosan emel árat, követelést, biz.

stáb - parancsnoki törzs, törzskar, film forgatócsoport, kiséret, ném, kat, biz, film.

stabil - szilárd, erős, állandó, tartós, biztos egyensúlyú, rögzített, lat, fiz.

stacionárius - időben nem változó, állandó jellegű, lat, tud.

stadion - görög versenypálya, sportlétesítmény, görög hosszmérték: 184 m, gör, tört.

stádium - szakasz, fokozat, fejlettségi fok, állapot, végső szakaszába jutott dolog, gör, lat.

stafírung - kelengye, felszerelés, berendezés, ném, biz, ritk.

stagnálás - pangás, megrekedés, megakadás a továbbhaladásban, lanyha üzletmenet, lat, el, stagnáció.

stampedli - pálinkás pohárka, kupica, ném, biz, stamperli.

stand - bérjárművek állomáshelye, utcai, piaci elárusítóhely, ném, biz.

standard - minta, alap, mérték, szabvány, ang.

start - rajt, a film indulási jele, ang, sport, film.

stasis - pangás, megrekedés, gör, orv.

statáriális - rögtönítélő, lat, el, jog.

statárium - rögtönítélő eljárás, bíráskodás, lat, jog.

statika - a fizikának a testek erőhatás alatti egyensúlyával, és annak feltételeivel foglalkozó ága, nyugalmi állapot, egyensúly, gör, lat, fiz.

statisztika - tömegesen előforduló jelenségek és folyamatok számbavételével és az így nyert adatok elemzésével foglalkozó tudomány, csoportosítás, nyilvántartás, ném, lat, tud.

statuál - megállapít, elrendel, rendelkezik, példásan megbüntet, lat.

státus - állapot, helyzet, állomány, létszám, állás, álláshely, állam, lat.

stég - palló, kikötői híd, hajóhíd, gerinclemez, ném, biz, műsz.

stelázsi - polcos állvány konyhában, kamrában, ném, biz.

stempli - bélyegző, pecsét, ném, biz.

stenosis - szűkület, megszűkülés, gör, orv.

steril - meddő, terméketlen, fogamzásra vagy megtermékenyítésre képtelen, csírátlanított, baktériummentes, eredményre nem vezető, hiábavaló, lat, él.

stewardess - utaskisérő hajón, repülőn, ang, steward.

stigma - bélyeg, folt, sebhely, légzőnyílás rovarokon, ostoros egysejtűek piros szemfoltja, a legegyszerűbb fényérzékelő szerv, gör, lat, vall.

stilisztika - a szóbeli, írásbeli kifejezésmódnak, a stílusnak a törvényeit és eszközeit vizsgáló tudományág, ném, lat.

stilizált - művészi igénnyel megfogalmazott, egyszerűsített, általánosító, szépített, enyhített, műv.

stílus - kifjezési mód, és ennek eszközei, magatartás, modor, ókori íróvessző, gör, lat, irod, műv, tört.

stimuláció - ösztönzés, biztatás, izgatás, ingerlés, serkentés, lat.

stóla - katolikus papok nyaksála, papi illeték szertartásokért, női sál, a római férjes asszonyok bokáig érő öltözete, gör, vall, div, tört.

stoma - nyílás, hasadék, gör, orv, sztóma.

stornó - felbontás, visszavonás, ellentétel, ol, ker, sztornó.

stramm - izmos, erős, egészséges, feszes testtartású, délceg, daliás, ellenállóképes, kiváló, nagyszerű, derék, ném, biz.

strand - homokos vízpart, szabadtéri fürdő, ném, földr.

strassz - drágaköveket utánzó üveg, hamis drágakő, ném.

stratégia - hadászat, hadtudomány, hadműveleti eljárások összessége, utasításrendszer, gör, lat, kat, mat.

strázsa - őr, őrség, őrhely, szláv, rég, kat.

stréber - törtető személy, akarnok, ném, biz.

strigula - pipa, kis vonás darabszám ellenőrzésnél, négy vonás egy ötödikkel áthúzva, ném.

stroboszkóp - optikai fordulatszám mérő készülék, villogó fényjel sugárzó, a mozgókép őse, gör, el, fiz, fényk.

stróman - szalmabáb, a nyilvánosság előtt szereplő bábú személy, ném, biz.

struktúra - szerkezet, felépítés, belső forma, az alkotó elemek összefüggő egysége, lat, tud.

stúdió - műterem, rádió vagy tv műsor felvevőhelyiség, művészek kisérletező köre, könyvtárszoba, dolgozószoba, ol, műsz, tört.

stúdium - tanulmány, kutatás, tudományszak, tanulószoba, tanulásra kijelölt idő, lat, rég, isk.

stukker - pisztoly, revolver, ném, biz.

stukkó - gipszből mintázott márványt utánzó díszítmény falon, mennyezeten, ol, ép, műv.

stuprum - erőszakos nemi közösülés, megbecstelenítés, lat.

stylobat - oszlopláb, az oszlopok lépcsőzetes alapzata, gör, műv.

succuba - az alvó férfit nő alakjában megkisértő ördög, parázna női lidérc, lat, rég, succubus.

suicidium - öngyilkosság, lat.

summa - összeg, rövid tartalom, foglalat, lat.

suppositorium - végbélkúp, lat, orv.

suspensorium - sérvkötő, herefelkötő, függesztő, lat, orv, szuszpenzor.

svalizsér - könnyű fegyverzetű lovas katona, fr, rég.

svindler - csaló, szélhámos, ném, biz.

synergia - a szervek együttműködése, gör, el, orv, szinergia.

 

SZ

 

szabotázs - munkafolyamat szándékos, tervszerű bénítása, akadályozása, a munkaeszközök pusztítása, rejtett romboló tevékenység, titkos aknamunka, fr.

szadizmus - a partner kínzásának élvezete, kegyetlenség, fr.

szahib - az európaiak megszólítása Indiában, Iránban (úr), arab.

szaké - rizsbor, jap.

szalát - mohamedán hívők napi öt imája, arab, vall.

szaldó - egyenleg, maradvány, a számla kiegyenlítése, ol, ker.

szálem alejkum - béke veletek! üdv nektek! A mohamedán népek köszöntése, arab.

szalina - sós mocsár, lefolyástalan sós tó, sópárló medence, sóbánya, lat, földr.

szalon - fogadószoba, társalgó, kiállítási helyiség, divatáruüzlet, szépségápoló üzem, előkelő üzlet, fr, saloon.

szalutál - tiszteleg, lat, kat.

szamizdat - engedély nélkül kinyomtatott brosúra, könyv, politikai irodalom, or.

szamszára - az élet állandó körforgása a brahmanizmusban, lélekvándorlás, szanszkrit.

számum - por- és homokviharral együttjáró forró, száraz, viharos erejű szél a Szaharában, Arábiában, Szíriában, arab, met.

szamuráj - nemesi-katonai kaszt előjogokkal, jap, tört.

szanál - gyógyít, orvosol, vki pénzügyeit rendezi, elbocsát, kiselejtez, eltávolít, területet rendez, épületet lebont, lat.

szangvinikus - érzelmeiben gyorsan ingadozó, hirtelen fellobbanó, de hamar le is csillapodó, lat, el.

szanitéc - egyészségügyi katona, sebesültszállító, ném, rég, kat.

szankció - törvény jogerőre emelése, szentesítése, intézkedés jóváhagyása, megerősítése, büntető rendelkezés, megtorló intézkedés, lat.

szaracén - arab a középkorban, mohamedán, izmaelita, arab, lat, tört.

szardonikus - görcsös, erőltetett, gúnyos nevetés, gör, lat.

szári - indiai női ruhaviselet, a csípő köré tekert, az egyik vállon átvetett, több méteres felsőruha egyetlen varrás nélküli kelméből, hindi.

szarkazmus - csípős, maró, epés gúny, gör, lat.

szárong - malájok ágyékkendője, maláji.

szatellit - műhold, mesterséges hold, fr, ang, űrh.

szatén - atlaszkötésű, fényes felületű pamut-, selyem- vagy gyapjúszövet, fr, text.

szatír - duhaj, érzéki, erdei istenség hegyes fülekkel, apró szarvakkal és bakkecske lábakkal (ördög) a görögöknél, kéjsóvár, buja, fiatal nőkkel erőszakoskodó idősebb férfi, gör, lat.

szaturáció - telítés, vmilyen igény teljes kielégítése, lat, vegy, rég, szaturálás.

szaturnizmus - ólommérgezés, lat, el, orv.

szauna - gőzfürdő, finn.

szavanna - magas füves, ligetekkel tarkított forró égövi puszta, indián, sp, földr.

szcenárium - forgatókönyv, szövegkönyv, rendezőkönyv, gör, lat, ol, szcenárió.

szcientológia - tudományelmélet, lat, gör, ritk.

szcintilláció - fényfelvillanás fluoreszkáló anyagban a beléje ütköző részecske sugárzás hatására, a csillagok fényének gyors és rendszertelen fényesség- és irányváltozása, lat, fiz, csill.

szeánsz - spiritiszta összejövetel, ülés, értekezlet, fr.

szebil - a mecset udvarán álló, vallásos mosakodásra szolgáló kút, arab, tör, vall.

szecesszió - elkülönülés, különválás, 19. századi stílus stilizált, szeszélyes formákkal, lat.

szedál - nyugtat, csillapít, lat, orv, biz.

szedimentáció - üledékképződés, ülepedés, lat, el, geol.

széf - páncélrekesz, bank páncélszekrénye, ang.

szegmentáció - szelvényezettség, az élőlények testének haránttagozódása, lat, el, él.

szegregáció - elválasztás, elkülönítés, szétválás, hasadás, faji megkülönböztetés, lat, tud.

szeizmikus - a földrengéssel kapcsolatos, arra jellemző, olyankor előforduló, gör, lat, geol.

szekál - bosszant, nyaggat, zaklat, piszkál, csipked, nem hagy békén, ol, ném, biz, szekíroz.

szekció - intézmény, egyesület, szervezet tagozata, osztálya, egy lépcsőházhoz tartozó épületrész, lat.

székosz - az egyiptomi templom istenszobrot rejtő szentélye, legbelső része, gör, műv.

szekréció - elválasztás, mirigy váladékkiválasztás, a kőzet üregében utólag keletkezett, kívülről befelé növő ásvány, lat, él, geol.

szekta - nagyob közösségtől elszakadt, elkülönült vallási csoport, lat, vall.

szektor - terület, hatáskör, népgazdasági ág, körcikk, lelátó egy adott része, övezet, forgó fényzár, lat, közg, mat, fényk.

szekularizáció - egyházi javak kisajátítása világi célokra, lat, el, tört, szekularizálás.

szekunder - mellékes, alárendelt, másodlagos, nem eredeti, fr, ném.

szekvencia - motívum többszöri megismétlése más-más hangfokon, a szerkezeti részek kapcsolódási sorrendje, sorozat, lat, zene, vegy, rég.

szelekció - kiválasztás, megválogatás, lat, szelektálás.

Szeléné - a Hold istenasszonya a görög mitológiában.

szemafor - karos jelző, vasúti térbiztosító jelző, gör, el.

szemantika - jelentéstan, gör, el, nyelvt, szemasziológia.

szemeszter - tanulmányi félév főiskolán, lat, isk.

szemikonduktor - félvezető anyag, lat, el, vill, műsz.

szeminárium - hallgatói közösség, tanulókör, egyetemi szak, katolikus papnevelde, lat, isk.

szemiotika - általános jelelmélet, gör, el, tud.

szenátus - előkelők tanácsa, a kétkamarás országgyűlés felsőháza, városi tanács, egyetemi tanács, lat, tört, isk.

szenilis - elaggott, aggkori elbutulásban szenvedő, lat.

szenior - családfő, korelnök, felnőtt sportoló, kollégium ifjúsági elnöke, esperes, idősebb, lat, jog, sport, isk, vall, tört.

szentencia - bölcs mondás, ítélet, végzés, lat, jog.

szentimentális - érzelgős, szenvelgő, érzelmes, szentimentalista, ang, lat, rég.

szenzáció - feltűnést keltő, váratlan, érdekes, izgalmas, fr, lat.

szenzibilitás - érzékenység, fogékonyság, lat.

szenzitív - érzékeny, fogékony, finom idegzetű, lat.

szenzor - érzékelő, jelző, kapcsoló, lat, él, műsz.

szenzoros - érző, érzékelő ideg, idegpálya, lat, el, él.

szenzualitás - érzékiség, az élvezetek hajszolása, lat.

szeparáció - elválasztás, elkülönítés, elszakadás, lat, szeparálás.

szepszis - vérmérgezés, általános fertőzés, gör, orv.

szeráj - szultáni palota, hárem, perzsa, fr.

szerdár - főparancsnok, hadvezér, perzsa, tör, kat, szirdár.

szerenád - éjjelizene, ol, fr, zene.

széria - sor, sorozat, láncolat, lat, széries.

szerológia - szérumtan, a vérsavóban levő ellenanyagokkal foglalkozó tudomány, lat, gör, orv.

szerpentin - kígyóút, éles fordulókkal kanyargó hegyi út, papírkígyó, zöldes kőzet, lat, el, geol.

szérum - vérsavó, oltóanyag, lat, él, orv.

szerva - adogatás teniszben, ping-pongban, sport.

szervíz - asztali étkészlet, teríték, ügyfélszolgálat, szerelőműhely, fr, ang, műsz.

szervizel - karbantart, műszaki állapotát ellenőrzi, műsz.

szet - játszma, étkészlet, teljes sorozat, ang, sport.

szexferomon - a rovarok ivari csalogató illathormonja, lat, gör, él.

szezon - idény, évad, évszak, fr.

szfalerit - gyémántfényű, barna ásvány, a legfontosabb cinkérc, gör, lat, ásv.

szféra - gömb, gömbfelület, égbolt, hatáskör, működési terület, érdekkör, gör, lat.

szferikus - gömb alakú, gömbölyű, gömbi, gör, lat, mat.

szferoid - gömbhöz közelálló felület, gör, el, mat.

szferolit - vulkáni üveges kőzetekben előforduló sugaras-gömbös szerkezetű kristályos elegyrész, gör, el, geol.

szferométer - gömbfelületek görbületi sugarát és lemezek vastagságát mérő eszköz, gör, el, fiz.

szfinx - emberfejű, oroszlántestű, szárnyas női szörnyeteg a görögöknél, hallgatag, titokzatos, kiförkészhetetlen ember, gör, lat.

szfragisztika - pecséttan, gör, el, tud, szigillográfia.

szibarita - pompában és semmittevésben élő elpuhult ember.

szibilla - jósnő.

sziderikus - csillagászati, lat, sziderális.

sziderit - vaspát, vas-nikkel meteorkő, gör, lat, geol.

sziderizmus - a csillagok hatása az emberre, a földalatti fémek és víz megérzése, gör, lat.

szidi - úr, arab.

sziéna - vörösesbarna szín, festék, ol.

szienit - alkáliföldpátból és színes elegyrészből álló mélységi magmás kőzet, geol.

szieszta - pihenő, sp.

szifilisz - bujakór, vérbaj, luesz, nemi betegség, orv.

szifon - szivornya, szívócső, bűzelzáró, szódavízkészítő palack, barlang vízzel teljesen töltött karsztos járata, gör, lat, műsz, földr.

szigillum - pecsét, lat.

szignál - jel, jelzés, bevezető zene rádióban, tévében, aláír, kézjeggyel ellát, lat, ném, hír.

szignatúra - aláírás, kézjegy, ismertetőjegy, bemélyedés a betűtest oldalán, horony, lat, nyomd.

szignifikáns - jelentéssel bíró, vmit meghatározó, eldöntő, a feltevés helyességét valószínűsítő, lat, mat.

szignó - kézjegy, aláírás, jelzet, jelzés, lat, el, biz.

szikh(ek) - vallás Indiában, ind, tört.

szikomorfa - egyiptomi fügefa, gör, lat, növ.

szilán - szilícium és hidrogén vegyület, vegy.

szilázs - silózott, tejsavas erjedéssel tartósított takarmány, fr, mezőg.

szilencium - hallgatás, csend, tanulási idő, eltiltás, működési tilalom, lat, isk.

szilfid - légies, könnyed, karcsú, a levegő tündére a görögöknél, fr, ném.

szilikon(ok) - szilícium és oxigén alkotta nagymolekula, hő és nedvességszigető műanyag, lat, el, vegy.

szilikózis - szilícium-dioxid tartalmú kőzetek porának belélegzése okozta krónikus tüdőbetegség, lat, gör, orv.

szillabus - jegyzék, lajstrom, gör, lat, vall.

szillogisztika - a helyes következtetés tudománya, gör, lat, fil.

szillogizmus - logikai következtetés, amely két előzményből jut a zárótételhez, gör, lat, fil.

sziluett - árnykép, árnyrajz, vmi körvonalai, fr.

szilvanit - írásérc, fémfényű, arany- ezüst tellúros telérekben gyakori érc, ásv.

szimbiózis - együttélés, kölcsönösen hasznos együttélés, összefonódás, gör, lat, él.

szimbolikus - jelképes, vmit jelképező, a hitvallásokat illető, gör, lat, vall.

szimbólum - jelkép, jel, hitvallás, gör, vall.

szimering - tömítőgyűrű, ném, műsz.

szimfónia - nagyszabású zenekari mű, összhangzás, zengés, gör, lat, zene, rég.

szimmetria - olyan transzformáció, amely egy mértani alakzatot változatlanul hagyva önmagába visz, forgat, tol át, részarányosság, gör, lat, mat, fiz.

szimpátia - együttérzés, rokonszenv, vonzalom, vonzódás, barátság, gör, lat.

szimpla - kis adag feketekávé, egyszerű, közönséges, mindennapi, átlagos, szürke, egyszeri, egyelemű, egyrétű, lat, el, műsz.

szimplex - egyszerű, nem összetett, együgyű, bárgyú, korlátolt, lat.

szimpozion - lakoma, asztaltársaság, ivászattal egybekötött beszélgetés, szűk körű tudományos tanácskozás, gör, tud.

szimptóma - tünet, kórtünet, ismertetőjel, gör, lat, orv.

szimuláció - tettetés, színlelés, modellezés, lat, szimulálás.

szimultán - egy játékos többel sakkoz egyszerre, egyidejű, együttesen, egyszerre, lat, sport.

szimultaneitás - egyidejűség, lat, el.

szindikátus - iparvállalati szövetség a monopolhelyzet biztosítására, érdekképviseleti választmány, intéző bizottság, fr, közg, rég.

szindróma - tünetcsoport, a betegség tüneteinek összessége, gör, orv.

szinergizmus - az egymás hatását erősítő gyógyszerek jelensége, az a hittudományi felfogás, miszerint az isteni malaszton kívül a megtéréshez a saját közreműködés is szükséges, gör, lat, orv, vall.

szinesztézia - meglévő érzékeléshez egy újabb társítása anélkül, hogy annak valós ingere lenne, együttérzés, összeérzés,, szókép hangulati hasonlóságok alapján, gör, el, él, irod.

szinguláris - egyes szám, egyedi, egymagában álló, különleges viselkedést, szabálytalanságot mutató, kivételes, lat, nyelvt, mat.

szinkretizmus - különféle vallások és filozófiák összehangolása, az így kialakított rendszer, gör, lat.

szinkrón - egyidejű, pontosan egyenlő sebességű, gyorsaságú, egy ütemben forgó, haladó, azonos rezgésszámú, gör, el, fiz, vill.

szinkrónia - egyidejűség, leíró vizsgálat, egy adott állapot rendszerének az előzményeket nem tekintő elemzése, gör, lat, tud.

szinkronizáció - egyidejűsítés, időbeli egymáshoz igazítás, egy film magyar hanggal való ellátása, az együttmozgás biztosítása, az expozíció és a villanófény felvillanási idejének összehangolása, együt tartás, gör, lat, film, műsz, fényk, szinkronizálás, szinkronozás.

szinkronizmus - egyidejűség, időbeli egybeesés, gör, lat.

szinódus - egyházi zsinat, a görögkeleti egyház pátriárkája mellett működő legfőbb egyházi hatóság, gör, vall.

szinoníma - rokon értelmű szó, kifejezés, gör, lat, nyelvt.

szinopszis - áttekintés, összefoglalás, irodalmi mű vázlata, párhuzamos helyek összeállítása a Bibliában, gör, vall.

szintagmatikus - a szószerkezettel kapcsolatos, rá vonatkozó, gör, lat, nyelvt.

szintaxis - mondattan, egy jelrendszer elemeinek jelentést adó szerkesztési szabályok együttese, gör, lat, nyelvt.

szintézis - összefoglalás, egységbe foglalás, vegyület előállítása, gör, vegy.

szirén - szárnyas, később halfarkú női tengeri tündér, vonzó de veszedelmes nő, trópusi tengeri emlős, gör, áll.

sziréna - erős hangú riasztó készülék, fr, gör.

szirtaki - felgyorsuló majd lelassuló ritmusú görög népi tánc, gör, zene.

szirup - sűrű, telített cukoroldat, kanalas orvosság, émelyítő érzelgősség, arab, lat, pejor.

szisztéma - rendszer, gör, lat.

szituáció - helyzet, állapot, a körülmények, lat.

szizál - mexikói agávéfaj, melynek rostjaiból kötelet, zsineget gyártanak, növ, text.

szkafander - űrhajósruha, búvárruha, gör, el.

szkatológia - mosdatlan, piszkos beszéd vagy írás, gör, el.

szkeleton - csontváz, gör.

szkepszis - kétség, kétely, mindenben való kételkedés, hitetlenség, gör.

szkeptikus - hitetlenkedő, kételkedő, gör, lat.

szkizofrénia - hasadásos elmezavar, a pszichikai folyamatok összefüggésének megbomlása, gör, el, orv, skizofrénia.

szkopolamin - a beléndekben és más növényekben előforduló, az ingerlékenységet csillapító alkaloid, vegy.

szkréper - útgyalu, földnyesőgép, talajgyalu, ang, műsz.

szkriptománia - írási düh, beteges írási szenvedély, lat, gör.

szlip - csúszás, csuszamlás, siklás, szár nélküli feszes rövid alsónadrág, biztosítási szelvény, ang, műsz, hajó, div, ker.

szmoking - fekete férfiöltöny a kabáthajtókán és a nadrág két külső varrásán fekete selyemcsíkkal, ang, div.

sznob - az előkelőséget majmoló, előkelősködő, nagyképű, nyegle, ang.

szó - a dúr skála ötödik hangja, a G-hang, ol, zene.

szociabilitás - társas ösztön, barátkozásra való hajlam, kellemes modor, lat, el.

szociális - társadalmi, közösségi, jóléti, lat.

szocializáció - az egyén beilleszkedése a társadalomba, a társadalmi élet szabályainak elsajátítása, lat, el, szocializálás.

szociológia - társadalomkutatás, fr, tud.

szociopata - a társadalomba beilleszkedni képtelen, kóros lelki alkatú személy, lat, gör.

szófa - kárpitozott hát és oldaltámlás dívány, heverő, arab, fr.

szofisztika - hamis érvek alkalmazása a vitában, bizonyításban, szócsavarás, hamis okoskodás, gör, lat, fil.

szofta - mohamedán főiskola hallgatója, perzsa, tör.

szoláris - a Nappal kapcsolatos, rá vonatkozó, napi, lat, csill.

szolárium - napóra, UV lámpás napozó, bőrbarnító gép, lat.

szoldateszka - erőszakos katonai szellem, uralom, nyers és kíméletlen katonaság, ol.

szolenoid - kör alakú tekercs, lat, gör, vill.

szolfatára - kén tartalmú gőzök előtörése a vulkáni kitörés utóhatásaként, ennek helye, forrása, ol, geol.

szolid - erős, szilárd, tartós, megbízható, hiteles, becsületes, tisztességes, jó hírnevű, rendezett életű, jól megalapozott, méltányos, elfogadható, nem túl magas, egyszerű, ízléses, nem hivalkodó, lat.

szolidaritás - közös, kölcsönös kötelesség és segítségvállalás, összetartás, egyetemleges felelősség, lat, fr, jog.

szoliflukció - talajfolyás, a jégtakaró felszínletaroló és tömegáttelepítő munkája, ang, lat, geol.

szolipszizmus - csak az én-t elismerő filozófia, mely szerint a világ csak az egyéni tudat alkotása, lat, el, fil.

szóló - kiséret nélküli zenemű, egyetlen táncos vagy énekes által előadott műsor, egyedüli, párja nélküli, ol, zene.

szomatikus - testi, testre vonatkozó, gör, lat, orv.

szomatológia - testtan, az emberi test külső alakjával foglalkozó tudományág, gör, el, él.

szomnambulizmus - alvajárás, holdkórosság, lat, el, orv.

szomnolencia - aluszékonyság, beteges álmosság, lat.

szonár - ultrahangos víz alatti észlelő és felderítő berendezés rövidítése, ang, hír, kat.

szonda - nehezen hozzáférhető kutatási helyek megfigyelésére való eszköz, fúró, léggömb, cső, vessző, fr, tud, geol, met, orv.

szónikus - a hanggal kapcsolatos, lat, el, fiz.

szordínó - hangfogó, hangtompító, ol, zene.

szororátus - olyan matriarchátus, ahol egy férfi több nővérrel vagy rokonságban lévő nővel köt házasságot, lat, el, népr.

szortíroz - rendez, csoportosít, szétválogat, osztályoz, ol, ném.

szpáhi - nehéz fegyverzetű török lovas katona, a francia idegenlégió lovaskatonája Afrikában, a bennszülöttekből toborozva, perzsa, tör, tört, kat.

szpeosz - föld alatti sziklatemplom az ókori Egyiptomban, gör, műv.

szponzor - művészetet, sportot, társadalmi célokat anyagilag támogató intézmény, személy, ang.

sztalagmit - a barlang aljáról felfelé növő cseppkő, gör, lat.

sztalaktit - a barlang mennyezetéről lefelé növő cseppkő, gör, lat.

sztaniol - ezüstpapír ónból és ólomból, ném, lat.

szteganográfia - álcázott titkosírás, pl.: láthatatlan tinta, gör, el.

sztélé - sírkő vagy emlékmű faragással, felirattal, a hajtásos növények gyökerének és szárának központi hengere, gör, műv, növ.

sztenográfia - gyorsírás, gör, el.

sztentori hang - igen erős, átható hang, gör.

sztepp - feszes ritmusú tánc, ahol a lábbal kopognak a padlón, ang.

sztereo- - szóösszetételek előtagjaként az utótag térbeliségét jelöli vagy merevségét, állandóan ismétlődőségét, gör.

sztereoizoméria - térbeli izoméria, az eltérő formájú molekulák eltérő kémiai, fizikai tulajdonságai, gör, el.

sztereometria - térmértan, gör, el, mat.

sztereotípia - merev egyformaság, gépiesség, változatlan ismétlődés, fém nyomóforma, gör, el, nyomd.

sztetoszkóp - hallgatócső, gör, el, orv.

sztochasztikus - statisztikai valószínűségen alapuló, gör, tud.

sztoikus - a megpróbáltatásokat bölcs belátással tűrő ember, gör, lat, fil.

sztóma - gázcserenyílás, szellőzést és párolgást biztosító növényi szerv, gör, növ.

sztori - eset, történet, mese, ang.

sztráda - autópálya, ol.

sztratigráfia - rétegtan, lat, gör, geol.

sztratokumulusz - alacsony szintű gomolyos rétegfelhő, lat, el, met.

sztrátum - réteg, lat.

sztrátusz - alacsony szintű sima rétegfelhő, nagy területű felhőtakaró, lat, met.

sztrichnin - idegméreg, írtószer, fr, gör, orv.

sztúpa - szentek ereklyéit tartalmazó buddhista templom, kegyhely, szanszkrit.

sztyepp - oroszországi puszta, or, steppe.

szuahéli - kelet-afrikai, bantu néger, arab és indiai elemekből kialakult nép és ennek nyelve, afrikai köztes nyelv, bantu, nyelvt.

szubintelligens - átlagon aluli értelmi képességű, lat, el, ritk.

szubjektív - alanyi, az egyént tükröző, egyéni, személyes, magán, egyoldalú, elfogult, nem tárgyilagos, lat, fil, irod.

szubjektum - alany, a megismerő és cselekvő lény, logikai alany, lat, fil.

szubkultúra - elkülönülő társadalmi csoportra jellemző életmód, lat, el.

szublimál - cseppfolyósodás nélkül légneművé változtat szilárd halmazállapotból, megtisztít, felemel, szellemi természetű tevékenységre vált át, lat, vegy.

szubnormális - görbe érintőjére emelt merőlegesnek a vetülete a vízszintes tengelyre a derékszögű koordináta rendszerben, majdnem szabályos, lat, el, mat.

szubordináció - függés, függő viszony, alárendeltség, szolgáltai fegyelem, engedelmesség, alárendelő viszony, lat.

szubrett - vidám, pajkos nőalakok színpadi szerepköre, ilyet játszó színésznő, fr, szính.

szubrutin - részprogram, műsz.

szubszisztencia - életfenntartás, létfenntartás, lat, el.

szubszonikus - a hang sebességénél lassúbb, lat, el, fiz, rep.

szubsztancia - minden létező legáltalánosabb és legbelsőbb lényege, anyag, lat, fil, vegy.

szubsztitúció - helyettesítés, pótlás, kicserélődés, lat, vegy, mat.

szubsztrátum - alaptényező, tárgyi alap, jelenségeket hordozó szubsztancia, anyag, aminek átalakulását katalizáljuk, lat, tud, fil, vegy.

szubtilis - finom, gyengéd, kényes, törékeny, gyenge, karcsú, légies, nyúlánk, pontos, éles, hajszálfinom, árnyalatnyi, körmönfont, agyafúrt, szőrszálhasogató, nehéz, szövevényes kérdés, lat.

szubtrakció - kivonás, kisebbítés, lat, rég, mat.

szubvenció - pénzbeli támogatás, segélyezés, lat.

szufficit - bevételi többlet, jövedelem, lat, ker, sufficit.

szufla - lélegzet, lat, el, biz.

szuflé - a vasúti kocsik zárt átjáró szerkezete, fr, műsz.

szuggerál - sugall, sugalmaz, hat, befolyásol, hatással van, késztet vmire, lat.

szuggesztió - más személy tudatának befolyásolása pszichikai ráhatással, sugalmazás, befolyásolás, ösztönzés, lat.

szukcesszió - egymásutániság, utódlás, örökösödés, lat.

szultán - török császár, mohamedán uralkodó, arab, tört.

szunna - a mohamedán vallás szájhagyomány útján fennmaradt ortodox hagyományainak összessége, arab, vall.

szuperál - jól működik, sikerül, beüt, felülmúl, meghalad, megelőz, lat, biz.

szuperioritás - felsőbbség, fölény, felsőbbrendűség, lat.

szuperlatívusz - a melléknév felsőfoka, mértéktelen túlzás, lat, nyelvt.

szupernóva - robbanócsillag, lat, el, csill.

szuperszónikus - a hang sebességét meghaladó, lat, el, fiz, rep.

szuppresszió - elnyomás, elakadás, megrekedés, megszüntetés, lat, orv.

szupremácia - fennhatóság, felsőség, főhatalom, vezető szerep, felsőbbrendűség, fölény, ang, lat.

szuszceptibilitás - fogékonyság, érzékenység, különböző közegek elektromos és mágneses sajátságát jellemző anyagi állandó, lat, el, fiz, vill.

szuszpenzió - felfüggesztés, elhalasztás, durva diszperz rendszer olajban eloszlatott és lassan felszívódó injekció, késleltetés, lat, rég, jog, vegy, orv, zene.

szuterén - alagsor, fr.

szuverén - független, nem korlátozott, korlátlan, kizárólagos, fr.

szvasztika - napkereszt, a Nap ősi indiai jelképe, horogkereszt, szanszkrit.

 

T

 

tabak - dohány, indián, fr.

tabella - táblázat, kimutatás, rovatos ív, lat.

tabernákulum - szentségház, az oltáriszentséget őrző szekrényke az oltár közepén, védőmennyezet oltárok, szobrok, szentképek felett, írószekrény, lat, vall.

tabló - festmény, kép, csoportkép,táblázatos kimutatás a tőzsdén, fr, műv, rég, ker.

tabu - hely, tárgy, személy megérintésének, kimondásának szigorú vallási tilalma, szent és sérthetetlen dolog, polinéz, ang, népr.

tacepao - nyilvános helyeken, köztereken kifüggesztett faliújság, kínai.

tachiméter - szög- és távmérésre alkalmas geodéziai műszer, gör, el, földr.

tachyonok - feltételezett, a fénysebességnél gyorsabb elemi részecskék, gör, el, atom.

Taigetosz - hegység, ahonnan az ókori Spártában a nyomorék és gyenge gyerekeket letaszították, gör.

tájfun - romboló erejű, viharos forgószél Délkelet-Ázsiában, kínai.

takir - nyáron kiszáradó sóstó Közép-Ázsiában, tör, földr.

taksál - díjat, árat megszab, tart, becsül, értékel, felbecsül.

taktika - harcászat, mesterkedés, fortély, gör, kat.

taktus - ütem, tapintóérzék, tapintás, lat.

talár - palást, pap, bíró, ügyvéd hivatali öltözete, lat, ném.

talentum - görög súly és pénzegység, kiváló képesség, tehetség, gör, lat.

talizmán - bajtól megóvó és szerencsét hozó apró tárgy, gör, arab.

talk - magnézium-hidroszilikát ásvány, zsírkő, nem illatosított hintőpor, arab, ásv, talkum.

talmi - aranybevonattal ellátott nem nemes fém, hamis, nem igazi, ném.

talon - szelvényutalvány, kártyaletét, fr, ker.

tambura - hosszú nyakú, tojásdad alakú, lantszerű húros hangszer vagy citera, arab, szerb, horvát.

tampon - vattadugasz vérzéscsillapításra, sebüregek kitömésére, rongycsomó kenésre, dörzsölésre, fr, orv.

tanatológia - a halállal foglalkozó tudományág, gör, el, él.

tandem - kétüléses kerékpár, kétkerekű lóvontatásos kocsi, kéthengeres gőzgép, ang, lat, műsz.

tanga - a testből alig valamit takaró kétrészes női fürdőruha, ered ism, div.

tangenciális - érintőleges, lat, el, mat, fiz.

tank - folyadéktartály, harckocsi, portug, ang.

tantrikus - szexuális jellegű rítushoz kötött vallásgyakorlat és ennek ábrázolása, szanszkrit, lat, vall.

tapéta - kárpit, mintás falburkolat papírból, selyemből, műanyagból, gör, ném.

tapióka - manióka gyökeréből készült, gazdag keményítő tartalmú liszt, indián, portug.

tára - göngyöleg, áruburkolat és ennek súlya, arab, ol, ker.

tarbus - fezhez hasonló fejfedő, arab.

tarhál - kéreget, koldul.

tarifa - díjszabás, díjtétel, arab, fr.

tarsus - lábtő, a szemhéj belső pillaváza, a rovarok lábának utolsó íze, gör, lat, orv, áll.

Tartarosz - alvilág, pokol a görögöknél.

tasli - pofon, nyakleves, ném, biz.

tasztatúra - billentyűzet, lat, el.

tautacizmus - szavak és szótagok rosszul hangzó összeállítása, pl.: "pávává válván", gör, lat, irod.

tautológia - szószaporítás, szófecsérlés, indokolatlan ismétlés, gör, lat, nyelvt, irod.

taverna - kiskocsma, kifőzés, luxusétterem, ol.

taxaméter - díjmutató számlálószerkezet, kilométeróra taxin, ném.

taxonómia - leíró tudomány, rendszerbe foglalás, gör, el, tud.

team - csapat, együttes, csoport, brigád, ang, sport.

teatrális - színházi, színpadias, mesterkélt, hatásvadász, szónokias, gör, lat, rég.

technika - az ember természetalakító módszereinek összessége, mesterségbeli tudás, ügyesség, előállítási, gyártási mód, eljárás, felszerelés, berendezés, műegyetem, gör, lat.

tedeum - hálaadó mise, az iskolai év vallási befejezése, lat, vall.

tefra - szilárd vulkáni törmelék, gör, geol.

teizmus - a személyes Isten létét valló világnézet, gör, lat.

téka - fali polc, szekrényke, állvány, tok, tartó, táska, könyvtár, gör, lat.

tekkje - mohamedán kolostor, tör, vall.

tektonika - földkéreg-szerkezettan, gör, lat, geol, ép.

telamon - kőből faragott férfialak, amely oszlopot helyettesít és párkányt, erkélyt tart, fr, gör, ép.

telekinesis - a mozgatóerő közlése távoli tárgyakkal paraképesség révén, gör, el.

telekommunikáció - távközlés, hír.

telemetria - légkörben vagy űrben mért adatok továbbítása a földi értékelő állomásra, gör, el, hír, űrh.

teleológia - minden természeti dolognak célt és értelmet tulajdonító felfogás, gör, el, fil.

telepátia - mások gondolataiba, érzéseibe való belelátás és annak befolyásolása, ang, gör.

teleszkóp - tükrös távcső, lengéscsillapító, gör, lat, csill, műsz.

tematika - tárgykör, témakör, gör, lat.

temenosz - a templomot és környékét magába foglaló szent berek a görögöknél, gör, vall.

temperamentum - idegalkat, vérmérséklet, természet, elevenség, lat.

tempó -  ütem, iram, lendület, időmérték, szokás, magatartás, viselkedés, mozdulatcsoport úszásnál, ol, zene, biz, sport.

temporális - időleges, múlandó, világi javak, egyházi hivatallal járó világi jövedelem, lat, vall.

temporárius - ideiglenes, átmeneti, mulandó, lat.

temporizálás - halogatás, időhúzás, elhalasztás, kivárás, lat, el, biz, temporizáció.

tempós - kimért ütemű, nyugodt, lendületes, gyors.

tempus - idő, igeidő, lat, nyelvt.

tendál - irányul, törekszik, hajlandóságot mutat, céloz vmire, lat.

tendencia - irány, irányzat, törekvés, hajlam, elfogultság, részrehajlás, egyoldalúság, ferdítés, fr, lat, pejor.

ténia - a frízt az architrávtól elválasztó szalagszerű keskeny falcsík, gör, ép, műv.

tennó - japán császár, jap.

tentákulum - csáp, tapogató, fogókar rovarokon, a rovarevő növények fogószerve, lat, áll, növ.

tenzió - feszültség, nyomás, lat.

tenzor - határozott transzformációs tulajdonsággal rendelkező geometriai objektum, lat, mat, tensor.

teokrácia - papi uralmi rendszer, istenuralom, gör.

teológia - hittudomány, ilyen főiskola, gör, lat, isk.

teoréma - tantétel, tétel, gör, lat, tud.

teoretikus - elméleti szakember, gör, lat.

teória - elmélet, gör, lat.

tepidarium - a gőzfürdő langyos előtere a régi római fürdőkben, langyos hőmérsékletű melegház, lat.

terapeuta - kezelőorvos, gör, orv.

terápia - gyógykezelés, gyógymód, gör, ném, orv.

teratológia - fejlődési rendellenességekkel, torzszülöttekkel foglalkozó tudományág, gör, él.

tercio - spanyol idegenlégió, sp.

termik - kürtő alakban felszálló meleg légáramlat, gör, el.

terminál - végállomás, számítógép megjelenítő, munkaállomás hálózaton, ang, rep, számt.

terminátor - árnyékhatár, az égitesten a világos és sötét félgömb határa, lat, el, csill.

terminológia - szakszókincs, lat, gör, nyelvt, nómenklatúra.

terminus - határidő, időtartam, tudományos kifejezés, műszó, fogalom, lat, ker, fil.

termit - vas-oxid és aluminiumpor keveréke, amely magas hőfokon ég, gör, lat, vegy.

termofor - hőtároló tömlő, palack, párna, edény testrész melegítésére, gör, el, orv.

termogén - hőtermelő, hőfejlesztő, gör, el.

termokonvekció - hőáramlás, gör, lat, fiz.

termosz - hőpalack, kettős falú hőszigetelő edény, gör, el.

terpentin - fenyőgyanta, ebből készült balzsam, olaj, gör, el.

terrakotta - máz nélkül kiégetett tiszta agyag, ilyen műtárgy, ol, műv.

terrárium - üvegfalú ketrec, lat.

territorialitás - területiség elve, lat, el, jog.

territórium - terület, kerület, felségterület, lat.

terror - rémuralom, erőszak, hatalmaskodás, lat.

testamentum - végrendelet, a Biblia két része, lat.

tetanusz - merevgörcs, fertőző betegség, gör, orv.

tetoválás - a test bevágott színes jelekkel való ékesítése, megbélyegzése, festése, polinéz.

teurgia - természetfölötti lények felidézése és szolgálatra kényszerítése, gör, lat.

textil - kelme, szövet, szálas anyag, lat, el, text, textília.

textúra - szövet, szövedék, szerkezet, térbeli elrendeződés, lat.

textus - szöveg, egyházi beszéd, prédikáció alapjául szolgáló szövegrész, lat.

tézis - tétel, tantétel, tudományos mű rövid összefoglalása, gör, theszisz.

thaumaturgosz - csodatevő, gör.

theophania - az Isten látható alakban való megjelenése, gör, vall.

thesaurus - vmely nyelv teljes szókincsét felölelő egynyelvű szótár, amelyben a szavak fogalmi körök és összefüggések alapján vannak elrendezve, gyűjteményes mű, kincsesház, gör, nyelvt, tud.

tholosz - oszlopokkal körülvett, sátorral fedett kör alakú épület, templom, kupola, gör, ép, ritk.

thorax - mellkas, mellvért, mellpáncél, gör, orv, tört.

thriller - rémregény, rémfilm, idegeket csigázó olvasmány, ang.

tiara - ókori perzsa és asszír császárok fejdísze, a római pápa hármas koronája, perzsa, lat, tört, vall.

tic - rángatódzó mozgás, szem és arcrángás, fr, orv.

tichizmus - felfogás, mi szerint a világot a véletlen kormányozza, gör, lat, fil.

tikfa - kemény, hajóépítésre használt fa, maláji, ang.

tilde - kiejtési jelzés spanyol betűkön, hullámjel, szóelemek helyettesítésére használt hullámjel szótárban, sp.

tillit - moréna üledékéből eletkezett, szalagos, sávos üledékes kőzet, ang, geol.

timiditás - félénkség, bátortalanság, félszegség, lat, rég.

timokrácia - a vagyon uralma az államban, gör, el.

timpanon - épülethomlokzat orommezeje, szobrokkal díszített háromszögletű homlokzat, kitöltés, asztalosipari béllet, gör, műv, tympanum.

tipi - kúp alakú indián sátor, indián.

tipikus - vmilyen típust képviselő, jellemző, jellegzetes, sajátságos, változatlan, ismétlődő, általános, gör, lat.

tipográfia - nyomdászat, nyomdai előírások összesége egy műben, gör, lat, nyomd.

tipológia - csoportosítás a jellemző alaki jegyek alapján, gör, el.

típus - alapforma, példakép, egyed, minta, szabvány, betűminta, gör.

tiráda - szóáradat, ömlengés, rövidebb, élénk futam, hosszú monológ, fr, zene, irod.

tirannus - zsarnok, önkényúr, erőszakosan hatalomra jutott uralkodó, gör, lat, tört.

titán - rendkívüli tehetségű, hatalmas alkotóerejű ember, gör.

titulus - cím, rang, jogcím, ürügy, lat.

toalett - divatos női ruha, estélyi ruha, csinosítás, öltöző, mosdóhelyiség, öltözőasztal, fr.

tób - zöldeskékbe játszó szürke szín, fr, div.

tobogán - teljesen lapos sportszán, vízmedencéhez épített csúszda, indián, ang.

tóga - a teljes jogú polgárok felsőruházata az ókori Rómában, ujjatlan, ráncokban leomló hosszú lepel, reverendaszerű öltözet, lat, talár.

tolerancia - türelmesség, tűrés, ellenállóképesség, lat, műsz, orv.

tomahawk - harci bárd, balta, indián, ang.

tombak - hamis arany dísztárgyakhoz, sziámi, koh.

tombolo - a szárazföldhöz egy szigetet kapcsoló keskeny földcsík, ol, földr.

tomográfia - rétegfelvétel röntgennel, gör, el, orv.

tonalitás - hangnemiség, festmény színhatásának jellege, tónus, gör, lat, műv.

tonettbútor - hajlított fából készült bútor, ném.

tónus - hangszín, hangárnyalat, hanghordozás, színek összhatása, az idegek, izmok normális feszültsége, gör, lat, zene, műv, orv.

tonzúra - szeretesek fején kiberetvált felület, pilis, lat, vall.

topáz - sokféle színű csillogó drágakő, gör, lat.

topográfia - helyrajz, terület leírása, földmérés, testtájék leírása, gör, lat, földr, orv.

topológia - a folytonosság általános törvényszerűségeivel foglalkozó tudományág, ang, gör, mat.

torana - sztúpa körüli kerítés díszes főkapuja, szanszkrit, műv, ép.

toreutika - fémmegmunkálás domborítással, véséssel, cizellálással, gör, műv.

torii - shintoista templomok bejárata előtti két póznából és rajta két gerendából álló díszkapu, jap, népr.

tornádó - Amerikában gyakori forgószél, sp, ang, met.

toroidális - körgyűrű alakú, gör, lat.

torpedó - villamos tengeri hal, mozgóakna, sp, ang, áll, kat.

tortilla - kukoricalisztből sütött kerek lepény, sp.

tortúra - kínvallatás, kínzás, gyötrelem, szenvedés, kellemetlen eljárás, lat.

torusz - vmely sík egy tengelyt nem metsző körének a tengely körüli forgatásából származó forgásfelület, duzzanat, csomó, lat, mat, tud.

torzió - csavarás, csavarodás, lat, el.

torzó - csonka szobor, töredék, ol, műv.

tószt - pohárköszöntő, ang.

totális - teljes, mindenre kiterjedő, egyetemes, lat.

totem - vallásos tiszteletben részesített növény, állat, az ezt ábrázoló tárgy, szobor, oszlop, indián, ang.

tournure - magatartás, viselkedés, fr, turnűr.

toxaemia - mérgező anyag keringése a vérben, ami károsítja a vörös és fehér vérsejteket, gör, el.

toxicitás - mérgező képesség, gör, lat, orv.

toxikológia - méregtan, gör, el, orv.

toxikus - mérgező, mérgezett, gör, lat.

trachea - légcső, rovarok légzőszerve, vastagodott falú, plazmát nem tartalmazó vízszállító cső, gör, lat, áll, orv.

trade mark - gyári jel, védjegy, ang, ker.

tradíció - hagyomány, szokás, lat.

tragédia - szomorújáték, mély emberi küzdelmet ábrázoló drámai mű, ami a főhős pusztulásával végződik, nagy szerencsétlenség, gyászos esemény, gör, irod, szính.

trajektória - röppálya, test által leírt görbe, lat.

traktál - megvendégel, jól tart, felesleges beszéddel terhel, megtárgyal, lat, pejor.

traktrix - húzógörbe, egy pontszerű tömeg elhúzásának nyomvonala egy másik egyenes vonalú pályán mozgó ponttal, lat, el, mat.

traktus - épületrész, szárny, táj, vidék, lat, rég.

trambulin - ugródeszka, ol.

trancsíroz - szétvág, felaprít, felszeletel, fr, ném, biz.

transept - bazilika kereszthajója, lat, el, ép, műv.

transz - önkívület, elragadtatás, ang.

transzcendens - érzékfeletti, nem anyagi, magasabbrendű, tudatalatti, nem algebrai, lat, fil, mat.

transzduktor - mágneses erősítő, lat, el, hír.

transzfer - átvitel, áthelyezés, utasok szállítása, lat.

transzformáció - átalakítás, átalakulás, sík vagy tér olyan önmagára való kölcsönösen egyértelmű leképzése, amelynél bizonyos geometriai tulajdonságok változatlanok maradnak, lat, mat.

transzfúzió - vérátömlesztés, átöntés, lat, orv.

transzláció - átültetés, fordítás, átvitel, áttétel, eltolás, olyan geometriai transzformáció, ahol a pontok közti szakaszok párhuzamosak, egyirányúak és egyenlő hosszúak, egyenes mozgás, siklatás, lat, mat.

transzlokáció - áthelyezés, áthelyeződés, lat, el.

transzmigráció - átköltözés, áttelepülés, átvándorlás, lat.

transzmutáció - átváltozás, lat, rég.

transzparencia - átlátszóság, fényáteresztés, lat, el, ritk.

transzparens - világító reklám vagy felirat, tábla, átlátszó, lat.

transzplantáció - szövetátültetés, lat, él, transzplantálás.

transzponál - zeneművet más hangnembe áttesz, rejtjelezett szöveget megfejt, lat, zene, hír, kat.

transzponder - tájékoztató berendezés repülőgépen az irányításnak, lat, el, rep.

transzport - szállítás, fuvarozás, szállítmány, átvitel, fr, ném.

transzverzális - átlós, harántirányú, keresztben álló, összekötő, merőlegesen haladó, lat, el.

tranzakció - ügylet, vállalkozás, lebonyolítás, tárgyalás, lat, ker.

tranzit - átmenő áru, forgalom, utas, ol, ném, ker.

trapezoid - olyan négyszög, aminek nincsenek párhuzamos oldalai, gör, el, rég, mat.

trassz - horzskőtufa, vulkáni tufa, ami habarcsok és cementek alkotórésze, ném, geol.

trauma - testi-lelki károsodást okozó behatás, sérülés, megrázkódtatás, gör, orv.

travertínó - mésztufa, ol, ásv.

traverz - keresztgerenda, kereszttartó, fr, ép.

trébelés - domború tárgyak előállítása fémlemezből hidegen, kalapálással, ném, műsz.

tréler - vontatóból és teherhordó raklapból álló jármű különösen nagy vagy súlyos tárgyak szállítására, ang.

tréma - a magánhangzó fölé helyezett két pont annak jelzésére, hogy az külön, nem pedig a mellette álló magánhangzóval együtt ejtendő, gör, nyelvt.

trémázik - remeg, fél, aggódik, szurkol, lámpaláza van, biz.

trén - szállítóoszlop, vonatosztály, utánpótlás, fr, ném, kat.

trend - alapvető, jellemző, irányadó áramlat, fejlődési irányzat, a változás tartósan érvényeslő fő iránya, ang, tud, mat, közg, műsz.

tréner - edző, versenylovat idomító személy, ang, sport.

tréning - edzés, előgyakorlat, felkészülés, ang, sport, biz.

trepanál - csontot lékel, koponyalékelést, trapanációt hajt végre, gör, lat, orv.

trepni - építkezéseknél a lépcsőt helyettesítő feljáró, ném, ép.

trezor - páncélfiók,  páncélszekrény, páncélkamra, kincstár, fr.

trianguláció - háromszögelés, lat, földr.

triangulum - háromszög, ütőhangszer háromszög alakba hajlított acélpálcából, lat, mat, zene.

triász - háromtagú csoport, háromság, hármasság, földtörténeti középkor első szakasza, gör, geol.

triaxiális - háromtengelyű, lat, el.

tribádia - női homoszexualitás, gör, orv.

tribológia - az egymással kölcsönös mozgási viszonyban levő felületeket kutató tudományág, ill. ennek az eredményeit felhasználó technika, gör, el, fiz.

tribulál - zaklat, sürget, gyötör, kínoz, lat, rég.

tribün - emelvény, lelátó, szónoki emelvény, fr, sport.

trifurkáció - háromfelé ágaztatás, lat, el.

trimarán - háromgerincű csónak vagy hajótest, lat, maláji, hajó.

trimm - a hajó orr és fartőkéjénél megállapított merülés különbözete, ang, hajó.

trimmel - hajót kiegyensúlyoz, kiegyenlítőlapot beállít repülőn, ellenállás és kapacitás értéket anyageltávolítással utólag beállít, közl.

trinitás - szentháromság, lat, vall.

trinitro-toluol - halványsárga, kristályos, ütésálló robbanóanyag, röv. TNT, gör, sp, vegy.

triplett - három lencséjű rendszer, amivel a lencsehibák kiküszöbölhetők, hármas alakzat, fr, fiz.

triplex - háromrétű, hármas, háromszoros, lat.

triton - embertörzsű és halfarkú tengeristen a görögöknél, több vízi gőtefaj régebbi neve, fúvókával ellátott kagyló alakú hangszer, gör, lat, áll, zene.

triumfál - diadalt ül, diadalmaskodik, győzelmet arat, ujjong, hivalkodik, diadalmenetet tart, lat, tört.

triviális - közönséges, útszéli, otromba, közkeletű, közismert, általánosan elfogadott,  elcsépelt, elkoptatott, lapos, lat, tud, rég.

trochylus - kifelé hajló párkányprofil, gör, lat, műv.

trofallaxis - társas életmódú állatok egymásról való gondoskodása és kölcsönös munkamegosztása, gör, el, él.

trófea - győzelmi jelvény, zsákmány, versenyen nyert emléktárgy, vadászemlék, gör, lat.

trog - teknővölgy, gleccservölgy, ném, földr.

tróger - alkalmi munkás, szállító és rakodó munkás, semmirekellő, mihaszna alak, ném, biz.

troglodita - maradi ember, barlanglakó, gör, lat.

trojka - hármas lovasfogat, kocsi, szán, or.

trokár - mell és hasüregi csapolásra szolgáló orvosi műszer, fr, orv.

tromba - trombita, kis méretű, de pusztító erejű forgószél, ami mindent felszív a magasba, ol, zene, met.

trombózis - vérrög képződése a testben, gör, el, orv.

tromf - adu, más színeket ütő kártyalap, döntő érv, győzelmet jelentő lépés, ném.

trónol - trónon ül, éjjeliedényen ül, nagy dolgát végzi, biz.

trón(us) - emelvényen elhelyezett díszes karosszék uralkodó, magas méltóság számára, a hatalom jelvénye, maga az uralom, gör, lat.

tropikál - könnyű nyári ruhaszövet, az ebből készült ruha, ang, ném, text.

tropizmus - a növény külső ingert keltő dolog irányába való fordulása, ill. ettől való elfordulása, gör, lat, növ.

trovatore - dalnok a középkori Olaszországban, ol, irod, zene, trubadúr.

tröszt - egységes irányítás alá vont vállalatok csoportja, monopóliumszerűen, ang, közg.

trubadúr - nemes dalnok Európában, lovag, lovagias udvarló, fr.

trumeau - alacsony kétajtós szekrényke, lábon álló nagy tükör, a templom kapuját felező faragott kőoszlop, a két ablak közti belső falfelület díszes kiképzése, fr, műv, trümó.

trüffel - szarvasgomba, ném, növ.

trükk - fogás, fortély, cselfogás, filmben alkalmazott eljárás valami reális bemutatására, hangutánzás stúdióban, fr, film.

tszantsza - összezsugorított emberfej a dél-amerikai indiánoknál, indián.

tuareg - szaharai nomád berber nyelvű nép, arab, népr.

tubuláris - csöves, cső alakú, lat, el, rég.

tubus - kupakkal ellátott fém vagy műanyag tartály krémek, paszták, kenőcsök tárolására, cső alakú tok, lat.

tufa - megszilárdult vulkáni hamuból képződött kőzet, ol, geol.

tug - lófarok, a szultán, a nagyvezér és a pasák előtt hordozott, méltóságukat mutató jelvény, tör, tört.

tugra - a török szultán különféle grafikus elemekből összeállított kézjegye okmányokon, érmeken, bélyegeken, tör, tört.

tumba - középkori síremlék, amelynek lényege egy szabadon álló, olykor lábakon nyugvó szarkofág, ereklyetartó, lat, műv.

tumor - daganat, lat, orv.

tumultus - zajos csődület, kavarodás, háborgás, zavargás, forrongás, lat, rég.

tumulus - őskori sírdomb, dombsír, lat.

tunika - az ókori rómaiak ingszerű alsóruhája, csípőig vagy lejjebb érő női blúz, a hajtástenyésző kúp csúcsi részének egy vagy néhány sejtsorból álló külső rétege, lat, tört, div, növ.

tupfol - odaérint, hozzáérint, felületet nyomkod, ütöget, ném, biz.

tupíroz - hajat felborzol, felfésül, gépkávét felgőzöl, felfúj, felnagyít, biz.

túra - sprotszerű kirándulás, gyaloglás, portya, forduló, fordulat gépnél, fr, sport, műsz.

turbán - mohamedán fejfedő, hosszú kendőből csavart föveg, az ezt utánzó női sapka, perzsa, tör, div.

turbina - áramló anyag mozgási energiáját lapátszerkezet segítségével forgó mozgássá alakító gép, lat, fr, műsz.

turbulencia - nyugtalanság, háborgás, izgatott állapot, örvénylő mozgás, lat, rég, fiz, met.

turfa - tőzeg, ném.

turmalin - többféle változatú szilikátásvány, féldrágakő, ind, fr, ásv.

turmix - rázó-keverő-kavaró-morzsoló-daraboló gép élelmiszerek feldolgozásához, ang.

turné - körutazás, művészkörút, portya, fr, zene, rég.

turnus - forduló, menet, kör, szakasz, egymást váltó csoport, műszak, lat.

turnűr - párnácska alakú tömés a szoknya alatt, a csípő körül a XIX. században, fr, div.

tus - rajzok kihúzásához használt fekete, vízálló íróanyag, találat a vívásban, két vállra fektetés a birkózásban, a golyók érintkezése a biliárdban, zenei éljenzés, hideg zuhany, váratlan meglepetés, fr, ném, sport, zene, biz.

tübbing - alagutak, aknák falát biztosító, kör alakú, vékony, bordázott öntöttvas, vasbeton építőelem, ang, műsz.

tübitejka - turkesztáni kis, kerek, tarka hímzésű sapka, tör, or, tyubetejka.

tüll - hálószerűen szőtt, átlátszó fátyolszövet, fr, text.

türbe - török sírkápolna, nyolcszögű lapos kupolával fedett épület, arab, tör.

türkiz - zöldeskék féldrágakő, fr, ném.

tweed - ritka szövésű, mintás, kissé kallózott, kártolt, vastag gyapjúszövet, ang, text.

 

U,Ú

 

ubikvisták - a legkülönfélébb környezetben is megélő élőlények, lat, el, él.

ukáz - cári rendelet, hatalmaskodó, önkényeskedő parancs, tilalom, or, tört.

ukulele - portugál eredetű, négyhúros gitárféleség, hawaii.

ulánus - lándzsás könnyű lovas katona, tör, lengy, tört.

uléma - mohamedán törvénytudó, egyházi jogtudós, arab, tör.

ultimátum - határidőhöz kötött, erélyes hangú diplomáciai jegyzék, felszólítás, fenyegetés, lat, dipl.

ultramarin - a tenger színénél valamivel sötétebb kék szín, ami kaolin, nátrium és kén elegye, jó fényálló, liláskék, lat.

ultramodern - szélsőségesen, kihívóan újszerű, lat, el.

ultraszonikus - a hang sebességét meghaladó, lat, el.

ultraviola - UV sugarak, ibolyántúli fény, lat, el, fiz.

umbilicus - köldök, a középpontja vminek, lat, orv, ritk.

umbra - kovasavas mangán-hidroxid és vas-oxid-hidrát keverékéből álló barna porfesték, a napfolt sötét magja, lat, vegy.

umbrella - ernyő, a pap fölé tartott, négy rúdon hordott mennyezet, baldachin, lat, vall.

umformer - áramátalakító, váltóáramból egyenáramot készítő gép, ném, vill.

umlaut - a tőbeli magánhangzónak a ragozás során megjelenő magánhangzó hatására történő megváltozása a germán nyevekben, ném, nyelvt.

uncia - súly és pénzegységek tizenketted része, a gyógyszerészetben 29,82 g, az angol font tizenhatodrészeként: 28,35 g, lat, tört.

undáció - a földkéreg lassú, millió éves periódusú hullámzó mozgása, emelkedése-süllyedése, lat, geol.

unduláció - hullámmozgás, rezgés, lat, el.

unicitás - egyértelműség, lat, el, mat.

unicornis - egyszarvú, lat, áll, unikornis.

unifikáció - egyesítés, egységesítés, lat, el, unifikálás.

unifiláris - egyszálú, egyszálas felfüggesztés, tekercselés, lat, el, műsz, vill.

uniformis - egyenruha, lat, kat.

uniformitás - egyformaság, egyöntetűség, lat.

unikum - a maga nemében egyedülálló, egyetlen példány, ritkaság, különlegesség, lat.

unilaterális - egyoldalú, csak az egyik félre kiterjedő, féloldali, a műsorszolgáltató adótól nem, de az átvevő állomások által éppen sugárzott adás, lat, el, hír.

unió - szövetség, egyesület, egyesülés, államszövetség, lat, tört.

unitas - egység, egységesség, lat.

united - egyesült, ang.

univerzális - általános, egyetemes, többféle használatra alkalmas, sokféle munkát végezni képes, lat.

univerzum - mindenség, világegyetem, lat.

unszimpatikus - ellenszenves, ném, biz.

upasz - jávában honos fa, amelynek nedvét nyílméreg készítésére használják, maláji.

uperizálás - a tej csíramentesítése 150 fokra hevítéssel egy rövid időre, ered. ism.

urbanisztika - településtudomány, városépítés és városrendezés elmélete és gyakorlata, lat, el.

urbanizáció - városiasodás, lat, el.

urémia - húgyvérűség, veseelégtelenség miatti mérgezés, gör, el, orv.

ureuszkígyó - egyiptomi pápaszemes kígyó, a fáraók felségjelvénye, gör, lat, áll.

urna - hamvveder, szavazatgyűjtő láda, adománypersely, lat.

urológia - húgyivarszervek betegségeivel foglalkozó tudományág, gör, el, orv.

usánka - lehajtható fülvédős szőrmesapka, or, div.

ustilago - üszög, más növényre telepedő élősdi gombafaj, lat, mezőg, növ.

uterus - anyaméh, méh, lat, él.

utilitarizmus - haszonelvűség, lat, el, fil.

utópia - eszményi társadalmi rendszer, megvalósíthatatlan elképzelés, terv, légvár, ang.

uvala - karsztos felszíneken kialakult, hosszan elnyúló, nagy kiterjedésű mélyedés, szerb, horvát, földr.

 

V

 

va banque - az egész bankért játszott szerencsejáték, mindent vagy semmit, kockázatos vállalkozás, fr.

vacilláció - tétovázás, habozás, határozatlanság, lat, vacillálás.

vademecum - zsebkönyv, vezérfonal, foglalat, útikalauz, lat.

vádi - sivatagi vízmosás, időszakos folyóvölgy, arab, földr.

vádli - lábikra, az alsó lábszár izmos hátsó része, ném, biz.

vagilitás - az állatok helyváltoztatási képessége, lat, el, áll.

vagina - hüvely, női nemiszerv, lat, orv.

vahabiták - a XVIII. században keletkezett konzervatív, puritán, fanatikus mohamedán szekta Arábiában, ma uralkodó vallás, arab, vall.

vájdling - mosogatódézsa, tál, ném, biz, vajling.

vakcina - legyengített kórokozókat tartalmazó oltóanyag védőoltásokhoz, himlő elleni oltóanyag, lat, orv.

vakszol - viasszal beken sílécet, ném.

vaku - villanófény forrás, ném, fényk.

vákuum - légüres tér, légritkított tér, lat, műsz.

valabilitás - érvényesség, érvény, lat, el, rég.

váli - mohamedán szent, arab, tört.

validitás - érvényesség, joghatály, lat, jog.

valkűrök - a hősöket a harcban segítő félistennők a germán mitológiában, akik az elesett harcosok lelkét a Walhallába vitték, óskandináv.

valorizáció - új érték megállapítása a régi érték meghatározott százalékában a pénz értékcsökkenése okozta veszteség kiegyenlítésére, lat, el, közg, valorizálás.

valuta - vmely ország törvényes fizetési eszköze, idegen állam fizetőeszköze, ol, közg.

vamp - erotikus megjelenésével a szenvedélyeket felkorbácsoló, de józan, hidegen számító nőtípus, ang.

vámpír - vérszívó kisértet, dél-amerikai rovar és gyümölcsevő denevérfaj, szerb, horvát.

vandál - dúló, pusztító, oktalanul romboló, vad, kegyetlen.

vándlizik - golyó a biliárdasztal falához ütődve halad tovább, bizonytalanul, imbolyogva jár, köpönyegforgató módon igyekszik érvényesülni, biz.

vaporetto - kis gőzhajó, személyszállító vízibusz Velencében, ol.

vaporizáció - párologtatás, gőzölögtetés, lat, el.

variáció - változat, változás, változatosság, téma átalakítása úgy, hogy felismerhető legyen, adott számú elemből minden lehetséges módon kiválasztott elemek permutációi, lat, rég, zene, mat.

variáns - változat, válfaj, fr, lat, irod, tud, nyelvt, zene.

variométer - folytonosan változtatható induktivitású indukciós tekercs, Eötvös-féle torziós inga, repülőgép magasságmérője, lat, gör, vill, fiz, rep.

vatelin - vattaszerű meleg bélésanyag, arab, ném, text.

vátesz - jós, ihletett, a jövőt megsejtő költő, lat, irod.

vazallus - hűbéres, a hűbérúrtól függő nemes, alárendelt személy, csatlós, kelta, lat, tört.

vazelin - nagy molekulasúlyú szénhidrogénekből és olajokból álló kenőcsszerű anyag, orvosi, kozmetikai, gépészeti célokra, ném, vegy.

vegetáció - növényzet, növénytakaró, növényvilág, tenyészet, növekedés, életműködés, lat.

vegzál - zaklat, nyaggat, szünet nélkül háborgat, lat.

vehemencia - hevesség, indulatosság, lat.

vehiculum - gyógyszer kötőanyaga, oldószere, szállító, hordozó, metaforikus jelentést hordozó, lat, orv, irod.

vekni - cipó, kenyér, ném, biz.

vektor - irányított egyenes szakasz, iránnyal és nagysággal rendelkezik, hordozó, anyag, vírushordozó, lat, mat, fiz, tud, él.

velocitas - sebesség, lat, fiz.

velum - katolikus kendő, apácafátyol, ínyvitorla, álmennyezet, hártya, lat, vall, ép, él.

velúr - bársony, fr, text.

velvet - pamutbársony, ang, text.

véna - gyűjtőér, visszér, alkotói, író tehetség, lat, orv, irod.

vendetta - vérbosszú, ol.

veneráció - hódolat, mély tisztelet, megbecsülés, lat.

venerológia - nemi betegségek tana, lat, gör, orv.

ventilláció - szellőztetés, légcsere, gázmozgás, lat.

veranda - kiugró, fedett előhelyiség ház mellett, portug, ang.

verbális - szóbeli, lat.

verbuvál - toboroz, újoncoz, ném, szlovák, rég, kat.

verdikt - az esküdtszék határozata, bírósági döntés, ítélet, ang, lat.

verifikáció - állítás igazolása, megerősítése, ellenőrzés, felülvizsgálás, lat, el.

vermeil - sötétvörös szín, aranyozott ezüstből készült ötvösmű, fr.

vertebrata - gerincesek törzse, lat, áll.

vertex - tető, a csillagcsoportok mozgásának iránya, lat, orv, csill.

vertikális - függőleges, alá- és fölérendeltségen alapuló, lat, közg.

verzál - nagybetű, lat, ném, nyomd, verzális.

verzió - változat, történet értelmezési módja, lat, irod, film.

veterán - öreg, kiszolgált katona, öreg harcos, idős, érdemes ember, lat.

vétó - vmely törvény jogerőre emelkedésének megakadályozási joga, lat, vétójog.

vezír - mohamedán országokban a miniszter, tör.

viadukt - völgyhíd, ang, lat.

vibráció - mechanikai rezgés, lat, vibrálás.

vibrátor - rezgéskeltő gép, egyenáramot váltóárammá alakító gép, tömörítő gép, szemcseválogató rezgő szita, ang, lat, vill, hír, műsz.

vídia - volfrám, titánkarbid és kobalt tartalmú igen kemény fém forgácsoláshoz szerszámélül, ném, műsz, vídiafém.

vigília - virrasztás, az ünnep előestéje, éjszakai zsolozsma, istentisztelet, álmatlanság, lat, vall.

vignetta - címke, gyári jegy, fejléc, keretdísz, fr.

vigorózus - erős, életteljes, erőtől duzzadó, lat, el.

vigvam - indián tarkára festett bőrsátor, indián, ang.

vikárius - helynök, a megyéspüspök állandó helyettese, lat, vall.

vikunya - Andokban honos lámafajta, ennek gyapja, indián, sp, áll.

vilajet - az oszmán birodalom legnagyobb közigazgatási egysége, tartomány, helyhatóság, arab, tör.

villa - kertes családi ház, nyaraló, birtok és annak központja, lat, tört.

villi - tündér, halott menyasszony lelke, ami többedmagával holdfénynél erdei tisztásokon, keresztutakon táncol és halálra táncoltatja az arra vetődő férfiakat, szlovák, ném, irod.

vimperga - gótikus ajtók, ablakok feletti meredek, háromszögű díszítő oromzat, ném, műv.

vinculatio - lekötés, bánatpénzzel való biztosítás, zárolás, lat, rég, ker.

vindikáció - magának követelés, követelőzés, lat, vindikálás.

violencia - erőszak, erőszakosság, erőhatalom, kényszerítés, lat.

violett - ibolyaszínű, fr.

vipon - 6-8 személyes, nagy teherbírású katonai személygépkocsi, ang.

virago - férfias nő, ol.

vircsaft - rossz gazdálkodás, ügyvezetés, társaság, közösség, ném, biz.

virginitás - szűzesség, érintetlenség, lat.

virgula - vessző, írásjel, perjel ( / ) szótárakban, lat, nyomd.

virilis - férfias, lat.

virtuális - látszólagos, elképzelt, nem valódi, lehetséges, benne rejlő, lat.

virtuóz - káprázatos technikájú előadóművész, mesteri, tökéletes, utólérhetetlen, ol ném, zene.

virtus - hősködés, legénykedés, vitézség, erény, lat.

virulencia - fertőzőképesség, hatóképesség, hatóerő, lat, él.

vis maior - előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, nagyobb erő, lat.

viszkozitás - anyagokban az alakváltozással szemben ható belső súrlódás, lat, el, vegy.

vitalitás - életerő, életrevalóság, elevenség, életképesség, lat, él.

vitrail - festett üvegabak, fr, műv.

vitrin - üvegfalú szekrény dísztárgyaknak, tárló, kiállítási szekrény, fr.

vivipara - elevenszülő, lat, áll.

viviszekció - élveboncolás, lat, el, él, orv.

vivőr - élvhajhász, életművész, fr.

vizibilitás - láthatóság, látási viszonyok, lat, rep.

vizit - látogatás, orvosi szemle, vizsgálat, ellenőrzés, fr, ném.

vízum - be- ki- vagy átutazási engedély idegen állampolgárok számára, lat, dipl.

vobulátor - periodikusan változó frekvenciájú jelet szolgáltató rezgéskeltő, ang, lat, fiz, hír.

vocabularium - szótár, szójegyzék, szakszótár, lat.

voks - szavazat, lat, nép.

volán - kormánymű, kormánykerék, fr, gép.

volubilitás - mozgékonyság, hajlékonyság, fürgeség, lat.

volumen - térfogat, terjedelem, mennyiség, kötet, lat, ker, ritk.

voluntarizmus - mely szerint az akarat az elsődleges és döntő az életben, lat, el, fil.

voluptas - gyönyör, élvezet, kéj, lat.

voluta - a jón oszlopfő csiga alakú díszítése, lat, műv, ép.

vox - szó, szózat, hang, lat.

vulgáris - közönséges, mindennapi, alantas, pórias, felszínes, lat, pejor.

vulkanikus - vulkánhoz tartozó, elemi erejű, kirobbanó, lat, el, geol.

vulnerabilitás - sebezhetőség, lat, el.

vulva - külső női nemiszervek, lat, orv.

 

W

 

Walhalla - Odin főisten palotája, ahol a harcban elesett hősök szellemei lakoznak, óskandináv.

werwolf - farkasember, ném, népr.

western - vadnyugati film, ang.

whisker - szerkezeti szabálytalanságoktól mentes, igen nagy szilárdságú és vékonységú fémkristály, keramikus szál, bajuszkristály, ang, műsz.

wobbler - periódusos frekvenciamoduláló berendezés, fűrészrezgés-generátor a tévé képhibáinak ellenőrzésére, ang, távk.

Wotan - Odin főisten másik neve, ném.

wurlitzer - pénzbedobós lemezlejátszó, ang.

 

X, Y

 

xanthoma - sárgaszínű göb a bőrön, kötőszöveti burjánzás, gör, el, orv.

xenofóbia - idegenektől való félelem, gör, el.

xerofita - szárazságtűrő növények, gör, el.

xerográfia - elektrosztatikus száraz sokszorosító eljárás, gör, el, fényk, nyomd.

xerox - elektrosztatikai úton szelén félvezető rétegekkel működő fénymásoló berendezés és az ezzel készült másolat, ang, nyomd.

xilán - a faanyagokban és famézgában előforduló poliszacharid, a cellulóz állandó kisérője, gör, lat, vegy.

xilit - a fa szöveti szerkezetét még őrző fiatal barnakőszén, fás barnakőszén, gör, el, geol.

xilográfia - fametszés, fametszet, gör, el, műv.

yeoman - szabad angol paraszt a hűbériség korában, ang, tört.

 

Z

 

zabrál - fosztogat, harácsol, or, biz.

zacc - feketekávé üledéke, üledék, ném, biz.

zafír - drágakő, a korund átlátszó, kék változata, sémi, lat.

zaft - mártás, lé, ném, biz.

zakó - férfiöltöny kabátja, kiskabát, ol, ném, div.

zakuszka - előétel, ízelítő, or.

zambó - néger férfi és indián nő leszármazottja, sp.

zamindár - indiai és pakisztáni nagybirtokos, hindi.

zanzásít - irodalmi műből rendkívül elnagyolt kivonatot készít, biz.

zebaoth - a mennyei seregek ura, az Isten körülírt megnevezése a Bibliában, héber, vall.

zelóta - vakbuzgó, türelmetlen ember, gör.

zenána - a mohamedán nők elkülönített lakosztálya Indiában, perzsa, hindi.

zenit - tetőpont, csúcspont, delelő, arab, ol, csill.

zeolit - üreges szerkezetű, víztartó nátrium-kálium-aluminium-szilikát, gör, el, ásv.

ziccer - kedvező alkalom vmely tréfa elsütésére, ném, biz.

zigóta - megtermékenyített petesejt, gör, él.

ziher - biztos, bizonyos, ném.

zikkurat - lépcsős torony sumér földön, sémi, vall, tört.

zimózis - erjedés, gör, el, él, vegy.

zodiákus - állatöv, az égboltnak a nappálya két oldalán elterülő, 12 egyenlő részre osztott keskeny sávja, gör, lat, csill.

zóna - öv, övezet, sáv, szakasz, gör, földr.

zoológia - állattan, gör, lat.

zrí - zenebona, lármás felfordulás, ered. ism, biz.

zuáv - francia gyalogsági zsoldos katona Észak-Afrikában, egy kabil törzs neve, sémi, fr.

 

ZS

 

zsabó - csipkés fodordísz, mellfodor, fr, div.

zsakett - ünnepélyes fekete férfikabát, fr, rég.

zsaluzás - héjazás, a leendő betonforma elkészítése deszkákból, vaspálcákból, ép.

zsandár - csendőr, fr, tört.

zsanér - csuklópánt ajtón, fr, ném, ép.

zsáner - kedvelt típus, vki ízlése szerinti személy, fr, ném, biz.

zsargon - társadalmi csoport sajátos kifejezései, beszédmódja, romlott, idegen elemekkel kevert nyelv, fr, nyelvt.

zseni - lángész, nagy szellem, fr.

zseton - pénzt helyettesítő játékpénz, fr.

zsinat - egyházi gyűlés, papi tanácskozás, zaj, zsivaj, gör, lat, vall.

zsíró - forgatmány, váltó, értékpapír átruházása másra, elszámolás a bankok között pénz nélkül, ol, ker.

zsoké - hivatásos versenylovas, ang.

zsonglőr - kézügyességgel dolgozó mutatványos, bűvész, szemfényvesztő, fr.

 

 

IDEGEN SZAVAK SZÓTÁRA 2.

Idegen szavak tematikusan csoportosítva, magyar jelentésükkel

 

TÉMAKÖRÖK:

 

1. FILOZÓFIA

2. VALLÁS

3. MATEMATIKA

4. FIZIKA

5. KÉMIA

6. MŰSZAKI ÉS TECHNIKAI

7. CSILLAGÁSZAT ÉS ŰRKUTATÁS

8. FÖLDRAJZ ÉS METEOROLÓGIA

9. GEOLÓGIA ÉS ÁSVÁNYTAN

10. ÉPÍTÉSZET

11. ÉLETTAN

12. ORVOSLÁS

13. KATONAI

14. JOG ÉS KERESKEDELEM

15. RUHÁZAT ÉS DIVAT

16. TÖRTÉNELEM

17. EGYEBEK (FOGLALKOZÁS, SZÍNEK, IRODALOM, ZENE, BIZALMAS, STB.)

 

1. FILOZÓFIA

 

A

 

abszolútum - a forrás szubjektum, lat, fil, az idealista filozófia által elképzelt mindentől független, a létezőt önmagában megtestesítő és azt létrehozó örök, tökéletes és változatlan szubjektum.

absztrakció - elvonatkoztatás, lat, elvont fogalom, a lényeges kiemelése.

action gratuite - illogikus cselekedet, fr, logikai és lélektani szempontból indokolatlan, megmagyarázhatatlan cselekedet.

adagium - bölcs mondás, lat, közmondás, példabeszéd.

aforizma - szellemes mondás, gör, életbölcsességet, igazságot kifejező tömör, szellemes mondás. Gondolattöredék.

alogizmus - gör, lat, fil, idealista filozófia, mely szerint valódi ismeretekhez logikusan nem lehet eljutni.

anafilaxia - túlérzékenység, gör, el, orv, szérumoltással szemben.

analgesia - érzéketlenség, gör, orv, fájdalomérzés hiánya.

antinómia - ellentmondás, gör, fil.

antropozófia - a teozófia egyik fajtája, gör, el, fil.

apeiron - a világ meghatározhatatlan minőségű, határtalan és végtelen őselve, gör, fil.

apodiktikus - megcáfolhatatan, gör, lat, fil, kétségbevonhatatlan.

aporia - bizonytalanság, gör, fil, egy kérdés megoldásának látszólagos lehetetlensége.

a posteriori - a tapasztalatokon alapuló, utólagos, lat, fil.

appercepció - megértés, lat, észlelés, felfogás.

a priori - a tapasztalatot megelőző, előzetes, lat, fil.

arbitrium liberum - szabad akarat, szabad döntés, lat, fil.

archetípus - őskép, ősforma, gör, tud, szimbólum.

argumentáció - érvelés, érvek felsorakoztatása, lat.

argumentum - érv, bizonyíték, lat.

ataraxia - szenvedélymentesség, nyugalom, gör, fil.

attributum - vmi elválaszthatalan tulajdonsága, jelző, lat, fil.

axióma - sarkigazság, gör.

 

C

 

causa sui - a semmilyen ok által ki nem váltott létező, az isten, lat, fil, önmagának oka.

 

D

 

dialektika - a legáltalánosabb mozgástörvények elmélete, fil, vitatkozás, rég.

diallelé - körben forgó, hibás okoskodás, bizonyítás, gör, fil, (circulus vitiosus).

diszciplína - fegyelem, rend, tudományág, lat.

diszjunkció - elválasztás, szétválasztás, lat.

diszkrepancia - lényegbeli különbség egyenetlenség, meghasonlás, lat.

docta ignorantia - tudós tudatlanság, isten felfoghatatlanságának tudományos úton való bizonyítása, lat.

doktrína - tudományos elmélet, elv, rendszer, lat.

dominancia - fölérendeltség, irányító jelleg, lat, el.

 

E

 

egzakt - szabatos, egyértelmű, pontosan meghatározott, pontos, lat.

egzaltáció - elragadtatott állapot, misztikus rajongás, lelkesültség, felindultság, szertelenség, szenvedélyesség, lat.

egzisztál - létezik, van, lat.

egzisztencia - lét, létezés, lat.

eidetikus - belső látó képesség, ném, gör, fil.

Eiréné - a béke istennője a gör-róm mitológiában.

eksztázis - elragadtatás, önkívület, hevület, rajongás, felindultság, gör, lat.

elimináció - eltávolítás, megszűntetés, kiküszöbölés, megsemmisülés, lat, el.

emanáció - kiáradás, kisugárzás, lat.

empíriokriticizmus - a dolgok a tudat jelenségeiként, az érzetek kapcsolataiként foghatók fel, gör, lat, fil.

empirizmus - csak a tapasztalati tényeket elfogadó vagy figyelembe vevő, gör, lat, fil.

ens - létező, lat, fil, ens reale: valóságos létező dolog.

entelecheia - minden jelenség magában hordja a kezdettől fogva adott belső célját, gör, fil.

enthuziazmus - elragadtatás, lelkesedés, gör, lat.

entiméma - lerövidített szillogizmus, amiben az egyik előtétel hiányzik, gör, fil.

eón - évezred, örökkévalóság, gör.

epikheirema - lerövidített szillogizmus egyik fajtája, gör, fil.

epikureizmus - materialista életélvezet, gör, lat, fil.

episztemológia - ismeretelmélet, gör, el, fil.

epocha - időszak, korszak, gör.

erisztika - vitatkozás művészete, gör, lat, tud.

erotematika - kérdezés művészete, gör, lat, rég.

erudíció - műveltség, képzettség, olvasottság, lat.

eschatologia - a halál utáni dolgok tudománya, gör, vall, eszkatológia.

eszképizmus - az ember eltávolodása a társadalmi valóságtól, ang.

esszencia - vminek a lényege, veleje, lat.

éter - világűr, levegő, gör, lat, fil, fiz.

etiológia - az okok kutatása, kóroktan, gör, fil, orv.

eventualitás - esetlegesség, eshetőség, lehetőség, lat, el.

evidencia - nyilvánvalóság, bizonyosság, lat, evidens: magától értetődő.

evokáció - felidézés, lat.

exemplifikáció - példákkal való bizonyítás, lat, el.

exigencia - követelmény, elvárás, lat, exigens: igényes, nagyigényű.

explicite - érthetően, világosan, egyértelműen, lat.

exponált - kifejtett, előadott, megmagyarázott, feltűnő, kényes, veszélyes helyzet, nagy felelősséggel járó.

extenzió - azon dolgok, amikre a kifejezés egy adott helyzetben vonatkozik, fil.

 

F

 

faktualizmus - csak a tényeket elismerő, de a nagyobb összefüggésektől tartózkodó felfogás, lat, el.

fenomenalizmus - csak a jelenség ismerhető meg, a lényeg hozzáférhetetlen, gör, lat, fil.

finalizmus - a természet és a társadalom mozgásában céltudatosságot feltevő elmélet, lat, el, fil.

finitizmus - a valóság véges természetének filozófiája, lat, el, fil.

 

G

 

gnoszeológia - ismeretelmélet, gör, el, fil.

gnoszticizmus - keresztény vallási és görög filozófiai misztikus áramlat, mely a tökéletességre törekedett, gör, lat, vall.

gnóthi szeauton - ismerd meg tenmagadat, gör.

gnózis - megismerés, felismerés, a legszentebb ismeretek tana, gör.

 

H

 

hipotézis - részben igazolt tételeken alapuló feltevés, gör, el.

 

I

 

ideális - eszményi, tökéletes, mintaszerű, fenséges, nemes, gör, lat.

identifikáció - azonosítás, lat, identifikálás.

identitás - azonosság, lat.

ideogramma - fogalmat jelölő írásjel (kínaiban, egyiptomiban), gör, el, tud.

imagináció - elképzelés, képzelőerő, képzelet, lat.

imaginárius - képzelt, képzeletben létező, lat.

immanens - benne rejlő, belsőleg hozzá tartozó, lat, fil.

implicit - rejtett, burkolt, nem kifejtett, lat, ném.

individuális - egyedi, önálló, személyi, sajátos, lat, el.

indukció - következtetés egyesből az általánosra, lat, fil.

infinitizmus - a valóság végtelenségét valló szemlélet, lat, fil.

inherens - vmivel velejáró, szorosan hozzátartozó, lat.

inkompatibilitás - összeférhetetlenség, összeegyeztethetetlenség, lat.

instruál - tanít, oktat, lat, isk.

instrumentalizmus - a logikát és az okságot tagadó filozófia, lat, el.

intellektuális - értelmi, észbeli, szellemi, lat.

intencionalizmus - elv, miszerint a cselekedeteket a céljuk szerint kell megítélni, lat, elv.

interdiszciplináris - több tudományágra kiterjedő, lat, el.

irracionális - oktalan, értelmetlen, ésszerűtlen, lat.

irreális - képzeletbeli, megvalósíthatatlan, alaptalan, valószínűtlen, lat, el.

 

K

 

káosz - teljes zűrzavar, rendetlenség, ősállapot, gör, lat.

kazuális - esetleges, véletlen, lat, rég.

konklúzió - következtetés, elhatározás, lat.

kontempláció - szemlélődés, elmélkedés, gondolkodás, lat.

kritérium - ismérv, fontos mozzanat, döntő tényező, gör, lat.

kritika - bírálat, ítélőképesség, gör, lat, tud.

 

L

 

logosz - az elvont világtörvény, gör, fil.

luciditás - a gondolat világossága, szellemi éleslátás, okosság, értelmesség, lat, el.

 

M

 

metafilozófia - a filozófiai megismerés sajátosságait vizsgáló elmélet, a filozófia filozófiája, gör, el, fil.

metafizika - az érzékeinkkel fel nem fogható kérdésekkel és a dolgok végső okaival foglalkozó filozófia, ontológia, fil.

monád - a minden létező alapja, az oszthatatlan tökéletes egység, gör, fil, monász.

monizmus - minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető filozófiai elmélet, gör, lat, fil.

morál - erkölcs, erkölcstan, tanulság, lat, ném.

 

N

 

nexus - összeköttetés, kapcsolat, lat.

nihil - semmi, lat.

noétika - ismeretelmélet, ném, gör, fil.

 

O

 

objektív - tárgylencse, lat, fényk, az emberi tudattól függetenül létező, fil, valóságos, tényleges, tárgyi, érzéki, érzékeinkkel felfogható, pártatlan, tárgyilagos, elfogulatlan.

objektiváció - a tudattartalom kivetítése, tárgyi formában való kifejezése, lat, el, fil, műv, objektiválás.

omnipotencia - mindenhatóság, korlátlan hatalom, lat, rég, omnipotens.

omnipraesens - mindenütt jelenlévő, lat, rég.

ontológia - a szubjektumól és a szubjektum tevékenységétől független létről szóló tanítás, gör, a lét legáltalánosabb törvényeiről szóló tanítás, a metafizika fő része, lat, fil.

 

P

 

pánlogizmus - a világ logikai lényegét való szemlélet, a világ az értelem testet öltése, gör, lat, fil.

panta rhei - a világon minden mozog, változik, gör, fil.

panteizmus - az istent a természettel azonosító felfogás, gör, lat, fil.

paradigma - bizonyításra alkalmazott példa, ragozási minta, a kor tudományos világképe, gör, lat, tud, nyelvt.

paradoxon - látszólagos lehetetlenség, képtelenség, ellentmondás, két olyan ítélet viszonya, melyek nem egy időben vagy vonatkozásban zárják ki látszólag egymást, szellemes, elmés mondás, gör, fil.

paralogizmus - hamis okoskodásból előálló téves következtetés, gör, lat.

percepció - érzékelés, észlelés, lat, fil.

pluralizmus - a világ egységét tagadó irányzat, lat, el, fil.

posztulátum - követelmény, kívánalom, sarktétel, alapigazság, elmélet kiindulási pontja, lat, fil, tud.

pozitivizmus - a tudomány feladata csak a leírás és rendszerezés, magyarázatok nélkül, fr, lat, fil.

pragmatika - ügyrend, szabályzat, rendtartás, jelrendszerek és az ember viszonya, gör, fil.

premissza - a szillogizmus két tétele,amelyből a következtetést levonják, előzmény, kiinduló pont, lat, fil.

princípium - alapelv, vezérelv, alapok, ősok, végok, lat, fil.

 

R

 

ráció - értelem, józan ész, érv, ok, magyarázat, rendszer, fejadag, lat.

racionális - ésszerű, célszerű, értelmes, józan, kifizetődő, gazdaságos, lat, fil.

racionalizmus - az emberi ész tekintélyét, korlátlanságát és a vallásossággal szembeni felsőbbrendűségét hírdető felfogás, lat, el, fil.

regresszív - csökkenő, visszafejlődő, hanyatló, hátrafelé ható, lat, el, fil.

relativizmus - a megismerés viszonylagosságát, feltételes és tudattól függő jellegét hirdető tan, lat, el, fil.

 

S

 

skolasztika - az arisztotelészi és egyházi filozófia rendszere, szőrszálhasogató, vitatkozó szellem, okoskodás, formális, az élettől és a gyakorlattól elszakadt tudás, gör, lat.

 

SZ

 

szillogisztika - a helyes következtetés tudománya, gör, lat, fil.

szillogizmus - logikai következtetés, amely két előzményből jut a zárótételhez, gör, lat, fil.

szinkretizmus - különféle vallások és filozófiák összehangolása, az így kialakított rendszer, gör, lat.

szofisztika - hamis érvek alkalmazása a vitában, bizonyításban, szócsavarás, hamis okoskodás, gör, lat, fil.

szolipszizmus - csak az én-t elismerő filozófia, mely szerint a világ csak az egyéni tudat alkotása, lat, el, fil.

sztoikus - a megpróbáltatásokat bölcs belátással tűrő ember, gör, lat, fil.

szubjektív - alanyi, az egyént tükröző, egyéni, személyes, magán, egyoldalú, elfogult, nem tárgyilagos, lat, fil, irod.

szubjektum - alany, a megismerő és cselekvő lény, logikai alany, lat, fil.

 

T

 

teleológia - minden természeti dolognak célt és értelmet tulajdonító felfogás, gör, el, fil.

telepátia - mások gondolataiba, érzéseibe való belelátás és annak befolyásolása, ang, gör.

terminus - határidő, időtartam, tudományos kifejezés, műszó, fogalom, lat, ker, fil.

tichizmus - felfogás, mi szerint a világot a véletlen kormányozza, gör, lat, fil.

transzcendens - érzékfeletti, nem anyagi, magasabbrendű, tudatalatti, nem algebrai, lat, fil, mat.

 

U

 

utilitarizmus - haszonelvűség, lat, el, fil.

utópia - eszményi társadalmi rendszer, megvalósíthatatlan elképzelés, terv, légvár, ang.

 

V

 

voluntarizmus - mely szerint az akarat az elsődleges és döntő az életben, lat, el, fil.

 

2. VALLÁS

 

A

 

adeptus - beavatott, tanítvány, lat, vmely vall, tan, szekta titkaiba beavatott személy, ill. kiváló tudós segédje, tanítványa. Vmely tan híve, követője.

adonáj - uram, isten megszólítása, héber, vall, isten megszólítása a zsidó vallásban.

adoráció - hódolat, istenítés, lat, imádás, bálványozás.

ajatollah - siíta mohamedán főpap, arab, vall.

alumnátus - bentlakásos iskola, papnevelde, lat, rég, vall. alumneum. alumnus: tanítvány ott.

animizmus - hit abban, hogy minden tárgynak és termszeti erőnek van lelke.

annunciáció - angyali üdvözlet, lat, vall, Jézus fogantatásának ünnepe.

annunciáta - olasz eredetű női szerzetesrend tagja, ol, vall.

antropomorfizmus - gör, lat, vall, a természet jelenségeinek emberi tulajdonságokkal való felruházása.

apologetika - hitvédelemtan, gör, vall.

apostol - tan hírdetője, gör, lat.

aposztázia - hitehagyás, gör, ritk, vall, hittagadás.

apoteózis - megdicsőülés, gör, istenülés, felmagasztatatás.

aspergillum - szenteltvízhintő, lat, vall.

aszkéta - önmegtartóztató életet élő ember, gör, lat.

athanasia - halhatatlanság, gör.

aureóla - dicsfény, fénykoszorú, fénykör, lat.

azílum - menedék, menhely, gör.

 

B

 

babizmus - mohamedán szekta, perzsa, lat, vall, egy 1884-ben keletkezett, misztikus és panteisztikus elemekkel kevert mohamedán szekta.

bajrám - a mohamedánok két nagy ünnepének közös neve, tör, vall.

benedikció - áldásmondás, engedély, hozzájárulás, lat, vall.

biszmillah - Isten nevében, arab.

blaszfémia - istenkáromlás, kegyeletsértés, gör, vall.

 

C

 

cadik - zsidó bölcs, héber, csodatévő, tisztelt bölcs.

chiliasmus - Krisztus ezer éves földi uralma a világ vége előtt, a második eljövetel után, gör, lat, vall.

civitas dei - az isten országa, lat, vall.

coenobita - szerzetes, cönobita, gör, lat, vall.

consubstantialis - egylényegű, lat, vall.

creator - teremtő, lat.

csámara - légycsapó, a felsőbbség jelképe az északi buddhista művészetben, szanszkrit, vall, műv.

csorten - szent hamvainak ereklyetartója, kegyhely, tibeti, vall.

 

D

 

dagoba - befalazott ereklyét tartalmazó építmény, szingaléz, vall.

dakhma - a hallgatás tornya, ahová a párszik a halottaikat kiteszik, hogy a keselyűk megegyék őket, szanszkrit.

deifikáció - istenítés, lat, tört.

deklaráció - kijelentés, bevallás, nyilatkozat, kinyilatkoztatás, lat.

diaszpóra - vmely vallás követőinek szétszóródása és ezen közösségek, gör, el, tört.

dormitórium - hálóterem kolostorban, lat.

dzsámi - mohamedán főtemplom, arab.

 

E

 

elógium - dicsőítés, magasztalás, gör, lat, rég.

enumeráció - felsorolás, seregszemle, lat.

enunciáció - kijelentés, kihirdetés, lat.

 

F

 

faszcináció - megigézés, megbűvölés, lat, rég.

fatalizmus - megnyugvás az elkerülhetetlen sorsban, végzetben, lat, fr.

fideizmus - a hitet a tudománynál többre becsülő és előnyben részesítő felfogás, lat, el, fil.

filantrópia - jótékonykodó emberszeretet, emberbaráti érzés, gör.

fundamentalizmus - csak a vallási kinyilatkoztatást és annak szent könyveit elfogadó, minden más nézetet elutasító világnézet, lat, vall.

 

G

 

gatha - Zarathusztrának tulajdonított vallásos költemény a Zend-Avesztában. óiráni, vall, tört.

gázi - arcos, a hitetlenek legyőzője, mohamedán uralkodók és hadvezérek megtisztelő címe, arab.

glorióla - dicsfény, sugárkorona, fénykoszorú, lat, glória.

 

H

 

hadzs - zarándoklás Mekkába a Kábához, arab, vall.

háfiz - arab tudós, aki kívülről tudja a Koránt.

hagiográfia - a szentek életének leírása és kutatása, gör, el, vall.

hagiolátria - a szentek tisztelete, gör, el vall.

halo - fényudvar, fénygyűrű, gör, met.

hamadriád - erdei nimfa, vmely fa szelleme, gör.

Hathor - egyiptomban az ég, a szerelem, a termékenység és a pusztulás istennője, nőalak tehénfejjel.

hedzsra - Mohamed menekülése Mekkából Medinába és a muzulmán időszámítás kezdete, arab.

hegemónia - vezetés, vezérszerep, hatalmi fölény, felsőbbség, gör, lat.

heretikus - eretnek, gör, lat, vall. herézis: eretnekség.

hieratikus - szent, papi, megmerevedett, hagyományosan megszabott, gör, lat.

hiposztázis - a mitológiában vmely istenség egy tulajdonságának külön megszemélyesítése, gör.

hodzsa - mohamedán pap, hitoktató, perzsa, tör.

homiletika - egyházi ékesszólás, gör, el, vall.

humerale - vállkendő, katolikus miseruha része, lat, vall.

 

I

 

ichor - az istenek vére, testnedv, sebváladék, gör.

idol - bálvány, gör, lat, vall, idolum.

ikon - görögkeleti táblakép, a jeltárgyat egy külső képszerű viszony alapján jelölő jel, gör, lat, vall, műv.

imám - mohamedán pap, vallástudós, a próféta utóda, arab, tör, vall.

inferioritás - alsóbbrendűség, alárendeltség, lat, el.

infernó - pokol, alvilág, ol.

iniciáció - beavatás, bevezetés, lat, el, tud.

iniciatíva - kezdeményezés, vállalkozó szellem, lat, el.

inkarnáció - megtestesülés, lat, vall.

insalláh - ha isten is úgy akarja, arab.

inspiráció - ihlet, sugallat, ösztönzés, belégzés, lat.

 

J

 

jantra - jelképes diagram, vonalkombináció a buddhista művészetben szanszkrit.

jesiva - héber hittudományi főiskola, héber, vall.

 

K

 

kalifa - a próféta utóda, uralkodók és egyházfők címe, arab.

kámzsa - szerzetesi csuha, csuklya, lat.

kanonizáció - szentté avatás, törvényesítés, gör, lat, vall.

kardinális - bíboros, alapvető, lat, vall.

karizma - természetfeletti adomány, képesség, gör, vall.

katekizmus - káté, vallási tan főtételeinek kifejtése kérdés-felelet formájában, gör, lat.

kiszmet - mohamedán sors, végzet, tör, vall.

klastrom - kolostor, zárda, rég, lat.

klauzúra - kolostor elzárt része, zárlat, lat, vall.

klenódium - drágaság, kincs, ereklye, lat, rég.

klerikális - egyházi befolyása alatt lévő világi személy, gör, lat.

konfesszió - vallomás, őszinteség, gyónás, hitvallás, beismerés, mártír sírja, lat, vall.

konkordizmus - a tudomány bibliával való egybehangolása, lat, el, vall.

kultikus - hitélethez tartozó, lat, ném, vall.

kultusz - vallásgyakorlat, szertartások összessége, hódolat, imádat, lat, vall.

 

L

 

laikus - nem hozzáértő, világi, nem egyházi, lat, vall.

lamentáció - panaszkodás, siránkozás, lat.

laudetur - dicsértessék, lat, vall.

limbus - szegély, perem, pokol tornáca, rendezetlen levéltári anyag, lat, vall, tud.

litánia - hosszú könyörgő ima, ismételgetés, felsorolás, siránkozás, gör, lat, vall.

liturgia - egyházi szertartásrend, gör, vall.

locutorium - beszélőszoba kolostorban, lat, el, vall.

 

M

 

mahdi - megváltó, megszabadító, arab, vall.

mandorla - dicsfény mandula alakú ábrázolása, ol, műv.

manifesztáció - kinyilatkoztatás, kijelentés, megnyilvánulás, tüntetés, lat.

manréza - lelkigyakorlatos ház, elvonul a világtól, vall.

mártír - vértanú, gör.

materializáció - megtestesülés, testetöltés, lat, el.

mihrab - a mecsetnek és a dzsáminak Mekka irányába néző imafülkéje, arab, vall, ép.

mimbar - a mohamedán templomokban a mihrab melletti szószék, arab, vall.

minaret - mohamedán templom karcsú tornya, körerkélyéről szólítja imára a hívőket a müezzin, arab, tör.

ministráns - katolikus papsegéd szertartásnál, lat, vall.

mirákulum - csoda, csodatétel, lat.

misszió - megbizatás, megbízás, küldetés, hivatás, rendeltetés, hittérítés, lat.

misztérium - titkos vallási szertartás csak beavatottaknak, titok, rejtély, hittitok, gör, lat, tört.

misztika - hit a természetfelettiben, az isteniben, miszticizmus, gör, lat.

Mithrász - ősi iráni, perzsa Napisten.

mitikus - mesés, legendás, mesebeli, mítosszal kapcsolatos, gör, lat.

mitológia - hitregék összessége, rendszere, gör.

moira - sors, végzet, Moirák, három sorsistennő, gör.

molla - mohamedán hit és jogtudós, pap, arab, mollah.

Moloch - föníciai Napisten.

monachus - szerzetes, gör.

monasztérium - monostor, zárda, kolostor, gör, lat.

monoteizmus - egyistenhit, gör, lat.

mudzsahid - iszlám szélsőséges, fegyverrel harcoló hívő, arab.

mufti - mohamedán törvénytudó pap, jogtudós, arab.

müezzin - a minaret erkélyéről a híveket imára szólító személy, arab, tör, vall.

 

N

 

naenia - siratóének, lat.

naga - kétfejű kígyó a buddhista mitológiában, hindi, műv.

najád - sellő, vízitündér, források és tavak istennője, gör, lat.

nemezis - a bosszúálló sors, a büntető igazság, gör.

neofita - újonnan megtért, új hívő, gör, lat, vall.

nereidák - Nereus tengeristen lányai, a hajósokat segítő nimfák, gör, néreiszek.

nimbusz - dicsfény, fénykoszorú, sugárkorona a szentek feje körül, közmegbecsülés, tekintély, lat, vall.

nimfa - halandó istennő, gör, részleges átalakulással fejlődő rovarok egyik fejlődési alakja.

nirvána - megnyugvás, kiszabadulás a lélekvándorlás szenvedésekkel járó körforgásából, a teljes megsemmisülés, a nemlét, szanszkrit.

nornák - a skandináv mitológia három sorsistennője (Moirák, Párkák), germán.

novícia - apácanövendék, lat, vall.

novícius - szerzetesnövendék, lat, vall.

numen - isteni erő, istenség, gör, lat.

numenális - érzékfeletti, felfoghatatlan, megismerhetetlen, gör, lat, fil.

 

O

 

obediencia - engedelmesség, lat.

obláció - felajánlás, áldozat, adomány, lat, vall.

obsecratio - esdeklés, könyörgés, lat, vall.

offertórium - felajánlás, lat, vall.

okkult - rejtett, titkos, titokzatos, lat.

ophiolatria - kígyóimádás, kígyótisztelet, gör, el, vall.

opisztodomosz - templom hívők elöl elzárt hátsó része, csarnoka, gör, ép.

oratoriánus - fogadalmat nem tett, világi közösségben élő pap, lat, vall.

orcus - alvilág, holtak birodalma, lat.

ordinál - felszentel papot, rendel (orvos), lat, vall, rég.

oreád - hegyi nimfa, tündér, gör.

orfikus - titkos, rejtelmes, a túlvilági életet érintő titkos tanokkal kapcsolatos, gör, lat.

Ormuzd - a világosság és a jóság istene Zarathusztránál, a perzsa mitológiában a természet embert segítő erőinek megszemélyesítője, perzsa, vall.

ornátus - díszruha, katolikus papi szertartási díszöltözet, lat, vall.

ortodox - óhitű, igazhitű, a dogmákhoz és rituálékhoz ragaszkodó, görögkeleti vallású, maradi, gör, lat, vall.

ostensorium - szentségtartó, lat, vall.

 

Ö

 

ökumenikus - általános, egyetemes, az egész világot érintő, gör, lat, vall.

 

P

 

pallium - köpeny, palást, katolikus érsek fehér vállszalagja, agyköpeny, lat, vall, orv.

pandemónium - a démonok összessége, tartózkodási helye, pokoli felfordulás, zűrzavar, gör, rég.

pandit - tudós, brahmin Indiában, szanszkrit.

panteon - az isteneknek szentelt templom, kiváló emberek emlékének szentelt építmény, temetkezési helyük, a nemzet kiemelkedő nagyságai, gör, tört.

pantokrátor - Krisztus, a világ uralkodója, illetve az őt trónon ülve ábrázoló kép, gör, el, vall, műv.

parentáció - halotti búcsúztató, gyászbeszéd, lat, ritk.

Párkák - a sors három istennője a római mitológiában, lat.

parlatórium - a kolostor társalgóterme a látogatók fogadása céljából, lat, el.

parókia - egyházközség, paplak, lelkészi hivatal, gör, lat, vall.

partenogenezis - szűznemzés, gör, el, él.

parúzia - Jézus második eljövetele az utolsó ítéletkor, gör, vall.

pastoforium - fülke istenképpel, a szentély belső falához épített szentségház, gör, lat, műv.

pátens - nyílt parancs, törvényerejű rendelet monarchiában, kiváltságlevél, kinevezési okirat, szabadalom, egyházi elöljáróktól kiállított, a legátus támogatását kérő nyílt levél a hívekhez, lat, tört, rég, vall.

penitencia - vezeklés, bűnbánat, imádság, jócselekedet, büntetés, bűnhődés, lat, vall.

perdíció - elkárhozás, lat, vall.

péri - tündér, jó szellem, perzsa.

Phaetón - Héliosz Napisten fia, gör.

pirolátria - tűzimádás, gör, el.

politeizmus - sokistenhivés, többistenhit, gör, lat, vall.

pontifex - főpap, lat, vall.

pontifikál - főpapi szertartást végez, lat, vall.

prédikáció - egyházi beszéd, szónoklat, kioktatás, lat, vall, biz.

prefektus - megyefőnök, rendőrfőnök, papnevelde, fiúnevelde fegyelmi elöljárója, testőrparancsnok, lat, vall, tört.

próféta - isten kiválasztott embere, jós, látnok, tan hírdetője, gör, lat.

providencia - gondviselés, előrelátás, gondoskodás, lat, vall.

psychagogos - lélekvezető, lélekkisérő, Hermész mellékneve, gör, vall.

purgatórium - tisztítóhely, tisztítótűz a bocsánatos bűnök elkövetőinek, átmeneti vezeklőhely a túlvilágon a lelkeknek, lat, vall.

puritán - szigorú erkölcsű, a külsőségeket megvető, feddhetetlen jellemű ember, minden dísz nélkül való, egyszerű, lat, ang, vall.

 

R

 

rabbi - zsidó pap, tanító, mester, héber, rabbinus.

ramadán - mohamedán böjt február végétől március végéig, napkeltétől napnyugtáig, arab, ramazán.

recitál - felolvas, elszaval, elmond, lat.

redemptor - megváltó, lat, vall.

redivivus - új életre kelt, újjáéledt, lat.

refektórium - kolostori ebédlő, lat.

regula - szabály, szabályzat, rend, ügyrend, szerzetesrendek alaptörvénye, lat, vall.

reinkarnáció - lélekvándorlás, új alakban való megjelenés, lat, el, vall.

rekviem - katolikus gyászmise, halotti mise, lat, vall, zene.

religio - vallás, hit, lat.

relikvia - ereklye, maradvány, emlék, hagyaték, lat, vall.

resurrectio - feltámadás, lat, vall.

reveláció - megnyilatkozás, kinyilatkoztatás, ihlet, felismerés, megvilágosodás, lat.

reverenda - katolikus papok bokáig érő, alul bő szabású felsőruhája, lat.

rituális - a szertartásnak megfelelő, megszokott, állandó, szokványos, lat, vall, rítus.

 

S

 

sacerdos - felszentelt katolikus pap, lat, vall.

sacralis - isteni, szent, szentséges, keresztcsonti, lat, vall, orv.

Salvator - Megváltó, Krisztus, lat, vall.

sanctuarium - szentély, lat, vall.

sanctus - szent, lat, vall.

sejk - főnök, törzsfő, dervisek főnöke, mecset papja, arab.

seol - alvilág, a halottak birodalma, héber.

seria - mohamedán egyházi és polgári jog, arab.

sinto - ősi japán vallás, a természeti erők és az ősök tisztelete, kínai, lat, sintoizmus.

skapuláré - váll-lepel, szerzetesi ruhadarab, a ruha alatt a háton és mellen hordott szentkép, lat, vall.

spiritizmus - médiumok segítségével kapcsolatba lépés a halottak lelkével, lat, el.

stigma - bélyeg, folt, sebhely, légzőnyílás rovarokon, ostoros egysejtűek piros szemfoltja, a legegyszerűbb fényérzékelő szerv, gör, lat, vall.

succuba - az alvó férfit nő alakjában megkisértő ördög, parázna női lidérc, lat, rég, succubus.

 

SZ

 

szalát - mohamedán hívők napi öt imája, arab, vall.

szamszára - az élet állandó körforgása a brahmanizmusban, lélekvándorlás, szanszkrit.

szeánsz - spiritiszta összejövetel, ülés, értekezlet, fr.

szebil - a mecset udvarán álló, vallásos mosakodásra szolgáló kút, arab, tör, vall.

székosz - az egyiptomi templom istenszobrot rejtő szentélye, legbelső része, gör, műv.

szekta - nagyob közösségtől elszakadt, elkülönült vallási csoport, lat, vall.

Szeléné - a Hold istenasszonya a görög mitológiában.

szikh(ek) - vallás Indiában, ind, tört.

szillabus - jegyzék, lajstrom, gör, lat, vall.

szimbolikus - jelképes, vmit jelképező, a hitvallásokat illető, gör, lat, vall.

szimbólum - jelkép, jel, hitvallás, gör, vall.

szinergizmus - az egymás hatását erősítő gyógyszerek jelensége, az a hittudományi felfogás, miszerint az isteni malaszton kívül a megtéréshez a saját közreműködés is szükséges, gör, lat, orv, vall.

szinódus - egyházi zsinat, a görögkeleti egyház pátriárkája mellett működő legfőbb egyházi hatóság, gör, vall.

sztúpa - szentek ereklyéit tartalmazó buddhista templom, kegyhely, szanszkrit.

szunna - a mohamedán vallás szájhagyomány útján fennmaradt ortodox hagyományainak összessége, arab, vall.

szvasztika - napkereszt, a Nap ősi indiai jelképe, horogkereszt, szanszkrit.

 

T

 

tabernákulum - szentségház, az oltáriszentséget őrző szekrényke az oltár közepén, védőmennyezet oltárok, szobrok, szentképek felett, írószekrény, lat, vall.

tabu - hely, tárgy, személy megérintésének, kimondásának szigorú vallási tilalma, szent és sérthetetlen dolog, polinéz, ang, népr.

talár - palást, pap, bíró, ügyvéd hivatali öltözete, lat, ném.

tantrikus - szexuális jellegű rítushoz kötött vallásgyakorlat és ennek ábrázolása, szanszkrit, lat, vall.

Tartarosz - alvilág, pokol a görögöknél.

tedeum - hálaadó mise, az iskolai év vallási befejezése, lat, vall.

teizmus - a személyes Isten létét valló világnézet, gör, lat.

tekkje - mohamedán kolostor, tör, vall.

temenosz - a templomot és környékét magába foglaló szent berek a görögöknél, gör, vall.

temporális - időleges, múlandó, világi javak, egyházi hivatallal járó világi jövedelem, lat, vall.

teokrácia - papi uralmi rendszer, istenuralom, gör.

teológia - hittudomány, ilyen főiskola, gör, lat, isk.

teurgia - természetfölötti lények felidézése és szolgálatra kényszerítése, gör, lat.

textus - szöveg, egyházi beszéd, prédikáció alapjául szolgáló szövegrész, lat.

thaumaturgosz - csodatevő, gör.

theophania - az Isten látható alakban való megjelenése, gör, vall.

tiara - ókori perzsa és asszír császárok fejdísze, a római pápa hármas koronája, perzsa, lat, tört, vall.

tonzúra - szeretesek fején kiberetvált felület, pilis, lat, vall.

totem - vallásos tiszteletben részesített növény, állat, az ezt ábrázoló tárgy, szobor, oszlop, indián, ang.

transz - önkívület, elragadtatás, ang.

trinitás - szentháromság, lat, vall.

 

U

 

uléma - mohamedán törvénytudó, egyházi jogtudós, arab, tör.

umbrella - ernyő, a pap fölé tartott, négy rúdon hordott mennyezet, baldachin, lat, vall.

 

V

 

váli - mohamedán szent, arab, tört.

valkűrök - a hősöket a harcban segítő félistennők a germán mitológiában, akik az elesett harcosok lelkét a Walhallába vitték, óskandináv.

velum - katolikus kendő, apácafátyol, ínyvitorla, álmennyezet, hártya, lat, vall, ép, él.

vigília - virrasztás, az ünnep előestéje, éjszakai zsolozsma, istentisztelet, álmatlanság, lat, vall.

vikárius - helynök, a megyéspüspök állandó helyettese, lat, vall.

 

W

 

Walhalla - Odin főisten palotája, ahol a harcban elesett hősök szellemei lakoznak, óskandináv.

Wotan - Odin főisten másik neve, ném.

 

Z

 

zebaoth - a mennyei seregek ura, az Isten körülírt megnevezése a Bibliában, héber, vall.

zelóta - vakbuzgó, türelmetlen ember, gör.

 

ZS

 

zsinat - egyházi gyűlés, papi tanácskozás, zaj, zsivaj, gör, lat, vall.

 

3. MATEMATIKA

 

A

 

algoritmus - mat, azonos típusú feladatok megoldási szabályainak egymást követő lépésekbe való elrendezése.

anguláris - szöghöz tartozó, lat, menny, fiz, szöggel kapcsolatos.

aritmetika - számtan, gör, lat, mat, valós számok körében végzett műveletek.

aszimptota - olyan egyenes, amelyet vmely görbe végtelenbe nyúló része megközelít, de el nem ér, gör, el, menny.

axiális - tengelyirányú, lat, el.

 

B

 

bifurkáció - kettéágazás, szétválás, lat, el, tud.

 

D

 

diagonális - átlós, gör, lat, mat.

dichotómia - kettősség, kettős felosztás, villás elágazás, gör, el, tud.

duplikáció - kettőzés, lat.

 

E

 

ekvilaterális - egyenlő oldalú, lat, menny.

ekvivalencia - egyértelműség, egyenértékűség, lat.

extrapoláció - valószínűségi változó értékének becslése, jövőbecslés a múlt alapján, lat, el, mat.

extrém - szélső, szélsőségesen túlzó, szertelen, rendkívüli, végtelen nagy, lat.

 

F

 

faktor - összetevő, tényező, szorzó, hajtóerő, üzemvezető, lat.

 

H

 

heurisztikus - rávezető, kitaláltató módszer, tapasztalatokra épülő próbálkozásokkal való megoldás, gör, lat, mat.

 

I

 

immenzitás - mérhetetlenség, végtelenség, lat, rég.

infinitás - végtelenség, lat, infinitum.

infinitezimális - parányi, rendkívül kicsi, lat, el.

interpoláció - beszúrás, szöveghamisítás, következtetés a függvény közelítő értékére az ismert adatok alapján, lat, irod, mat.

intervallum - időköz, hangköz, számhalmaz, ponthalmaz, lat.

invariáns - változatlanul maradó mennyiség, lat, el, mat.

invertál - megfordít, lat.

iteráció - fokozatos közelítés, lat, mat.

izogonális - ugyanazon szöget bezáró, gör, lat, mat.

 

K

 

kalkuláció - számvetés, számítás, lat.

karakterisztika - jellegzetesség, jelleggörbe, a logaritmus egész számú része, gör, lat, műsz, mat.

kardioid - szív alakú negyedrendű görbe, gör, el, mat.

komplanáris - egyazon síkban lévő, lat, el, mat.

kongruencia - megegyezés, megfelelés, egybevágóság, lat, mat.

kónikus - kúp alakú, kúpszerű, gör, lat.

konkáv - homorú, lat.

kónusz - kúp, gör.

konvergencia - összehajlás, összetartás, sorozatok azon tulajdonsága, hogy határértékük van, lat, fiz, mat.

konzekvencia - következmény, következtetés, lat.

konzisztens - erős, állandó, sűrű, tartalmas, torzítatlan, nem önellentmondó, lat, tud.

korreláció - kölcsönösség, két valószínűségi változó közötti nem függvényszerű kapcsolat, lat, mat.

kriptológia - rejtjelfejtés elmélete és gyakorlata, gör, el.

kvantál - lehetséges értékeket meghatároz, lat, el, fiz, mat, fil.

 

L

 

loxodroma - forgásfelületre írt görbe vonal, ami forgásfelületnél minden alkotógörbével, gömbnél minden délkörrel állandó szöget zár be, gör, el, mat, hajó.

 

M

 

mátrix - téglalap alakú számtáblázat, lat, mat.

modulus - arányszám, mértékszám, a komplex szám abszolút értéke, mértékegység az arányok meghatározására az építészetben: az oszlop alsó körsugarának hossza, lat, mat.

 

N

 

negál - tagad, elutasít, lat, negáció.

nonlinearitás - két változó nem egyenesen arányos változású kapcsolata, lat, el, tud.

normális - az érintőre vagy érintő síkra az érintési pontban emelt merőleges egyenes, szabályos, rendes, elfogadott, megszokott, átlagos, természetszerű, természetes, egészséges, épeszű, józan, lat, mat.

 

O

 

operátor - egy halmaz másik halmazra való leképzése, műveleti utasítás, műveleti jel, lat, mat.

ordinátatengely - a koordinátarendszer függőleges tengelye, mat.

origó - eredet, kezdet, a koordinátarendszer kezdőpontja, lat.

ortodroma - gömbfelület két pontja közötti legrövidebb út, gör, el, hajó, mat.

ortogonális - derékszögű, merőleges, gör, lat, mat.

oszkuláció - két síkbeli vagy térbeli vonal, sík, idom görbéinek egybeesése egy viszonylag rövid szakaszon, lat, mat.

ovális - tojásdad alakú, olyan ellipszishez hasonló görbe, aminek a kis tengelye nem felezi a nagy tengelyt, lat, mat.

 

P

 

parabola - kúpszeletek egyik fajtája, összefüggő, végtelenbe nyúló síkgörbe, azon pontok mértani íve, amelyek egy ponttól és egy egyenestől egyenlő távolságra vannak, gör, lat, mat, példázat, példabeszéd, erkölcsi tanítás, irod.

paraboloid - parabola mozgatásával nyert összefüggő, másodrendű felület, gör, el, mat.

paralel - párhuzamos, hasonló, megegyező, gör, lat, mat.

paraméter - függvényváltozó, mutató, jellemző érték, segédváltozó, kúpszeleteknél a gyújtóponton átmenő és a főtengelyre merőleges húr hosszának fele, parabolánál a fókusz vezérvonaltól való távolsága, gör, el, mat.

pentagondodekraéder - ötszögtizenkettős idom, kristályosodási forma, gör, el, mat, dodekaéder.

percent - százalék, lat, el, rég.

periaxiális - tengelykörüli, gör, lat, tud.

periodicitás - időszakosság, szakaszosság, ismétlődés, lat, el.

periódus - szakasz, időszak, korszak, ismétlődő időköz, a periódusus rendszer sora, ütem, gör, lat, mat, vegy, műsz.

permutáció - felcserélés, sorrendváltoztatás, minden lehetséges sorrend rendszere, lat, mat.

plusz - pluszjel, többlet, előny, haszon, hozzáadva, ráadásul, lat, mat.

polárkoordináta-rendszer - amiben a pozíciót az origótól való távolsággal és az x tengellyel bezárt szöggel határozzuk meg, gör, lat, mat.

poliéder - soklap, gör, mat.

poligon - sokszög, gör, mat.

polinom - több tagú algebrai kifejezés, gör, el, mat.

pozitív - valóságos, valóban meglevő, tényleges, határozott, egyértelmű, helyeslő, egyetértő, biztató, igenlő, haladó, értékes, zérusnál nagyobb, lat, mat.

progresszió - fejlődés, haladás, előremenetel, súlyosbodás, fokozódás, haladvány, lat, él, orv, mat.

projekció - vetület, vetítés, lat, mat, film.

proporció - arány, viszony, méret, lat, mat.

 

Q

 

quotiens - hányados, lat, mat.

 

R

 

rádiuszvektor - kúpszeletek (ellipszis, hiperbola, parabola) fókuszából a kúpszelet vmely pontjához húzott egyenes, vezérsugár, lat, el, mat.

radix - gyökér, gyök, lat, mat, vegy.

ramifikáció - elágazás, lat, tud.

randomizálás - a véletlenszerűség elvének biztosítása a statisztikai minta kialakításában, ang, mat, közg.

reális - valóságos, kézzelfogható, tényleges, tárgyi, anyagi, gyakorlati, ésszerű, józan, megvílósítható, biztos, hiteles, valós szám, lat, mat.

redukál - csökkent, kisebbít, leegyszerűsít, összevon, visszavezet, ércet fémmé alakít, lat, tud, mat, koh.

redukció - csökkentés, leszállítás, korlátozás, összevonás, leegyszerűsítés, visszafejlődés, helyreigazítás, izület beigazítása, lat, tud, mat, koh, él, orv, redukálás.

redundancia - közleményben lévő felesleg, új információt nem adó elem, ami nélkül azonban a megértés nehezebb volna, lat, hír.

rekonstrukció - helyreállítás, kiegészítés, a feltehető eredeti alakja vminek, átszervezés, korszerűsítés, arányok és méretek megállapítása a vetület alapján, lat, el, tud, műv, mat.

rekurzió - ismétlődő műveletsorozat, ahol az eredmény mindig visszatér a kiindulópontra, lat, mat, tud.

reláció - kapcsolat, viszony, összefüggés, vonatkozás, útvonal, járat, beszámoló, jelentés, előterjesztés, lat, mat, rég.

relatív - viszonylagos, feltételes, bizonytalan, nehezen meghatározható, lat.

relativitás - viszonylagosság, függőség, viszonzás, kölcsönös függés, lat, el.

rombododekaéder - tizenkét rombusz által határolt test, ilyen kristályosodási forma, gör, el, mat, ásv.

 

S

 

spirál - csavarvonal, csigavonal, ilyen menetben haladó, lat, ném, spirális.

statisztika - tömegesen előforduló jelenségek és folyamatok számbavételével és az így nyert adatok elemzésével foglalkozó tudomány, csoportosítás, nyilvántartás, ném, lat, tud.

 

SZ

 

szféra - gömb, gömbfelület, égbolt, hatáskör, működési terület, érdekkör, gör, lat.

szferikus - gömb alakú, gömbölyű, gömbi, gör, lat, mat.

szferoid - gömbhöz közelálló felület, gör, el, mat.

szignifikáns - jelentéssel bíró, vmit meghatározó, eldöntő, a feltevés helyességét valószínűsítő, lat, mat.

szimmetria - olyan transzformáció, amely egy mértani alakzatot változatlanul hagyva önmagába visz, forgat, tol át, részarányosság, gör, lat, mat, fiz.

szinguláris - egyes szám, egyedi, egymagában álló, különleges viselkedést, szabálytalanságot mutató, kivételes, lat, nyelvt, mat.

sztereometria - térmértan, gör, el, mat.

sztochasztikus - statisztikai valószínűségen alapuló, gör, tud.

szubnormális - görbe érintőjére emelt merőlegesnek a vetülete a vízszintes tengelyre a derékszögű koordináta rendszerben, majdnem szabályos, lat, el, mat.

szubtrakció - kivonás, kisebbítés, lat, rég, mat.

 

T

 

tangenciális - érintőleges, lat, el, mat, fiz.

tenzor - határozott transzformációs tulajdonsággal rendelkező geometriai objektum, lat, mat, tensor.

topológia - a folytonosság általános törvényszerűségeivel foglalkozó tudományág, ang, gör, mat.

toroidális - körgyűrű alakú, gör, lat.

torusz - vmely sík egy tengelyt nem metsző körének a tengely körüli forgatásából származó forgásfelület, duzzanat, csomó, lat, mat, tud.

torzió - csavarás, csavarodás, lat, el.

traktrix - húzógörbe, egy pontszerű tömeg elhúzásának nyomvonala egy másik egyenes vonalú pályán mozgó ponttal, lat, el, mat.

transzformáció - átalakítás, átalakulás, sík vagy tér olyan önmagára való kölcsönösen egyértelmű leképzése, amelynél bizonyos geometriai tulajdonságok változatlanok maradnak, lat, mat.

transzláció - átültetés, fordítás, átvitel, áttétel, eltolás, olyan geometriai transzformáció, ahol a pontok közti szakaszok párhuzamosak, egyirányúak és egyenlő hosszúak, egyenes mozgás, siklatás, lat, mat.

trapezoid - olyan négyszög, aminek nincsenek párhuzamos oldalai, gör, el, rég, mat.

trifurkáció - háromfelé ágaztatás, lat, el.

 

U

 

unicitás - egyértelműség, lat, el, mat.

 

V

 

variáció - változat, változás, változatosság, téma átalakítása úgy, hogy felismerhető legyen, adott számú elemből minden lehetséges módon kiválasztott elemek permutációi, lat, rég, zene, mat.

vektor - irányított egyenes szakasz, iránnyal és nagysággal rendelkezik, hordozó, anyag, vírushordozó, lat, mat, fiz, tud, él.

 

4. FIZIKA

 

A

 

akció - előkészített vállalkozás, hivatalos eljárás, társadalmi fellépés, cselekmény, hatás, előretörés, támadás, irod, fiz, sport.

amagnetikus - nem mágnesezhető, gör, lat, fiz.

anizotrópia - gör, el, fiz, kristályos anyagok azon jelensége, hogy különböző irányokban különbözőek egyes tulajdonságaik (rugalmasság, hővezetés).

atermán - hősugarakat át nem engedő test, gör, el, fiz.

 

B

 

baricentrum - súlypont, gör, lat, fiz.

 

C

 

centrifugális - központtól távolodó, röpítő erő, lat, el.

centripetális - középponthoz közelítő, lat, el.

cirkuláció - körforgás, keringés, körmozgás, körbe áramlás, körforgalom, lat, cirkulálás.

 

D

 

deflexió - elhajlás, eltérítés, lat.

diafanitás - fénysugáráteresztés, gör, lat, met.

diamágneses - csak külső mágneses tér hatására mágnesessé váló, gör, el fiz.

diffrakció - fény vagy hanghullámok elhajlása az útjukban levő akadály következtében, lat, el, fiz.

diffúz - szétszórt, lat, tud.

dilatáció - térfogatváltozás, kitágulás, lat, fiz.

diszlokáció - áthelyeződés, eltolódás, kristályszerkezeti szabálytalanság, helyzetváltozás, lat.

diszperzió - színszóródás, szórás, lat, fiz.

disszipáció - az energia egy részének visszafordíthatatlan átalakulása hővé, lat, fiz.

 

E

 

elektrolumineszcencia - anyagok fénykibocsátása elektromos tér hatására, gör, lat, fiz.

entalpia - hőtartalom, gör, fiz.

entrópia - rendezetlenség, termodinamikai állapotfüggvény, gör, fiz.

evaporáció - párolgás, kigőzölgés, lat.

exhaláció - kigőzölgés, kipárolgás, kilehelés, gázkitörés, lat.

expozíció - fénysugárzás, megvilágítés szorozva az idővel, fiz.

exsiccatio - kiszáradás, lat.

extenzibilitás - nyújthatóság, kiterjeszthetőség, lat, el.

extenzió - kiterjedés, kinyúlás, feszítés, nyújtás, lat, fiz, orv.

extinkció - közegen áthaladó fény intenzitásának csökkenése, fényességcsökkenés, lat, fiz, csill.

 

F

 

fázis - folyamat egy szakasza, mozzanata, váltóáram irányának és nagyságának pillanatnyi állapota, fényváltozás, gör, lat.

fisszió - atommaghasadás, ang.

fluoreszkálás - villódzás a besugárzott fény hatására és ideje alatt, lat, el, fiz.

foszforeszkálás - fényhatás utáni villódzás, fénykibocsátás, gör, lat, fiz.

fluxus - áramlás, folyás, keringés, a mágneses indukció szorozva a felülettel, lat, vill.

foronómia - mozgástan, gör, el, fiz.

fotokondukció - fényelektromos vezetés, gör, lat, fiz.

frikció - súrlódás, dörzsölés, lat.

 

G

 

giráció - optikai forgatóképesség, lat, fiz.

GMT - greenwichi időszámítás szerinti idő.

gon - új fok, a kört 400 egységre osztó mérték.

gradiens - mennyiség értékváltozása a helytől függően, lat, fiz.

graduáció - fokokra osztás, méretezés, képesítés, lat, el, műsz, isk, graduális: fokozatos.

grádus - fok, fokozat, rang, lat, mat, fiz.

grain - a karát negyede, súlymérték, ang.

 

I

 

implózió - összeomlás, robbanásszerűen, lat, fiz.

impulzus - lökés, rövid hatás, ösztönzés, indítás, mozgásmennyiség, lat.

inercia - tétlenség, lustaság, tehetetlenség, erőtlenség, lat.

intenzitás - hatás erőssége, hatásfok, színek élénksége, lat, el.

interakció - kölcsönös viszony, lat, el.

interferencia - kölcsönös hatás, hullámok erősítő vagy gyöngítő hatása találkozáskor, rádióvételi zavar, ang, fiz, hír.

izokrón - egyidejű, gör, lat, tud.

izotrop - minden irányban egyenértékű, gör, el, tud.

 

K

 

kapacitás - befogadóképesség, űrtartalom, térfogat, kiterjedés, lat.

kapilláris - hajszálcső, hajszálvékony, lat, fiz.

koercitív - kényszerítő dolog, lat, el.

koherencia - összetartozás, állandó fáziskülönbség, lat, tud.

kollimáció - sugárnyaláb fényoptikailag történő párhuzamosítása, fiz.

kompresszió - nyomás, összenyomás, lat, fiz.

kondenzálás - sűrítés, tömörítés.

kontrakció - összehúzódás, térfogatcsökkenés, lat, fiz.

konvekció - hőáramlás, kóboráram, lat, fiz.

konvex - domború, lat, fiz.

kronológia - időmérés, időszámítás tudománya, időrend, gör, el.

 

L

 

labilis - ingatag, bizonytalan, lat, fiz.

levulorotáció - a síkban sarkított fény balra forgatása, lat, el, fiz.

longitudinális - hosszirányú, hosszanti, lat, el.

lumen - fény, világosság, nagy szellem, nyílás, lat.

lumineszcencia - utólagos fénykibocsátás, villódzás gerjesztés hatására, lat, el, fiz.

lumineszkál - hidegen fénylik, villódzik, lat, el, fiz.

 

M

 

meniszkusz - félhold alakú díszítés, ékszer, folyadék görbült felülete csőben, gör, lat, fiz.

momentum - pillanat, perc, szempillantás, mozzanat, részlet, tünet, lat, tényező, elem, nyomaték, fiz, indíték, nyolcad szünetjel, zene.

monokróm - egyszínű, gör, ritk.

 

N

 

neutretto - kis neutron, hasonló a neutrínóhoz, atom.

neutrínó - nulla nyugalmi tömegű és töltés nélküli elemi részecske, atom.

 

O

 

oersted - mágneses térerősség egysége, fiz.

okulár - szemlencse, lat, ném, fiz.

opacitás - áttetsző és átlátszó közegek fényáteresztő képességének mértékszáma, csillaganyag sugárzást elnyelő képessége, homály, homályosság, lat, fiz, csill, orv.

optika - fénytan, optikai eszközök előállítása, optikai üzet, lencserendszer, színezet, látszat, látásmód, szemlélet, gör, lat, fiz, fényk.

oszcilláció - rezgés, rezgőmozgás, ingadozás, ide-oda hullámzás, lat, fiz, oszcillál.

oszcillátor - rezgő anyagi rendszer, rezgéskeltő elektronikus generátor, lat, el, fiz, vill.

 

P

 

parallaxis - a szemlélt tárgy látszólagos eltolódása a megfigyelő elmozdulásakor, a két nézőpont egyenesei által bezárt szög, látószög, gör, fiz.

paraxiális - tengely menti, optikai tengellyel párhuzamos fénynyaláb, gör, lat, fiz.

permanens - tartós, állandó, folytonos, szakadatlan, lat.

permeabilitás - átitathatóság, áthatolhatóság, átbocsátó képesség, mágnesezhetőség, lat, el, fiz, vill.

piezoelektromosság - kristályelektromosság nyomás vagy húzás hatására, gör, el, fiz, piezoelektromos.

polaritás - ellentettség, ellentét, gör, lat, fiz.

pólus - sarok, áramforrás csatlakozó pontja, mágneses sarok, gör, lat, fiz.

prizma - hasáb, fényfelbontó test, halom, macskaszem, farlámpa, gör, mat, fiz.

 

R

 

radiáció - kisugárzás, lat, fiz.

radiális - sugaras, sugárirányban haladó, középpont felé irányuló, orsócsonttal kapcsolatos, lat, el, fiz, orv.

radioaktivitás - atomok spontán sugárzása, lat, el, atom.

radiológia - röntgen és radioaktív sugárzások orvosi felhasználásának tudománya, lat, gör, fiz.

reakció - a szervezet válasza vmely külső vagy belső ingerre, kölcsönös vegyi átalakulás, ellenhatás, visszahatás, haladásellenesség, önkény, erőszak, lat, el, fiz, rég.

reflektál - visszaver, visszavet, tükröz, felel, válaszol, számot tart vmire, lat, fiz.

reflexió - hullám, fény, hang visszaverődése, különböző impedanciájú hálózatok összekapcsolásakor fellépő jelvisszaverődési jelenség, megjegyzés, észrevétel, elmélkedés, szemlélődés, önmegfigyelés, lat, fiz, hír.

reológia - folyadékok folyásával foglalkozó tudományág, anyagok időbeli öregedését vizsgáló tudományág, gör, el, fiz.

restitúció - visszaadás, megtérítés, helyreállítás, szervpótlódás, teljes gyógyulás, ütközés után a deformációk megszűnése, lat, él, fiz.

rezonancia - együttrezgés, ráhangzás, visszhang, egyetértés, lat, fiz, ritk.

rotáció - körforgás, tengely körüli forgás, lat.

 

S

 

skála - fokozatosan növekvő értékek rendszere, táblázata, fokbeosztás, lépték, mérce, hangsor, fokozatok összessége, lat, fiz, műsz.

skaláris - irány nélküli mennyiség, lat, mat, fiz.

spalláció - atommagok nagy energiájú részecskékkel való bombázásakor bekövetkező, sok könnyű részecske keletkezésével járó magreakció, ang, atom.

spektrális - színképi, lat, el, fiz.

spektrum - színkép, rezgés összetevőinek összessége, sugárzás energiaeloszlása, széles választék, sok lehetőség, gazdagság, lat, fiz, atom.

spin - elemi részecskék belső forgásimpulzusa és az ebből származó mágneses nyomaték, ang, atom.

stabil - szilárd, erős, állandó, tartós, biztos egyensúlyú, rögzített, lat, fiz.

stacionárius - időben nem változó, állandó jellegű, lat, tud.

stadion - görög versenypálya, sportlétesítmény, görög hosszmérték: 184 m, gör, tört.

statika - a fizikának a testek erőhatás alatti egyensúlyával, és annak feltételeivel foglalkozó ága, nyugalmi állapot, egyensúly, gör, lat, fiz.

 

SZ

 

szcintilláció - fényfelvillanás fluoreszkáló anyagban a beléje ütköző részecske sugárzás hatására, a csillagok fényének gyors és rendszertelen fényesség- és irányváltozása, lat, fiz, csill.

szferométer - gömbfelületek görbületi sugarát és lemezek vastagságát mérő eszköz, gör, el, fiz.

szimultaneitás - egyidejűség, lat, el.

szinkrón - egyidejű, pontosan egyenlő sebességű, gyorsaságú, egy ütemben forgó, haladó, azonos rezgésszámú, gör, el, fiz, vill.

szinkrónia - egyidejűség, leíró vizsgálat, egy adott állapot rendszerének az előzményeket nem tekintő elemzése, gör, lat, tud.

szinkronizmus - egyidejűség, időbeli egybeesés, gör, lat.

szónikus - a hanggal kapcsolatos, lat, el, fiz.

sztereo- - szóösszetételek előtagjaként az utótag térbeliségét jelöli vagy merevségét, állandóan ismétlődőségét, gör.

 

T

 

tachyonok - feltételezett, a fénysebességnél gyorsabb elemi részecskék, gör, el, atom.

tenzió - feszültség, nyomás, lat.

termogén - hőtermelő, hőfejlesztő, gör, el.

termokonvekció - hőáramlás, gör, lat, fiz.

trajektória - röppálya, test által leírt görbe, lat.

transzparencia - átlátszóság, fényáteresztés, lat, el, ritk.

transzverzális - átlós, harántirányú, keresztben álló, összekötő, merőlegesen haladó, lat, el.

triaxiális - háromtengelyű, lat, el.

tribológia - az egymással kölcsönös mozgási viszonyban levő felületeket kutató tudományág, ill. ennek az eredményeit felhasználó technika, gör, el, fiz.

triplett - három lencséjű rendszer, amivel a lencsehibák kiküszöbölhetők, hármas alakzat, fr, fiz.

turbulencia - nyugtalanság, háborgás, izgatott állapot, örvénylő mozgás, lat, rég, fiz, met.

 

U

 

ultraszonikus - a hang sebességét meghaladó, lat, el.

ultraviola - uv sugarak, ibolyántúli fény, lat, el, fiz.

uncia - súly és pénzegységek tizenketted része, a gyógyszerészetben 29,82 g, az angol font tizenhatodrészeként: 28,35 g, lat, tört.

unduláció - hullámmozgás, rezgés, lat, el.

 

V

 

vaporizáció - párologtatás, gőzölögtetés, lat, el.

velocitas - sebesség, lat, fiz.

volumen - térfogat, terjedelem, mennyiség, kötet, lat, ker, ritk.

 

5. KÉMIA

 

A

 

abszorpció - oldódás, elnyelődés, lat, vegy, gázok oldódása folyadékban vagy szilárd testben.

aciditás - savasság, lat, savtartalom, savanyú kémhatás.

adhézió - tapadás, lat, fiz, tapadóképesség, ill. az ezt létrehozó erő.

adszorpció - felületi megkötés, lat, el, vegy, gázok vagy folyadékok elemeinek megkötődése vmely szilárd test felületén. Felületen!

alkímia - arab, vegy, középkori titkos kémia, a bölcsek kövével történő arany előállítására.

allotrópia - elemmódosulat, gör, el vegy, elemek többféle módosulatai.

alumen-timsó, lat, vegy.

alumetizálás - aluminiummal bevonás, műsz, acéltárgyak bevonása aluminiummal, korrózió és hővédelem miatt.

aluminiumeloxálás - felületerősítés, lat, el, vegy, műsz, az aluminiumfelület természetes oxidhártyájának elektrokémiai eljárással gyorsított erősítése.

amara - keserű anyagok, lat, vegy, orv.

antisztatikus - gör, lat, vegy, a műanyagok, műszálak elektrosztatikus feltöltődését csökkentő vagy megszűntető.

antracén - a kőszénkátrány lepárlási terméke, tintákhoz, színezékekhez, gör, el, vegy.

asztralon - nedvesség hatására nem, hő hatására pedig egyenletesen táguló műanyag.

autohézió - önragadás, gör, lat, műsz, pl. műanyagoknál.

 

B

 

berginizálás - cseppfolyós szénhidrogének előállítása szénből, vegy.

 

D

 

deflegmáció - folyadékelegy felbontása szakaszos lepárlással, lat, el, vegy.

detergens - szerves, szintetikus tisztítószer, lat, ang.

diffúzió - szétterjedés, kiegyenlítődés, lat, vegy.

disszociáció - bomlás, lat, vegy.

 

E

 

elektroforézis - kolloid részecskék elmozdulása elektromos feszültségkülönbség hatására, gör, el, vegy.

emulzió - két egymásban nem oldódó anyag szabad szemmel egyneműnek látszó folyékony elegye, lat, vegy, fényérzékeny réteg fotón.

 

F

 

flotálás - úsztatás, vegy.

fluidum - folyadék, lat.

 

G

 

gél - kocsonyás kolloid rendszer, fr, ném.

goudron - petróleumaszfalt, fr, vegy.

 

H

 

hidratáció - vízmolekulák megkötése oldott ionokkal , gör, lat, vegy, hidratálás.

 

I

 

impregnálás - vegyszeres átitatás vízhatlanság, tűzállóság miatt, lat, vegy, impregnáció.

inhibítor - a vegyi folyamatok lefolyását gátló anyag, lat, el, vegy.

 

K

 

komponens - összetevő, alkotórész, lat.

konstitúció - testalkat, felépítés, alaptermészet, vegyület sajátságainak együttese, alkotmány, lat, vegy, rég.

krisztallográfia - kristálytan, gör, el, tud.

 

L

 

liofilezés - fagyasztásos szárítás, gör, lat, vegy.

 

N

 

nefelométer - zavarosságmérő folyadékokhoz, gázokhoz, gör, el, vegy.

neutrális - semleges, közömbös, lat.

neutralizálás - semlegesítés, hatástalanítás, közömbösítés, lat, el, vegy, neutralizáció.

 

P

 

paxit - TNT tartalmú ammónium-nitrát alapú robbanószer, lat, el, vegy.

peszticid - mérgező mellékhatású növényvédő szer, lat, el, vegy, mezőg.

pigment - a festékek színt adó, szilárd, oldhatatlan alkatrésze, élőlények színezőanyaga, lat, vegy, él.

pikrinsav - sárga, kristályos trinitro-fenolféleség, robbanóanyagokhoz, gör, lat, vegy.

plexiüveg - színtelen, átlátszó, hőre lágyuló, törhetetlen, üvegszerű műanyag, lat, ném.

precipitáció - kicsapás, alkotórész eltávolítása az oldatból, sietség, elkapkodás, lat, vegy, rég.

 

R

 

racém - optikailag nem aktív, a fény polarizációs síkját nem elforgató vegyület, lat, el.

reflux - visszafolyás, visszaáramlás, desztilláláskori visszafolyás, fr, vegy, tud.

retorta - vegyészetben használt hajlított nyakú, körte forma edény, hevítő és lepárló berendezés, lat, el, vegy.

roburit - ammóniumnitrát tartalmú biztonsági robbanószer, lat, el, vegy, műsz.

 

S

 

sellak - forró égövi levéltetű elgyantásodott váladékából nyert, lakkok, szigetelők stb. gyártásához használt anyag, holl.

 

SZ

 

szaturáció - telítés, vmilyen igény teljes kielégítése, lat, vegy, rég, szaturálás.

szilán - szilícium és hidrogén vegyület, vegy.

szilikon(ok) - szilícium és oxigén alkotta nagymolekula, hő és nedvességszigető műanyag, lat, el, vegy.

szintézis - összefoglalás, egységbe foglalás, vegyület előállítása, gör, vegy.

szkopolamin - a beléndekben és más növényekben előforduló, az ingerlékenységet csillapító alkaloid, vegy.

sztereoizoméria - térbeli izoméria, az eltérő formájú molekulák eltérő kémiai, fizikai tulajdonságai, gör, el.

szublimál - cseppfolyósodás nélkül légneművé változtat szilárd halmazállapotból, megtisztít, felemel, szellemi természetű tevékenységre vált át, lat, vegy.

szubsztancia - minden létező legáltalánosabb és legbelsőbb lényege, anyag, lat, fil, vegy.

szubsztitúció - helyettesítés, pótlás, kicserélődés, lat, vegy, mat.

szubsztrátum - alaptényező, tárgyi alap, jelenségeket hordozó szubsztancia, anyag, aminek átalakulását katalizáljuk, lat, tud, fil, vegy.

szuszpenzió - felfüggesztés, elhalasztás, durva diszperz rendszer olajban eloszlatott és lassan felszívódó injekció, késleltetés, lat, rég, jog, vegy, orv, zene.

 

T

 

termit - vas-oxid és aluminiumpor keveréke, amely magas hőfokon ég, gör, lat, vegy.

trinitro-toluol - halványsárga, kristályos, ütésálló robbanóanyag, röv. TNT, gör, sp, vegy.

 

U

 

umbra - kovasavas mangán-hidroxid és vas-oxid-hidrát keverékéből álló barna porfesték, a napfolt sötét magja, lat, vegy.

uperizálás - a tej csíramentesítése 150 fokra hevítéssel egy rövid időre, ered. ism.

 

V

 

vazelin - nagy molekulasúlyú szénhidrogénekből és olajokból álló kenőcsszerű anyag, orvosi, kozmetikai, gépészeti célokra, ném, vegy.

viszkozitás - anyagokban az alakváltozással szemben ható belső súrlódás, lat, el, vegy.

 

X

 

xilán - a faanyagokban és famézgában előforduló poliszacharid, a cellulóz állandó kisérője, gör, lat, vegy.

 

Z

 

zimózis - erjedés, gör, el, él, vegy.

 

6. MŰSZAKI ÉS TECHNIKAI

 

A

 

aerodyne - szárnyatlan repülőgép, gör, el, rep, szárny nélküli repülőgép, amelyet a hajtóműve emel és mozgat.

altiméter - magasságmérő, lat, gör, mérőműszer a tengerszint feletti magasság megállapítására.

amfíbia - kétéltű jármű, gör, el, repülő vagy tank.

amortizátor - lengéscsillapító, lat, el, műsz, gépkocsik alváza és futóműve között.

applanál - kisimít, lat, rég, elegyenget.

applikáció - alkalmazás, lat, ráillesztés, felrakás.

asdic - tengeralattjárót felderítő ultrahangos szonár, röv.

autopropulzió - önmeghajtás, gör, lat, műsz.

avionika - a repüléssel kapcsolatos elektronikus eszközök, ang, rep.

 

B

 

balanszkormány - egy darabból kialakított vízszintes farokfelület, rep.

bark - háromárbócos vitorláshajó, kopt, ol.

baud - a táviratozás sebességének egysége, az egy sec alatt közvetíthető elemi jelek száma, hír.

 

C

 

charter - külön célra bérelt repülőgép, ang, rep.

chip - négyszög alakú, parányi félvezető lapka, amin egy teljes integrált áramkör van, ang, hír.

CNC - számítógépes vezérlésű dolog, pl, szerszámgép, ang, műsz.

compiler - önműködő programozási irányító rész, ang, hír.

comsat - távközlési műhold, röv.

 

D

 

deflagrátor - lassan égő robbanóanyag, lat, el, műsz.

diagnosztika - hiba műszeres megállapítása, műsz.

dielektrikum - szigetelő, gör, lat, vill.

display - képmegjelenítő, ang, hír.

diszpécser - munkairányító, ang.

doziméter -sugárzásmérő, gör, el.

drénezés - talaj vízmentesítési eljárások, műsz, mezőg.

dubbing - átjátszás, másolás, ang, hír.

 

E

 

echó - visszhang, gör, lat, echolokátor: ultrahangos táv és iránymeghatározó műszer.

elektromobil - elektromos hajtású autó, gör, el.

elevátor - emelődaru, ang, gép, gabonaraktár, ker.

ergonómia - gazdaságos munkaszervezés elmélete és gyakorlata, gör, el.

 

F

 

fading - hangerősség ingadozás, átmeneti elhalkulás, ang, hír.

fakszimile - hasonmás, nyomtatott szöveg pontos másolata, lat, ang, nyomd.

felukka - evezős, vitorlás hajó, arab.

filter - szűrőkészülék, szín, fény, füst szűrő, lat, ném.

floppy disk - hajlékony mágneslemez, ang, hír.

 

G

 

galvanométer - érzékeny elektromágneses műszer kis áramerősségek mérésére, vill.

Geiger-Müller-számlálócső - ionizáló sugárzások és elektromos töltésű részecskék észlelésére szolgáló számláló műszer.

girosztát - kardántengelyes giroszkóp, gör, lat, gép.

goélette - könnyű kétárbócos vitorlás hajó, fr.

gondola - velencei evezős csónak, léghajó kosara, több rekeszes állvány, ol.

goniométer - szögmérő műszer, gör, el.

graviméter - gravitációt mérő műszer, lat, gör, fiz, geol.

 

H

 

higroszkóp - levegő nedvességét mérő műszer, gör, el, met.

hipergol - az összetevők érintkezésekor magától begyulladó rakéta hajtóanyag, gör, el, űrh.

hipszométer - légnyomásmérő a víz forráspontja alapján, gör, el, met.

hologram - 3D-s kép negatívja, lézerrel átvilágítva térhatású képet ad, gör, el, tud.

 

I

 

impedancia - váltóáramú ellenállás, ang, vill.

inaktivál - hatástalanít, lat, el.

inerciális navigáció - pörgettyűket és gyorsulásmérőket használó korszerű navigációs eljárás.

influencia - hatás, befolyás, villamos töltésmegoszlás, lat, vill.

ingot - öntött fémrúd, félkésztermék, tuskó alakú, acél, ezüst, arany, ang, koh.

ingrediencia - hozzávaló, alkatelem, kellék, lat, ingrediens.

inkubátor - keltetőgép, lat, el.

installáció - beiktatás, berendezés, felszerelés, lat, műsz.

interaktív - kölcsönös érintkezést lehetővé tevő távközlési rendszer, lat, el, hír.

interface - illesztő, két fnkcionális egységet összekapcsoló eszköz és ennek működési módja, ang, hír, interfész.

invenció - lelemény, találékonyság, művészi alkotóképesség, találmány, lat.

 

K

 

karabiner - fémcsat, kampózár, ném.

karavella - kis vitorláshajó, portug, hajó.

karusszel - síkeszterga, körhinta, fr, műsz.

kaszkád - vízilépcső, sokszorozó, fr, műsz.

koaxiális - azonos tengelyű, lat, el, műsz.

koleopter - gyűrűs szárnyú repülőgép, gör, el, rep.

konstrukció - szerkezet, berendezés, szerkesztés, tervezet, lat.

kontaktus - kapcsolat, érintkezés, lat, vill.

konvertiplán - változtatható szárnyú repülőgép-helikopter, ang, rep.

konzol - gyámkő, tartópillér, tartóállvány, fali asztal, fr, ép, műsz.

kriosztát - fagyasztóberendezés, gör, lat, műsz.

kulissza - színfal, titokban, lengőív, csúszóvezeték, vájat, menet, fr, szính, műsz.

kutter - kishajó, ang.

 

L

 

landauer - négyüléses hintó.

lavíroz - hajó szél ellen cikkcakkban vitorlázik, kitér, holl, ném.

libella - szintező, vízmérték, szitakötő, lat, ép, műsz, áll.

looping - bukfenc repülővel, ang, sport.

lugger - heringhalász bárka trapézvitorlával, holl.

 

M

 

metallográfia - fémekkel és ötvözetekkel foglalkozó tudomány, kohászat, gör, el, műsz.

metallurgia - fémek kohászata, gör, lat.

metronom - rugóval működtetett ingás idő és ütemmérő eszköz, gör, el, zene.

monoszkóp - rezgéskeltő tv kép, beállítási segédkép.

montíroz - összeállít, bekeretez, befoglal, kézimunkát összeállít, montázst készít, fr, ném, műsz, hír.

multilaterális - sokoldalú, több állomás által sugárzott tv adás, lat, el.

multiplex - több csatornás, többszörös, sokrétű, lat, el, hír.

multiplikáció - szorzás, sokszorozás párhuzamos összeköttetés, lat, hír.

 

N

 

nautika - hajózás, tengerészet, gör, lat.

navigáció - hajózás, hajó vezetése, a jármű helyének megállapítása, lat, navigálás.

nivella - buborékos vízszintező, fr, rég, ép.

nívó - szint, szintvonal, színvonal, fr.

nóniusz - hosszúság vagy szögmérőn a főskála mellett elcsúsztatható tizedes mellékskála, mezőhegyesi félvér lófajta, műsz, áll.

 

O

 

ogiva - lövedékek orrának kialakításában szokásos görbe, fr, kat, űrh.

ombrográf - csapadékíró műszer, gör, el, met.

 

P

 

pánkromatikus - a látható színkép minden árnyalatának megfelelő sugárzásra nagyjából egyformán érzékeny film, lemez, gör, lat, fényk.

páternoszter - állandóan járó személyfelvonó, körforgó lift, lat, műsz.

pelengátor - rádió-iránymérő, holl, lat, hír.

periszkóp - tükrös távcső, gör, el.

peron - vasúti vágány melletti sáv le és felszállásra, járművön be és kijárati rész, fr.

pilon - függőhidak láncot, kábelt tartó oszlopa, távvezeték oszlop, egyiptomi kaputorony, gör, műsz, tört.

pipetta - folyadékmérő üvegcső, ami középen kiöblösödik, fr.

pirexüveg - tűzálló, vegyi hatásoknak ellenálló üveg, gör, el.

piroga - indián bennszülöttek fatörzsből kivájt csónakja, indián, sp.

pirosztát - önműködő léghuzatszabályozó kéményekben, gör, lat, műsz.

pirotechnika - tűzszerészet, tüzijáték technika, gör, el.

piszton - rézfúvós hangszerek szelepe, csőhosszváltoztatással, dugattyú, fr, zene, műsz.

planiméter - síkidomok területét meghatározó eszköz, lat, gör, műsz.

pluviométer - esőmérő, csapadékmérő, lat, gör, met.

pneumatikus - légnyomással, sűrített levegővel működő, légtartalmú, gör, lat, műsz, orv.

poligráf - hazugságvizsgáló gép, gör, el.

ponderábilis - megmérhető, lemérhető, lat.

portábilis - hordozható, szállítható, lat, rég.

portolano - középkori hajózási kézikönyv a tengeri utakról, kikötőkről, ol, hajó, tört, portulan.

profil - arcél, oldalnézet, keresztmetszet, szelvény, arculat, jelleg, fr, ép, műv, műsz.

propeller - légcsavar, hajócsavar, ang, műsz.

propulzió - előrehajtás, mozgatás, előredőlés járáskor, lat, el, hajó.

pulverizálás - porlasztás, porrá zúzás, őrlés, lat, el, műsz, pulverizáció.

 

R

 

racsni - zárókilincs, kerepes orsó, ném, műsz.

radar - a rádiós kutatás és mérés rövidítése, ang, rádiólokátor.

radiátor - fűtőtest, hűtő, lat, el, műsz.

rádiógoniometria - helyzetmeghatározás az adóállomás hullámainak beesési szögéből, lat, gör, távk.

rámpa - feljáró, felhajtó, különböző szintű utakat összekötő lejtő, színpad alsó szegélye, fr, ném, szính.

raszter - üvegre vagy filmre rögzített finom vonalháló, mely az árnyalatos képet nyomdai sokszorosításra alkalmas pontokra bontja, adásszünetben megjelenő világító ábra, ném, hír.

receptor - inger felfogó készülék, szerv, érzékelő, lat, él, vill, műsz.

reffel - a vitorlát becsavarja, hajó.

reflektor - fényszóró, fényvisszaverő, tükrös távcső, neutronelnyelő réteg reaktorban, irányított antennákon használt visszaverő felület, lat, el, tud, csill, atom, hír.

refrigerátor - hűtő, vasúti hűtőkocsi, lat, el, gép.

regatta - evezős vagy vitorlásverseny, ol, sport.

rekultivál - iparilag tönkretett földet újra művelhetővé alakít, lat, el.

rekvizítum - kellék, szerszám, szerelvény, felszerelés, lat, szính.

relé - jelfogó, áramközvetítő, fr, vill, távk.

reosztát - ellenállásszekrény, csúszókontaktus révén folytonosan változtatható ellenállás, gör, el, vill.

reparáció - javítás, megjavítás, orvoslás, kárpótlás, elégtételadás, jóvátétel, lat, reparálás.

riksa - ázsiai emberi erővel vont együléses, könnyű, kétkerekű bérkocsi, jap, ang.

rolni - pénzgöngyöleg, tekercs, görgő, begöndörített hajfürt, ném, biz, műsz.

rotor - forgórész, forgószárny helikopteren, lat, el, vill, rep.

 

S

 

sablon - mintadarab, minta, kaptafa, megszokás, közhely, elkoptatott kifejezés, fr, ném, műsz, pejor.

scooter - robogó, motorkerékpár, ang, gép.

shading - képhiba, képernyőfolt, ang, hír.

shannon - az információ mennyiségének mértékegysége, ang, hír.

shoran - radartávmérő rövidítése, ang, hír, kat.

slepper - vontatóhajó, ném, hajó.

smirgli - csiszolópapír, üvegpapír, csiszolóvászon, ném, műsz.

sönt - mellékáramkör, áteresztő ellenállás a műszer mérési határának kiterjesztéséhez, ang, vill.

spannol - kifeszít, ném, műsz.

spot - fényfolt a tv képernyőn, ang, hír.

spray - porlasztó, szóró folyadéktartályon, ang, szpré.

srófol - csavar, lecsavaroz, fokozatosan emel árat, követelést, biz.

stég - palló, kikötői híd, hajóhíd, gerinclemez, ném, biz, műsz.

stroboszkóp - optikai fordulatszám mérő készülék, villogó fényjel sugárzó, a mozgókép őse, gör, el, fiz, fényk.

stúdió - műterem, rádió vagy tv műsor felvevőhelyiség, művészek kisérletező köre, könyvtárszoba, dolgozószoba, ol, műsz, tört.

 

SZ

 

széf - páncélrekesz, bank páncélszekrénye, ang.

szemafor - karos jelző, vasúti térbiztosító jelző, gör, el.

szemikonduktor - félvezető anyag, lat, el, vill, műsz.

szenzor - érzékelő, jelző, kapcsoló, lat, él, műsz.

szervíz - asztali étkészlet, teríték, ügyfélszolgálat, szerelőműhely, fr, ang, műsz.

szervizel - karbantart, műszaki állapotát ellenőrzi, műsz.

szifon - szivornya, szívócső, bűzelzáró, szódavízkészítő palack, barlang vízzel teljesen töltött karsztos járata, gör, lat, műsz, földr.

szignál - jel, jelzés, bevezető zene rádióban, tévében, aláír, kézjeggyel ellát, lat, ném, hír.

szimering - tömítőgyűrű, ném, műsz.

szimpla - kis adag feketekávé, egyszerű, közönséges, mindennapi, átlagos, szürke, egyszeri, egyelemű, egyrétű, lat, el, műsz.

szinkronizáció - egyidejűsítés, időbeli egymáshoz igazítás, egy film magyar hanggal való ellátása, az együttmozgás biztosítása, az expozíció és a villanófény felvillanási idejének összehangolása, együt tartás, gör, lat, film, műsz, fényk, szinkronizálás, szinkronozás.

sziréna - erős hangú riasztó készülék, fr, gör.

szkréper - útgyalu, földnyesőgép, talajgyalu, ang, műsz.

szlip - csúszás, csuszamlás, siklás, szár nélküli feszes rövid alsónadrág, biztosítási szelvény, ang, műsz, hajó, div, ker.

szolárium - napóra, uv lámpás napozó, bőrbarnító gép, lat.

szolenoid - kör alakú tekercs, lat, gör, vill.

szonár - ultrahangos víz alatti észlelő és felderítő berendezés rövidítése, ang, hír, kat.

szonda - nehezen hozzáférhető kutatási helyek megfigyelésére való eszköz, fúró, léggömb, cső, vessző, fr, tud, geol, met, orv.

szubrutin - részprogram, műsz.

szubszonikus - a hang sebességénél lassúbb, lat, el, fiz, rep.

szuflé - a vasúti kocsik zárt átjáró szerkezete, fr, műsz.

szuperszónikus - a hang sebességét meghaladó, lat, el, fiz, rep.

szuszceptibilitás - fogékonyság, érzékenység, különböző közegek elektromos és mágneses sajátságát jellemző anyagi állandó, lat, el, fiz, vill.

 

T

 

tachiméter - szög- és távmérésre alkalmas geodéziai műszer, gör, el, földr.

tandem - kétüléses kerékpár, kétkerekű lóvontatásos kocsi, kéthengeres gőzgép, ang, lat, műsz.

tasztatúra - billentyűzet, lat, el.

taxaméter - díjmutató számlálószerkezet, kilométeróra taxin, ném.

technika - az ember természetalakító módszereinek összessége, mesterségbeli tudás, ügyesség, előállítási, gyártási mód, eljárás, felszerelés, berendezés, műegyetem, gör, lat.

telekommunikáció - távközlés, hír.

telemetria - légkörben vagy űrben mért adatok továbbítása a földi értékelő állomásra, gör, el, hír, űrh.

teleszkóp - tükrös távcső, lengéscsillapító, gör, lat, csill, műsz.

terminál - végállomás, számítógép megjelenítő, munkaállomás hálózaton, ang, rep, számt.

termosz - hőpalack, kettős falú hőszigetelő edény, gör, el.

terrárium - üvegfalú ketrec, lat.

tobogán - teljesen lapos sportszán, vízmedencéhez épített csúszda, indián, ang.

toreutika - fémmegmunkálás domborítással, véséssel, cizellálással, gör, műv.

transzduktor - mágneses erősítő, lat, el, hír.

transzfer - átvitel, áthelyezés, utasok szállítása, lat.

transzponder - tájékoztató berendezés repülőgépen az irányításnak, lat, el, rep.

trébelés - domború tárgyak előállítása fémlemezből hidegen, kalapálással, ném, műsz.

tréler - vontatóból és teherhordó raklapból álló jármű különösen nagy vagy súlyos tárgyak szállítására, ang.

trimarán - háromgerincű csónak vagy hajótest, lat, maláji, hajó.

trimm - a hajó orr és fartőkéjénél megállapított merülés különbözete, ang, hajó.

trimmel - hajót kiegyensúlyoz, kiegyenlítőlapot beállít repülőn, ellenállás és kapacitás értéket anyageltávolítással utólag beállít, közl.

trojka - hármas lovasfogat, kocsi, szán, or.

turbina - áramló anyag mozgási energiáját lapátszerkezet segítségével forgó mozgássá alakító gép, lat, fr, műsz.

turmix - rázó-keverő-kavaró-morzsoló-daraboló gép élelmiszerek feldolgozásához, ang.

turnus - forduló, menet, kör, szakasz, egymást váltó csoport, műszak, lat.

tübbing - alagutak, aknák falát biztosító, kör alakú, vékony, bordázott öntöttvas, vasbeton építőelem, ang, műsz.

 

U

 

umformer - áramátalakító, váltóáramból egyenáramot készítő gép, ném, vill.

unifiláris - egyszálú, egyszálas felfüggesztés, tekercselés, lat, el, műsz, vill.

unilaterális - egyoldalú, csak az egyik félre kiterjedő, féloldali, a műsorszolgáltató adótól nem, de az átvevő állomások által éppen sugárzott adás, lat, el, hír.

 

V

 

vaku - villanófény forrás, ném, fényk.

vákuum - légüres tér, légritkított tér, lat, műsz.

vaporetto - kis gőzhajó, személyszállító vízibusz Velencében, ol.

variométer - folytonosan változtatható induktivitású indukciós tekercs, Eötvös-féle torziós inga, repülőgép magasságmérője, lat, gör, vill, fiz, rep.

viadukt - völgyhíd, ang, lat.

vibráció - mechanikai rezgés, lat, vibrálás.

vibrátor - rezgéskeltő gép, egyenáramot váltóárammá alakító gép, tömörítő gép, szemcseválogató rezgő szita, ang, lat, vill, hír, műsz.

vídia - volfrám, titánkarbid és kobalt tartalmú igen kemény fém forgácsoláshoz szerszámélül, ném, műsz, vídiafém.

vobulátor - periodikusan változó frekvenciájú jelet szolgáltató rezgéskeltő, ang, lat, fiz, hír.

volán - kormánymű, kormánykerék, fr, gép.

 

W

 

whisker - szerkezeti szabálytalanságoktól mentes, igen nagy szilárdságú és vékonységú fémkristály, keramikus szál, bajuszkristály, ang, műsz.

wobbler - periódusos frekvenciamoduláló berendezés, fűrészrezgés-generátor a tévé képhibáinak ellenőrzésére, ang, távk.

wurlitzer - pénzbedobós lemezlejátszó, ang.

 

X

 

xerográfia - elektrosztatikus száraz sokszorosító eljárás, gör, el, fényk, nyomd.

xerox - elektrosztatikai úton szelén félvezető rétegekkel működő fénymásoló berendezés és az ezzel készült másolat, ang, nyomd.

 

7. CSILLAGÁSZAT ÉS ŰRKUTATÁS

 

A

 

apasztron - a kettőscsillagok mellékcsillaga pályájának azon pontja, amely a főcsillagtól a legtávolabb van, gör, el, csill.

apex - csúcs, lat, a Nap mozgásiránya a környező csillagokhoz képest.

apoapszis - gör, el, csill, űrh, űrhajópálya letávolabbi pontja a bolygótól.

apszisvonal - ellipszispálya nagytengelye, csill.

azimut - az a szög, amit a kijelölt irány vízszintes vetülete a déli vagy északi iránnyal bezár, csill.

 

B

 

bolida - tűzgömb, meteor, gör, lat, csill.

 

C

 

cirkumpoláris - az adott földrajzi szélességen sohasem lenyugvó égitest, lat, el, csill.

cirkumpoláris pálya - olyan bolygópálya, amely sohasem bukik a látóhatár alá, lat, el, csill, űrh.

 

D

 

direkt - közvetlen, egyenes módszer, az óramutató járásával ellentétes (NY-K), szándékosan, kifejezetten, pontosan, nyíltan, kereken, lat, ném, csill.

 

E

 

eklipszis - nap vagy holdfogyatkozás, gör, csill.

ekvinokciális - napéjegyenlőségi, lat, csill, ekvinokcium.

elongáció - kilengés, megnyúlás, lat, fiz, orv, naptól való szögtávolság, csill.

emerzió - szárazföld kiemelkedése a tengerből, lat, geol, holdnak a bolygója árnyékából, illetve csillagnak a Hold vagy vmely bolygó mögül való kilépése, csill.

evekció - a Hold mozgásának szabálytalansága a Nap miatt, csill.

 

F

 

facula - napfáklya, lat, csill.

flare-csillagok - szabálytalan fényváltozásokat mutató csillagok, ang.

fler - napkitörés, ang, csill.

flokkulusz - a Nap kromoszférájában levő fényesebb vagy sötétebb felhőszerű képződmény, csill.

fotoszféra - naplégkör alsó része, ahonnan a fény zöme ered, gör, el, csill.

 

G

 

globula - intersztelláris porból álló köd, lat, csill.

gnomon - csillagászati pálca, napóra, gör, csill.

granuláció - a napfelszín szemcsés szerkezete, szemcsézettség, sarjadzás, lat, el, csill.

 

H

 

heliakus - a Nappal egyidejű kelés vagy nyugvás, gör, el, csill.

 

I

 

immerzió - bemerülés, belemártás, belemerítés, csillagnak a Hold mögé, ill. a holdnak bolygója mögé vagy annak árnyékába kerülése, lat, csill.

inklináció - hajlam, a földi mágneses térerősség vektorának a vízszintessel bezárt szöge, bolygópálya hajlásszöge a föld pályasíkjához, vonzódás, lat, orv, fiz, csill.

 

K

 

kaptáció - befogás, lat, csill.

kollimáció - távcső iránybeállítása fénysugarak párhuzamosításával, lat, el, csill.

kométa - üstökös, gör, lat, rég.

konjunkció - együttállás, és kapcsolat, lat, csill, fil, mat.

konstelláció - a dolgok állása, a helyzet, égitestek helyzete a földről nézve, csillagkép, lat, csill.

kulmináció - tetőpont, csúcspont, delelés, lat, csill.

kvadráns - negyedkör, szögmérő csillagmagassághoz, fegyvertávcső, lat, csill.

 

L

 

libráció - a Hold tengely körüli forgásának kis egyenetlenségei, ingadozásai, lat, csill.

 

M

 

magnitudo - csillagok fényessége, földrengésméret, lat, csill, földr.

mascon - égitest tömegének egyenlőtlen elosztása miatti anyagsűrűsödés, ang, csill.

meridián - a zeniten, nadíron áthaladó délkör az éggömbön, főkör, lat, csill.

 

N

 

nadír - talppont, a zenit ellentéte, arab, csill.

nebula - köd, ködfolt, lat, tud, csill.

nefelogram - műholdfelvétel a földi felhőzetről, gör, el, űrh, met.

nutáció - égitest ingadozása a forgástengely körül, aszimmetrikus növényi növekedés, lat, csill, növ.

 

O

 

okkultáció - csillagfedés, amikor a Földről nézve egy égitest egy másikat eltakar, csill.

oppozíció - ellentét, szembenállás, ellenzék, lat, csill.

orbitális - föld körüli pályán keringő, szemüregbeli, lat, el, űrh, orv.

 

P

 

parszek - 3,26 fényév, az a távolság, amire nézve az évi parallaxis egyenlő egy ívmásodperccel, csill.

penumbra - a napfolt külső magja, lat, el, csill.

periapszis - keringő égitest felszínhez legközelebbi pályapontja, gör, el, csill, űrh.

periasztron - kettőscsillagoknál a mellékcsillag pályájának a főcsillaghoz legközelebbi pontja, gör, el, csill.

perigeum - földközelpont, gör, lat, csill, űrh.

perihélium - napközelpont, gör, el, csill, űrh.

perturbáció - zavar, megzavarás, lat, csill.

planetoid - kisbolygó, gör, el, csill, planetoida.

precesszió - a tavaszpont eltolódása az ekliptikán, pörgettyű tengelyének kitérése, lat, csill, fiz.

protuberancia - napkitörés, kiemelkedés, dudorodás, lat, el, csill, orv.

pulzáció - érverés, fényváltozás, lat, orv, csill.

 

R

 

radiáns - kisugárzási pont, ahonnan a csillaghalmaz kiindul, lat, csill.

rádióteleszkóp - parabolaantenna elektromágneses sugárzás vételére, lat, gör, vill, fiz, csill.

refrakció - fénytörés, lat, fiz, csill.

refraktor - fénytöréses lencsés távcső, látcső, lat, el, fiz.

regolit - az égitestek felszínét borító laza szerkezetű anyag, ered ism, csill, geol.

rektaszcenzió - egyenes emelkedés, az egyenlítőrendszer egyik koordinátája, szögtávolság a tavaszpont és az égi egyenlítőnek azzal a félkörrel alkotott metszéspontja között, amely mindkét sarkot az illető csillaggal összeköti, lat, csill.

retrográd - visszafelé ható, hátranyúló, régibb állapot felé mutató, visszaeső, hanyatló, haladásellenes, az óramutató járásával megegyező irányú, lat, csill.

 

S

 

solstitium - napforduló, napéjegyenlőség, lat, rég, csill.

 

SZ

 

szatellit - műhold, mesterséges hold, fr, ang, űrh.

sziderikus - csillagászati, lat, sziderális.

sziderizmus - a csillagok hatása az emberre, a földalatti fémek és víz megérzése, gör, lat.

szkafander - űrhajósruha, búvárruha, gör, el.

szoláris - a Nappal kapcsolatos, rá vonatkozó, napi, lat, csill.

szupernóva - robbanócsillag, lat, el, csill.

 

T

 

terminátor - árnyékhatár, az égitesten a világos és sötét félgömb határa, lat, el, csill.

 

V

 

vertex - tető, a csillagcsoportok mozgásának iránya, lat, orv, csill.

 

Z

 

zenit - tetőpont, csúcspont, delelő, arab, ol, csill.

zodiákus - állatöv, az égboltnak a nappálya két oldalán elterülő, 12 egyenlő részre osztott keskeny sávja, gör, lat, csill.

 

8. FÖLDRAJZ ÉS METEOROLÓGIA

 

A

 

abad - város, perzsa, főleg földrajzi nevekben.

abisszusz - mélység, gör, lat, szakadék, feneketlen mélység.

advekció - vízszintes áramlás, lat, met, a légtömegek vízszintes áramlása.

allódium - szabadbirtok, ném, lat, tört, hűbéri szolgáltatástól mentes szabadbirtok.

altokumulusz - gomolyos rétegfelhő, lat, el, met, vagy párnafelhő, magasan szálló, lapos gomolyokból álló felhő.

altosztrátusz - lepelfelhő, lat, el, met, magasan szálló sima rétegfelhő.

anemológia - széljárástan, gör, el, met.

antiklináris - boltozat, gör, el, geol, agyűrődést szenvedett földkéregrész feldomborodó része.

antipódus - a földgömb ellenkező oldala, gör, el, földr, ellenfél.

areális - övezeti, területi, lat, tud.

ariditás - szárazság, lat.

 

B

 

barkán - a sivatag futóhomokjából felhalmozódó pajzs vagy félhold alakú bucka, mongol, földr.

brontológia - zivatartan, gör, el, met.

 

C

 

chinook - meleg és száraz bukószél a Szikláshegység keleti oldalán és indián törzs, földr.

cirrokumulusz - bárányfelhő, lat, el, met.

cirrosztrátusz - fátyolfelhő, lat, el, met.

cirrusz - pehelyfelhő, lat, met.

cis- - összetett földrajzi nevek előtagjaként vmin inneni, lat.

clean air örvények - a különböző légáramok határrétegeiben kialakuló láthatatlan örvénylések, ang, met.

comitatus - vármegye, megye, lat, rég.

creek - ideiglenes folyóvíz, ang, földr.

 

D

 

dolina - tölcsérszerű nagy kerek bemélyedés mészkőfennsíkon, szlovén, földr.

domínium - földbirtok, uradalom, 1947 előtt a brit nemzetközösség önálló állama, lat.

dzsebel - hegység, arab, földr.

dzsumbuj - városszéli telep, zűrzavaros helyzet és állapot, ered ism, biz.

 

E

 

ekvatoriális - egyenlítői, lat, el.

enklávé - egy állam területén belüli másik állam területe pl.: Vatikán, fr, lat, dipl.

esztuárium - tölcsértorkolat, lat, el, földr.

eutrofizáció - a vizek feldúsulása nitrogénben és foszforban a korhadó anyagok révén, gör, lat, földr.

 

F

 

feddan - egyiptomi területmérték: 0,42 hektár, arab.

fluviális - folyami, folyóvíz által létrehozott, lat, földr.

 

G

 

glaciális - jégkorszakbeli, jég mozgásával kapcsolatos, lat, gör, földr.

glint - a jégtakaró lepusztító munkája után kialakult tereplépcső, észt, földr.

 

H

 

hammada - sziklasivatag, nagyobb területeket elborító durva törmeléktakaró, arab, geol.

hemiszféra - félgömb, félteke, gör, el.

hylea - Dél-Amerikai esőerdők, gör, lat, földr.

 

K

 

kaldera - vulkán beomlott, feltöltődött egykori krátere, sp, földr.

kartográfia - térképrajzolás, gör, el, földr.

kasba - észak-afrikai fellegvár, arab.

kataklizma - természeti csapás, gör.

klimatológia - éghajlattan, gör, el.

kolónia - település, lat.

korridor - folyosó, keskeny földsáv a tengerhez, ol, ném.

kumulonimbusz - zivatarfelhő, fehér gomolyfelhő, lat, el, met.

kumulosztrátusz - réteges gomolyfelhő, lat, met.

kumulusz - gomolyfelhő, lat, met.

 

L

 

lagúna - sekély vizű öböl, homogyűrűben vagy korallgyűrűben, ol, földr.

latifundium - óriási nagybirtok, lat.

lídó - lagúnát elzáró keskeny törmelékgát, turzás, ol, földr.

llano - masgasfüvű fátlan síkság Dél-Amerikában, sp, földr.

lösz - porból keletkező sárga, finom szemcsés, üledékes kőzet, termőföld, ném, geol, földr.

 

M

 

miazma - a levegőt egészségtelenné tevő anyag, pára, gőz, gör.

monszun - nyáron esős, télen száraz éghajlat a kelet-ázsiai tengerpartokon, arab, portug, met.

moréna - gleccser hordalék, kőzettörmelék, ol, fr, földr.

 

N

 

nimbosztrátusz - esőrétegfelhő, lat, el, met.

nunatak - jégből, hóból kiemelkedő, nem fedett csúcs, szikla, eszkimó.

 

O

 

oceanológia - tengertan, gör, el, földr.

oppidum - ókori erődített város, mezőváros, lat, tört.

orbis - földkerekség, lat.

 

P

 

pampa - füves síkság, puszta Dél-Amerikában, indián, sp.

paramo - kopár fennsík Dél-Amerika forró égövi vidékein, sp, földr.

planina - mészkőhegységekben a karsztos lepusztulás folytán kialakult, magasan fekvő lapos fennsík, szerb, horvát, földr.

planiszféra - földgömb, éggömb térkép, lat, gör.

plató - fennsík, járművek rakodófelülete, mennyiségi görbének vízszintes szakasza, felszolgáló tálca, fr, földr, fiz.

podzol - szürkeföld, tápanyagban szegény kilúgozott talaj Észak Európában, or, mezőg.

poláris - sarki, szélsőséges, sarkalatos, szöges, végletes ellentét, gör, lat, tud.

polder - tengertől elhódított, mélyen fekvő terület, holl, földr.

polje - nagy kiterjedésű teknő, sík talajú medence karsztos területeken, szlovén, földr.

potamológia - vízfolyáskutatás, gör, el, tud.

prognózis - előzetes számítás, kórjóslat, időjárás előrejelzés, gör, tud, met.

provincia - tartomány, vidék, lat, tört.

 

R

 

ranch - dél-amerikai állatfarm, sp, ang, rancho.

régió - táj, vidék, körzet, övezet, területi egység, testtájék, légköri réteg, tevékenységi kör, lat, orv.

 

S

 

self - szárazföldi talapzat, part körüli tengerfenék 200 méter mélységig, ang, földr.

sirokkó - a Földközi-tengerről kiinduló meleg, páratelt déli szél, arab, ol, met.

smog - ipari szennyezőanyagokkal vegyes sűrű köd nagyvárosok fölött a téli hónapokban, füstköd, ang, szmog.

soll - kerekded, 20-300 m átmérőjű, csapadék- és talajvizekből, egykori jégtakaró maradványaiból keletkezett tavacska, ném, földr, szoll.

strand - homokos vízpart, szabadtéri fürdő, ném, földr.

 

SZ

 

szalina - sós mocsár, lefolyástalan sós tó, sópárló medence, sóbánya, lat, földr.

számum - por- és homokviharral együttjáró forró, száraz, viharos erejű szél a Szaharában, Arábiában, Szíriában, arab, met.

szavanna - magas füves, ligetekkel tarkított forró égövi puszta, indián, sp, földr.

sztratokumulusz - alacsony szintű gomolyos rétegfelhő, lat, el, met.

sztrátum - réteg, lat.

sztrátusz - alacsony szintű sima rétegfelhő, nagy területű felhőtakaró, lat, met.

sztyepp - oroszországi puszta, or, steppe.

 

T

 

tájfun - romboló erejű, viharos forgószél Délkelet-Ázsiában, kínai.

takir - nyáron kiszáradó sóstó Közép-Ázsiában, tör, földr.

termik - kürtő alakban felszálló meleg légáramlat, gör, el.

tombolo - a szárazföldhöz egy szigetet kapcsoló keskeny földcsík, ol, földr.

topográfia - helyrajz, terület leírása, földmérés, testtájék leírása, gör, lat, földr, orv.

tornádó - Amerikában gyakori forgószél, sp, ang, met.

trianguláció - háromszögelés, lat, földr.

trog - teknővölgy, gleccservölgy, ném, földr.

tromba - trombita, kis méretű, de pusztító erejű forgószél, ami mindent felszív a magasba, ol, zene, met.

 

U

 

undáció - a földkéreg lassú, millió éves periódusú hullámzó mozgása, emelkedése-süllyedése, lat, geol.

uvala - karsztos felszíneken kialakult, hosszan elnyúló, nagy kiterjedésű mélyedés, szerb, horvát, földr.

 

V

 

vádi - sivatagi vízmosás, időszakos folyóvölgy, arab, földr.

 

Z

 

zóna - öv, övezet, sáv, szakasz, gör, földr.

 

9. GEOLÓGIA ÉS ÁSVÁNYTAN

 

A

 

abláció - felszínpusztulás, mállás, lat, geol, a földfelszín felületi pusztulása, mállása a szél, a víz által. orv, eltávolítás, leválasztás.

abrázió - letarolás, felületkoptatás, lat, geol, a vizek hullámainak felszínalakító munkája, letarolás. fiz, áramló közegben lebegő szilárd anyag felületkoptató hatása.

agglomerátum - vulkáni kőzet, lat, geol, vulkáni eredetű, durvább szemcséjű törmelékes kőzet.

agonvonal - mágneses elhajlásmentes, gör, fiz, a föld felszínén az a vonal, ahol a mágneses elhajlás nulla.

alabástrom - gipsz, gör, lat, ásv, márványhoz hasonló, de lényegesen puhább és könnyebben megmunkálható fehér vagy áttetsző, finom szemcsés gipsz.

aleurit - üledékes kőzet, gör, lat, ásv, parányi szemcsékből álló, az agyag és a homok közötti átmenetet alkotó laza, üledékes kőzet.

allit - üledékes kőzet, ásv, aluminium-hidroxidokban gazdag üledékes kőzet.

allochton - nem őshonos, gör, lat, geol, másutt keletkezett, más helyre került, él, nem őshonos.

allokrómás - elszíneződött, gör, el, ásv, geol, idegen anyagtól származó elszíneződés.

allotriomorf - nem ásványi kristályosodás, gör, el, ásv, nem az ásványra jellemző módon kristályosodott.

alluviális - hordalékos talaj, kőzet, lat, geol, a földtörténeti jelenkorban kialakult áradmányos, v. hordalékos talaj, kőzet.

almandin - barnásvörös féldrágakő, ásv, barnásvörös féldrágakő, vastartalmú gránát.

amfibolit - gör, el, geol, túlnyomóan amfibolból álló, átalakulásos eredetű kőzet.

andaluzit - ásv, aluminium-szilikát tartalmú, rombos ásvány, tűzálló tégla készítésére.

andezin - ásv, háromhajlású rendszerben kristályosodó földpát.

andezit - ásv, szürke, fekete, üveges felületű fiatal vulkáni kőzet.

ankerit - vastartalmú mészkő, dolomit, ásv.

apatit - foszfortartalmú ásvány, gör, el, ásv, hatszöges kristályú.

aragonit - ásv, kalcium-karbonát módosulata.

argentit - ezüstszulfit, érc, lat, el, ásv.

arkanzit - a titán rombos rendszerben kristályosodó érce, ásv.

arkóza - üledékes kőzet gránit mállásából, fr, geol.

aszterizmus - zárványosságtól eredő fényjelenség, csillagszerű fényreflex keletkezése, gör, lat, ásv.

autochton - bennszülött, ősi, eredeti, gör, geol, helyben keletkezett, őshonos.

 

B

 

batiális - tengerek mélységöve 200-1000 m között, gör, lat.

batolit - a földkérgen belüli nagy, szabálytalan kiterjedésű mélységi magmás kőzettömeg, gör, el, geol.

bazalt - szürke vulkanikus kőzet, kemény, gör, lat, geol.

belonit - üveges kőzetben előforduló tűszerű mikrokristály, lávatű, gör, el, geol.

bentonit - derítőföld, fullerföld, agyagos, üledékes kőzet, ásv.

breccsa - szögletes törmelékekből álló üledékes kőzet, ol, geol.

 

C

 

covellin - rézindigó, ásvány.

 

D

 

dendrit - faágakhoz hasonló kristályképződmény, gör, lat, ásv, idegsejtnyúlvány, él.

denivelláció - tavak felszínének nem hullámzás okozta eltérése a vízszintestől, lat, el, geol.

diaftorézis - kőzetek átkristályosodása csökkenő nyomás és hő alatt, gör, el, geol.

diaklázis - kőzethasadék, gör, geol.

dolomit - mész és magnézium tartalmú, áttetsző kristályos ásvány és kőzet.

drift - sodródás, irányváltoztatás, eltérülés külső okok hatására, az egykori jégtakaró maradványa, hordalékanyaga, ang, fiz, él, geol.

 

E

 

effuzív - kiömlési kőzet, lat, el, geol.

elúvium - kőzetmállás helyén maradt üledék, lat, geol.

ensztatit - Mg és Si tartalmú rombos ásvány.

eolit - kovadarab, gör, el, geol.

eozoikum - az élet keletkezésének korszaka gör, el, geol.

epitaxia - különböző ásványok kristályainak szabályszerű összenövése, ásv.

erupció - kitörés, kiütés, geol, orv, csill.

eusztatikus mozgások - a földkéregrészek függőleges mozgásai, gör, lat, geol.

exaráció - a mozgó jég felszínletaroló munkája, lat, geol.

 

F

 

fulgurit - robbanószer, lat, el, vegy, villámkő, kvarcüveg, geol, ásv.

fumarola - működő tűzhányó forró gázforrása, ol, geol.

 

G

 

gabbró - változatos színű, bázisos kémhatású, mélységi szemcsés kőzet, ol, geol.

gadolinit - fekete, zsíros fényű radioaktív ásvány, földszilikát, ásv.

galenit - ólom-szulfidból álló sötétszürke kristályos ásvány, ólomérc.

gálma - cinkpát, héber, ném, ásv.

garnierit - nikkelérc, ásv.

gejzirit - gejzírek vizéből lerakódott kovatufa, ásv.

gemma - vésett alakos ábrázolással díszített drága vagy féldrágakő, lat, bimbózás során keletkező új egyed, áll, rügy, növ.

geoantiklinális - hosszú, lankás boltozat a földfelszínen vagy a tengerfenéken, gör, lat, geol.

geodézia - földméréstan, gör, el, tud.

geoszinklinális - hosszú bemélyedés a föld felszínén, gör, lat, geol.

gneisz - földpát, kvarcot és színes szilikátot tartalmazó átalakult kőzet, ném, geol.

grahamit - Fe, Ni és szilikát meteoritfajta, geol.

gránit - mélységi kőzet, ol, ném, geol.

granulátum: szemcsés termék.

greizen - gránitos kőzet, ném, geol.

grit - finom szemcséjű kvarchomokkő, ang, geol.

 

H

 

hemiéder - felesforma, a különböző teljes lapszámú kristályformák fél lapszámú alakja, gör, el, ásv.

hialinos - üveges kiképződésű vulkanikus kőzet, geol.

holoéder - teljes lapszámú kristály, gör, el, geol.

 

I

 

ichnolit - megkövesedett állati lábnyom, gör, el, geol.

ilmenit - titánvas, titánérc, ásv.

infuzóriaföld - kovaföld, fehér, lyukacsos, szerves eredetű kovakőzet.

 

K

 

karr - mészkősziklán tarajos bemélyedés, ném, geol.

kimberlit - magmás alkalikus kőzet, geol.

 

L

 

lahar - vulkáni iszap és sárfolyás, maláji, geol.

lakkolit - üledékes kőzetek rétegei közé behatolt magma, amely azokat kupolaszerűen megemelte, de át nem törte és így a felszínre nem került, gör, el, geol.

lamprofir - sötét színű bázisos magmás telérkőzet, gör, el, geol.

lapidárium - kőtár, lat.

lapilli - tűzhányókitöréskor a felszínre vetett borsónyi kőzetdarabok, ol, geol.

lazurit - lazúrkő, ultramarin, azúrkék, ibolyáskék ásvány, ékkő és festék, perzsa, lat, ásv.

lidit - fekete kovapala, geol.

litológia - kőzettan, gör, el, geol.

 

M

 

magnezit - magnézium-karbonát, tűzálló edények készítésére, gör, lat, ásv.

mofetta - vulkáni kigőzölgés alacsony hőfokon, sok szén-dioxiddal, ol, geol.

 

N

 

nefrit - zöldes, áttetsző, szívós szilikát ásvány, dísztárgyakat készítenek belőle, gör, lat, ásv.

 

O

 

obszidián - vulkáni üveg, színes, kemény ásvány, lat, geol.

ofiolit - tenger alatti vulkáni és kisebb mélységi magmás kőzettársulás, gör, el, geol.

olivin - vas-magnézium-szilikát ásvány, gör, lat, ásv.

ónix - achát egyik fajtája, tompa fényű féldrágakő, fehér és fekete réteges, gör, lat, ásv.

opál - víztartalmú szilicium-oxid, színjátszó, csillogó, áttetsző ásvány, drágakő, szanszkrit, lat, ásv.

orogenezis - hegyképződés, gör, el, geol.

 

P

 

palagonit - bazaltos magmás, üveges vulkáni kőzet, geol.

pegmatit - kvarcból és alkáliföldpátból álló, durva szemű kristályos magmás kőzet, gör, lat, geol.

pelit - törmelékes eredetű, igen finomszemű üledékes kőzet, gör, lat, geol.

pennin - zöld, vastag táblás kristály, lat, el, ásv.

periklász - mészkő és dolomit átalakulása által keletkező színtelen, üvegfényű, kockalapos kristály, gör, el, ásv.

petrográfia - kőzettan, gör, el, geol.

pikrit - fekete-zöldesfekete színű vulkáni kőzet, gör, lat, geol.

pirargirit - gyémántfényű, ólomszürke vagy fekete piramisos ezüstérc, gör, lat, ásv.

piroxén - vas-magnézium-szilikát összetételű, sötét ásványok csoportja, gör, el, ásv.

plagioklász - háromhajlású rendszerben kristályosodó földpát, gör, el, ásv.

pleokroizmus - egyes kristályok színének a fény beesési irányától függő változása, gör, lat, ásv.

porfir - vörös, kristályos vulkáni kőzet, benne színes kvarc, földpát darabka beágyazódásokkal, gör, geol.

 

R

 

riff - sekély tengerpart közeli zátony, korallszirt, kőolajtároló kőzet, ang, földr, geol.

rubin - a korund kis mennyiségű króm-oxiddal vörösre színezett változata, drágakő, lat, ásv.

 

S

 

smaltin - acélszürke, néha feketén erezett kobalt- és nikkeltartalmú ásvány, ol, ném, ásv.

smaragd - élénk zöld színű, átlátszó drágakő, a berill változata, gör, lat.

speleológia - barlangtan, gör, el, geol.

 

SZ

 

szedimentáció - üledékképződés, ülepedés, lat, el, geol.

szeizmikus - a földrengéssel kapcsolatos, arra jellemző, olyankor előforduló, gör, lat, geol.

szerpentin - kígyóút, éles fordulókkal kanyargó hegyi út, papírkígyó, zöldes kőzet, lat, el, geol.

szfalerit - gyémántfényű, barna ásvány, a legfontosabb cinkérc, gör, lat, ásv.

szferolit - vulkáni üveges kőzetekben előforduló sugaras-gömbös szerkezetű kristályos elegyrész, gör, el, geol.

sziderit - vaspát, vas-nikkel meteorkő, gör, lat, geol.

szienit - alkáliföldpátból és színes elegyrészből álló mélységi magmás kőzet, geol.

szilvanit - írásérc, fémfényű, arany- ezüst tellúros telérekben gyakori érc, ásv.

szolfatára - kén tartalmú gőzök előtörése a vulkáni kitörés utóhatásaként, ennek helye, forrása, ol, geol.

szoliflukció - talajfolyás, a jégtakaró felszínletaroló és tömegáttelepítő munkája, ang, lat, geol.

sztalagmit - a barlang aljáról felfelé növő cseppkő, gör, lat.

sztalaktit - a barlang mennyezetéről lefelé növő cseppkő, gör, lat.

sztratigráfia - rétegtan, lat, gör, geol.

 

T

 

talk - magnézium-hidroszilikát ásvány, zsírkő, nem illatosított hintőpor, arab, ásv, talkum.

talmi - aranybevonattal ellátott nem nemes fém, hamis, nem igazi, ném.

tefra - szilárd vulkáni törmelék, gör, geol.

tektonika - földkéreg-szerkezettan, gör, lat, geol, ép.

tillit - moréna üledékéből eletkezett, szalagos, sávos üledékes kőzet, ang, geol.

topáz - sokféle színű csillogó drágakő, gör, lat.

trassz - horzskőtufa, vulkáni tufa, ami habarcsok és cementek alkotórésze, ném, geol.

travertínó - mésztufa, ol, ásv.

triász - háromtagú csoport, háromság, hármasság, földtörténeti középkor első szakasza, gör, geol.

tufa - megszilárdult vulkáni hamuból képződött kőzet, ol, geol.

turfa - tőzeg, ném.

turmalin - többféle változatú szilikátásvány, féldrágakő, ind, fr, ásv.

türkiz - zöldeskék féldrágakő, fr, ném.

 

V

 

vulkanikus - vulkánhoz tartozó, elemi erejű, kirobbanó, lat, el, geol.

 

X

 

xilit - a fa szöveti szerkezetét még őrző fiatal barnakőszén, fás barnakőszén, gör, el, geol.

 

Z

 

zafír - drágakő, a korund átlátszó, kék változata, sémi, lat.

zeolit - üreges szerkezetű, víztartó nátrium-kálium-aluminium-szilikát, gör, el, ásv.

 

10. ÉPÍTÉSZET

 

A

 

akropolisz - fellegvár, gör, tört, az ókori görög városok erődített, magaslati része.

akrotérion - templomi díszítés, gör, ép, görög templomok csúcsán és sarkain alkalmazott díszítés.

al fresco - vakolatra festés, ol, műv, a falat burkoló nedves vakolatra való festés.

al secco - száraz falra festés, ol, műv, száraz vakolatra való festés.

alkazár - várkastély, arab, sp, vár, fellegvár.

alkóv - szobafülke, arab, ném, szobának fülkeszerűen elkülönülő ablaktalan része.

amfiteátrum - színház, gör, ellipszis alakú, lépcsőzetesen emelkedő nézőtérrel.

apszis - az épület végéhez csatlakozó, félkör alakú, kpolával fedett tér, gör, műv, ép.

architektúra - építőművészet, gör, lat, ép.

architráv - az oszlopfők fedőlemezés nyugvó főgerenda, ol, ép.

arcus - ív, bolthajtás, lat, mat.

árkád - pilléreken vagy oszlopokon nyugvó boltív(-ek), fr.

arkatúra - falfelületet díszítő vakívek sora, lat, el, műv.

armírozás - kőhomlokzatok sarokköveinek kidomborítása a homlokzat bizonyos magasságában, fr, ném, ép.

attika - épületeken a főpárkány feletti mellvédszerű felfalazás, pártafal, gör, fr, ép.

 

B

 

baldachin - diszmennyezet ágy, trón, oltár fölött.

balusztrád - bábos korlát, baluszterek sorából álló mellvéd erkélyen, fr, ép.

bas-relief - féldombormű kőépítményen, fr, műv.

belvedere - olyan hely, ahonnan szép kilátás nyílik, ol, magaslaton épült palota.

 

C

 

cibórium - kő vagy márványmennyezet a román stílusú templomok főoltára felett, gör, lat, műv, áldoztató kehely, vall.

cinterem - protestáns templom előcsarnoka.

ciszterna - víztároló, lat.

citadella - fellegvár, ol.

ciudad - város, sp.

 

D

 

dipterosz - antik templom, épület, amit kettős oszlopsor vesz körül, gör, ép.

 

E

 

edikula - oszlopokkal körülvett, esetleg timpanonnal lezárt kis fülke vagy beugró halotti emlékmű, istenszobor számára, lat, ép.

empórium - az oldal vagy kereszthajók feletti árkádos, karzatszerű rész a középkori templomokban, gör, lat, ép, kereskedelmi gócpont, piac.

enfilade - paloták termeinek olyan elhelyezése, hogy a nyitott ajtók során át végigtekinthetők, fr, ép.

entázis - az oszloptörzs felfelé vékonyodása, gör, műv, ép.

episztülion - gerendapárkány, tartógerenda, a timpanon hordozója, gör, ép.

exedra - félkör alakú vagy szögletes, ülőpadokkal ellátott fülke az ókori épületek oszlopcsarnokainak végén (az apszis elődje), gör, ép, műv.

 

F

 

fárosz - világítótorony, irányító, vezérlő szellem, útmutató, gör.

fríz - görög stílusú épületek párkánya alatti díszített sáv, képszék, fr, ép, műv.

 

G

 

galéria - karzat, belső erkély, folyosó, kiállítóterem, képtár, lat.

gliptika - drágakővésés és kőfaragás művészete, gör, műv.

gopuran - a dél-indiai dravida templomok lépcsős-piramisos toronnyal ékes kapuja, dravida, műv.

gótikus - csúcsíves.

 

H

 

hacienda - birtok, falusi ház, major (Dél-Amerikában, Mexikóban), sp.

 

K

 

katholikon - ortodox szerzetesi főtemplom, gör, ép, vall.

kazetta - ékszerdoboz, láda, védőburkolat, osztott mennyezet mezője, ol, ép.

kenotáfium - jelképes síremlék, holttest nélkül, gör.

kolonnád - oszlopsor, oszlopcsarnok, oszlopos folyosó, fr.

konfúzor - kúpos cső, légcsatorna, lat, el, ép.

krépidóma - nem járásra szolgáló lépcsőfokokból álló talapzatszerű alépítmény, gör, műv.

kripta - sírbolt, sírkápolna, gör, lat, műv.

kubba - kupolás arab síremlék, arab, ép.

kurgán - földhányás alatti sírhalom a sztyeppén, tör.

kúria - nemesi udvarház, lat.

 

L

 

lambrequin - ajtó, ablak, mennyezetes ágy tetején végigfutó redőzött, ívelt szélű függöny, ablakszőnyeg, fr.

laterna - lámpa, hengertorony a kupola tetején világításra, lat, rég, ép.

loggia - pillérekre támaszkodó, boltíves, nyitott csarnok, fedett, a fal síkjából ki nem ugró erkély, ol, ép.

lunetta - ablak feletti félkör, díszítéssel, ol, ép.

 

M

 

manzárdtető - megtört felületű nyeregtető, ami padlásszobát rejt, ép.

masztaba - óegyiptomi csonkagúla, sírépítmény, arab.

megaron - előcsarnokos, egyetlen belső terű ősi ház, gör, ép.

menhir - faragatlan kőoszlop, kelta.

metopé - a dór templomok párkányának frízében lévő négyzetes, gyakran domborművekkel díszített mező, gör, ép.

monolit - egy darabból vésett emlékkő, kőoszlop, tárgy, gör, el, műv.

monopterosz - egy sor oszloppal körülvett, kör alapú görög, római tempom, gör, ép, műv.

moreszk - iszlám geometrikus elemekből álló díszítmény, fr, műv.

mozaik - apró darabkákból összeállított, a padlót, falat borító ábrázolás, díszítmény, tarka keverék, egyveleg, ol, fr, műv.

 

N

 

naosz - hajó, az ortodoxtemplom belső magja, a főszentély előtti kupolás tér, antik templom szentélye, templomhajó, gör, ép, műv.

narthex - a bazilika főhajója előtti fedetlen csarnok, gör, ép, műv.

nekropolisz - temető, holtak városa az ókorban, gör.

nurhag - csonkakúp alakú, belül lépcsővel ellátott toronyszerű építmény, arab, ol, műv, tört, nuraggi.

 

O

 

obeliszk - négyoldalú, felfelé keskenyedő, piramis alakú csúcsban végződő magas emlékoszlop, gör.

objektum - tárgy, létesítmény, lat.

odeon - kerek épület zenei, színházi előadások tartására, hangversenyterem, gör, ép, ódeion.

ogivális - csúcsíves, fr, ép.

opeion - a belső tér megvilágítását szolgáló kör alakú nyílás a kupola záradékpontján.

ornamentika - díszítmény, díszítő művészet, lat, el.

 

P

 

pagoda - felhajló ereszű emeletekből álló, torony alakú templom Indiában, Kínában, ind, portug.

parcella - telekrész, házhely, földdarab, temetőben sírhely, terület, lat, fr.

parian - szobrok, domborművek készítésénél használt, nagyon áttetsző, pároszi márványt utánzó mázatlan porcelán, ang.

patio - spanyol házak nyitott belső udvara, szökőkúttal és növényzettel, sp.

pavilon - kerti ház, árusító fülke, bódé, fr.

pergola - nyitott lugas felfutó növényzet számára, szabadon álló oszlopsorra helyezett favázszerkezet, ol, ép.

peribolosz - ókori templom körüli szent liget, fallal körülvett terület, gör.

peripterosz - minden oldalról oszlopsorral körülvett épület, templom, gör, ép.

peristylium - oszlopokkal körülvett szabad tér, udvar, gör, lat, ép.

piedesztál - talapzat, oszlopszék, erkölcsi magaslat, fr, ép, műv.

plafon - mennyezet, felső határ, felhőtakaró alsó szintje, fr, ép.

plinthosz - talplemez, oszlop négyzetes talprésze, gör, ép, műv.

podeszt - emelt szint, lépcső pihenője, karzat, galéria, gör, lat, ép.

pódium - emelvény, dobogó, lat.

porta - kapu, kapusfülke, paraszti ház udvarral, lat.

portál - főkapu, főbejárat, lat, el, portálé.

portikusz - épület főhomlokzata előtti nyílt oszlopcsarnok, protestáns templom előcsarnoka, lat, nép, ép.

posada - vendégfogadó, sp.

posztamentum - talapzat, rajta szoborral, vázával, lat, el, ép, piedesztál.

promenád - sétány, sétatér, séta, fr, ném.

pronaosz - templom nyitott előcsarnoka, gör, ép.

prosztilosz - templom, aminek csak a bejárata előtt van oszlopsor, gör, ép.

puebló - agyagházakból méhkasszerűen egybeépített indián település, nép, sp, népr.

pulpitus - állvány, szónoki emelvény, kottatartó állvány, lat.

 

Q

 

quadratura - négyszöges rendszer, kolostorudvar négyzetes terelat, ép, műv.

 

R

 

relief - dombormű, domborzat, fr, műv, földr.

renoválás - helyreállítás, tatarozás, felújítás, lat, renováció.

retabulum - oltártábla, szobrokkal gazdagon díszített barokk oltárfal, lat, el, műv.

rilievo - dombormű, ol, műv.

rizalit - épületek közepén vagy sarkain előugró homlokzatrész, ol, ném, ép.

rondella - várfalak elé ugró, fél vagy háromnegyed kör alakú bástya, fr, ném, ép.

rotunda - kerek alaprajzú épület, körbástya, lat, ép.

rozetta - rózsa alakú, sziromdíszítéses, sokszögű díszítő elem, rózsa alakú gomb, tárcsa, burkolótárcsa, fr, ép.

rusztika - nyerskőfalazat érdes felületű kövekből, olyan írásmód, ahol a betűk szára a vonal alá vagy fölé nyúlik, lat.

rusztikus - paraszti, falusias, egyszerű, otromba, faragatlan műveletlen, rusztikával kiképzett épületrész, lat, ép.

 

S

 

siló - takarmánytartály, gabonaraktár, sp, mezőg.

spaletta - ablakfedő fatábla, ol.

stukkó - gipszből mintázott márványt utánzó díszítmény falon, mennyezeten, ol, ép, műv.

stylobat - oszlopláb, az oszlopok lépcsőzetes alapzata, gör, műv.

 

SZ

 

szalon - fogadószoba, társalgó, kiállítási helyiség, divatáruüzlet, szépségápoló üzem, előkelő üzlet, fr, saloon.

szanál - gyógyít, orvosol, vki pénzügyeit rendezi, elbocsát, kiselejtez, eltávolít, területet rendez, épületet lebont, lat.

szeráj - szultáni palota, hárem, perzsa, fr.

szpeosz - föld alatti sziklatemplom az ókori Egyiptomban, gör, műv.

sztélé - sírkő vagy emlékmű faragással, felirattal, a hajtásos növények gyökerének és szárának központi hengere, gör, műv, növ.

sztráda - autópálya, ol.

szuterén - alagsor, fr.

 

T

 

telamon - kőből faragott férfialak, amely oszlopot helyettesít és párkányt, erkélyt tart, fr, gör, ép.

ténia - a frízt az architrávtól elválasztó szalagszerű keskeny falcsík, gör, ép, műv.

tepidarium - a gőzfürdő langyos előtere a régi római fürdőkben, langyos hőmérsékletű melegház, lat.

tholosz - oszlopokkal körülvett, sátorral fedett kör alakú épület, templom, kupola, gör, ép, ritk.

timpanon - épülethomlokzat orommezeje, szobrokkal díszített háromszögletű homlokzat, kitöltés, asztalosipari béllet, gör, műv, tympanum.

tipi - kúp alakú indián sátor, indián.

torana - sztúpa körüli kerítés díszes főkapuja, szanszkrit, műv, ép.

torii - shintoista templomok bejárata előtti két póznából és rajta két gerendából álló díszkapu, jap, népr.

traktus - épületrész, szárny, táj, vidék, lat, rég.

trambulin - ugródeszka, ol.

transept - bazilika kereszthajója, lat, el, ép, műv.

traverz - keresztgerenda, kereszttartó, fr, ép.

trepni - építkezéseknél a lépcsőt helyettesítő feljáró, ném, ép.

trochylus - kifelé hajló párkányprofil, gör, lat, műv.

trumeau - alacsony kétajtós szekrényke, lábon álló nagy tükör, a templom kapuját felező faragott kőoszlop, a két ablak közti belső falfelület díszes kiképzése, fr, műv, trümó.

tumba - középkori síremlék, amelynek lényege egy szabadon álló, olykor lábakon nyugvó szarkofág, ereklyetartó, lat, műv.

tumulus - őskori sírdomb, dombsír, lat.

türbe - török sírkápolna, nyolcszögű lapos kupolával fedett épület, arab, tör.

 

V

 

veranda - kiugró, fedett előhelyiség ház mellett, portug, ang.

villa - kertes családi ház, nyaraló, birtok és annak központja, lat, tört.

vimperga - gótikus ajtók, ablakok feletti meredek, háromszögű díszítő oromzat, ném, műv.

vitrail - festett üvegabak, fr, műv.

vitrin - üvegfalú szekrény dísztárgyaknak, tárló, kiállítási szekrény, fr.

voluta - a jón oszlopfő csiga alakú díszítése, lat, műv, ép.

 

Z

 

zenána - a mohamedán nők elkülönített lakosztálya Indiában, perzsa, hindi.

zikkurat - lépcsős torony sumér földön, sémi, vall, tört.

 

ZS

 

zsaluzás - héjazás, a leendő betonforma elkészítése deszkákból, vaspálcákból, ép.

zsanér - csuklópánt ajtón, fr, ném, ép.

 

11. ÉLETTAN

 

A

 

abundancia - bőség, egyedsűrűség, lat, bővelkedés vmiben. él, vmely faj egyedsűrűsége egy társuláson belül.

actinia - tengeri rózsa, gör, lat, áll, tengeri kökörcsin.

actinomycetales - sugárgombák, gör, lat, él, a baktériumok és a gombák közti átmenetet képező, talajlakó szervezetek, sok fajuk antibiotikumtermelő.

agamogónia - ivartalan szaporodás, gör, él, ivartalan szaporodás.

akceleráció - gyorsulás, lat, fiz, az új nemzedéknek az előzőnél viszonylag gyorsabb felserdülése.

akropetális - csúcs felé tartó, gör, lat, növ, a csúcs felé tartó, haladó.

alimentáció - élelmezés, lat, táplálás, táplálkozás, etetés.

allelopátia - növények kölcsönhatása, gör, el, növ, az egymás társaságában élő növények kölcsönhatása.

áloé - liliomfajta, gör, növ, Dél-Afrikában honos, fa nagyságú, vastag levelű liliomfajta. Dísz és gyógynövény.

alpaka-lámafajta, indián, sp, áll, hosszú és selymes szőrű lámafajta és a belőle szőtt kelme.

amfikarpia - gör, el, növ, egyes növények azon tulajdonsága, hogy föld alatt és felett egyaránt termést hoznak.

anabiózis - lappangó élet, gör, el, él, látszólagos elpusztulás és életre kelés, újraéledés.

anabolizmus - asszimiláció, gör-lat, él, az anyagcsere építő folyamatai.

anemofília - megporzás széllel, gör, el, növ.

animózus - ingerült, lat, ingerlékeny, rosszindulatú, ellenséges, elfogult, részrehajló.

annelides - gyűrűsférgek, lat, el, áll.

anthera - portok, gör, növ, a virágpot tartalmazó tokocska.

anthozoa - virágállatok, gör, áll.

antropofágia - emberevés, gör, el.

apomixis - megtermékenyítés nélkül bekövetkező csírafejlődés, gör, el, növ.

apoptózis - sejtkiiktatás, aktív biokémiai folyamat, a nem javítható meghibásodást elszenvedett sejtek kiiktatása egy felügyelő gén segítségével, biol.

apotécium - egyes gombák és moszatok termőteste, gör, lat, növ.

archigonia - ősnemzés, gör, él.

argali - juhfajta, mongol, áll, nagy testű, vastag szarvú.

aromorfózis - a szervezeti felépítés tökéletesedése, törzsfejlődés, or, gör, él.

ascomycetes - tömlősgombák, gör, el, él.

autogenezis - az élőlények kialakulását vmilyen misztikus belső, nem anyagi tényezőnek tulajdonító idealista elmélet, gör, el, él.

autolízis - önbontás, gör, el, él.

 

B

 

bankivatyúk - vadonélő tyúk Indiában, áll.

baobab - majomkenyérfa Afrikában, növ.

barotropizmus - mechanikai ingerek hatása az élőlények mozgására, növekedésére, pl. gravitáció, gör, lat, él.

bazipetális - a csúcstól kiinduló és az alap felé haladó fejlődés, kibontakozás, gör, lat, növ.

beluga - fehér színű delfin, or, áll.

bentális - a bentoszhoz, a vízfenék élővilágához tartozó, gör, él.

bergamott - citromféleség, körtefajta, tör, ol, növ.

biocönológia - a biológiának az életközösségekkel foglalkozó ága, gör, lat, él.

biometallurgia - meddőhányókban levő fémmaradék kiválasztása az ezt oxidáló baktériumok felhasználásával, gör, el, műsz.

bionómia - fejlődéstan, szerveződéstan, gör, el, él.

biontodinamika - működéstan, életjelenségek tudományága, gör, el, él.

biontosztatika - szerkezettan, gör, el, él.

bioreguláció - életfolyamatok szabályozása, gör, lat, él.

bonszaj - törpe díszfa és kertművészet, jap, mezőg.

 

C

 

celluláris - sejttel kapcsolatos, lat, el, él.

cephalopoda - lábasfejűek, gör, el, a puhatestűek egyik osztálya.

cereáliák - gabonaneműek, lat.

chorologia - elterjedéstan, gör, el, él.

cirkumnutáció - növekedő hajtások szabad végének szabálytalan köröző mozgása, lat, el, növ.

ciszta - fémedény, betokozódott egysejtűek szilárd, ellenálló védőburka, daganat.

citolízis - a sejt szétesése, gör, el, él.

citológia - sejttan, gör, el, él.

citomixis - sejtegybeolvadás.

coleoptera - bogarak rendje, gör, el, áll.

congeria - kagylónemzetség, gör, áll.

cotyledon - sziklevél, gör, növ.

cönobium - azonos fajú, önállóan élő egysejtű szervezeteknek sajátos módon kialakult csoportja, társulása, gör, lat, él.

cönológia - társulástan, gör, el, él.

crista - taréj, lat, orv.

crustacea - a rákok osztálya, lat, el, áll.

 

D

 

dermatozoa - bőrbe furakodó állati élősdik gyűjtőneve, gör, el, áll.

 

E

 

edafon - a talajban élő mikro növényi és állati szervezetek összessége, gör, el, él, edafikus: edafonhoz tartozó.

emergencia - felületi képződmény, pl.: tüske, csalánszőr, lat, el, növ.

endémia - járványos betegség, gör, orv, egy faj jellemző előfordulása szűk területen, él.

endemikus - helyi, helyhez kötött, gör, lat, él.

endogén - belső eredetű, gör el.

endoparazita - belféreg, élősködő bélben, vérben, szövetekben, gör, el, áll.

endophyta - kőzetben vagy gazdaszervezetben élő alacsonyrendű növények, gör, el.

entozoa - állatokban élősködők, gör, el.

epizoa - bőrön élősködők, gör, el, orv, áll.

equisetum - zsurló, lat, növ.

eurytop - közömbös, különböző feltételek között egyaránt tenyésző, gör, el, él.

exogámia - nemzetségen, csoporton kívüli házasság kötelezettsége, gör, el.

exogén - külső eredetű, gör, el.

exóta - idegen éghajlatról más vidékre telepített lény, gör, el.

explantáció - kimetszett élő szövet mesterséges táptalajon való továbbtenyésztése, lat, él.

 

F

 

fagocita - más sejteket bekebelező, elpusztító sejt, gör, el, él.

fermentáció - erjedés, lat, él.

feromon - egyes rovarok (méhek, hangyák) viselkedésbeli változást kiváltó illathormonja, ném, gör, el, él.

filogenetika - törzsfejlődéstan, származástan, gör, el, él.

fitotron - növénynevelőgép, gör, el, növ.

fitozoa - növényállatok, gör, el, áll.

foraminifera - likacsosházú tengeri állatok, lat, el, áll.

fototropizmus - növények fény irányába való fordulása, növekedése, gör, lat, növ.

 

G

 

gametangium - ivarszerv, gör, lat, növ.

gamogónia - ivaros szaporodás, gör, el, él.

ganglion - idegcsomó, idegduc, gör, él.

genealógia - származástan, leszármazás, családfa, gör, lat, tud.

géniusz - lángész, tehetség, alkotó képesség, védőszellem, lat.

genuin - vele született, eredeti, természetes, igazi, valódi, lat.

geokarp - termését a földben hozó, gör, lat, növ.

ginkgó - páfrányfenyő, lombhullató díszfa kínában, jap, növ.

gliasejtek - az agyvelőben az idegsejteket és a hajszálereket behálózó nyúlványos sejtek, gör, él.

gonád - nemi mirigy, gör, él.

guajava - almaszerű fűszeres gyümölcs, indián, növ, guava.

gvajakfa - kemény bútorfafajta, indián, sp, növ.

 

H

 

haploid - egyszeres kromoszómaszámú, gör, el, él.

haptotropizmus - érintési inger által kiváltott növényi mozgásjelenség kacsokon, indákon, gör, lat, növ.

herbárium - növénygyűjtemény, lat.

herbivora - növényevők, lat, el, áll.

herpetológia - csúszómászók állattana, gör, el, áll.

hexapoda - rovarok, hatlábúak, gör, el, áll.

hidrokultúra - vízkultúra, növénytermesztés talaj nélkül, gör, el, mezőg.

hikori - diófaféle Észak-Amerikában, indián, ang, növ.

hymenoptera - hártyásszárnyúak, rovaroknál, gör, el, áll.

 

I

 

imitáció - utánzás, színlelés, lat, imitálás.

insectologia - rovartan, lat, gör, áll.

izoláció - elkülönülés, szigetelés, fajok szétválása, lat, el.

 

J

 

juta - indiai hársfaféle rostnövény és az ebből készült durva textilanyag, csomagolásra, szanszkrit, ang, növ.

 

K

 

kiméra - agyrém, rémkép, mesterségesen összetett kettős természetű lény, él.

kopuláció - kapcsolódás, egybeolvadás, esketés, növények ivaros szaporodása, megtermékenyülése, lat, vall, növ.

krill - ehető, világító tengeri rákocska, norvég, áll.

kriobiológia - fagyasztás közbeni élettani folyamatok vizsgálata, gör, lat, él.

kutikula - fedőhám, növényi bőrszövet, lat, él.

 

L

 

laminaria - barnamoszat az Atlanti-óceánban, lat, el, él.

lepidoptera - lepkék rendje, gör, el, áll.

leviatán - tengeri szörnyeteg, hatalmas lény, héber.

 

M

 

mehari - gyorsjárású tevefajta, arab.

melioráció - talajjavítás, lat, mezőg.

metabolizmus - anyagcsere, gör, lat, él.

metaméria - szelvényezettség, élőlények testének haránttagozódása, ismétlődő gyűrűszerű tagokból való felépítettsége állatoknál, növényeknél az oldalszervek szakaszos ismétlődése, kémiábana vegyületek gyökeinek eltérő elhelyezkedése, gör, el.

metamorfózis - átalakulás, gör, lat.

migráció - vándorlás, költözködés, lat.

mikológia - gombaismeret, gombatan, a gombás betegségek gyógyítása, gör, el, növ.

mimetizmus - megtévesztően tökéletes alkalmazkodás a környezethez, a mimikri magasabb foka, gör, lat, él.

mimikri - formai és színbeli alkalmazkodás a környezethez, ang, él.

mirha - észak-afrikai fák kérgének bazsamos illatú gyantája, sémi, lat.

monéra - sejtmag nélküli egysejtű, a legegyszerűbb élőlény, gör, él.

morula - szedercsíra, lat, él.

mutáció - változás, szövegcsere a nyomásnál filmfelirat, lat, él.

 

N

 

nasztia - növények helyzetváltoztató mozgása ingerfüggetlenül, a szerv felépítésének irányában, gör, el, él.

naturális - természeti, eredeti, lat.

nekrózis - sejt, szövet elhalása az élő szervezetben, gör, el, él.

nektár - a görög istenek halhatatlanságot adó itala, növényi váladék, amiből a méz lesz, felséges ital, gör.

nektikus - vízfenéken úszva élő állatok, gör, lat, él, nekton (úszó állatok).

neogenezis - újraképződés, gör, el, él.

neuroptera - recésszárnyúak, rovarok egyik rendje, gör, el, áll.

nooszféra - az emberi tevékenység által megváltoztatott bioszféra, or, gör, tud.

 

O

 

ocellus - az ízeltlábúak egyszerű, nem összetett szeme, lat, áll.

ontogenezis - egyedfejlődés, gör, el, él.

ornitológia - madártan, gör, el, áll.

ovárium - petefészek, magház, lat, él, növ.

 

Ö

 

ökológia - környezettan, gör, el, él.

 

P

 

padukfa - rózsafához hasonló, élénkvörös színű hátsóindiai nemesfa a műbútoriparban, burmai, ang, növ.

paliszander(fa) - igen kemény, nehéz, sötét nemesfa bútorokhoz, indián, holl.

palpa - ízeltlábúak érzőcsápja, lat, áll.

pangolin - tobzoska, pikkelyes, gyíkszerű emlős, maláji, áll.

parazita - élősködő, élősdi, ingyenélő, gör, él.

perennis - maradandó, állandó, évelő, lat, növ.

plankton - vízben lebegő apró növények és állatok összessége, gör, ném, él.

plasztron - kikeményített férfi ingmell, mellvédő vívásban, mellvért, teknős hasi páncélja, fr, div, sport, áll.

plazma - sejtmagon kívüli élő anyag a sejtben, vérfolyadék, forró ionizált gázkeverék, hagymazöld jáspis, gör, él, fiz, ásv.

pleuszton - a víz felszínén úszó növények és állatok, gör, el, növ, áll.

poligámia - többnejűség, vegyesvirágúság, gör, lat, növ.

pomológia - gyümölcsök rendszertana, lat, gör, mezőg.

populáció - népesség, lakosság, egyedek csoportja egy helyen, lat, él.

propolisz - méhszurok, amiből a méz lesz, gör, lat, mezőg.

 

R

 

raciális - faji, fajra vonatkozó, lat, el, él.

radioláriák - sugárállatkák, egysejtűek, lat, el, áll.

rafia - a rafiapálma kötözőanyagot szolgáltató levélrostja Kelet-Afrikában, Madagaszkáron, malgas, növ.

reflex - visszaverődő fény, a szervezet visszahatása az ingerre, lat, fr, él.

regeneráció - felfrissülés, megújhodás, újranövesztődés, lat, él, regenerálódás.

reliktum - maradvány, hagyaték, lat, él.

reticulum - hálózat, lat, él.

rickettsia - a vírusok és a baktériumok között átmenetet képező kórokozók, orv.

 

S

 

sensatio - érzés, észlelés, lat, el, él.

snidling - metélőhagyma, ném, biz.

solitarius - magányos, elkülönült, lat, áll, növ.

spermium - ondósejt, hím nemi sejt, gör, lat, él.

spóra - nemi jelleg nélküli, általában egysejtű csíramag, a virágtalan növények szaporító sejtje, gör, lat, növ.

sprottni - az Északi- és Keleti-tengerben élő heringfaj, ném, áll.

steril - meddő, terméketlen, fogamzásra vagy megtermékenyítésre képtelen, csírátlanított, baktériummentes, eredményre nem vezető, hiábavaló, lat, él.

 

SZ

 

szegmentáció - szelvényezettség, az élőlények testének haránttagozódása, lat, el, él.

szekréció - elválasztás, mirigy váladékkiválasztás, a kőzet üregében utólag keletkezett, kívülről befelé növő ásvány, lat, él, geol.

szexferomon - a rovarok ivari csalogató illathormonja, lat, gör, él.

szikomorfa - egyiptomi fügefa, gör, lat, növ.

szilázs - silózott, tejsavas erjedéssel tartósított takarmány, fr, mezőg.

szimbiózis - együttélés, kölcsönösen hasznos együttélés, összefonódás, gör, lat, él.

szirén - szárnyas, később halfarkú női tengeri tündér, vonzó de veszedelmes nő, trópusi tengeri emlős, gör, áll.

szizál - mexikói agávéfaj, melynek rostjaiból kötelet, zsineget gyártanak, növ, text.

szomatológia - testtan, az emberi test külső alakjával foglalkozó tudományág, gör, el, él.

sztóma - gázcserenyílás, szellőzést és párolgást biztosító növényi szerv, gör, növ.

szubszisztencia - életfenntartás, létfenntartás, lat, el.

 

T

 

tapióka - manióka gyökeréből készült, gazdag keményítő tartalmú liszt, indián, portug.

tarsus - lábtő, a szemhéj belső pillaváza, a rovarok lábának utolsó íze, gör, lat, orv, áll.

telekinesis - a mozgatóerő közlése távoli tárgyakkal paraképesség révén, gör, el.

tentákulum - csáp, tapogató, fogókar rovarokon, a rovarevő növények fogószerve, lat, áll, növ.

terpentin - fenyőgyanta, ebből készült balzsam, olaj, gör, el.

tikfa - kemény, hajóépítésre használt fa, maláji, ang.

triton - embertörzsű és halfarkú tengeristen a görögöknél, több vízi gőtefaj régebbi neve, fúvókával ellátott kagyló alakú hangszer, gör, lat, áll, zene.

trofallaxis - társas életmódú állatok egymásról való gondoskodása és kölcsönös munkamegosztása, gör, el, él.

tropizmus - a növény külső ingert keltő dolog irányába való fordulása, ill. ettől való elfordulása, gör, lat, növ.

trüffel - szarvasgomba, ném, növ.

 

U

 

ubikvisták - a legkülönfélébb környezetben is megélő élőlények, lat, el, él.

upasz - jávában honos fa, amelynek nedvét nyílméreg készítésére használják, maláji.

ureuszkígyó - egyiptomi pápaszemes kígyó, a fáraók felségjelvénye, gör, lat, áll.

ustilago - üszög, más növényre telepedő élősdi gombafaj, lat, mezőg, növ.

 

V

 

vádli - lábikra, az alsó lábszár izmos hátsó része, ném, biz.

vagilitás - az állatok helyváltoztatási képessége, lat, el, áll.

vámpír - vérszívó kisértet, dél-amerikai rovar és gyümölcsevő denevérfaj, szerb, horvát.

vegetáció - növényzet, növénytakaró, növényvilág, tenyészet, növekedés, életműködés, lat.

vertebrata - gerincesek törzse, lat, áll.

vikunya - Andokban honos lámafajta, ennek gyapja, indián, sp, áll.

virulencia - fertőzőképesség, hatóképesség, hatóerő, lat, él.

vitalitás - életerő, életrevalóság, elevenség, életképesség, lat, él.

vivipara - elevenszülő, lat, áll.

 

X

 

xerofita - szárazságtűrő növények, gör, el.

 

Z

 

zigóta - megtermékenyített petesejt, gör, él.

zoológia - állattan, gör, lat.

 

12. ORVOSLÁS

 

A

 

afázia - beszédzavar, gör, orv, beszédzavar, gondolatok kifejezése szóban vagy írásban nem megy, ill. mások beszédének meg nem értése.

agorafóbia - tériszony, gör, el, orv, tériszony.

akromatopszia - színvakság, gör, el, orv, színvakság, színtévesztés.

algesia - fájdalomérzet, gör, lat, orv, fájdalomérzet, fájdalom iránti túlérzékenység.

allopátia - gyógymód, gör, el orv, a betegség természetével ellentétes hatású gyógyszerek alkalmazásán alapuló gyógymód.

alloplasztika - állati szervbeültetés, gör, el, orv, nem emberi szervezetből származó anyag beültetésével végzett plasztikai műtét.

alveolus - meder, üreg, lat, orv, fogmeder, tüdőhólyagocska, méhsejt.

amentia - tudatzavar, lat, orv, a tudat szétesése.

antiszeptikus - fertőzésellenes, gör, lat, orv, a kórokozókat elölő.

antropogenezis - az ember származásával foglalkozó tudomány, gör, el.

antropoid - emberszabású majom, gör, el, áll.

aphrodisiacum - a nemi vágyat fokozó szer, orv.

aplasia - testrész vagy szerv fejlődésének normálistól való elmaradása, gör, el, orv.

apnoé - légzéskimaradás, gör, orv.

aritmia - szabálytalan szívműködés, gör, orv.

arkánum - titkos szer, csodagyógyszer, lat.

asphyxia - tetszhalál, gör, lat, orv.

aspiráció - számítás, szándék, vágy, törekvés, hajlandóság, lat, idegen anyag belélegzése, orv.

astasia - állásképtelenség, gör, orv.

atrófia - sorvadás, pangás, gör, orv.

autokláv - túlnyomásos fertőtlenítő készülék, gör, lat, orv, vegy.

 

B

 

balneológia - gyógyfürdők hatásával foglalkozó tudományág, gör, el, orv.

bandázs - kötés, pólya, kötszer, fr, orv.

biopszia - élő szövet vagy szerv darabkájának kimetszése kórmegállapításhoz, gör, el, orv.

 

C

 

calculus - kő a testben, lat, el, orv, a szervezetben kialakuló kőszerű képződmény.

cerebrális - agyi, aggyal kapcsolatos, lat, el, orv.

chloasma - májfolt, sárgásbarna, foltos bőrelszíneződés, gör, el, orv.

cianózis - szederjesség oxigénhiány miatt, gör, el, orv.

ciklotim - mániás-depressziós elmebajban szenvedő, gör, el, gyors hangulati változású.

commotio - mozgás, kedélyváltozás, rázkódás, lat, orv.

constrictor - összeszorító összehúzó, lat, orv.

 

D

 

daltonizmus - színtévesztés, vörös-zöld, orv.

defloráció - elvirágzás, szűzességtől való megfosztás, megbecstelenítés, lat.

dementia - elbutulás, lat, orv.

diafanoszkópia - a test szerveinek, üregeinek átvilágítása, gör, el, orv.

diafragma - rekeszizom, fényrekesz, gör, lat.

dialízis - szűrés féligáteresztő hártyával, művese, gör, vegy, orv.

 

E

 

eklampszia - eszméletvesztéssel együtt járó rángógörcs, gör, el, orv.

ektópia - vmely szerv rendellenes helyzete, gör, el orv.

endorfinok - a morfiumhoz hasonló fájdalomcsillapító vegyületek a testben, él, orv.

enervált - idegileg gyenge, fásult, kimerült, ernyedt, elpuhult, kiélt.

engram - az emlékezetbe bevésett tapasztalat, ismeret, gör, el.

epidémia - járvány, ragály, gör, lat, orv, epidemiológia: járványtan.

 

F

 

fangoterápia - iszapkezelés, ol, gör, orv.

farmaceutika - gyógyszerészet, gör, farmakológia: gyógyszertan.

feed-back - visszajelzés a testben, ang, orv.

flastrom - tapasz, gör, lat.

flatulancia - gyomor és bélgázképződés, lat, el orv.

 

G

 

gangréna - üszök, üszkösödés testben, gör, orv.

geriátria - öregkori betegségek tudományága, gör, el, orv.

 

H

 

hakim - orvos, bíró, tudós, arab.

helmintológia - féregtan, élősdikkel foglalkozó orvostudományi ág, gör, el, orv.

hemeralopia - farkasvakság, szürkületi vakság, gör, el, orv.

heparin - véralvadásgátló poliszacharid a testben, gör, lat, orv.

hiperesztézia - fokozott, beteges érzékenység, gör, el, orv.

hipotermia - a test hőmérsékletének lehűlése, gör, el orv.

hyperalgesia - fájdalom iránti fokozott érzékenység, gör, el, orv.

hypermnesia - emlékezés kórosan fokozott mértéke, gör, el, orv.

 

I

 

idiolátria - önbálványozás, önimádat, gör, el.

illúzió - érzéki csalódás, lat.

imbecillis - enyhén gyengeelméjű, hülye, lat.

immúnis - fertőző betegségekkel, mérgekkel szemben védett, ellenállóképes, lat, orv.

implantál - beültet vmit testbe, lat, orv.

incestus - vérfertőzés, lat.

infantilis - gyerekes, fejletlen, lat.

infekció - fertőzés, lat, orv.

infiltráció - beszivárgás, átszivárgás, lat, el.

ingerencia - befolyás, beavatkozás, hatáskör, lat.

introvertált - befelé fordult, lat, el.

intuíció - ösztönös megérzés, felismerés, lat.

inverzió - megfordulás, szerv rendellenes befordulása, lat.

írisz - szivárvány, objektív rekeszrendszere, gör, lat, orv, fényk.

irrigáció - öntözés, beöntés, öblítés, lat, mezőg, orv.

irritáció - gyulladás, bántalom, inger, lat, orv.

 

K

 

karantén - vesztegzár, fr.

kataplexia - megdermedés, gör, orv.

katatónia - mozgási zavar, meredtség, gör, orv.

kirurgia - sebészet, gör, lat.

klausztrofóbia - zárt helyen való félelem, lat, gör, orv.

komplikáció - bonyodalom, zavar, szövődmény, lat, orv.

konvulzió - görcs, vonaglás, vergődés, lat, orv.

krízis - válság, fordulópont, gör, lat, orv.

 

L

 

letalitás - halandóság, halálozási arány, lat, el, orv.

letargia - kimerülés, közöny, érdektelenség, közömbösség, gör, orv.

ligatúra - elkötés, lekötés karon, éren, összevont betű, ikerbetű, lat, orv, nyomd.

 

M

 

metasztázis - áttétel, átterjedés, orv, a felelősség áthárítása, irod, gör, el.

metempszichózis - lélekvándorlás, gör, el.

mikropszia - a tárgyak valóságosnál kisebbnek látása, gör, el, orv.

mitigáció - enyhítés, csillapítás, megnyugtatás, mitigálás.

mixtúra - gyógyszerkeverék, folyékony orvosság, lat, orv.

mizantrópia - embergyűlölet, emberkerülés, gör.

mizogínia - kóros gyűlölet a nők iránt, asszonykerülés, gör.

mnemonika - emlékezettan, gör, el, mnemotechnika.

monománia - rögeszme, hóbort, gör, el.

mortalitás - halandóság, halálozási arány, lat.

musculatura - izomzat, lat, el, orv.

mutiláció - csonkítás, lat, mutilálás.

 

N

 

naevus - anyajegy, lat, orv.

nanizmus - törpeség, törpenövés, gör, lat.

narkotizálás - mesterséges altatás, kábítás, bódítás, gör, lat, orv, narkotizáció.

natális - születési, születésre vonatkozó, lat.

natív - természetes, lat, ném, tud.

nativus - természetes, változatlan, vele született, lat, tud.

noctambulismus - alvajárás, holdkórosság, lat, el, orv, noctambulus.

 

O

 

obduráció - megkeményedés, lat, orv.

obsessio - kényszerképzet, rögeszme, ostromzár, körülzárás, lat, orv, rég, obsidio.

okklúzió - elzárás, elzáródás, zárképzés, lat, ritk, vegy, ásv, nyelvt, orv.

oneirismus - ébren álmodás, gör, orv.

operáció - művelet, műtét, hadművelet, vminek az átalakítására vagy létrehozására irányuló művelet, lat, orv, kat, ker.

 

P

 

palliatív - csak tüneti intézkedés, gyógymód, lat.

panácea - varázsszer, mindent gyógyító csodaszer, gör.

pandémia - világjárvány, gör, el, orv.

paramnézia - emlékezetzavar, gör, el, orv, paramnézis.

paranoia - nagyzási vagy üldözési téboly, téveszme, de normális embernél, gör, ném, orv.

perisztaltika - belek féregszerűen gyűrűző, a tartalmat továbbpréselő mozgása, gör, lat, orv.

plakk - a környezettől világosan elváló folt, pl. fogon, fr, orv.

plasztika - szobrászat, szobor, sebészeti testszépítés, gör, műv, orv.

plethora - vérbőség, gör, orv.

plexus - fonat, nyaláb, lat, orv.

portentum - csodagyerek, torzszülött, lat, rég.

pórus - bőrfelületi nyílás a bőrlégzésnek, nyílás, hézag, gör, orv.

potencia - képesség, teljesítő képesség, nemző és fogamzóképesség, hatvány, lat, orv, mat.

potens - hatalmas, vagyonos, jómódú, nemzőképes, alkotóképes, lat, orv.

praeputium - fityma, lat, orv.

pravaz - orvosi fecskendő, orv.

profilaxis - megelőző védekezés, gör, orv.

promiszkuitás - alkalmi, nem tartós, válogatott partnerrel való nemi érintkezés, lat, el.

proszektúra - boncoló osztály kórházban, kórszövettani osztály, lat, el.

protézis - hiányzó testrész pótlása, műfogsor, művégtag, gör, orv.

pszeudo - a vele összetett fogalom állítólagos, látszólagos, képzelt voltát jelöli, gör.

psziché - fiziológiai lélek, gör.

pszichédélikus - kábítószer keltette révületben átélt, művészileg így alkotott, ang, orv.

pszichognózis - lélekismeret, gör, el.

pszichológia - lélektan, lélekismeret, lelki alkat, gondolkodásmód, gör, lat, tud.

pszichotrop - az ideg és elmeállapotra ható, azt befolyásoló izgató vagy nyugtató szer, gör, el, orv.

pulzus - érverés, verőér lüktetése, lat, orv.

pupilla - szembogár, gyámleány, lat, orv, rég.

purgálás - kitisztítás, megtisztítás, belek kiürítése, hashajtás, lat, orv, purgáció.

 

R

 

reanimáció - újraélesztés, felélesztés, klinikai halálból visszahozás, lat, el, orv.

rectalis - végbélhez tartozó, végbéllel kapcsolatos, lat, el, orv.

rectum - végbél, lat, orv.

rektoszkópia - végbéltükrözés, lat, gör, orv.

relaxáció - eredeti állapot visszaállása, ernyedés, lazulás, feszültség csökkentése, az izmok ellazítása lelki úton, lat, fiz, műsz, orv.

respiráció - lélegzés, lélegzet, lat, orv, rég.

reszekció - csonkolás, kivágás, testrész eltávolítása, lat, orv.

retina - szem recehártyája, ideghártya, lat, orv.

rezisztencia - ellenállás, ellenállóképesség, lat, ritk.

roborálás - erősítés, gyógykezelés, lat, el, orv, roboráció.

rüszt - a lábfej felső domború része, ném, biz.

 

S

 

scapel - szike, bonckés, sebészkés, lat, orv, scapellum.

skarlát - bíborvörös szín, vörheny, lat, orv.

slejm - turha, összesűrűsödött torokváladék, ném, biz.

sokk - a szervezetet ért erős megrázkódtatás kiváltotta vérkeringési elégtelenség, heves érzelmi hullámzás, rángatódzás, remegés, fr, ang, orv.

spasmus - görcs, gör, lat, orv.

spatula - kiszélesedő, lapos végű lapoc, lapításhoz, keveréshez, elsimításhoz, nyelv leszorítására, lat, ép, orv.

spirométer - tüdő befogadóképesség mérő készülék, lat, gör, orv.

stasis - pangás, megrekedés, gör, orv.

stenosis - szűkület, megszűkülés, gör, orv.

stoma - nyílás, hasadék, gör, orv, sztóma.

suppositorium - végbélkúp, lat, orv.

suspensorium - sérvkötő, herefelkötő, függesztő, lat, orv, szuszpenzor.

synergia - a szervek együttműködése, gör, el, orv, szinergia.

 

SZ

 

szaturnizmus - ólommérgezés, lat, el, orv.

szedál - nyugtat, csillapít, lat, orv, biz.

szenilis - elaggott, aggkori elbutulásban szenvedő, lat.

szenzibilitás - érzékenység, fogékonyság, lat.

szenzitív - érzékeny, fogékony, finom idegzetű, lat.

szepszis - vérmérgezés, általános fertőzés, gör, orv.

szerológia - szérumtan, a vérsavóban levő ellenanyagokkal foglalkozó tudomány, lat, gör, orv.

szérum - vérsavó, oltóanyag, lat, él, orv.

szifilisz - bujakór, vérbaj, luesz, nemi betegség, orv.

szilikózis - szilícium-dioxid tartalmú kőzetek porának belélegzése okozta krónikus tüdőbetegség, lat, gör, orv.

szimptóma - tünet, kórtünet, ismertetőjel, gör, lat, orv.

szimuláció - tettetés, színlelés, modellezés, lat, szimulálás.

szindróma - tünetcsoport, a betegség tüneteinek összessége, gör, orv.

szkeleton - csontváz, gör.

szkizofrénia - hasadásos elmezavar, a pszichikai folyamatok összefüggésének megbomlása, gör, el, orv, skizofrénia.

szomatikus - testi, testre vonatkozó, gör, lat, orv.

szomnambulizmus - alvajárás, holdkórosság, lat, el, orv.

szomnolencia - aluszékonyság, beteges álmosság, lat.

sztetoszkóp - hallgatócső, gör, el, orv.

sztrichnin - idegméreg, írtószer, fr, gör, orv.

szuppresszió - elnyomás, elakadás, megrekedés, megszüntetés, lat, orv.

 

T

 

tampon - vattadugasz vérzéscsillapításra, sebüregek kitömésére, rongycsomó kenésre, dörzsölésre, fr, orv.

tanatológia - a halállal foglalkozó tudományág, gör, el, él.

terapeuta - kezelőorvos, gör, orv.

terápia - gyógykezelés, gyógymód, gör, ném, orv.

teratológia - fejlődési rendellenességekkel, torzszülöttekkel foglalkozó tudományág, gör, él.

termofor - hőtároló tömlő, palack, párna, edény testrész melegítésére, gör, el, orv.

tetanusz - merevgörcs, fertőző betegség, gör, orv.

tetoválás - a test bevágott színes jelekkel való ékesítése, megbélyegzése, festése, polinéz.

thorax - mellkas, mellvért, mellpáncél, gör, orv, tört.

tic - rángatódzó mozgás, szem és arcrángás, fr, orv.

tolerancia - türelmesség, tűrés, ellenállóképesség, lat, műsz, orv.

tomográfia - rétegfelvétel röntgennel, gör, el, orv.

toxaemia - mérgező anyag keringése a vérben, ami károsítja a vörös és fehér vérsejteket, gör, el.

toxicitás - mérgező képesség, gör, lat, orv.

toxikológia - méregtan, gör, el, orv.

toxikus - mérgező, mérgezett, gör, lat.

trachea - légcső, rovarok légzőszerve, vastagodott falú, plazmát nem tartalmazó vízszállító cső, gör, lat, áll, orv.

transzfúzió - vérátömlesztés, átöntés, lat, orv.

transzplantáció - szövetátültetés, lat, él, transzplantálás.

trauma - testi-lelki károsodást okozó behatás, sérülés, megrázkódtatás, gör, orv.

trepanál - csontot lékel, koponyalékelést, trapanációt hajt végre, gör, lat, orv.

tribádia - női homoszexualitás, gör, orv.

trokár - mell és hasüregi csapolásra szolgáló orvosi műszer, fr, orv.

trombózis - vérrög képződése a testben, gör, el, orv.

tumor - daganat, lat, orv.

 

U

 

umbilicus - köldök, a középpontja vminek, lat, orv, ritk.

urémia - húgyvérűség, veseelégtelenség miatti mérgezés, gör, el, orv.

urológia - húgyivarszervek betegségeivel foglalkozó tudományág, gör, el, orv.

uterus - anyaméh, méh, lat, él.

 

V

 

vagina - hüvely, női nemiszerv, lat, orv.

vakcina - legyengített kórokozókat tartalmazó oltóanyag védőoltásokhoz, himlő elleni oltóanyag, lat, orv.

vehiculum - gyógyszer kötőanyaga, oldószere, szállító, hordozó, metaforikus jelentést hordozó, lat, orv, irod.

véna - gyűjtőér, visszér, alkotói, író tehetség, lat, orv, irod.

venerológia - nemi betegségek tana, lat, gör, orv.

viviszekció - élveboncolás, lat, el, él, orv.

vizit - látogatás, orvosi szemle, vizsgálat, ellenőrzés, fr, ném.

vulva - külső női nemiszervek, lat, orv.

 

X

 

xanthoma - sárgaszínű göb a bőrön, kötőszöveti burjánzás, gör, el, orv.

xenofóbia - idegenektől való félelem, gör, el.

 

13. KATONAI

 

A

 

adjutáns - katonai segédtiszt, lat, kat, segédtiszt.

annektál - elfoglal, lat, terület bekebelezése, elcsatolása. annexió: hozzácsatolás, elfoglalás.

armatúra - fegyverzet, lat, rég, szerelék felszerelés, tartószerkezet

 

B

 

brigadéros - munkacsapat vezetője, dandártábornok, fr, ném.

 

C

 

castellum - katonai tábor, várkastély, lat, tört, castrum.

 

D

 

demarkációs vonal - vitás területeket elválasztó vonal, kat.

divízió - osztás, különítmény, lat, kat.

dragonyos - könnyű lovaskatona, fr, ném, rég, kat.

 

E

 

ekrazit - pikrinsavas robbanóanyag, fr.

eszkadron - lovasszázad, fr, rég, kat.

eszkaláció - háború fokozatos kiterjesztése, ang.

eszkort - fegyveres kiséret, fedezet, díszkiséret, fr, rég.

expanzió - terjeszkedés, hódító törekvés, lat.

 

F

 

falanx - nehéz fegyverzetű gyalogság hadrendje, gör, tört.

flankíroz - az ellenség oldalába jut, fr, ném, kat.

 

G

 

gárda - testőrség, kiváló katonai egység, fr, kat.

garnizon - helyőrség, helyőrségi város, fr, ném, rég, kat.

generáladjutáns - főhadsegéd, rég, ném, kat.

gerilla - felkelő, népi szabadcsapat tagja, sp.

gurkha - nepáli katona, hindi.

 

H

 

handzsár - ívelt pengéjű, rövid szúrófegyver, arab, tör.

hoplita - nehéz fegyverzetű gyalogos az ókori Görögországban, gör, tört.

 

I

 

imperátor - császár, katonai főparancsnok, lat, tört.

incidens - váratlan esemény, zavaró mozzanat, lat.

inszurrekció - felkelés, lat.

intendáns - főfelügyelő, hadbiztos, lat, ném, rég.

interceptor - elfogó vadászrepülőgép, lat, el, kat.

intervenció - erőszakos beavatkozás más állam belügyeibe, lat.

invázió - katonai elözönlés, lat.

inzultus - támadás, bántalmazás, lat.

irreguláris - nem szabályos, szabadcsapat, lat, el, kat.

 

J

 

junta - szövetség, egyesület, katonai vezetés, sp.

 

K

 

kadét - hadapród, tisztjelölt, fr, ném, rég.

kapituláció - fegyverletétel, megadás, lat, el.

kaverna - barlang, üreg, sziklafedezék, lat, kat.

kazamata - erődítmény föld alatti helyisége, ol.

kommandíroz - vezényel, parancsol, lat, ném, rég, kat.

konvoj - hadi fedezet alatt haladó kereskedelmi hajóraj, ang, kat.

korvett - hadihajó, fr.

 

L

 

lafetta - lövegtalp, ágyútalp, fr, ném, kat.

láger - tábor, ném.

lampasz - egyenruhanadrág oldalvarrásán végighúzódó széles, színes sáv, fr, ném.

lanszíroz - kezdeményez, megpendít, felvet, támogat, hajít, vet, lövell, fr, ném, műsz, kat.

liddit - pikrinsavas robbanószer, vegy.

logisztika - hadtápszolgálat, kat.

 

M

 

manőver - hadmozdulat, mozdulatsorozat, furfangos cselekvés, fr, ném, kat, hajó.

medália - érdemérem, kitüntetés, ol, kat.

melinit - pikrinsavas robbanószer, fr, vegy.

milícia - karhatalom, rendőrség, lat.

militarizálás - polgári tevékenység katonai módszerekkel való irányítása, lat, el, militarizáció.

muníció - lőszer, hadifelszerelés, készlet, lat.

mustra - minta, mutatvány, szemle, vizsgálat, selejt, ol, rég, kat.

 

N

 

napalm - kókuszzsírból nyert zsírsavak és olajsavak aluminiumsójának hozzákeverésével kocsonyásított benzin (nátrium+palmitin), gyújtóbomba, vegy.

 

O

 

offenzíva - támadás, fr, kat.

okkupáció - katonai megszállás, elfoglalás, lat, rég.

ordonánc - tisztiszolga, küldönc, ném, rég, kat.

 

P

 

pacifikálás - békéltetés, lecsendesítés, lázadás vagy felkelés elfolytása, lat, pacifikáció.

paliszád - karósánc, cölöpsor, cölöpfal, fr, rég, kat.

panoplia - többfajta fegyverből álló fali dísz, gör.

parabellum - önműködő, gyorstüzelő pisztoly, lat, ném.

paroli - fegyvernemjelzés az egyenruha hajtókáján, szerencsejátékban a bennhagyott és megkétszerezett tét, ol, rég, kat.

pasa - magas rangú polgári és katonai hivatalnok címe, tör.

peloton - kisebb katonai egység, szakasz, fr, rég, kat.

pionír - úttörő, kezdeményező, hidász, utász, fr, ném, kat.

poszt - őrszem, őrhely, felelős állás, ném, kat.

pozíció - hely, helyzet, állás, tisztség, munkakör, hatáskör, rang, felállás, elhelyezés, hadállás, álláspont, fekvés, testtartás, pozitúra, lat, kat, sport.

 

R

 

raport - beszámoló, jelentés, kihallgatás, mintaelem, fr, ném, kat, text.

ravelin - elősánc, fr.

regiment - ezred, hadsereg, sokaság, tömeg, ném, rég, kat.

retiarius - hálóval és szigonnyal küzdő gladiátor, lat, tört.

 

S

 

sarzsi - rendfokozat, tisztes, adag, fr, kat, vegy, koh.

scutum - római katonai pajzs, lat, tört.

silbakol - őrt áll, rég, kat, nép.

skinhead - bőrfejű, fajgyűlölő huligán, amerikai különítményes katona, ang.

srapnel - golyókkal töltött, a levegőben időzítve robbanó repeszgránát, kat.

stratégia - hadászat, hadtudomány, hadműveleti eljárások összessége, utasításrendszer, gör, lat, kat, mat.

strázsa - őr, őrség, őrhely, szláv, rég, kat.

stukker - pisztoly, revolver, ném, biz.

svalizsér - könnyű fegyverzetű lovas katona, fr, rég.

 

SZ

 

szalutál - tiszteleg, lat, kat.

szamuráj - nemesi-katonai kaszt előjogokkal, jap, tört.

szanitéc - egyészségügyi katona, sebesültszállító, ném, rég, kat.

szerdár - főparancsnok, hadvezér, perzsa, tör, kat, szirdár.

szoldateszka - erőszakos katonai szellem, uralom, nyers és kíméletlen katonaság, ol.

szpáhi - nehéz fegyverzetű török lovas katona, a francia idegenlégió lovaskatonája Afrikában, a bennszülöttekből toborozva, perzsa, tör, tört, kat.

 

T

 

taktika - harcászat, mesterkedés, fortély, gör, kat.

tank - folyadéktartály, harckocsi, portug, ang.

tercio - spanyol idegenlégió, sp.

tomahawk - harci bárd, balta, indián, ang.

torpedó - villamos tengeri hal, mozgóakna, sp, ang, áll, kat.

trén - szállítóoszlop, vonatosztály, utánpótlás, fr, ném, kat.

 

U

 

ulánus - lándzsás könnyű lovas katona, tör, lengy, tört.

uniformis - egyenruha, lat, kat.

 

V

 

verbuvál - toboroz, újoncoz, ném, szlovák, rég, kat.

veterán - öreg, kiszolgált katona, öreg harcos, idős, érdemes ember, lat.

vipon - 6-8 személyes, nagy teherbírású katonai személygépkocsi, ang.

 

Z

 

zuáv - francia gyalogsági zsoldos katona Észak-Afrikában, egy kabil törzs neve, sémi, fr.

 

14. JOG ÉS KERESKEDELEM

 

A

 

abjuráció - megtagadás, visszavonás, lat, vall, vmely nézetnek.

affiliáció - befogadás, felvétel vhová, lat, felvétel közösségbe, csatlakozás, érdekkörbe vonás.

allokáció - elosztás, szétosztás, felosztás, lat, el, közg, számt.

annulláció - érvénytelenítés, lat, rég, hatályon kívül helyezés.

annullál - töröl, leír, nullára állít, ker.

autenticitás - hitelesség, valódiság, érvényesség, lat, el.

 

B

 

bonusz - forgalmi jutalék, lat, ker.

bruttó - az áru súlya csomagolással együtt, nyers bevétel, ol, ném, ker.